UCHWAŁY SENATU

Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.) wskazuje ogólne zasady rekrutacji na studia.

Na podstawie art. 169 ust. 2 i ust. 2a powyższej ustawy, Senat Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Koś­ciusz­ki uchwala szczegółowe zasady trybu oraz warunków rekrutacji na stacjonarne i nie­sta­cjo­nar­ne studia I i II stopnia prowadzone w Uczelni.

UCHWAŁY SENATU

Zasady przyjęć kandydatów na stacjonarne i niestacjonarne studia I i II stopnia w roku aka­de­mickim 2018/2019 definiują na­stę­pu­ją­ce Uchwały Senatu Politechniki Krakowskiej:

1. Zasady przyjęć na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w roku akademickim 2018/2019

2. Zasady przyjęć laureatów konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich w roku akademickim 2018/2019
3. Zasady przyjęć laureatów i finalistów olimpiad w roku akademickim 2018/2019 

4. Liczba miejsc na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I i II stopnia rozpoczynających się na Politechnice Krakowskiej w semestrze zimowym i letnim roku akademickiego 2018/2019 

Additional information