Zasady przyjęć 2015/2016 - studia II stopnia

Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2012 r., poz. 572, z późn. zm.) wskazuje ogólne zasady rekrutacji na studia.

Na podstawie art. 169 ust. 2 powyższej ustawy, Senat Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Koś­ciusz­ki uchwala szczegółowe zasady trybu oraz warunków rekrutacji na stacjonarne i nie­sta­cjo­nar­ne studia II stopnia prowadzone w Uczelni.

UCHWAŁY SENATU

Zasady przyjęć kandydatów na stacjonarne i niestacjonarne studia II stopnia w roku aka­de­mickim 2015/2016 definiują na­stę­pu­ją­ce Uchwały Senatu Politechniki Krakowskiej:

Zasady przyjęć na I rok stacjonarnych i nie­sta­cjo­nar­nych studiów II stopnia w roku akademickim 2015/2016Uchwała Senatu Po­li­tech­ni­ki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki z dnia 23 maja 2014 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I i II stopnia przewidzianych do uruchomienia w roku akademickim 2015/16.
 
Zmiana Uchwały Senatu Politechniki KrakowskiejUchwała Senatu Po­li­tech­ni­ki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki z 22 stycznia 2016 r. nr 2/d/01/2016 w sprawie zmiany uchwały Senatu Politechniki Krakowskiej z 23 maja 2014 r. nr 31/d/05/2014 w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I i II stopnia przewidzianych do uruchomienia w roku akademickim 2015/16.
 
Liczba miejsc na I roku stacjonarnych i niestacjonarnych studiów II stopnia w roku akademickim 2015/2016Uchwała Senatu Po­li­tech­ni­ki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie liczby miejsc na I roku stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I i II stopnia rozpoczynających się na Politechnice Krakowskiej w semestrze zimowym i letnim roku akademickiego 2015/2016, w tym również liczby miejsc na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych dla osób, dla których będzie to kolejny kierunek studiów stacjonarnych na Politechnice Krakowskiej w roku akademickim 2015/16.

Additional information