I Stopień

Wybierz kierunek

Zarejestruj się

Wnieś opłatę

Ogłoszenie list zakwalifikowanych do wpisu

Dostarcz dokumenty do WKR

Wpis na listę studentów

Widzimy się na Politechnice

Wskaźnik rekrutacyjny dla kandydatów z nową maturą*

W1 to wskaźnik liczony dla matematyki albo innego przedmiotu obowiązkowego wskazanegow tabeli zgodnie z wzorem W1=P albo W1=2R.

W2 to wskaźnik liczony dla jednego ze wskazanych w tabeli przedmiotów charakterystycznych dla danego kierunku zgodnie z wzorem W2=2R.

P oznacza liczbę punktów odpowiadającą wynikowi procentowemu uzyskanemu z części pisemnej egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym.

R oznacza liczbę punktów odpowiadającą wynikowi procentowemu uzyskanemu z części pisemnej egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym.

W przypadku kandydatów na kierunki budownictwo lub transport prowadzone na Wydziale Inżynierii Lądowej dopuszcza się również wyliczenie wskaźnika W2 zgodnie z wzorem W2=P, gdzie P oznacza liczbę punktów odpowiadającą wynikowi procentowemu uzyskanemu z części pisemnej egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym.

Kandydat, który nie zdawał egzaminu maturalnego z matematyki albo z przedmiotu charakterystycznego dla poszczególnych kierunków, może ubiegać się o przyjęcie na pierwszy rok studiów, otrzymując 0 punktów z jednego z ww. przedmiotów.

*z wyjątkiem kandydatów na kierunki: architektura, architektura krajobrazu i inżynieria wzornictwa przemysłowego

© 2012–2019 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki