UCHWAŁY SENATU

Na Politechnice Krakowskiej trwają prace nad dostosowaniem zasad rekrutacji do nowych przepisów prawa, co może skutkować zmianami w ofercie edukacyjnej na rok akademicki 2019/20, o których będziemy informować w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na naszej stronie internetowej. 19 grudnia br. Senat Politechniki Krakowskiej dostosuje uchwałę nr 28 z 23 maja 2018 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I i II stopnia rozpoczynających się w roku akademickim 2019/20 do ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.


Zasady przyjęć kandydatów na stacjonarne i niestacjonarne studia I i II stopnia w roku aka­de­mickim 2019/2020 definiują na­stę­pu­ją­ce Uchwały Senatu Politechniki Krakowskiej:

1. Zasady przyjęć na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w roku akademickim 2019/2020

Additional information