I Stopień

Wybierz kierunek

Zarejestruj się

Wnieś opłatę w terminie

Ogłoszenie list zakwalifikowanych do wpisu

Dostarcz dokumenty do WKR

Wpis na listę studentów

Widzimy się na Politechnice

Harmonogram rekrutacji studiów I stopnia - wszystkie kierunki poza kierunkiem inżynieria wzornictwa przemysłowego, architektura i architektura krajobrazu
1.     Elektroniczna rejestracja na studia stacjonarne 7 czerwca –  21 września 2021 r.
2.     Elektroniczna rejestracja na studia niestacjonarne 7 czerwca –  22 września 2021 r.
3.     Wniesienie opłaty za przeprowadzenie rekrutacji na studia najpóźniej dzień po dokonaniu rejestracji
4.     Postępowanie kwalifikacyjne terminy określa właściwa wydziałowa komisja rekrutacyjna
5.     Ogłoszenie list osób zakwalifikowanych do wpisu na listę studentów terminy określa właściwa wydziałowa komisja rekrutacyjna
6.     Wpis na listę studentów (w tym składanie dokumentów) terminy oraz tryb określa właściwa wydziałowa komisja rekrutacyjna
7.     Ogłoszenie list studentów (osób przyjętych na I rok studiów w lipcu 2021 r.) do 30 lipca 2021 r.
8.     Przerwa w pracach wydziałowych komisji rekrutacyjnych 2 sierpnia – 31 sierpnia 2021 r.
9.  Ogłoszenie list studentów (osób przyjętych na I rok studiów od 1 do 15 września 2021 r.) 15 września 2021 r.
10.  Ostateczny termin dokonywania wpisu na listę studentów (w tym składania dokumentów) 24 września 2021 r.

11.  Ogłoszenie list:

– studentów (osób przyjętych na I rok studiów od 16 do 24 września 2021 r.)

– osób nieprzyjętych na studia

24 września 2021 r.
Harmonogram rekrutacji studiów I stopnia - kierunek architektura

:

1.     Elektroniczna rejestracja kandydatów 19 maja – 9 czerwca 2021 r.
2.     Wniesienie opłaty za przeprowadzenie rekrutacji na studia

do 10 czerwca 2021 r.

(decyduje data dokonania wpłaty/przelewu)

3.     Składanie portfolio w wersji elektronicznej 31 maja – 10 czerwca 2021 r.
4.     Egzamin zdalny 14 czerwca – 15 czerwca 2021 r.
5.     Ogłoszenie wyników egzaminu wstępnego obejmującego ocenę portfolio i wynik egzaminu zdalnego 23 czerwca 2021 r.
6.     Wgląd w prace egzaminacyjne i protokoły egzaminu wstępnego (dotyczy wyłącznie kandydatów, którzy w formie pisemnej zgłoszą chęć wglądu w swoje prace) określa Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna Wydziału Architektury
7.     Test kompetencyjny z j. angielskiego (dotyczy kierunku studiów architektura w j. angielskim) 9 lipca 2021 r.
8.     Postępowanie kwalifikacyjne i ogłoszenie list osób zakwalifikowanych do wpisu na listę studentów 9 lipca – 12 lipca 2021 r.
9.  Wpis na listę studentów (w tym składanie dokumentów) dla osób zakwalifikowanych w dniu 12 lipca 2021 r. 13 lipca – 16 lipca 2021 r. do godz. 15:00

10.  Ogłoszenie list:

– studentów

– osób nieprzyjętych na studia (z powodu niedopeł-nienia czynności niezbędnych do dokonania wpisu na listę studentów w dniach 13-16 lipca 2021 r.)

– osób zakwalifikowanych do wpisu na listę studentów

 19 lipca 2021 r.

 

 

 

 

11.  Wpis na listę studentów dla osób zakwalifikowanych w dniu 19 lipca 2021 r. 20 lipca – 21 lipca 2021 r. do godz. 15:00

12.  Ogłoszenie list:

– studentów

– osób nieprzyjętych na studia (z powodu niedopełnienia czynności niezbędnych do dokonania wpisu na listę studentów w dniach 20-21 lipca 2021 r. oraz tych, którzy nie osiągnęli wymaganego progu punktowego na studia stacjonarne)

– osób zakwalifikowanych do wpisu na listę studentów

 

22 lipca  2021 r.

 

 

 

 

 

 

13.  Składanie deklaracji dotyczącej chęci zmiany formy studiów ze stacjonarnych na niestacjonarne przez nieprzyjętych kandydatów 23 lipca – 26 lipca 2021 r. do godz. 12:00
14.  Ogłoszenie list osób zakwalifikowanych do wpisu na listę studentów (dotyczy tylko studiów niestacjonarnych) 26 lipca 2021 r. godz. 14:00
15.  Wpis na listę studentów (dla osób zakwalifikowanych w dniu 22 i 26 lipca 2021 r.) 26 lipca od godz. 15:00 do 27 lipca 2021 r. do godz. 15:00

16.  Ogłoszenie list:

– studentów

– osób nieprzyjętych na studia (z powodu niedopełnienia czynności niezbędnych do dokonania wpisu na listę studentów w dniach 26-27 lipca 2021 r.)

 

 

28 lipca 2021 r.

 

 

 

 

 

 

Harmonogram rekrutacji studiów I stopnia - kierunek architektura krajobrazu

 

1.     Elektroniczna rejestracja 7 czerwca – 12 września 2021 r.
2.     Wniesienie opłaty za przeprowadzenie rekrutacji na studia

do 8 lipca 2021 r.

(decyduje data dokonania wpłaty/przelewu)

3.     Składanie portfolio drogą elektroniczną 28 czerwca – 8 lipca 2021 r.
4.     Test kompetencyjny z języka angielskiego (dotyczy kierunku studiów architektura krajobrazu w języku angielskim) 9 lipca 2021 r.
5.     Ogłoszenie wyników oceny portfolio 12 lipca 2021 r.
6.     Wgląd do portfolio i protokołów oceny portfolio (dotyczy wyłącznie kandydatów, którzy w formie pisemnej zgłoszą chęć wglądu w swoje prace) określa Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna Wydziału Architektury
7.     Postępowanie kwalifikacyjne 12 lipca 2021 r.*
8.     Ogłoszenie list osób zakwalifikowanych do wpisu na listę studentów 13 lipca 2021 r.*
9.     Wpis na listę studentów 13 lipca – 21 lipca 2021 r.*
10.  Przerwa w pracach Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej 2 sierpnia – 31 sierpnia 2021 r.
11.  Wniesienie opłaty za przeprowadzenie rekrutacji na studia

do 13 września 2021 r.

(decyduje data dokonania wpłaty/przelewu)

12.  Składanie portfolio drogą elektroniczną 2 września – 13 września 2021 r.
13.  Ogłoszenie wyników oceny portfolio 15 września 2021 r.
14.  Test kompetencyjny z języka angielskiego (dotyczy kierunku studiów architektura krajobrazu w języku angielskim) 16 września 2021 r.
15.  Wgląd do portfolio i protokołów oceny portfolio (dotyczy wyłącznie kandydatów, którzy w formie pisemnej zgłoszą chęć wglądu w swoje prace) określa Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna Wydziału Architektury
16.  Postępowanie kwalifikacyjne 16 września 2021 r.*
17.  Ogłoszenie list osób zakwalifikowanych do wpisu na listę studentów 17 września 2021 r.*
18.  Wpis na listę studentów 20 września – 23 września 2021 r. do godz. 15:00

19.  Ogłoszenie list:

– studentów

– osób nieprzyjętych na studia

24 września 2021 r.

 

* terminy określone przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną Wydziału Architektury

 

Harmonogram rekrutacji studiów I stopnia - kierunek inżynieria wzornictwa przemysłowego
1.     Elektroniczna rejestracja kandydatów 7 czerwca – 12 lipca 2021 r.
2.     Wniesienie opłaty za przeprowadzenie rekrutacji na studia

do 12 lipca 2021 r.

(decyduje data dokonania wpłaty/przelewu)

3.     Rejestracja kandydatów nieprzyjętych na ASP

chcących się rekrutować się na PK na podstawie

wyników egzaminu na ASP

studia stacjonarne: 13 lipca 2021 r.

4.     Przesłanie przesyłką poleconą portfolio na adres:

Komisja Rekrutacyjna Wydziału Mechanicznego

al. Jana Pawła II 37 pok. A19

31-864 Kraków

„Portfolio”

do 13 lipca 2021 r.

(decyduje data wpływu do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Mechanicznego)

5.     Egzamin wstępny w formie zdalnej 14 lipca 2021 r. godz. 10:00
6.     Ogłoszenie wyników egzaminu wstępnego 15 lipca 2021 r.
7.     Wgląd w prace egzaminacyjne i protokoły egzaminu wstępnego (dotyczy wyłącznie kandydatów, którzy w formie pisemnej zgłoszą chęć wglądu w swoje prace) 16 lipca 2021 r.
8.     Ogłoszenie list osób zakwalifikowanych do wpisu na listę studentów 16 lipca 2021 r. do godz. 13:00
9.  Wpis na listę studentów (w tym składanie dokumentów) 19 – 21 lipca 2021 r. (do godz. 13:00)
10.  Ogłoszenie list osób zakwalifikowanych do wpisu na listę studentów 21 lipca 2021 r. (do godz. 15:00)
11.  Wpis na listę studentów (w tym składanie dokumentów) 22 –  23 lipca 2021 r. (do godz. 13:00)
12.  Ogłoszenie list osób zakwalifikowanych do wpisu na listę studentów 23 lipca 2021 r. (do godz. 15:00)
13.  Ostateczny termin wpisu na listę studentów (w tym składania dokumentów) 26 lipca 2021 r.

14.  Ogłoszenie list:

– studentów

– osób nieprzyjętych na studia

27 lipca 2021 r.

 

 

 

Informacja o opłacie za studia niestacjonarne I stopnia rozpoczynające się w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/22 podana zostanie do 31 maja 2021 r.

Wskaźnik rekrutacyjny dla kandydatów z nową maturą*

Procentowy wynik z egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym

Procentowy wynik z egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym

*z wyjątkiem kandydatów na kierunki: architektura, architektura krajobrazu i inżynieria wzornictwa przemysłowego

Jak zdobyć dodatkowe punkty?

Olimpiady

Laureaci i finaliści otrzymują w postępowaniu rekrutacyjnym maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia.

Konkurs Kościuszkowski

Laureaci konkursu wiedzy o Tadeuszu Kościuszce mogą ubiegać się o otrzymanie dodatkowych punktów w procesie rekrutacji.

Złoty Indeks

Konkurs „O Złoty Indeks PK” jest dwuetapowym konkursem, w którym udział wziąć mogą tegoroczni maturzyści z całej Polski.

Zgodnie z uchwałą Senatu PK nr 29/d/05/2018 z późn. zm. z uprawnień przyznanych laureatom i finalistom olimpiad skorzystać można tylko jeden raz – w roku uzyskania świadectwa dojrzałości.

Opłaty

Opłata za przeprowadzenie rekrutacji na studia I stopnia rozpoczynające się na Politechnice Krakowskiej w roku akademickim 2021/22 wynosi:

150 zł

na kierunkach: architektura, architektura krajobrazu i inżynieria wzornictwa przemysłowego*

85 zł

na pozostałych kierunkach

22 zł

Opłata za wydanie legitymacji

*w przypadku kandydatów rekrutujących się na kierunek inżynieria wzornictwa przemysłowego na podstawie egzaminu wstępnego zdawanego na Politechnice Krakowskiej – 150 zł, w przypadku kandydatów rekrutujących się na podstawie egzaminu wstępnego zdawanego na Akademii Sztuk Pięknych – 85 zł.

Wymagane Dokumenty

1. Dokument stanowiący podstawę rekrutacji (oryginał i kserokopia świadectwa dojrzałości)

2. Formularz rekrutacyjny (wydruk z programu do elektronicznej rekrutacji)

Informacje o wpisie na listę studentów  »

Egzaminy i portfolio

W rekrutacji na studia rozpoczynające się w roku akademickim 2021/22 obowiązek egzaminów wstępnych dotyczy kierunków: architektura i inżynieria wzornictwa przemysłowego.

Architektura

Architektura krajobrazu

Inżynieria wzornictwa przemysłowego

Egzamin wstępny z matematyki

Dla osób zdających maturę zagraniczną inną niż International Baccalaureate

FAQ

1. Na ile kierunków mogę się zarejestrować?

Kandydat na studia I stopnia ma możliwość dokonania elektronicznej rejestracji na cztery kierunki studiów, przy czym rejestracja na studia o tej samej nazwie, ale prowadzone w różnej formie (stacjonarnej i niestacjonarnej) wymaga dwóch osobnych rejestracji. Dodatkowo w ostatnim dniu elektronicznej rejestracji na studia niestacjonarne kandydat ma możliwość dokonania piątej rejestracji na studia prowadzone w formie niestacjonarnej.

Każda rejestracja jest niezależna i wiąże się z koniecznością wniesienia osobnej opłaty rekrutacyjnej.

2. Nie mam jeszcze wyników z matury, czy mogę się zarejestrować?

Tak. Do dnia ogłoszenia wyników matur tegoroczni maturzyści mogą rejestrować się bez konieczności uzupełniania pól dotyczących świadectwa i wyników z matury (nie są to pola obowiązkowe). Wyżej wymienione pola będzie można uzupełnić po otrzymaniu świadectwa i wyników, a dla tych, którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie swoich danych w systemie KReM, numer świadectwa dojrzałości i wyniki zostaną automatycznie pobrane z Krajowego Rejestru Matur.

Wyrażenie zgody na przetwarzanie swoich danych w systemie KReM nie zwalnia kandydata z obowiązku sprawdzenia (przed ogłoszeniem list osób zakwalifikowanych do wpisu na listę studentów) czy wyniki zostały pobrane poprawnie.

UWAGA!
Dla kandydatów, którzy zdawali egzamin maturalny w poprzednich latach dane o wynikach egzaminu maturalnego są przechowywane w bazie danych systemu KReM przez 5 lat od czasu ostatniej modyfikacji. Po tym terminie dane są usuwane i nie jest możliwe ich pobranie.

3. Właśnie zarejestrowałem się na studia. Czy mam już składać dokumenty?

Nie. Kandydaci składają dokumenty dopiero po ogłoszeniu listy osób zakwalifikowanych do wpisu na listę studentów.

4. Czy muszę złożyć dokumenty osobiście?

Proszę śledzić statusy na swoim koncie. Jeśli komisja rekrutacyjna zadecyduje o składaniu wymaganych dokumentów w formie tradycyjnej, komplet wymaganych dokumentów można złożyć osobiście albo przez pełnomocnika. Pełnomocnik zobowiązany jest przedłożyć pełnomocnictwo.

Jeśli jednak komisja rekrutacyjna zadecyduje o składaniu dokumentów online, kandydat będzie zobowiązany dołączyć skany wymaganych dokumentów na swoim koncie w systemie elektronicznej rejestracji. O trybie dostarczenia na uczelnię oryginałów dokumentów (w tym do wglądu) będzie decydować właściwa komisja rekrutacyjna.

Szczegóły dotyczące składania dokumentów znajdują się w zakładce wpis na listę studentów.

5. Ile wynosi opłata rekrutacyjna?

Opłata za przeprowadzenie rekrutacji na studia I stopnia rozpoczynające się na Politechnice Krakowskiej w roku akademickim 2021/22 wynosi:

– na kierunkach: architektura architektura krajobrazu – 150 zł;

– na kierunku inżynieria wzornictwa przemysłowego:

  • w przypadku kandydatów rekrutujących się na podstawie egzaminu wstępnego zdawanego na Politechnice Krakowskiej – 150 zł
  • w przypadku kandydatów rekrutujących się na podstawie egzaminu wstępnego zdawanego na Akademii Sztuk Pięknych – 85 zł;

– na pozostałych kierunkach – 85 zł.

Opłatę należy wnosić na „wirtualne konto”, którego numer przypisywany jest indywidualnie do każdego wybranego przez kandydata kierunku.

6. Gdzie mogę sprawdzić, czy moja opłata rekrutacyjna została zaksięgowana?

Po zaksięgowaniu opłaty rekrutacyjnej, w Panelu kandydata w zakładce „Płatności” pojawi się komunikat „Zapłacono”. Termin zaksięgowania opłaty nie ma dla kandydata znaczenia. Ważne jest dokonanie opłaty w wyznaczonym terminie.

7. Czy powinienem wysłać potwierdzenie przelewu e-mailem?

Nie. Nie należy wysyłać potwierdzenia przelewu ani pocztą elektroniczną ani zwykłą.

8. Zapomniałem UID/hasła do swojego konta. Jak je odzyskać?

Proszę sprawdzić wiadomość e-mail, potwierdzającą ukończenie procesu rejestracji. W drugiej kolejności proszę skorzystać z opcji przypominania UID/hasła na stronie elektronicznej rejestracji. Jeżeli odzyskanie danych się nie powiedzie, proszę skontaktować się z właściwą komisją rekrutacyjną.

9. Jakie zdjęcie powinienem dołączyć podczas elektronicznej rejestracji?

Zdjęcie powinno być wykonane zgodnie z wymogami obowiązującymi do dowodu osobistego.

10. Czy przed rozpoczęciem studiów wymagane są badania lekarskie?

Obowiązek wykonania badań lekarskich dotyczy tylko kandydatów ubiegających się o przyjęcie na kierunek nanotechnologie i nanomateriały prowadzony na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Fizyki oraz na wszystkie kierunki prowadzone na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej.

11. Jestem obywatelem polskim i zamierzam ubiegać się o przyjęcie na studia I stopnia na podstawie świadectwa bądź innego dokumentu uzyskanego poza granicami Polski. Jak przebiega moja rekrutacja na studia I stopnia?

W przypadku obywateli polskich, rekrutujących się na podstawie świadectwa lub innego dokumentu  wydanego poza granicami Polski, wyniki uzyskane z przedmiotów będących podstawą przyjęcia na studia, przeliczane są na punkty w skali 200-punktowej przez wydziałową komisję rekrutacyjną. W tym celu kandydat, przed przystąpieniem do elektronicznej rejestracji, powinien skontaktować się z właściwą wydziałową komisją rekrutacyjną i dostarczyć jej (osobiście lub drogą mailową w formie skanu) dokument stanowiący podstawę rekrutacji wraz ze skalą ocen, przetłumaczony na język polski przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych przez Ministra Sprawiedliwości RP.

W przypadku gdy na przedłożonym przez kandydata świadectwie, dyplomie lub innym dokumencie nie widnieje żaden z przedmiotów będących podstawą przyjęcia na studia na dany kierunek, kandydat ma możliwość przystąpienia do organizowanego przez Politechnikę Krakowską egzaminu wstępnego z matematyki. Egzamin wstępny z matematyki przeprowadzany jest w zakresie odpowiadającym egzaminowi maturalnemu z matematyki, zdawanemu w Polsce w 2021 r. na poziomie rozszerzonym. Egzamin odbędzie się w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji. Warunkiem przystąpienia do egzaminu wstępnego z matematyki jest uprzednie uiszczenie opłaty za przeprowadzenie rekrutacji na studia.

Kandydat, który zostanie zakwalifikowany do wpisu na listę studentów, składa (w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji) komplet wymaganych dokumentów. Szczegóły dotyczące składania dokumentów znajdują się w zakładce wpis na listę studentów.
Świadectwa dojrzałości i inne dokumenty uzyskane poza granicami Polski (oprócz dyplomu matury międzynarodowej (International Baccalaureate) i świadectwa matury europejskiej (European Baccalaureate) muszą być opatrzone apostille albo poddane legalizacji. Na tej podstawie zagraniczne dokumenty uznawane są za ważne na terytorium Polski.
Apostille jest rodzajem zaświadczenia, na podstawie którego dokumenty urzędowe (m.in. świadectwa i dyplomy) wydane na terytorium jednego państwa są uznawane za ważne na terytorium innego państwa. Apostille zostało wprowadzone konwencją znoszącą wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych sporządzoną w Hadze 5 października 1961 roku (Dz. U. z 2005 r. nr 112, poz. 938) i dotyczy państw, które przyjęły tę konwencję.

Legalizacja to potwierdzenie autentyczności dokumentu (np. świadectwa lub dyplomu) wydanego w innym państwie. Trzeba ją wykonać, jeśli nie jest możliwe uzyskanie apostille, bo kraj, który wydał dokument nie przystąpił do konwencji znoszącej wymóg legalizacji dokumentów. Jeśli państwo, w którym wydano dyplom nie znajduje się na liście sygnatariuszy konwencji haskiej, należy dokonać legalizacji tego dokumentu.
Zwykle legalizacji dokumentu urzędowego dokonuje polski konsul w kraju, gdzie wydano dokument. Konsul w szczególności może poświadczyć autentyczność podpisu i charakter, w jakim działała osoba podpisująca dokument urzędowy lub dokonująca jego uwierzytelnienia, oraz tożsamość pieczęci albo stempla, którym jest opatrzony ten dokument.
Świadectwa uzyskane za granicą powinny także posiadać adnotację określającą do ubiegania się o przyjęcie na jakie studia uprawnia dany dokument w kraju jego wydania, chyba, że istnieje umowa międzynarodowa przyznająca takie uprawnienie.

Kandydat, który ukończył szkołę średnią za granicą, może ubiegać się o przyjęcie na studia I stopnia pod warunkiem, że jego wykształcenie będzie podlegało uznaniu z mocy prawa na podstawie art. 93 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uznaniu na mocy umowy międzynarodowej bądź uznane zostanie w drodze decyzji administracyjnej.

Jeżeli umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej, świadectwa i inne dokumenty wydane za granicą przez szkoły lub instytucje edukacyjne uznawane przez państwo, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji działają, mogą być uznane w drodze decyzji administracyjnej za dokument potwierdzający w Rzeczypospolitej Polskiej wykształcenie podstawowe, gimnazjalne, zasadnicze zawodowe lub średnie, lub uprawnienie do kontynuacji nauki, w tym uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe, z uwzględnieniem zakresu uprawnień w państwie wydania świadectwa lub innego dokumentu.
W sprawach o uznanie świadectwa lub innego dokumentu albo o potwierdzenie wykształcenia lub uprawnień do kontynuacji nauki, właściwy jest kurator oświaty ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się, zwanej dalej „wnioskodawcą”, a w przypadku braku miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – kurator oświaty właściwy ze względu na siedzibę instytucji, w której wnioskodawca zamierza złożyć świadectwo lub inny dokument wydany za granicą. Dla Politechniki Krakowskiej takim kuratorium jest Małopolskie Kuratorium Oświaty w Krakowie.

12. Gdzie znajdę informację o akademikach?

Zapraszamy do odwiedzenia strony: www.akademiki.pk.edu.pl

13. W jaki sposób mogę się odwołać od decyzji o nieprzyjęciu na studia?

Kandydat, który otrzymał pisemną decyzję wydziałowej komisji rekrutacyjnej o odmowie przyjęcia na studia, ma prawo wnieść odwołanie do Rektora PK. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem wydziałowej komisji rekrutacyjnej, która wydała decyzję, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Odwołanie należy złożyć w siedzibie właściwej wydziałowej komisji rekrutacyjnej.

Uwaga!: status widoczny na koncie kandydata, informujący o nieprzyjęciu na studia, ma jedynie walor informacyjny i nie można się od niego odwołać.

Uchwała w sprawie zasad rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia rozpoczynających się na Politechnice Krakowskiej w roku akademickim 2021/22 

Dokumenty do pobrania