FAQ Pytania i odpowiedzi

Stopień I

FAQ

1. Na ile kierunków mogę się zarejestrować?

Kandydat na studia I stopnia ma możliwość dokonania elektronicznej rejestracji na cztery kierunki studiów, przy czym rejestracja na studia o tej samej nazwie, ale prowadzone w różnej formie (stacjonarnej i niestacjonarnej) wymaga dwóch osobnych rejestracji. Dodatkowo w ostatnim dniu elektronicznej rejestracji na studia niestacjonarne kandydat ma możliwość dokonania piątej rejestracji na studia prowadzone w formie niestacjonarnej.

Każda rejestracja jest niezależna i wiąże się z koniecznością wniesienia osobnej opłaty rekrutacyjnej.

2. Nie mam jeszcze wyników z matury, czy mogę się zarejestrować?

Tak. Do dnia ogłoszenia wyników matur tegoroczni maturzyści mogą rejestrować się bez konieczności uzupełniania pól dotyczących świadectwa i wyników z matury (nie są to pola obowiązkowe). Wyżej wymienione pola będzie można uzupełnić po otrzymaniu świadectwa i wyników, a dla tych, którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie swoich danych w systemie KReM, numer świadectwa dojrzałości i wyniki zostaną automatycznie pobrane z Krajowego Rejestru Matur.

Wyrażenie zgody na przetwarzanie swoich danych w systemie KReM nie zwalnia kandydata z obowiązku sprawdzenia (przed ogłoszeniem list osób zakwalifikowanych do wpisu na listę studentów) czy wyniki zostały pobrane poprawnie.

UWAGA!
Dla kandydatów, którzy zdawali egzamin maturalny w poprzednich latach dane o wynikach egzaminu maturalnego są przechowywane w bazie danych systemu KReM przez 5 lat od czasu ostatniej modyfikacji. Po tym terminie dane są usuwane i nie jest możliwe ich pobranie.

3. Właśnie zarejestrowałem się na studia. Czy mam już składać dokumenty?

Nie. Kandydaci składają dokumenty dopiero po ogłoszeniu listy osób zakwalifikowanych do wpisu na listę studentów.

4. Czy muszę złożyć dokumenty osobiście?

Proszę śledzić statusy na swoim koncie. Jeśli komisja rekrutacyjna zadecyduje o składaniu wymaganych dokumentów w formie tradycyjnej, komplet wymaganych dokumentów można złożyć osobiście albo przez pełnomocnika. Pełnomocnik zobowiązany jest przedłożyć pełnomocnictwo.

Jeśli jednak komisja rekrutacyjna zadecyduje o składaniu dokumentów online, kandydat będzie zobowiązany dołączyć skany wymaganych dokumentów na swoim koncie w systemie elektronicznej rejestracji. O trybie dostarczenia na uczelnię oryginałów dokumentów (w tym do wglądu) będzie decydować właściwa komisja rekrutacyjna.

Szczegóły dotyczące składania dokumentów znajdują się w zakładce wpis na listę studentów.

5. Ile wynosi opłata rekrutacyjna?

Opłata za przeprowadzenie rekrutacji na studia I stopnia rozpoczynające się na Politechnice Krakowskiej w roku akademickim 2021/22 wynosi:

– na kierunkach: architektura architektura krajobrazu – 150 zł;

– na kierunku inżynieria wzornictwa przemysłowego:

  • w przypadku kandydatów rekrutujących się na podstawie egzaminu wstępnego zdawanego na Politechnice Krakowskiej – 150 zł
  • w przypadku kandydatów rekrutujących się na podstawie egzaminu wstępnego zdawanego na Akademii Sztuk Pięknych – 85 zł;

– na pozostałych kierunkach – 85 zł.

Opłatę należy wnosić na „wirtualne konto”, którego numer przypisywany jest indywidualnie do każdego wybranego przez kandydata kierunku.

6. Gdzie mogę sprawdzić, czy moja opłata rekrutacyjna została zaksięgowana?

Po zaksięgowaniu opłaty rekrutacyjnej, w Panelu kandydata w zakładce „Płatności” pojawi się komunikat „Zapłacono”. Termin zaksięgowania opłaty nie ma dla kandydata znaczenia. Ważne jest dokonanie opłaty w wyznaczonym terminie.

7. Czy powinienem wysłać potwierdzenie przelewu e-mailem?

Nie. Nie należy wysyłać potwierdzenia przelewu ani pocztą elektroniczną ani zwykłą.

8. Zapomniałem UID/hasła do swojego konta. Jak je odzyskać?

Proszę sprawdzić wiadomość e-mail, potwierdzającą ukończenie procesu rejestracji. W drugiej kolejności proszę skorzystać z opcji przypominania UID/hasła na stronie elektronicznej rejestracji. Jeżeli odzyskanie danych się nie powiedzie, proszę skontaktować się z właściwą komisją rekrutacyjną.

9. Jakie zdjęcie powinienem dołączyć podczas elektronicznej rejestracji?

Zdjęcie powinno być wykonane zgodnie z wymogami obowiązującymi do dowodu osobistego.

10. Czy przed rozpoczęciem studiów wymagane są badania lekarskie?

Obowiązek wykonania badań lekarskich dotyczy tylko kandydatów ubiegających się o przyjęcie na kierunek nanotechnologie i nanomateriały prowadzony na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Fizyki oraz na wszystkie kierunki prowadzone na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej.

11. Jestem obywatelem polskim i zamierzam ubiegać się o przyjęcie na studia I stopnia na podstawie świadectwa bądź innego dokumentu uzyskanego poza granicami Polski. Jak przebiega moja rekrutacja na studia I stopnia?

W przypadku obywateli polskich, rekrutujących się na podstawie świadectwa lub innego dokumentu  wydanego poza granicami Polski, wyniki uzyskane z przedmiotów będących podstawą przyjęcia na studia, przeliczane są na punkty w skali 200-punktowej przez wydziałową komisję rekrutacyjną. W tym celu kandydat, przed przystąpieniem do elektronicznej rejestracji, powinien skontaktować się z właściwą wydziałową komisją rekrutacyjną i dostarczyć jej (osobiście lub drogą mailową w formie skanu) dokument stanowiący podstawę rekrutacji wraz ze skalą ocen, przetłumaczony na język polski przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych przez Ministra Sprawiedliwości RP.

W przypadku gdy na przedłożonym przez kandydata świadectwie, dyplomie lub innym dokumencie nie widnieje żaden z przedmiotów będących podstawą przyjęcia na studia na dany kierunek, kandydat ma możliwość przystąpienia do organizowanego przez Politechnikę Krakowską egzaminu wstępnego z matematyki. Egzamin wstępny z matematyki przeprowadzany jest w zakresie odpowiadającym egzaminowi maturalnemu z matematyki, zdawanemu w Polsce w 2021 r. na poziomie rozszerzonym. Egzamin odbędzie się w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji. Warunkiem przystąpienia do egzaminu wstępnego z matematyki jest uprzednie uiszczenie opłaty za przeprowadzenie rekrutacji na studia.

Kandydat, który zostanie zakwalifikowany do wpisu na listę studentów, składa (w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji) komplet wymaganych dokumentów. Szczegóły dotyczące składania dokumentów znajdują się w zakładce wpis na listę studentów.
Świadectwa dojrzałości i inne dokumenty uzyskane poza granicami Polski (oprócz dyplomu matury międzynarodowej (International Baccalaureate) i świadectwa matury europejskiej (European Baccalaureate) muszą być opatrzone apostille albo poddane legalizacji. Na tej podstawie zagraniczne dokumenty uznawane są za ważne na terytorium Polski.
Apostille jest rodzajem zaświadczenia, na podstawie którego dokumenty urzędowe (m.in. świadectwa i dyplomy) wydane na terytorium jednego państwa są uznawane za ważne na terytorium innego państwa. Apostille zostało wprowadzone konwencją znoszącą wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych sporządzoną w Hadze 5 października 1961 roku (Dz. U. z 2005 r. nr 112, poz. 938) i dotyczy państw, które przyjęły tę konwencję.

Legalizacja to potwierdzenie autentyczności dokumentu (np. świadectwa lub dyplomu) wydanego w innym państwie. Trzeba ją wykonać, jeśli nie jest możliwe uzyskanie apostille, bo kraj, który wydał dokument nie przystąpił do konwencji znoszącej wymóg legalizacji dokumentów. Jeśli państwo, w którym wydano dyplom nie znajduje się na liście sygnatariuszy konwencji haskiej, należy dokonać legalizacji tego dokumentu.
Zwykle legalizacji dokumentu urzędowego dokonuje polski konsul w kraju, gdzie wydano dokument. Konsul w szczególności może poświadczyć autentyczność podpisu i charakter, w jakim działała osoba podpisująca dokument urzędowy lub dokonująca jego uwierzytelnienia, oraz tożsamość pieczęci albo stempla, którym jest opatrzony ten dokument.
Świadectwa uzyskane za granicą powinny także posiadać adnotację określającą do ubiegania się o przyjęcie na jakie studia uprawnia dany dokument w kraju jego wydania, chyba, że istnieje umowa międzynarodowa przyznająca takie uprawnienie.

Kandydat, który ukończył szkołę średnią za granicą, może ubiegać się o przyjęcie na studia I stopnia pod warunkiem, że jego wykształcenie będzie podlegało uznaniu z mocy prawa na podstawie art. 93 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uznaniu na mocy umowy międzynarodowej bądź uznane zostanie w drodze decyzji administracyjnej.

Jeżeli umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej, świadectwa i inne dokumenty wydane za granicą przez szkoły lub instytucje edukacyjne uznawane przez państwo, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji działają, mogą być uznane w drodze decyzji administracyjnej za dokument potwierdzający w Rzeczypospolitej Polskiej wykształcenie podstawowe, gimnazjalne, zasadnicze zawodowe lub średnie, lub uprawnienie do kontynuacji nauki, w tym uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe, z uwzględnieniem zakresu uprawnień w państwie wydania świadectwa lub innego dokumentu.
W sprawach o uznanie świadectwa lub innego dokumentu albo o potwierdzenie wykształcenia lub uprawnień do kontynuacji nauki, właściwy jest kurator oświaty ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się, zwanej dalej „wnioskodawcą”, a w przypadku braku miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – kurator oświaty właściwy ze względu na siedzibę instytucji, w której wnioskodawca zamierza złożyć świadectwo lub inny dokument wydany za granicą. Dla Politechniki Krakowskiej takim kuratorium jest Małopolskie Kuratorium Oświaty w Krakowie.

12. Gdzie znajdę informację o akademikach?

Zapraszamy do odwiedzenia strony: www.akademiki.pk.edu.pl

13. W jaki sposób mogę się odwołać od decyzji o nieprzyjęciu na studia?

Kandydat, który otrzymał pisemną decyzję wydziałowej komisji rekrutacyjnej o odmowie przyjęcia na studia, ma prawo wnieść odwołanie do Rektora PK. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem wydziałowej komisji rekrutacyjnej, która wydała decyzję, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Odwołanie należy złożyć w siedzibie właściwej wydziałowej komisji rekrutacyjnej.

Uwaga!: status widoczny na koncie kandydata, informujący o nieprzyjęciu na studia, ma jedynie walor informacyjny i nie można się od niego odwołać.

14. Jak złożyć rezygnację z udziału w rekrutacji PRZED wpisem na listę studentów?

Osoby, które nie zostały jeszcze wpisane na listę studentów, w celu rezygnacji z udziału w rekrutacji powinny wypełnić stosowne oświadczenie a następnie skan podpisanego oświadczenia przesłać na adres mailowy właściwej komisji rekrutacyjnej.

Do momentu zakończenia elektronicznej rejestracji, w celu rezygnacji z udziału w rekrutacji, kandydat może na swoim koncie w zakładce „dane kandydata” zaznaczyć opcję „rezygnuję ze studiów”. W takim wypadku nie należy już wysyłać skanu oświadczenia. (Uwaga!: rezygnacja ta nie skutkuje usunięciem kierunku z konta kandydata).

15. Jak złożyć rezygnację ze studiów PO wpisie na listę studentów?

Osoby, które zostały już wpisane na listę studentów, w celu rezygnacji ze studiów powinny wypełnić, podpisać i przesłać stosowne oświadczenie do własciwej Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.

© 2012–2019 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki