Badania lekarskie

Badania lekarskie są wymagane wyłącznie od kandydatów na studia II stopnia na kierunkach prowadzonych na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej. Na pozostałe kierunki studiów II stopnia badania nie są potrzebne. W momencie składania (wgrywania) dokumentów nie jest wymagane dostarczenie zaświadczenia lekarskiego. Imienne skierowania na badania lekarskie będą wysyłane za pośrednictwem operatora pocztowego wyłącznie do kandydatów zakwalifikowanych do wpisu na listę studentów. Na podstawie skierowania należy wykonać badania a zaświadczenie, wydane przez lekarza – specjalistę medycyny pracy, należy dostarczyć (najlepiej drogą pocztową) najpóźniej w dniu rozpoczęcia pierwszego semestru nauki do komisji rekrutacyjnej bądź do dziekanatu Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej.

W trakcie studiów na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej studenci narażeni są na działanie następujących czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia: toluen, heksan, metanol, ditlenek azotu, aceton, chloroform, fenol, formalina, octan etylu, glikol etylenowy, bezwodnik kwasu octowego, kwas octowy, kwas solny, kwas siarkowy, amoniak, wodorotlenek sodu.

Kandydaci mogą bezpłatnie wykonać badania lekarskie w następującej placówce: