FAQ stopień II
1. Na ile kierunków mogę się zarejestrować?

Każdy kandydat na studia II stopnia ma możliwość dokonania elektronicznej rejestracji na dwa kierunki studiów. Podczas dokonywania elektronicznej rejestracji na kierunek, do którego przypisana jest więcej niż jedna specjalność, kandydat ma możliwość (z zastrzeżeniem wyjątków opisanych poniżej) wskazania, oprócz specjalności podstawowej, specjalności alternatywnej prowadzonej w obrębie tego samego kierunku na tym samym wydziale. Kandydat może zostać przyjęty na specjalność alternatywną, gdy uzyskana w postępowaniu kwalifikacyjnym liczba punktów okaże się niewystarczająca do podjęcia przez wydziałową komisję rekrutacyjną decyzji o przyjęciu na specjalność podstawową albo gdy specjalności podstawowej nie uruchomiono.

Opisana powyżej zasada nie dotyczy kandydatów na kierunki prowadzone na Wydziale Informatyki i Telekomunikacji, Wydziale Inżynierii Materiałowej i Fizyki, oraz na Wydziale Inżynierii Lądowej. Na tych wydziałach wybór specjalności ma charakter jedynie orientacyjny.
W ramach jednej opłaty rekrutacyjnej można wybrać 2 specjalności na tym samym kierunku – podstawową i alternatywną. Można zarejestrować się również na drugi kierunek i na nim również wybrać 2 specjalności – podstawową i alternatywną, ale wtedy należy uiścić drugą opłatę rekrutacyjną.

2. Czy przed rozpoczęciem studiów wymagane są badania lekarskie?

Obowiązek wykonania badań lekarskich dotyczy tylko kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia na kierunkach prowadzonych na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej.

3. Czy istnieją szczególne wymagania w przypadku ubiegania się przez obywatela polskiego o przyjęcie na studia II stopnia na podstawie dyplomu uzyskanego poza granicami Polski?

Tak. Dyplomy uzyskane za granicą powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych przez Ministra Sprawiedliwości RP.
Dyplomy uzyskane poza granicami Polski muszą być opatrzone apostille albo poddane legalizacji.

Apostille jest rodzajem zaświadczenia, na podstawie którego dokumenty urzędowe (m.in. świadectwa i dyplomy) wydane na terytorium jednego państwa są uznawane za ważne na terytorium innego państwa. Apostille zostało wprowadzone konwencją znoszącą wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych sporządzoną w Hadze 5 października 1961 roku (Dz. U. z 2005 r. nr 112, poz. 938) i dotyczy państw, które przyjęły tę konwencję.

Legalizacja to potwierdzenie autentyczności dokumentu (np. świadectwa lub dyplomu) wydanego w innym państwie. Trzeba ją wykonać, jeśli nie jest możliwe uzyskanie apostille, bo kraj, który wydał dokument nie przystąpił do konwencji znoszącej wymóg legalizacji dokumentów. Jeśli państwo, w którym wydano dyplom nie znajduje się na liście sygnatariuszy konwencji haskiej, należy dokonać legalizacji tego dokumentu.
Zwykle legalizacji dokumentu urzędowego dokonuje polski konsul w kraju, gdzie wydano dokument. Konsul w szczególności może poświadczyć autentyczność podpisu i charakter, w jakim działała osoba podpisująca dokument urzędowy lub dokonująca jego uwierzytelnienia, oraz tożsamość pieczęci albo stempla, którym jest opatrzony ten dokument.

Dyplomy uzyskane za granicą powinny także posiadać adnotację, określającą do ubiegania się o przyjęcie na jakie studia uprawnia dany dokument w kraju jego wydania.

4. Jakie zdjęcie powinienem dołączyć podczas elektronicznej rejestracji?

Proszę dołączyć kolorową fotografię w formacie JPG o wymiarach 236×295 pikseli +/- 3 piksele, wykonaną zgodnie z wymogami obowiązującymi do dowodu osobistego.

5. Czy muszę złożyć dokumenty osobiście?

Kandydaci zakwalifikowani na kierunki prowadzone przez Wydział Inżynierii Lądowej, Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej oraz Wydział Mechaniczny składają dokumenty rekrutacyjne w formie tradycyjnej, w siedzibie komisji, w godzinach wyznaczonych dyżurów. Komplet wymaganych dokumentów można złożyć osobiście albo przez pełnomocnika. Pełnomocnik zobowiązany jest przedłożyć pełnomocnictwo.

Kandydaci zakwalifikowani na kierunki prowadzone przez Wydział Architektury, Wydział Inżynierii i Technilogii Chemicznej, Wydział Informatyki i Telekomunikacji, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki oraz kandydaci na międzywydziałowy kierunek gospodarka przestrzenna są zobowiązani dołączyć skany wymaganych dokumentów na swoim koncie w systemie elektronicznej rejestracji.

6. Gdzie znajdę informację o akademikach?

Zapraszamy do odwiedzenia strony: www.akademiki.pk.edu.pl

7. W jaki sposób mogę się odwołać od decyzji o nieprzyjęciu na studia?

Kandydat, który otrzymał pisemną decyzję wydziałowej komisji rekrutacyjnej o odmowie przyjęcia na studia, ma prawo wnieść odwołanie do Rektora PK. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem wydziałowej komisji rekrutacyjnej, która wydała decyzję, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Odwołanie należy złożyć w siedzibie właściwej wydziałowej komisji rekrutacyjnej.

Uwaga!: status widoczny na koncie kandydata, informujący o nieprzyjęciu na studia, ma jedynie walor informacyjny i nie można się od niego odwołać.

8. Kiedy mogę złożyć wniosek o zwrot opłaty rekrutacyjnej?

Opłata za przeprowadzenie rekrutacji podlega zwrotowi w przypadkach:
1) nieuruchomienia kierunku lub specjalności;
2) nieuwzględnienia kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia II stopnia z powodu wniesienia opłaty po terminie określonym w harmonogramie rekrutacji;
3) wielokrotnego, omyłkowego wniesienia opłaty;

4)niezdania przez kandydata egzaminu maturalnego.

Opłatę za przeprowadzenie rekrutacji zwraca się na pisemny wniosek kandydata.

W sytuacji omyłkowego przelewu należy złożyć wniosek o przeksięgowanie opłaty rekrutacyjnej.

Opłatę za przeprowadzenie rekrutacji zwraca się na pisemny wniosek kandydata. Wnioski można składać w siedzibie właściwej wydziałowej komisji rekrutacyjnej w terminie do 14 października 2022 r. w przypadku rekrutacji na semestr zimowy oraz do 10 marca 2023 r. w przypadku rekrutacji na semestr letni. Wnioski złożone po terminie pozostawia się bez rozpoznania.