Zasady przyjęć 2016/2017 - studia I i II stopnia

Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 z późn. zm.) wskazuje ogólne zasady rekrutacji na studia.

Na podstawie art. 169 ust. 2 powyższej ustawy, Senat Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Koś­ciusz­ki uchwala szczegółowe zasady trybu oraz warunków rekrutacji na stacjonarne i nie­sta­cjo­nar­ne studia I i II stopnia prowadzone w Uczelni.

UCHWAŁY SENATU

Zasady przyjęć kandydatów na stacjonarne i niestacjonarne studia I i II stopnia w roku aka­de­mickim 2016/2017 definiują na­stę­pu­ją­ce Uchwały Senatu Politechniki Krakowskiej:

Zasady przyjęć na I rok studiów stacjonarnych i nie­sta­cjo­nar­nych w roku akademickim 2016/2017Uchwała Senatu Po­li­tech­ni­ki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki z 22 maja 2015 r. nr 54/d/05/2015 w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I i II stopnia przewidzianych do uruchomienia w roku akademickim 2016/17


Zmiana Uchwały Senatu Politechniki Krakowskiej - Uchwała nr 3/d/01/2016 z 22 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Senatu Politechniki Krakowskiej z 22 maja 2015 r. nr 54/d/05/2015 w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I i II stopnia przewidzianych do uruchomienia w roku akademickim 2016/17


Zmiana Uchwały Senatu Politechniki Krakowskiej - Uchwała nr 17/d/02/2016 z 26 lutego 2016 r.  w sprawie zmiany uchwały Senatu Politechniki Krakowskiej z 22 maja 2015 r. nr 54/d/05/2015 w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I i II stopnia przewidzianych do uruchomienia w roku akademickim 2016/17


Zmiana Uchwały Senatu Politechniki Krakowskiej- Uchwała Senatu Politechniki Krakowskiej z 22 kwietnia 2016 r. nr 36/d/04/2016 w sprawie zmiany uchwały Senatu Politechniki Krakowskiej z 22 maja 2015 r. nr 54/d/05/2015 w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I i II stopnia przewidzianych do uruchomienia w roku akademickim 2016/17


Zmiana Uchwały Senatu Politechniki KrakowskiejUchwała Senatu Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki z 28 września 2016 r. nr 76/d/09/2016 zmieniająca uchwałę Senatu Politechniki Krakowskiej z 22 maja 2015 r. nr 54/d/05/2015 w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I i II stopnia przewidzianych do uruchomienia w roku akademickim 2016/17

Zmiana Uchwały Senatu Politechniki Krakowskiej Uchwała Senatu Politechniki Krakowskiej z 21 grudnia 2016 r. nr 99/d/12/2016 w sprawie zmiany uchwały Senatu Politechniki Krakowskiej z 22 maja 2015 r.nr 54/d/05/2015 w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I i II stopnia przewidzianych do uruchomienia w roku akademickim 2016/17


 Zasady przyjęć laureatów i finalistów olimpiad w roku akademickim 2016/2017Uchwała Senatu Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki z 22 maja 2015 r. nr 56/d/05/2015 w sprawie zasad przyjęć na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I stopnia laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych oraz olimpiad z zakresu określonej dziedziny wiedzy w latach akademickich: 2016/17, 2017/18 i 2018/19


 Zasady przyjęć laureatów konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich w roku akademickim 2016/2017Uchwała Senatu Po­li­tech­ni­ki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki z 22 maja 2015 r. nr 55/d/05/2015 w sprawie zasad przyjęć na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I stopnia laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich ubiegających się o przyjęcie na studia przewidziane do uruchomienia w roku akademickim 2016/17


Liczba miejsc na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I i II stopnia w roku akademickim 2016/2017 - Uchwała Senatu Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki z 22 kwietnia 2016 r. nr 38/d/04/2016 w sprawie liczby miejsc na I roku stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I i II stopnia rozpoczynających się na Politechnice Krakowskiej w semestrze zimowym i letnim roku akademickiego 2016/2017


Zmiana Uchwały Senatu Politechniki Krakowskiej w sprawie liczby miejsc - Uchwała Senatu Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki z 28 września 2016 r. nr 75/d/09/2016 zmieniająca uchwałę Senatu Politechniki Krakowskiej z 22 kwietnia 2016 r. nr 38/d/04/2016 w sprawie liczby miejsc na I roku stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I i II stopnia rozpoczynających się na Politechnice Krakowskiej w semestrze zimowym i letnim roku akademickiego 2016/2017


Additional information