FAQ Pytania i odpowiedzi

Stopień I

FAQ

1. Kiedy rozpocznie się rekrutacja na studia I stopnia?

Termin rozpoczęcia rekrutacji na studia I stopnia jest zaplanowany na:

– maj 2023 r. – dla studiów I stopnia na kierunku architektura,
– czerwiec 2023 r. – dla studiów I stopnia na pozostałych kierunkach.

Szczegółowy harmonogram rekrutacji zostanie podany do wiadomości publicznej do 16 maja 2023 r.

2. Na ile kierunków mogę się zrejestrować?

kandydat na studia I stopnia będzie miał możliwość dokonania elektronicznej rejestracji na cztery kierunki studiów, przy czym rejestracja na studia o tej samej nazwie ale prowadzone w różnej formie (stacjonarnej i niestacjonarnej) wymaga dwóch osobnych rejestracji (dodatkowo w ostatnim dniu elektronicznej rejestracji na studia niestacjonarne kandydat będzie miał możliwość dokonania piątej rejestracji ale TYLKO na studia prowadzone w formie niestacjonarnej). Każda rejestracja jest niezależna i wiąże się z koniecznością wniesienia osobnej opłaty rekrutacyjnej.

3. Ile wynosi opłata rekrutacyjna?

Opłata za przeprowadzenie rekrutacji na studia I i II stopnia rozpoczynające się na Politechnice Krakowskiej w roku akademickim 2022/23 wynosiła:

150 zł – na kierunkach: architektura, architektura krajobrazu i inżynieria wzornictwa przemysłowego (*w przypadku kandydatów rekrutujących się na kierunek inżynieria wzornictwa przemysłowego na podstawie egzaminu wstępnego zdawanego na Politechnice Krakowskiej – 150 zł, w przypadku kandydatów rekrutujących się na podstawie egzaminu wstępnego zdawanego na Akademii Sztuk Pięknych – 85 zł); 85 zł – na pozostałych kierunkach.

4. Czy przed rozpoczęciem studiów wymagane są badania lekarskie?

Obowiązek wykonania badań lekarskich dotyczy tylko kandydatów ubiegających się o przyjęcie na kierunek nanotechnologie i nanomateriały prowadzony na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Fizyki oraz na wszystkie kierunki prowadzone na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej. Skierowania na badania wydaje Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna kandydatom zakwalifikowanym do wpisu na listę studentów.

5. Czy jako laureat olimpiady mogę liczyć na dodatkowe punkty rekrutacyjne?

Wykaz olimpiad i kierunków, na które można uzyskać za nie dodatkowe punkty znajduje się na stronie: https://rekrutacja.pk.edu.pl/dokumenty-do-pobrania/#akty-prawne

 

6. Jak otrzymać miejsce w akademiku?

Osoby przyjęte na I rok studiów I i II stopnia na PK są przyznawane na podstawie osobom, które złożą odpowiedni wniosek poprzez Wirtualny Dziekanat w okresie przewidzianym w regulaminie przyznawania miejsc. Zazwyczaj wnioski składa się na początku września. Informacje o zasadach i trybie przyznawania miejsc są publikowane na stronie Osiedla Akademickiego PK: http://www.akademiki.pk.edu.pl/

W Regulaminie znajduje się także cennik.

7. Czy jest możliwość rozpoczęcia studiów w trybie niestacjonarnym, a potem przeniesienie się na studia stacjonarne?

Tak, jest taka możliwość. Zazwyczaj po zaliczeniu pierwszego semestru (ale regulaminy na poszczególnych Wydziałach mogą stanowić inaczej). Można się przenieść za zgodą Dziekana. Szczegóły w Regulaminie studiów: https://www.pk.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=2323&catid=47&Itemid=1006&lang=pl

8. Jakie zdjęcie należy dołączyć podczas elektronicznej rejestracji?

Podczas dokonywania elektronicznej rejestracji kandydaci zobowiązani są do dołączenia pliku zawierającego elektroniczną wersję fotografii w formacie JPG, o wymiarach 236 x 295 pikseli ±3 piksele. Zdjęcie powinno być wykonane zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych: https://obywatel.gov.pl/wyjazd-za-granice/zdjecie-do-dowodu-lub-paszportu.

9. Zapomniałem UID/hasła do swojego konta. Jak je odzyskać?

Proszę sprawdzić wiadomość e-mail, potwierdzającą ukończenie procesu rejestracji. W drugiej kolejności proszę skorzystać z opcji przypominania UID/hasła na stronie elektronicznej rejestracji. Jeżeli odzyskanie danych się nie powiedzie, proszę skontaktować się z właściwą komisją rekrutacyjną.

10. Czy powinienem wysłać potwierdzenie przelewu e-mailem?

Nie. Nie należy wysyłać potwierdzenia przelewu ani pocztą elektroniczną ani zwykłą.

11. Gdzie znajdę informację o tym, że zostałem zakwalifikowany/wpisany na listę studentów?

Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne nadają kandydatowi odpowiedni status, który informuje o tym, czy został np.:
– zakwalifikowany do wpisu,
– oczekuje na kolejne postępowanie kwalifikacyjne;
– wpisany na listę studentów;
– nieprzyjęty itd.
Oprócz tego, w programie do elektronicznej rejestracji w zakładce „ogłoszenia” (widocznej po lewej stronie na koncie Kandydata) komisja zamieszcza odpowiednie listy według numerów UID, nadanych kandydatom podczas rejestracji.

12. Kiedy mogę złożyć wniosek o zwrot opłaty rekrutacyjnej?

Opłata za przeprowadzenie rekrutacji podlega zwrotowi w przypadkach:
1) nieuruchomienia kierunku lub specjalności;
2) nieuwzględnienia kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia II stopnia z powodu wniesienia opłaty po terminie określonym w harmonogramie rekrutacji;
3) wielokrotnego, omyłkowego wniesienia opłaty;

4)niezdania przez kandydata egzaminu maturalnego.

Opłatę za przeprowadzenie rekrutacji zwraca się na pisemny wniosek kandydata.

W sytuacji omyłkowego przelewu należy złożyć wniosek o przeksięgowanie opłaty rekrutacyjnej.

Opłatę za przeprowadzenie rekrutacji zwraca się na pisemny wniosek kandydata. Wnioski można składać w siedzibie właściwej wydziałowej komisji rekrutacyjnej w terminie do 14 października 2022 r. w przypadku rekrutacji na semestr zimowy.

13. Mój wynik egzaminu maturalnego został podwyższony, czy mogę ponownie ubiegać się o przyjęcie na studia na PK?

Tak. Kandydaci, którzy ubiegali się o przyjęcie na studia I stopnia i którym, w wyniku weryfikacji sumy punktów lub odwołania od wyniku weryfikacji sumy punktów z części pisemnej egzaminu maturalnego, wniesionego do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego, podwyższony został wynik egzaminu maturalnego z przedmiotu stanowiącego podstawę rekrutacji, mogą złożyć do właściwej komisji rekrutacyjnej wniosek o przeprowadzenie rekrutacji uzupełniającej. Wniosek można złożyć do 30 września 2022 r.
Komisje rekrutacyjne zobowiązane są uwzględnić zweryfikowany wynik egzaminu maturalnego. Przyjęcie na pierwszy rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych następuje w przypadku, gdy zweryfikowane wyniki przedłożone przez kandydatów spełniają kryteria punktowe, ustalone przez komisje rekrutacyjne w zakończonym postępowaniu rekrutacyjnym.
Rekrutacja uzupełniająca dotyczy wyłącznie rekrutacji przeprowadzanej na rok akademicki 2022/23 oraz wyłącznie tego kierunku studiów, o przyjęcie na który uprzednio ubiegał się kandydat.

Rekrutacja uzupełniająca