Inżynieria materiałowa

Studia stacjonarne 3,5-letnie
Studia niestacjonarne 3,5-letnie

Uczymy działać z pasją

Kierunek Inżynieria Materiałowa jest interdyscyplinarną nauką zajmującą się budową materiałów, metodami kształtowania i badań ich własności. Wykorzystuje osiągnięcia fizyki, chemii, elektroniki i szeregu nauk technicznych, służy także biologii i medycynie, tworząc podstawy wielu dokonań inżynieryjnych XXI wieku.

Inżynieria Materiałowa jest jednym z kierunków przyszłości ze względu na nieustanny postęp w dziedzinie materiałów ma ona wpływ na rozwój nowoczesnego przemysłu.

Dlaczego Inżynieria materiałowa

Postęp cywilizacji związany jest nierozerwalnie z rozwojem materiałów oraz ich coraz bardziej wyrafinowanymi właściwościami. Rozwój materiałów miał wpływ na możliwości przemieszczania się zarówno na ziemi, powietrzu jak i kosmosie. Inżynieria materiałowa ma wpływ na miniaturyzację w zaawansowanej elektronice, rozwój implantów w medycynie oraz polepszenie wyników w sporcie.

Inżynieria Materiałowa jest dyscypliną nauki, która zajmuje się opracowaniem i udoskonaleniem materiałów przez nadawanie im odpowiednich cech użytkowych.

firmy współpracujące w ramach umów z przemysłem

współpracujące jednostki naukowe z 28 krajów

Wskaźnik rekrutacji

Podstawą do przyjęcia na kierunek Inżynieria Materiałowa jest egzamin maturalny. Wskaźnik rekrutacyjny dla kandydatów, którzy zdawali egzamin maturalny ustala się według wzoru:

W = P albo W = 2R

gdzie: i R oznaczają odpowiednio wynik procentowy, podany na świadectwie dojrzałości, uzyskany w części pisemnej egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym albo rozszerzonym z jednego ze wskazanych przedmiotów:

Matematyka

Fizyka

Fizyka i astronomia

Biologia

Chemia

Informatyka

Rozpocznij proces rekrutacji

Wejdź

Specjalności studiów

Materiały konstrukcyjne i kompozyty (studia stacjonarne i niestacjonarne)

Na specjalności Materiały Konstrukcyjne i Kompozyty kładziemy naciska na przygotowanie absolwentów w zakresie znajomości technik wytwarzania i przetwarzania podstawowych grup materiałowych wykorzystywanych w technice tj. stopów metali, polimerów, ceramiki oraz kompozytów. Posiadamy bogatą bazę laboratoryjną pozwalającą na zapoznanie się z aktualnymi technikami badań materiałowych. Wykwalifikowana kadra naukowa zapewnia dostęp do najnowszej wiedzy z zakresu Inżynierii Materiałowej a prowadzone prace inżynierskie i magisterskie są realizowane we współpracy z przemysłem jak również z innymi wiodącymi ośrodkami naukowymi w kraju i za granica. Szeroki zakres kształcenia pozwala przyszłym absolwentom na podjęcie pracy w obszarach przemysłu motoryzacyjnego, lotniczego, przemysłu ciężkiego, laboratoriach przemysłowych, laboratoriach badawczo – rozwojowych.

Inżynieria spajania materiałów (niestacjonarne)
Technologie druku 3D (studia stacjonarne)

Odpowiedzią na współczesne zapotrzebowanie dotyczące nowoczesnych technik i technologii wytwarzania oraz innowacyjnych materiałów jest specjalność Technologie druku 3D. Studenci tej specjalności mogą zapoznać się z metodami stosowanymi w technologiach przyrostowych, od popularnych drukarek FDM przez SLA do zaawansowanych metod wytwarzania takich jak SLS czy SLM, dzięki temu potrafią przygotować procesy technologiczne i przetwórcze dotyczące materiałów oraz badań w zakresie technik addytywnych, z uwzględnieniem ekonomicznych i materiałowych wymagań. Absolwenci tej specjalności posiadają wiedzę i umiejętności w zakresie metod przygotowania projektów i modeli do druku, zasad projektowania związanego z wytwarzaniem metodami przyrostowymi oraz budowy drukarek 3D i doboru materiałów.

Materiały i technologie przyjazne środowisku (studia stacjonarne i niestacjonarne)

Kształcimy specjalistów zajmujących się projektowaniem, wytwarzaniem i przetwarzaniem nowoczesnych materiałów a także ich zastosowaniem, z uwzględnieniem założeń polityki zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska. Skupiamy się na materiałach inżynierskich pozyskiwanych z surowców odnawialnych i materiałach biodegradowalnych oraz na biokompozytach konstrukcyjnych. Kształcimy w zakresie materiałów przyjaznych środowisku, wykorzystywanych w rozwijających się branżach przemysłu a także w zakresie technicznego wykorzystania różnorodnych nowych materiałów. Zajmujemy się recyklingiem tworzyw sztucznych i innych materiałów, analizujemy możliwości uszlachetniania recyklatów. Jednym z obszarów kształcenia są także rozwiązania dotyczące możliwości zagospodarowania surowców poprocesowych z procesów termicznych oraz innych odpadów służących do wytwarzania między innymi geopolimerów, zeolitów.

Studia to nie tylko kształcenie

Stypendia

Zobacz rodzaje stypendiów

Akademiki

Sprawdź warunki mieszkania

Kultura

Poznaj życie studenckie

Sport

Rozwijaj swoje pasje sportowe

Nauka

Poznaj możliwości rozwoju naukowego

Praktyki i praca

Praktyki studenckie stanowią integralną część programu nauczania i są pierwszym krokiem rozpoczynającym własną ścieżkę kariery zawodowej. Studenckie praktyki obowiązkowe oraz dodatkowe jak również i staże przemysłowe mają na celu podwyższenie kompetencji w obszarze wiedzy i umiejętności związanych z kierunkiem nauczania na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Fizyki. Jest to również doskonała możliwość praktycznego zastosowania zdobytej na studiach wiedzy teoretycznej, weryfikacji swoich celów zawodowych oraz nawiązania kontaktów. Praktyka pozwala również na ocenę własnych mocnych stron i obszarów wymagających dalszego doskonalenia. Podczas odbywania praktyk Student ma możliwość kształtowania kultury zawodowej oraz właściwych postaw etycznych. Obecny rynek pracy preferuje kandydatów, którzy poza zdobytą na studiach wiedzą posiadają również umiejętności i doświadczenie zawodowe. Praktyki i staże można realizować zarówno na terenie całego kraju, jak i za granicą, dzięki szerokiej współpracy Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki z licznymi jednostkami naukowymi jak i firmami.

Kontakt WKR

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki


ul. Warszawska 24
31-155 Kraków
Budynek Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej
Pokój 135/136
tel. +48 503 744 815