Drodzy Kandydaci!

Politechnika Krakowska od ponad siedemdziesięciu lat kształci kadry inży­nierskie. Absolwenci naszej uczelni są bardzo cenieni na rynku pracy, o czym może świad­czyć fakt, że wśród wszyst­kich polskich szkół wyż­szych Poli­tech­nika Kra­kowska zajęła pierw­sze miejsce w ran­­kingu praco­­dawców w 2008 r. Jest to bez wątpie­nia zasłu­ga absol­­wentów, lecz także dowód na to, że ofero­­wane przez uczelnię kierunki są atrakcyj­ne i adekwatne do potrzeb rynku pracy, a wy­kształ­­cenie zdo­­by­wa­ne na niej przez kolejne poko­lenia inży­nierów jest wyso­kiej jakości. Czytaj dalej >>

POLITECHNIKA KRAKOWSKA - SERWIS REKRUTACYJNY

Instrukcja kompletowania i przekazywania dokumentów do WKR przez kandydatów na studia II stopnia

Kandydat powinien samodzielnie skompletować wymagane dokumenty zgodnie z poniższymi wskazówkami:

- wydrukować formularz zgłoszenia kandydata na PK, ankietę osobową, formularz podania o przyjęcie na studia, formularz „Informacji przekazywanych osobom ubiegającym się o przyjęcie na studia jako wypełnienie obowiązku informacyjnego  z art. 24 ustawy o ochronie danych osobowych” – wydruk możliwy po dokonaniu elektronicznej rejestracji,

- wypełnić wszystkie formularze,

- przygotować białą wiązaną teczkę tekturową,

- złożyć dokumenty w terminie wskazanym w harmonogramie rekrutacji w odpowiedniej Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej osobiście lub za pośrednictwem upoważnionej osoby lub przesyłką poleconą.

W przypadku nadania teczki z dokumentami przesyłką poleconą, adres na kopercie powinien jednoznacznie wskazywać do której Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej przesyłka jest skierowana.

Nawet w przypadku wysyłania dokumentów przesyłką poleconą, należy zgłosić się do właściwej Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej i przedłożyć oryginały wymaganych dokumentów w celu poświadczenia za zgodność z oryginałem kserokopii tych dokumentów przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną.

UWAGA!

Dokonanie rejestracji drogą elektroniczną bez dostarczenia do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej kompletu dokumentów w terminie wskazanym w harmonogramie rekrutacji nie stanowi podstawy do przeprowadzenia wobec kandydata pełnego postępowania rekrutacyjnego i skutkuje wydaniem decyzji o nieprzyjęciu na studia.

Formularze składane w Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej powinny być wypełnione kompletnie i czytelnie, a pisownia imion i nazwisk powinna być zgodna z ich brzmieniem w dowodzie osobistym, a w przypadku cudzoziemców w paszporcie lub innym dokumencie potwierdzającym tożsamość kandydata na studia.

Uprzedza się o odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdziwych danych.

Additional information