Zasady przyjęć 2017/2018 - studia I i II stopnia

Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.) wskazuje ogólne zasady rekrutacji na studia.

Na podstawie art. 169 ust. 2 i ust. 2a powyższej ustawy, Senat Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Koś­ciusz­ki uchwala szczegółowe zasady trybu oraz warunków rekrutacji na stacjonarne i nie­sta­cjo­nar­ne studia I i II stopnia prowadzone w Uczelni.

UCHWAŁY SENATU

Zasady przyjęć kandydatów na stacjonarne i niestacjonarne studia I i II stopnia w roku aka­de­mickim 2017/2018 definiują na­stę­pu­ją­ce Uchwały Senatu Politechniki Krakowskiej:

1. Zasady przyjęć na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w roku akademickim 2017/2018

2. Zasady przyjęć laureatów konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich w roku akademickim 2017/2018

3. Zasady przyjęć laureatów i finalistów olimpiad w roku akademickim 2017/2018

4. Liczba miejsc na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I i II stopnia w roku akademickim 2017/2018

Additional information