I Stopień

Wybierz kierunek

Zarejestruj się

Wnieś opłatę w terminie

Ogłoszenie list zakwalifikowanych do wpisu

Dostarcz dokumenty do WKR

Wpis na listę studentów

Widzimy się na Politechnice

Harmonogram rekrutacji

Harmonogram rekrutacji na studia rozpoczynające się w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/21 zostanie ogłoszony do 15.05.2020 r.

Wskaźnik rekrutacyjny dla kandydatów z nową maturą*

Procentowy wynik z egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym

Procentowy wynik z egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym

*z wyjątkiem kandydatów na kierunki: architektura, architektura krajobrazu i inżynieria wzornictwa przemysłowego

Jak zdobyć dodatkowe punkty?

Olimpiady

Laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego mogą ubiegać się o dodatkowe punkty w procesie rekrutacji

Konkurs Kościuszkowski

Laureaci konkursów tj. konkursu wiedzy o Tadeuszu Kościuszce, konkursie Złoty Indeks PK mogą ubiegać się o otrzymanie dodatkowych punktów w procesie rekrutacji

Złoty Indeks

Konkurs „O Złoty Indeks PK” jest dwuetapowym konkursem, w którym udział wziąć mogą tegoroczni maturzyści wszystkich szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski.

Opłaty

Opłata za przeprowadzenie rekrutacji na studia I stopnia rozpoczynające się na Politechnice Krakowskiej w roku akademickim 2020/21 wynosi:

85 zł

150 zł

na kierunkach: architektura, architektura krajobrazu i inżynieria  wzornictwa przemysłowego

22 zł

Opłata za wydanie legitymacji

Wymagane Dokumenty

1. Dokument stanowiący podstawę rekrutacji (oryginał i kserokopia świadectwa dojrzałości)

2. Formularz rekrutacyjny (wydruk z programu do elektronicznej rekrutacji)

Informacje o wpisie na listę studentów  »

Egzaminy i portfolio

W rekrutacji na studia rozpoczynające się w roku akademickim 2020/21 obowiązek egzaminów wstępnych dotyczy kierunków: Architektura, Architektura krajobrazu oraz Inżynieria wzornictwa przemysłowego

Architektura
Inżynieria wzornictwa przemysłowego
Architektura krajobrazu

FAQ

1. Czy muszę złożyć dokumenty osobiście?

Dokumenty należy złożyć osobiście albo przez pełnomocnika. Pełnomocnik zobowiązany jest przedłożyć pełnomocnictwo. Spis dokumentów znajduje się w zakładce wymagane dokumenty, a szczegóły dotyczące składania dokumentów w zakładce wpis na listę studentów.

2. Na ile kierunków mogę się zarejestrować?

Każdy kandydat na studia I stopnia ma możliwość dokonania elektronicznej rejestracji na dwa podstawowe kierunki studiów. Podczas dokonywania elektronicznej rejestracji każdy kandydat na studia I stopnia (z zastrzeżeniem wyjątków opisanych poniżej) ma możliwość wybrania, oprócz kierunku podstawowego na danym wydziale, kierunku alternatywnego prowadzonego na tym samym wydziale. Kandydat może zostać przyjęty na kierunek alternatywny, gdy uzyskana w postępowaniu kwalifikacyjnym liczba punktów okaże się niewystarczająca do podjęcia przez wydziałową komisję rekrutacyjną decyzji o przyjęciu na kierunek podstawowy albo gdy kierunku podstawowego nie uruchomiono.
Opisana powyżej zasada nie dotyczy kandydatów:
– na kierunki architekturaarchitektura krajobrazu na Wydziale Architektury (brak możliwości wyboru kierunku alternatywnego),
– na Wydział Mechaniczny (brak możliwości wyboru jako kierunku alternatywnego kierunku inżynieria wzornictwa przemysłowego).
Kandydaci na międzywydziałowy kierunek studiów I stopnia gospodarka przestrzenna mają prawo do wyboru kierunku alternatywnego spośród kierunków oferowanych w rekrutacji na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki, na Wydziale Inżynierii Lądowej i międzywydziałowego kierunku inżynieria czystego powietrza. Kandydaci na międzywydziałowy kierunek studiów I stopnia inżynieria czystego powietrza mają prawo do wyboru kierunku alternatywnego spośród kierunków oferowanych w rekrutacji na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki, na Wydziale Inżynierii Lądowej i międzywydziałowego kierunku gospodarka przestrzenna.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na dwa kierunki podstawowe zobowiązani są do uiszczenia dwóch opłat rekrutacyjnych. Kierunek podstawowy i alternatywny wybierane są w ramach jednej opłat rekrutacyjnej.

Każdy kandydat na studia II stopnia ma możliwość dokonania elektronicznej rejestracji na dwa kierunki studiów. Podczas dokonywania elektronicznej rejestracji na kierunek, do którego przypisana jest więcej niż jedna specjalność, kandydat na studia II stopnia ma możliwość (z zastrzeżeniem wyjątków opisanych poniżej) wskazania, oprócz specjalności podstawowej, specjalności alternatywnej prowadzonej w obrębie tego samego kierunku na tym samym wydziale. Kandydat może zostać przyjęty na specjalność alternatywną, gdy uzyskana w postępowaniu kwalifikacyjnym liczba punktów okaże się niewystarczająca do podjęcia przez wydziałową komisję rekrutacyjną decyzji o przyjęciu na specjalność podstawową albo gdy specjalności podstawowej nie uruchomiono.
Opisana powyżej zasada nie dotyczy kandydatów:
– na kierunki: informatyka i matematyka, prowadzone na Wydziale Informatyki i Telekomunikacji,
– na kierunki: inżynieria materiałowafizyka techniczna, prowadzone na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Fizyki,
– na kierunki: budownictwo (w języku polskim) oraz transport, prowadzone w formie stacjonarnej na Wydziale Inżynierii Lądowej.
Z zastrzeżeniem wskazanych wyjątków, w ramach jednej opłaty rekrutacyjnej można wybrać 2 specjalności na tym samym kierunku – podstawową i alternatywną. Można zarejestrować się również na drugi kierunek i na nim również wybrać 2 specjalności – podstawową i alternatywną, ale wtedy należy uiścić drugą opłatę rekrutacyjną.

3. Właśnie zarejestrowałem się na studia. Czy mam już składać dokumenty?

Nie. Zgodnie z harmonogramem rekrutacji kandydaci składają dokumenty dopiero po ogłoszeniu listy osób zakwalifikowanych do wpisu na listę studentów. Jednak kandydaci na studia II stopnia zobowiązani są zamieścić w programie do elektronicznej rejestracji skany dokumentów niezbędnych do ustalenia wartości wskaźnika rekrutacyjnego.

4. Ile wynosi opłata rekrutacyjna?

Opłata za przeprowadzenie rekrutacji na studia I i II stopnia rozpoczynające się na Politechnice Krakowskiej w roku akademickim 2020/21 wynosi:

  • na kierunkach: architektura architektura krajobrazu – 150 zł;
  • na kierunku inżynieria wzornictwa przemysłowego:
  • – w przypadku kandydatów rekrutujących się na podstawie egzaminu wstępnego zdawanego na Politechnice Krakowskiej – 150 zł
    – w przypadku kandydatów rekrutujących się na podstawie egzaminu wstępnego zdawanego na Akademii Sztuk Pięknych – 85 zł;

  • na pozostałych kierunkach – 85 zł.

Opłatę należy wnosić na „wirtualne konto”, którego numer przypisywany jest indywidualnie każdemu kandydatowi w trakcie dokonywania elektronicznej rejestracji.

5. Gdzie mogę sprawdzić, czy moja opłata rekrutacyjna została zaksięgowana?

Po zaksięgowaniu opłaty rekrutacyjnej, w Panelu kandydata w zakładce „Płatności” pojawi się komunikat „Zapłacono”. Termin zaksięgowania opłaty nie ma dla kandydata znaczenia. Ważne jest dokonanie opłaty w terminie wyznaczonym w harmonogramie rekrutacji.

6. Czy powinienem wysłać potwierdzenie przelewu e-mailem?

Nie. Nie należy wysyłać potwierdzenia przelewu ani pocztą elektroniczną ani zwykłą.

7. Zapomniałem UID/hasła do swojego konta. Jak je odzyskać?

Proszę sprawdzić wiadomość e-mail, potwierdzającą ukończenie procesu rejestracji. W drugiej kolejności proszę skorzystać z opcji przypominania UID/hasła na stronie elektronicznej rejestracji. Jeżeli odzyskanie danych się nie powiedzie, proszę skontaktować się z właściwą komisją rekrutacyjną.

8. Jakie zdjęcie powinienem dołączyć podczas elektronicznej rejestracji?

Zdjęcie powinno być wykonane zgodnie z wymogami obowiązującymi do dowodu osobistego.

9. Czy przed rozpoczęciem studiów wymagane są badania lekarskie?

Obowiązek wykonania badań lekarskich dotyczy tylko kandydatów ubiegających się o przyjęcie na kierunek nanotechnologie i nanomateriały prowadzony na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Fizyki oraz na wszystkie kierunki prowadzone na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej.

10. Jestem obywatelem polskim i zamierzam ubiegać się o przyjęcie na studia I stopnia na podstawie świadectwa bądź innego dokumentu uzyskanego poza granicami Polski. Jak przebiega moja rekrutacja na studia I stopnia?

W przypadku obywateli polskich, rekrutujących się na podstawie świadectwa lub innego dokumentu  wydanego poza granicami Polski, wyniki uzyskane z przedmiotów będących podstawą przyjęcia na studia, przeliczane są na punkty w skali 200-punktowej przez wydziałową komisję rekrutacyjną. W tym celu kandydat, przed przystąpieniem do elektronicznej rejestracji, powinien skontaktować się z właściwą wydziałową komisją rekrutacyjną i dostarczyć jej (osobiście lub drogą mailową w formie skanu) dokument stanowiący podstawę rekrutacji wraz ze skalą ocen, przetłumaczony na język polski przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych przez Ministra Sprawiedliwości RP.

W przypadku gdy na przedłożonym przez kandydata świadectwie, dyplomie lub innym dokumencie nie widnieje żaden z przedmiotów będących podstawą przyjęcia na studia na dany kierunek, kandydat ma możliwość przystąpienia do organizowanego przez Politechnikę Krakowską egzaminu wstępnego z matematyki. Egzamin wstępny z matematyki przeprowadzany jest w zakresie odpowiadającym egzaminowi maturalnemu z matematyki, zdawanemu w Polsce w 2020 r. na poziomie rozszerzonym. Termin egzaminu zostanie określony w harmonogramie rekrutacji.

Kandydat, który zostanie zakwalifikowany do wpisu na listę studentów, składa (w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji) komplet wymaganych dokumentów. Szczegóły dotyczące składania dokumentów znajdują się w zakładce wpis na listę studentów.
Świadectwa dojrzałości i inne dokumenty uzyskane poza granicami Polski (oprócz dyplomu matury międzynarodowej (International Baccalaureate) i świadectwa matury europejskiej (European Baccalaureate) muszą być opatrzone apostille albo poddane legalizacji. Na tej podstawie zagraniczne dokumenty uznawane są za ważne na terytorium Polski.
Apostille jest rodzajem zaświadczenia, na podstawie którego dokumenty urzędowe (m.in. świadectwa i dyplomy) wydane na terytorium jednego państwa są uznawane za ważne na terytorium innego państwa. Apostille zostało wprowadzone konwencją znoszącą wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych sporządzoną w Hadze 5 października 1961 roku (Dz. U. z 2005 r. nr 112, poz. 938) i dotyczy państw, które przyjęły tę konwencję.

Legalizacja to potwierdzenie autentyczności dokumentu (np. świadectwa lub dyplomu) wydanego w innym państwie. Trzeba ją wykonać, jeśli nie jest możliwe uzyskanie apostille, bo kraj, który wydał dokument nie przystąpił do konwencji znoszącej wymóg legalizacji dokumentów. Jeśli państwo, w którym wydano dyplom nie znajduje się na liście sygnatariuszy konwencji haskiej, należy dokonać legalizacji tego dokumentu.
Zwykle legalizacji dokumentu urzędowego dokonuje polski konsul w kraju, gdzie wydano dokument. Konsul w szczególności może poświadczyć autentyczność podpisu i charakter, w jakim działała osoba podpisująca dokument urzędowy lub dokonująca jego uwierzytelnienia, oraz tożsamość pieczęci albo stempla, którym jest opatrzony ten dokument.
Świadectwa uzyskane za granicą powinny także posiadać adnotację określającą do ubiegania się o przyjęcie na jakie studia uprawnia dany dokument w kraju jego wydania, chyba, że istnieje umowa międzynarodowa przyznająca takie uprawnienie.

Kandydat, który ukończył szkołę średnią za granicą, może ubiegać się o przyjęcie na studia I stopnia pod warunkiem, że jego wykształcenie będzie podlegało uznaniu z mocy prawa na podstawie art. 93 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uznaniu na mocy umowy międzynarodowej bądź uznane zostanie w drodze decyzji administracyjnej.

Jeżeli umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej, świadectwa i inne dokumenty wydane za granicą przez szkoły lub instytucje edukacyjne uznawane przez państwo, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji działają, mogą być uznane w drodze decyzji administracyjnej za dokument potwierdzający w Rzeczypospolitej Polskiej wykształcenie podstawowe, gimnazjalne, zasadnicze zawodowe lub średnie, lub uprawnienie do kontynuacji nauki, w tym uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe, z uwzględnieniem zakresu uprawnień w państwie wydania świadectwa lub innego dokumentu.
W sprawach o uznanie świadectwa lub innego dokumentu albo o potwierdzenie wykształcenia lub uprawnień do kontynuacji nauki, właściwy jest kurator oświaty ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się, zwanej dalej „wnioskodawcą”, a w przypadku braku miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – kurator oświaty właściwy ze względu na siedzibę instytucji, w której wnioskodawca zamierza złożyć świadectwo lub inny dokument wydany za granicą. Dla Politechniki Krakowskiej takim kuratorium jest Małopolskie Kuratorium Oświaty w Krakowie.

11. Czy istnieją szczególne wymagania w przypadku ubiegania się przez obywatela polskiego o przyjęcie na studia II stopnia na podstawie dyplomu uzyskanego poza granicami Polski?

Tak. Dyplomy uzyskane za granicą powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych przez Ministra Sprawiedliwości RP.
Dyplomy uzyskane poza granicami Polski muszą być opatrzone apostille albo poddane legalizacji. O apostille i legalizacji przeczytasz powyżej – w pkt 10.
Dyplomy uzyskane za granicą powinny także posiadać adnotację, określającą do ubiegania się o przyjęcie na jakie studia uprawnia dany dokument w kraju jego wydania.

Dokumenty do pobrania