FAQ Pytania i odpowiedzi

Stopień I

FAQ

1. Do kiedy trwa rejestracja na studia I stopnia?

Rejestracja na studia I stopnia potrwa do 19 września (do 20 września na studia niestacjonarne). Wyjątek stanowią kierunki:

– architektura – rejestracja od 23 maja do 14 czerwca

– architektura krajobrazu – rejestracja od 23 maja do 11 września (do godz. 14.00)

– inżynieria wzornictwa przemysłowego – rejestracja od 6 czerwca do 12 lipca (do godz. 14.00) oraz  od 5 do 12 września (do godz. 14.00)

Szczegółowe harmonogramy dostępne są na stronie: https://rekrutacja.pk.edu.pl/harmonogram-rekrutacji/

2. Jak policzyć punkty rekrutacyjne?

Na Politechnice Krakowskiej wskaźnik rekrutacyjny na studia I stopnia (z wyjątkiem kierunków prowadzonych na Wydziale Architektury i kierunku inżynieria wzornictwa przemysłowego prowadzonego na Wydziale Mechanicznym) liczony jest według wzoru:

W = W1+W2

W1 to wskaźnik liczony dla matematyki albo innego przedmiotu obowiązkowego zgodnie z wzorem W1=P albo W1=2R, gdzie P i R oznaczają liczbę punktów odpowiadającą wynikowi procentowemu uzyskanemu z części pisemnej egzaminu maturalnego odpowiednio na poziomie podstawowym albo rozszerzonym. Na wszystkich kierunkach przedmiotem obowiązkowym może być matematyka.

W2 to wskaźnik liczony dla jednego z przedmiotów charakterystycznych dla danego kierunku zgodnie z wzorem W2=2R, a R oznacza liczbę punktów odpowiadającą wynikowi procentowemu uzyskanemu z części pisemnej egzaminu na poziomie rozszerzonym (wyjątkiem są kierunki prowadzone na WIL, tam jako przedmiot charakterystyczny może być brana również matematyka na poziomie podstawowym). Kandydat może przystąpić do rekrutacji mając jeden z przedmiotów: charakterystyczny albo obowiązkowy (W1 albo W2), a za drugi można podstawić 0.

Szczegółowy wykaz kierunków i przedmiotów maturalnych, które mogą być brane pod uwagę przy rekrutacji znajduje się w naszym informatorze (polecamy tabelkę na stronie 6 (https://www.pk.edu.pl/images/PK18/kandydaci/informator_2021.pdf)

Dodatkowe punkty rekrutacyjne można uzyskać za wyniki egzaminów potwierdzających  kwalifikacje zawodowe lub wyniki egzaminów zawodowych. Dotyczy to niektórych kierunków studiów prowadzonych na Wydziale Inżynierii Lądowej, Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej oraz Wydziale Mechanicznym.

Wykaz kierunków, dla których przyznawane są dodatkowe punkty: https://rekrutacja.pk.edu.pl/wp-content/uploads/2022/01/tytuly-technika-22-23.pdf

3. Na ile kierunków mogę się zrejestrować?

kandydat na studia I stopnia będzie miał możliwość dokonania elektronicznej rejestracji na cztery kierunki studiów, przy czym rejestracja na studia o tej samej nazwie ale prowadzone w różnej formie (stacjonarnej i niestacjonarnej) wymaga dwóch osobnych rejestracji (dodatkowo w ostatnim dniu elektronicznej rejestracji na studia niestacjonarne kandydat będzie miał możliwość dokonania piątej rejestracji ale TYLKO na studia prowadzone w formie niestacjonarnej). Każda rejestracja jest niezależna i wiąże się z koniecznością wniesienia osobnej opłaty rekrutacyjnej.

4. Ile wynosi opłata rekrutacyjna?

Opłata za przeprowadzenie rekrutacji na studia I i II stopnia rozpoczynające się na Politechnice Krakowskiej w roku akademickim 2022/23 wynosi:

150 zł – na kierunkach: architektura, architektura krajobrazu i inżynieria wzornictwa przemysłowego (*w przypadku kandydatów rekrutujących się na kierunek inżynieria wzornictwa przemysłowego na podstawie egzaminu wstępnego zdawanego na Politechnice Krakowskiej – 150 zł, w przypadku kandydatów rekrutujących się na podstawie egzaminu wstępnego zdawanego na Akademii Sztuk Pięknych – 85 zł); 85 zł – na pozostałych kierunkach.

5. Czy przed rozpoczęciem studiów wymagane są badania lekarskie?

Obowiązek wykonania badań lekarskich dotyczy tylko kandydatów ubiegających się o przyjęcie na kierunek nanotechnologie i nanomateriały prowadzony na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Fizyki oraz na wszystkie kierunki prowadzone na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej. Skierowania na badania wydaje Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna kandydatom zakwalifikowanym do wpisu na listę studentów.

6. Czy jako laureat olimpiady mogę liczyć na dodatkowe punkty rekrutacyjne?

Wykaz olimpiad i kierunków, na które można uzyskać za nie dodatkowe punkty znajduje się na stronie: https://rekrutacja.pk.edu.pl/wp-content/uploads/2020/12/Olimpiady-_czerwiec-2020.pdf

7. Jak wygląda egzamin na kierunek architektura?

Egzamin wstępny składa się z dwóch prac rysunkowych wykonanych w dwóch dniach egzaminacyjnych i obejmuje:

rysunek z natury na podstawie przedstawionych elementów kompozycji;

rysunek z wyobraźni – kompozycja o charakterze architektonicznym.

Zakres wymagań i sposób przeprowadzenia egzaminu proszę sprawdzić na stronie:

https://rekrutacja.pk.edu.pl/wp-content/uploads/2022/05/Zakres-wymagan-sposob-przeprowadzenia-egzaminu-wstepnego.pdf

Tematy egzaminów z poprzednich lat można sobie sprawdzić tutaj: https://rekrutacja.pk.edu.pl/egzaminy-wstepne/ 

8. Jak otrzymać miejsce w akademiku?

Osoby przyjęte na I rok studiów I i II stopnia na PK są przyznawane na podstawie osobom, które złożą odpowiedni wniosek poprzez Wirtualny Dziekanat w okresie przewidzianym w regulaminie przyznawania miejsc. Zazwyczaj wnioski składa się na początku września. Informacje o zasadach i trybie przyznawania miejsc są publikowane na stronie Osiedla Akademickiego PK: http://www.akademiki.pk.edu.pl/ 

W Regulaminie znajduje się także cennik.

9. Czy jest możliwość rozpoczęcia studiów w trybie niestacjonarnym, a potem przeniesienie się na studia stacjonarne?

Tak, jest taka możliwość. Zazwyczaj po zaliczeniu pierwszego semestru (ale regulaminy na poszczególnych Wydziałach mogą stanowić inaczej). Można się przenieść za zgodą Dziekana. Szczegóły w Regulaminie studiów w § 4: http://bip.pk.edu.pl/index.php?ver=0&dok=3672

10. Czy przyznawane są dodatkowe punkty za tytuł technika?

Tak, ale nie na wszystkich kierunkach.

Proszę sprawdzić wykaz kierunków, dla których przyznawane są dodatkowe punkty: https://rekrutacja.pk.edu.pl/wp-content/uploads/2022/01/tytuly-technika-22-23.pdf

Szczegóły przeliczania punktów znajdują się na stronie: https://rekrutacja.pk.edu.pl/wskaznik-rekrutacyjny-i-22-23/

Punkty za dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe przelicza się według wzoru:

W = 0,3 x WP + 0,7 x WPR

gdzie WP i WPR oznaczają odpowiednio wynik procentowy uzyskany z części pisemnej i praktycznej egzaminu.

W przypadku udokumentowania przez kandydata posiadania więcej niż jednej kwalifikacji na dyplomie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe, pod uwagę brane są wyniki z części pisemnej i części praktycznej z tej kwalifikacji, z której kandydat otrzymał najwyższy wynik.

W przypadku kandydatów posiadających dyplom zawodowy nie przelicza się punktów według powyższego wzoru – dodatkowe punkty, przyznane w postępowaniu rekrutacyjnym, odpowiadają wartości procentowej punktów uzyskanych jako końcowy wynik egzaminów zawodowych.

Punkty te dodaje się do liczby punktów, stanowiącej wartość wskaźnika rekrutacyjnego, obliczonego zgodnie z odpowiednim trybem naboru.

11. Jakie zdjęcie należy dołączyć podczas elektronicznej rejestracji?

Podczas dokonywania elektronicznej rejestracji kandydaci zobowiązani są do dołączenia pliku zawierającego elektroniczną wersję fotografii w formacie JPG, o wymiarach 236 x 295 pikseli ±3 piksele. Zdjęcie powinno być wykonane zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych: https://obywatel.gov.pl/wyjazd-za-granice/zdjecie-do-dowodu-lub-paszportu.

12. Czy muszę złożyć dokumenty osobiście?

Jeśli komisja rekrutacyjna wymaga składania dokumentów w formie tradycyjnej, czyli stacjonarnie, komplet wymaganych dokumentów można złożyć osobiście albo przez pełnomocnika w terminie zgodnym z harmonogramem kwalifikacji na danym wydziale, z uwzględnieniem godzin dyżurów wydziałowej komisji rekrutacyjnej. Pełnomocnik zobowiązany jest przedłożyć pełnomocnictwo.

Jeśli komisja rekrutacyjna wymaga składania dokumentów online, kandydat będzie zobowiązany dołączyć skany wymaganych dokumentów na swoim koncie w systemie elektronicznej rejestracji
w terminie zgodnym z harmonogramem kwalifikacji na danym wydziale.
O trybie dostarczenia na uczelnię oryginałów dokumentów (w tym do wglądu) decyduje właściwa komisja rekrutacyjna.

Składanie dokumentów rekrutacyjnych
on-line (skan wgrywany po zalogowaniu się na konto kandydata)
Składanie dokumentów rekrutacyjnych w formie tradycyjnej
(stacjonarnie, w siedzibie WKR)

Komisje Rekrutacyjne:

 • Wydziału Architektury
 • Wydziału Inżynierii Środowiska
  i Energetyki
 • Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej
 • Wydziału Informatyki
  i Telekomunikacji
 • Wydziału Inżynierii Materiałowej
  i Fizyki

Komisje Rekrutacyjne:

 • Wydziału Inżynierii Lądowej
 • Wydziału Inżynierii Elektrycznej
  i Komputerowej
 • Wydział Mechaniczny

 

 

 

 

 

13. Zapomniałem UID/hasła do swojego konta. Jak je odzyskać?

Proszę sprawdzić wiadomość e-mail, potwierdzającą ukończenie procesu rejestracji. W drugiej kolejności proszę skorzystać z opcji przypominania UID/hasła na stronie elektronicznej rejestracji. Jeżeli odzyskanie danych się nie powiedzie, proszę skontaktować się z właściwą komisją rekrutacyjną.

14. Czy powinienem wysłać potwierdzenie przelewu e-mailem?

Nie. Nie należy wysyłać potwierdzenia przelewu ani pocztą elektroniczną ani zwykłą.

15. Gdzie znajdę informację o tym, że zostałem zakwalifikowany/wpisany na listę studentów?

Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne nadają kandydatowi odpowiedni status, który informuje o tym, czy został np.:
– zakwalifikowany do wpisu,
– oczekuje na kolejne postępowanie kwalifikacyjne;
– wpisany na listę studentów;
– nieprzyjęty itd.
Oprócz tego, w programie do elektronicznej rejestracji w zakładce „ogłoszenia” (widocznej po lewej stronie na koncie Kandydata) komisja zamieszcza odpowiednie listy według numerów UID, nadanych kandydatom podczas rejestracji.

16. Jak złożyć rezygnację z udziału w rekrutacji PRZED wpisem na listę studentów?

Osoby, które nie zostały jeszcze wpisane na listę studentów, w celu rezygnacji z udziału w rekrutacji powinny wypełnić stosowne oświadczenie a następnie skan podpisanego oświadczenia przesłać na adres mailowy właściwej komisji rekrutacyjnej.

Do momentu zakończenia elektronicznej rejestracji, w celu rezygnacji z udziału w rekrutacji, kandydat może na swoim koncie w zakładce „dane kandydata” zaznaczyć opcję „rezygnuję ze studiów”. W takim wypadku nie należy już wysyłać skanu oświadczenia. (Uwaga!: rezygnacja ta nie skutkuje usunięciem kierunku z konta kandydata).

17. Jak złożyć rezygnację ze studiów PO wpisie na listę studentów?

Osoby, które zostały już wpisane na listę studentów, w celu rezygnacji ze studiów powinny wypełnić, podpisać i przesłać stosowne oświadczenie do własciwej Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.

18. Kiedy mogę złożyć wniosek o zwrot opłaty rekrutacyjnej?

Opłata za przeprowadzenie rekrutacji podlega zwrotowi w przypadkach:
1) nieuruchomienia kierunku lub specjalności;
2) nieuwzględnienia kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia II stopnia z powodu wniesienia opłaty po terminie określonym w harmonogramie rekrutacji;
3) wielokrotnego, omyłkowego wniesienia opłaty;

4)niezdania przez kandydata egzaminu maturalnego.

Opłatę za przeprowadzenie rekrutacji zwraca się na pisemny wniosek kandydata.

W sytuacji omyłkowego przelewu należy złożyć wniosek o przeksięgowanie opłaty rekrutacyjnej.

19. W jaki sposób mogę się odwołać od decyzji o nieprzyjęciu na studia?

Kandydat, który otrzymał pisemną decyzję wydziałowej komisji rekrutacyjnej o odmowie przyjęcia na studia, ma prawo wnieść odwołanie do Rektora PK. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem wydziałowej komisji rekrutacyjnej, która wydała decyzję, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Odwołanie należy złożyć w siedzibie właściwej wydziałowej komisji rekrutacyjnej.

Uwaga!: status widoczny na koncie kandydata, informujący o nieprzyjęciu na studia, ma jedynie walor informacyjny i nie można się od niego odwołać.

20. Mój wynik egzaminu maturalnego został podwyższony, czy mogę ponownie ubiegać się o przyjęcie na studia na PK?

Tak. Kandydaci, którzy ubiegali się o przyjęcie na studia I stopnia i którym, w wyniku weryfikacji sumy punktów lub odwołania od wyniku weryfikacji sumy punktów z części pisemnej egzaminu maturalnego, wniesionego do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego, podwyższony został wynik egzaminu maturalnego z przedmiotu stanowiącego podstawę rekrutacji, mogą złożyć do właściwej komisji rekrutacyjnej wniosek o przeprowadzenie rekrutacji uzupełniającej. Wniosek można złożyć do 30 września 2022 r.
Komisje rekrutacyjne zobowiązane są uwzględnić zweryfikowany wynik egzaminu maturalnego. Przyjęcie na pierwszy rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych następuje w przypadku, gdy zweryfikowane wyniki przedłożone przez kandydatów spełniają kryteria punktowe, ustalone przez komisje rekrutacyjne w zakończonym postępowaniu rekrutacyjnym.
Rekrutacja uzupełniająca dotyczy wyłącznie rekrutacji przeprowadzanej na rok akademicki 2022/23 oraz wyłącznie tego kierunku studiów, o przyjęcie na który uprzednio ubiegał się kandydat.

Rekrutacja uzupełniająca

21. Mam zagraniczną maturę, czy przy rekrutacji potrzebuję dodatkowych dokumentów?

Tak. Świadectwa uzyskane za granicą powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości RP. Powinny one zostać poddane legalizacji albo opatrzone apostille.

Świadectwa powinny także posiadać adnotację określającą, do ubiegania się o przyjęcie na jakie studia uprawnia dany dokument w kraju jego wydania, chyba że istnieje umowa międzynarodowa przyznająca takie uprawnienie. Informację o uprawnieniach, jakie przysługują posiadaczom określonych  dokumentów, może Pani sprawdzić korzystając z tzw. kwalifikatora NAWA.

Jeśli świadectwo nie zawiera informacji o zastosowanej skali ocen, wraz ze świadectwem dostarczyć należy dokument zawierający skalę ocen, przetłumaczony i zalegalizowany (opatrzony apostille) w sposób analogiczny do świadectwa.