Badania lekarskie

Badania lekarskie są wymagane wyłącznie od kandydatów na studia na kierunkach prowadzonych na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej (biotechnologia, inżynieria chemiczna i procesowa, technologia chemiczna) oraz na kierunku nanotechnologie i nanomateriały przowadzonym przez Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki. Na pozostałe kierunki studiów badania nie są potrzebne. W momencie składania (wgrywania) dokumentów nie jest wymagane dostarczenie zaświadczenia lekarskiego. Imienne skierowania na badania lekarskie będą wysyłane za pośrednictwem operatora pocztowego wyłącznie do kandydatów zakwalifikowanych do wpisu na listę studentów. Na podstawie skierowania należy wykonać badania, a zaświadczenie, wydane przez lekarza – specjalistę medycyny pracy, należy dostarczyć (najlepiej drogą pocztową) najpóźniej w dniu rozpoczęcia pierwszego semestru nauki do komisji rekrutacyjnej bądź do właściwego dziekanatu.

Kandydaci mogą bezpłatnie wykonać badania lekarskie w następujących placówkach: