FAQ Pytania i odpowiedzi

Stopień I

FAQ

1. Kiedy rozpocznie się rekrutacja na studia I stopnia?

Termin rozpoczęcia rekrutacji na studia I stopnia jest zaplanowany na:

– maj 2023 r. – dla studiów I stopnia na kierunku architektura,
– czerwiec 2023 r. – dla studiów I i II stopnia na pozostałych kierunkach.

Szczegółowy harmonogram rekrutacji znajdziesz TUTAJ

2. Jak policzyć punkty rekrutacyjne?

Sposób obliczenia wskaźnika rekrutacyjnego na studia I stopnia znadziesz TUTAJ

3. Mam tytuł technika, czy otrzymam w związku z tym punkty w rekrutacji?

To zależy od tego, na który kierunek kandydujesz. Na wybranych kierunkach tytuł technika jest punktowany we wskaźniku rekrutacyjnym jako W2 – przedmiot charakterystyczny.
Kierunki, na których jest punktowany tytuł technika znajdziesz TUTAJ.

Sposób obliczania wskaźnika rekrutacyjnego znajdziesz TUTAJ.

4. Na ile kierunków mogę się zarejestrować?

Zarejestrować możesz się na cztery kierunki studiów pierwszego stopnia. Dodatkowo, w ostatnim dniu elektronicznej rejestracji na studia niestacjonarne, będzie możliwość piątej rejestracji ale TYLKO na studia prowadzone w formie niestacjonarnej.

Opłatę wnosisz za każdy kierunek, na który rejestrujesz się.

5. Ile wynosi opłata rekrutacyjna?

Opłata za przeprowadzenie rekrutacji na studia I i II stopnia rozpoczynające się na Politechnice Krakowskiej w roku akademickim 2023/24 wynosi:

150 zł – na kierunkach: architektura, architektura krajobrazuinżynieria wzornictwa przemysłowego; 85 zł – na pozostałych kierunkach.

6. Czy przed rozpoczęciem studiów wymagane są badania lekarskie?

Obowiązek wykonania badań lekarskich dotyczy tylko kandydatów ubiegających się o przyjęcie na kierunek nanotechnologie i nanomateriały prowadzony na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Fizyki oraz na wszystkie kierunki prowadzone na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej. Skierowania na badania wydaje Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna kandydatom zakwalifikowanym do wpisu na listę studentów.

7. Jak zdobyć dodatkowe punkty rekrutacyjne?

Z dodatkowych punktów można skorzystać tylko jeden raz – w roku uzyskania świadectwa dojrzałości.

 • Ogólnopolski konkurs „O Złoty Indeks PK” – laureaci I stopnia w dyscyplinie matematyka, chemia albo informatyka otrzymują 200 punktów, laureaci II stopnia – 100 punktów, a laureaci III stopnia – 60 punktów w postępowaniu rekrutacyjnym, z wyjątkiem kierunków architektura, architektura krajobrazu i inżynieria wzornictwa przemysłowego.
  Więcej informacji na stronie: indeks.pk.edu.pl
 • Ogólnopolski konkurs „Tadeusz Kościuszko – inżynier i żołnierz” – trzej najlepsi uczniowie otrzymują w postępowaniu rekrutacyjnym dodatkowe punkty w liczbie 100, 60 i 40 na wszystkie kierunki, z wyjątkiem: architektury krajobrazu i inżynierii wzornictwa przemysłowego.
  Więcej informacji na stronie: kosciuszko.pk.edu.pl
8. Czy jako laureat olimpiady mogę liczyć na dodatkowe punkty rekrutacyjne?

Wykaz olimpiad i kierunków, za które można uzyskać dodatkowe punkty znajduje się tutaj.

Z uprawnień określonych w powyższym wykazie olimpiad można korzystać tylko jeden raz – w roku uzyskania świadectwa dojrzałości.

9. Jak otrzymać miejsce w akademiku?

Miejsca w domach studenckich PK, dla osób przyjętych na I rok studiów I i II stopnia, są przyznawane na podstawie złożonego wniosku poprzez Wirtualny Dziekanat w okresie przewidzianym w regulaminie przyznawania miejsc. Zazwyczaj wnioski składa się na początku września. Informacje o zasadach i trybie przyznawania miejsc są publikowane na stronie Osiedla Akademickiego PK: http://www.akademiki.pk.edu.pl/

W Regulaminie znajduje się także cennik.

10. Czy jest możliwość rozpoczęcia studiów w trybie niestacjonarnym, a potem przeniesienie się na studia stacjonarne?

Tak, jest taka możliwość. Zazwyczaj po zaliczeniu pierwszego semestru (ale regulaminy na poszczególnych Wydziałach mogą stanowić inaczej). Można się przenieść za zgodą Dziekana. Szczegóły w Regulaminie studiów: https://www.pk.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=2323&catid=47&Itemid=1006&lang=pl

11. Jakie zdjęcie należy dołączyć podczas elektronicznej rejestracji?

Podczas dokonywania elektronicznej rejestracji kandydaci zobowiązani są do dołączenia pliku zawierającego elektroniczną wersję fotografii w formacie JPG, o wymiarach 236 x 295 pikseli ±3 piksele. Zdjęcie powinno być wykonane zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych: https://obywatel.gov.pl/wyjazd-za-granice/zdjecie-do-dowodu-lub-paszportu.

12. Zapomniałem UID/hasła do swojego konta. Jak je odzyskać?

Proszę sprawdzić wiadomość e-mail, potwierdzającą ukończenie procesu rejestracji. W drugiej kolejności proszę skorzystać z opcji przypominania UID/hasła na stronie elektronicznej rejestracji. Jeżeli odzyskanie danych się nie powiedzie, proszę skontaktować się z właściwą komisją rekrutacyjną.

13. Czy powinienem wysłać potwierdzenie przelewu e-mailem?

Nie. Nie należy wysyłać potwierdzenia przelewu ani pocztą elektroniczną ani zwykłą.

14. Zdawałem maturę w starej formule (po gimnazjum), jaki dokument rekrutacyjny powinienem wybrać podczas rejestracji?

Niezależnie od tego, czy była to matura w formule 2015 (po gimnazjum), czy w formule 2023 (po szkole podstawowej), podczas rejestracji należy wybrać dokument świadectwo dojrzałości – nowa matura.
Dokumenty: świadectwo dojrzałości – stara matura – skala czterostopniowa 2-5 oraz świadectwo dojrzałości – stara matura – skala sześciostopniowa 1-6 dotyczą kandydatów, którzy zdawali maturę przed 2004 rokiem.

15. Gdzie znajdę informację o tym, że zostałem zakwalifikowany/wpisany na listę studentów?

Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne nadają kandydatowi odpowiedni status, który informuje o tym, czy został np.:
– zakwalifikowany do wpisu,
– oczekuje na kolejne postępowanie kwalifikacyjne;
– wpisany na listę studentów;
– nieprzyjęty itd.
Oprócz tego, w programie do elektronicznej rejestracji w zakładce „ogłoszenia” (widocznej po lewej stronie na koncie Kandydata) komisja zamieszcza odpowiednie listy według numerów UID, nadanych kandydatom podczas rejestracji.

16. Kiedy mogę złożyć wniosek o zwrot opłaty rekrutacyjnej?

Opłata za przeprowadzenie rekrutacji podlega zwrotowi w przypadkach:
1) nieuruchomienia kierunku lub specjalności;
2) nieuwzględnienia kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia II stopnia z powodu wniesienia opłaty po terminie określonym w harmonogramie rekrutacji;
3) wielokrotnego, omyłkowego wniesienia opłaty;

4)niezdania przez kandydata egzaminu maturalnego.

Opłatę za przeprowadzenie rekrutacji zwraca się na pisemny wniosek kandydata.

W sytuacji omyłkowego przelewu należy złożyć wniosek o przeksięgowanie opłaty rekrutacyjnej.

17. Mój wynik egzaminu maturalnego został podwyższony, czy mogę ponownie ubiegać się o przyjęcie na studia na PK?

Tak. Jeśli twój wynik egzaminu maturalnego z przedmiotu stanowiącego podstawę rekrutacji został podwyższony, możesz złożyć, do właściwej komisji rekrutacyjnej, wniosek o przeprowadzenie rekrutacji uzupełniającej. Wniosek złóż do 29 września 2023 r.

Komisje rekrutacyjne zobowiązane są uwzględnić podwyższony wynik egzaminu maturalnego. Zostaniesz przyjęty na studia, jeśli uzyskasz wystarczającą liczbę punktów. Ustala ją Komisja Rekrutacyjna na podstawie punktacji, wymaganej w zakończonym postępowaniu rekrutacyjnym.
Z przywileju możesz skorzystać wyłącznie w trakcie rekrutacji przeprowadzanej na rok akademicki 2023/24, kandydując na ten sam kierunek studiów, o przyjęcie na który już ubiegałeś się. 

  18. Mam zagraniczną maturę, czy przy rekrutacji potrzebuję dodatkowych dokumentów?

  Tak. Świadectwa uzyskane za granicą powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości RP. Powinny one zostać poddane legalizacji albo opatrzone apostille.

  Kandydat, który ukończył szkołę średnią za granicą, może ubiegać się o przyjęcie na studia I stopnia pod warunkiem, że jego wykształcenie będzie podlegało uznaniu z mocy prawa na podstawie art. 93 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uznaniu na mocy umów międzynarodowych bądź uznane zostanie w drodze decyzji administracyjnej.
  Świadectwa powinny także posiadać adnotację określającą, do ubiegania się o przyjęcie na jakie studia uprawnia dany dokument w kraju jego wydania, chyba że istnieje umowa międzynarodowa przyznająca takie uprawnienie. Informację o uprawnieniach, jakie przysługują posiadaczom określonych  dokumentów, można sprawdzić korzystając z tzw. kwalifikatora NAWA.

  Jeśli świadectwo nie zawiera informacji o zastosowanej skali ocen, wraz ze świadectwem dostarczyć należy dokument zawierający skalę ocen, przetłumaczony i zalegalizowany (opatrzony apostille) w sposób analogiczny do świadectwa.

  19. Czy muszę złożyć dokumenty osobiście?

  Jeśli komisja rekrutacyjna wymaga składania dokumentów w formie tradycyjnej (papierowej), komplet wymaganych dokumentów można złożyć osobiście albo przez pełnomocnika w terminie zgodnym z harmonogramem kwalifikacji na danym wydziale, z uwzględnieniem godzin dyżurów wydziałowej komisji rekrutacyjnej. Pełnomocnik zobowiązany jest przedłożyć pełnomocnictwo.

  Jeśli komisja rekrutacyjna wymaga składania dokumentów online, kandydat będzie zobowiązany dołączyć skany wymaganych dokumentów na swoim koncie w systemie elektronicznej rejestracji w terminie zgodnym z harmonogramem kwalifikacji na danym wydziale.
  O trybie dostarczenia na uczelnię oryginałów dokumentów (w tym do wglądu) decyduje właściwa komisja rekrutacyjna.

  Składanie dokumentów rekrutacyjnych
  on-line (skany wgrywane po zalogowaniu się na konto kandydata)
  Składanie dokumentów rekrutacyjnych w formie tradycyjnej
  (stacjonarnie, w siedzibie WKR)

  Komisje Rekrutacyjne:

  • Wydziału Architektury
  • Wydziału Inżynierii Środowiska
   i Energetyki
  • Wydziału Informatyki
   i Telekomunikacji
  • Wydziału Inżynierii Materiałowej
   i Fizyki
  • Komisja Rekrutacyjna ds. Międzywydziałowych Kierunków Studiów: gospodarka przestrzenna i inżynieria czystego powietrza

  Komisje Rekrutacyjne:

  • Wydziału Inżynierii Lądowej
  • Wydziału Inżynierii Elektrycznej
   i Komputerowej
  • Wydział Inżynierii i Technoligii Chemicznej
  • Wydział Mechaniczny

   

   

   

   

   

  20. Czy mogę kandydować na studia ponownie, jeśli jestem absolwentem PK?

  Oczywiście, ale pamiętaj, że nie rejestrujesz się podając dane osobowe, ponieważ są one przechowywane w systemie. Jako absolwent PK logujesz się na swoje konto za pomocą numeru UID i hasła, a następnie dokonujesz wyboru kierunku.

  21. W trakcie rejestracji otrzymuję komunikat: Dane nie zostały zapisane ponieważ taki Pesel istnieje już w bazie danych.

  Jeśli kandydat w przeszłości został wpisany na listę studentów PK i nie ukończył studiów, to loguje się za pomocą numeru UID i hasła, a następnie dokonuje wyboru kierunku. Jego konto jest nadal aktywne. 

  22. Czy mogę złożyć dokumenty przez pełnomocnika?

  Tak. Pełnomocnik zobowiązany jest przedłożyć pełnomocnictwo.

  Dane osobowe kandydata mogą zostać zweryfikowane na podstawie:
  – pełnomocnictwa oraz kserokopii dowodu osobistego bądź kserokopii paszportu kandydata albo
  – pełnomocnictwa w postaci aktu notarialnego bądź pełnomocnictwa z notarialnym poświadczeniem własnoręczności podpisu kandydata.

  Jeśli pełnomocnik będzie składał podpis w imieniu kandydata, konieczne jest pełnomocnictwo notarialne albo pełnomocnictwo z notarialnym  poświadczeniem własnoręczności podpisu.

  23. Nie zostałem zakwalifikowany w pierwszej kwalifikacji. Czy to oznacza, że jestem nieprzyjęty?

  Niekoniecznie. Należy sprawdzić status.
  Jeśli status się nie zmienił albo jest to status Oczekiwanie na kolejne postępowanie kwalifikacyjne to oznacza, że kandydat będzie brany pod uwagę w następnej kwalifikacji.
  Jeśli zmienił się na Nieprzyjęty oznacza to, że kandydat wkrótce otrzyma decyzję o nieprzyjęciu i na tym kierunku kandydat nie będzie już brany pod uwagę.