I Stopień

Wybierz kierunek

Zarejestruj się

Wnieś opłatę w terminie

Ogłoszenie list zakwalifikowanych do wpisu

Dostarcz dokumenty do WKR

Wpis na listę studentów

Widzimy się na Politechnice

Harmonogram rekrutacji

Harmonogram rekrutacji na studia rozpoczynające się w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 zostanie ogłoszony w terminie do 15 grudnia 2019 r.

Wskaźnik rekrutacyjny dla kandydatów z nową maturą*

Procentowy wynik z egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym

Procentowy wynik z egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym

*z wyjątkiem kandydatów na kierunki: architektura, architektura krajobrazu i inżynieria wzornictwa przemysłowego

Jak zdobyć dodatkowe punkty?

Olimpiady

Laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego mogą ubiegać się o dodatkowe punkty w procesie rekrutacji

Konkurs Kościuszkowski

Laureaci konkursów tj. konkursu wiedzy o Tadeuszu Kościuszce, konkursie Złoty Indeks PK mogą ubiegać się o otrzymanie dodatkowych punktów w procesie rekrutacji

Złoty Indeks

Konkurs „O Złoty Indeks PK” jest dwuetapowym konkursem, w którym udział wziąć mogą tegoroczni maturzyści wszystkich szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski.

Opłaty

Opłata za przeprowadzenie rekrutacji na studia I i II stopnia rozpoczynające się na Politechnice Krakowskiej w roku akademickim 2019/20 wynosi:

85 zł

na pozostałych kierunkach

22 zł

Opłata za wydanie legitymacji

Wymagane Dokumenty

1. Dokument stanowiący podstawę rekrutacji (oryginał i kserokopia świadectwa dojrzałości)

2. Formularz rekrutacyjny (wydruk z programu do elektronicznej rekrutacji)

FAQ

1. Czy muszę złożyć dokumenty osobiście?

Dokumenty należy złożyć osobiście albo przez pełnomocnika. Pełnomocnik zobowiązany jest przedłożyć pełnomocnictwo w postaci aktu notarialnego bądź pełnomocnictwo z notarialnym poświadczeniem własnoręczności podpisu kandydata. Spis dokumentów znajduje się w zakładce wymagane dokumenty, a szczegóły dotyczące składania dokumentów w zakładce wpis na listę studentów.

2. Nie mam jeszcze wyników z matury, czy mogę się zarejestrować?

Tak. Rejestracji można dokonać od 10 czerwca 2019 r. Dla tegorocznych maturzystów pola dotyczące wyników z matury nie są obowiązkowe w momencie rejestracji. Można je będzie uzupełnić po otrzymaniu wyników, a dla tych, którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie swoich danych w systemie KReM, wyniki zostaną automatycznie pobrane z Krajowego Rejestru Matur.

Wyrażenie zgody na przetwarzanie swoich danych w systemie KReM nie zwalnia kandydata z obowiązku sprawdzenia (przed ogłoszeniem list osób zakwalifikowanych do wpisu na listę studentów) czy wyniki zostały poprawnie pobrane.

UWAGA!
Dla kandydatów, którzy zdawali egzamin maturalny w poprzednich latach dane o wynikach egzaminu maturalnego są przechowywane w bazie danych systemu KReM przez 5 lat od czasu ostatniej modyfikacji. Po tym terminie dane są usuwane i nie jest możliwe ich pobranie.

3. Na ile kierunków mogę się zarejestrować?

Każdy kandydat na studia I stopnia ma możliwość dokonania elektronicznej rejestracji na dwa podstawowe kierunki studiów. Podczas dokonywania elektronicznej rejestracji każdy kandydat na studia I stopnia (z zastrzeżeniem wyjątków opisanych poniżej) ma możliwość wybrania, oprócz kierunku podstawowego na danym wydziale, kierunku alternatywnego prowadzonego na tym samym wydziale. Kandydat może zostać przyjęty na kierunek alternatywny, gdy uzyskana w postępowaniu kwalifikacyjnym liczba punktów okaże się niewystarczająca do podjęcia przez wydziałową komisję rekrutacyjną decyzji o przyjęciu na kierunek podstawowy albo gdy kierunku podstawowego nie uruchomiono.
Opisana powyżej zasada nie dotyczy kandydatów:
– na kierunki prowadzone na Wydziale Architektury,
– na międzywydziałowe kierunki studiów gospodarka przestrzenna i inżynieria czystego powietrza,
– na kierunki prowadzone na Wydziale Mechanicznym (kandydaci nie mogą jako kierunku alternatywnego wybrać kierunku inżynieria wzornictwa przemysłowego),
Ponadto:
– kandydaci na studia I stopnia na Wydziale Informatyki i Telekomunikacji mają prawo do wyboru kierunku alternatywnego spośród kierunków oferowanych w rekrutacji na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Fizyki.
– kandydaci na studia I stopnia na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Fizyki mają prawo do wyboru kierunku alternatywnego spośród kierunków oferowanych w rekrutacji na Wydziale Informatyki i Telekomunikacji.
Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na dwa kierunki podstawowe zobowiązani są do uiszczenia dwóch opłat rekrutacyjnych. Kierunek podstawowy i alternatywny wybierane są w ramach jednej opłat rekrutacyjnej.
Każdy kandydat na studia II stopnia ma możliwość dokonania elektronicznej rejestracji na dwa kierunki studiów. Podczas dokonywania elektronicznej rejestracji na kierunek, do którego przypisana jest więcej niż jedna specjalność, kandydat na studia II stopnia ma możliwość (z zastrzeżeniem wyjątków opisanych poniżej) wskazania, oprócz specjalności podstawowej, specjalności alternatywnej prowadzonej w obrębie tego samego kierunku na tym samym wydziale. Kandydat może zostać przyjęty na specjalność alternatywną, gdy uzyskana w postępowaniu kwalifikacyjnym liczba punktów okaże się niewystarczająca do podjęcia przez wydziałową komisję rekrutacyjną decyzji o przyjęciu na specjalność podstawową albo gdy specjalności podstawowej nie uruchomiono.
Opisana powyżej zasada nie dotyczy kandydatów:
– na kierunki: matematyka, informatyka (w j. polskim i w j. angielskim), prowadzone na Wydziale Informatyki i Telekomunikacji,
– na kierunki: inżynieria materiałowa i fizyka techniczna prowadzone na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Fizyki,
– na studia stacjonarne na kierunki: budownictwo (w języku polskim) oraz transport, prowadzone na Wydziale Inżynierii Lądowej.
Z zastrzeżeniem wskazanych wyjątków, w ramach jednej opłaty rekrutacyjnej można wybrać 2 specjalności na tym samym kierunku – podstawową i alternatywną. Można zarejestrować się również na drugi kierunek i na nim również wybrać 2 specjalności – podstawową i alternatywną, ale wtedy należy uiścić drugą opłatę rekrutacyjną.

4. Właśnie zarejestrowałem się na studia. Czy mam już składać dokumenty?

Nie. Zgodnie z harmonogramem rekrutacji kandydaci składają dokumenty dopiero po ogłoszeniu listy osób zakwalifikowanych do wpisu na listę studentów. Jednak kandydaci na studia II stopnia zobowiązani są zamieścić w programie do elektronicznej rejestracji skany dokumentów niezbędnych do ustalenia wartości wskaźnika rekrutacyjnego.

5. W programie do elektronicznej rejestracji mam status informujący o zakwalifikowaniu do kolejnej tury rekrutacyjnej. Co powinienem zrobić?

Osoby zakwalifikowane do kolejnej tury są zobowiązane potwierdzić w programie do elektronicznej rejestracji chęć udziału w tej turze.

6. Ile wynosi opłata rekrutacyjna?

Opłata za przeprowadzenie rekrutacji na studia I i II stopnia rozpoczynające się na Politechnice Krakowskiej w semestrze zimowym roku akademickiego 2019/20 wynosi:

  • na kierunkach: architektura, architektura krajobrazuinżynieria wzornictwa przemysłowego – 150 zł;
  • na pozostałych kierunkach – 85 zł.

Opłatę należy wnosić na „wirtualne konto”, którego numer przypisywany jest indywidualnie każdemu kandydatowi w trakcie dokonywania elektronicznej rejestracji.

7. Gdzie mogę sprawdzić, czy moja opłata rekrutacyjna została zaksięgowana?

Po zaksięgowaniu opłaty rekrutacyjnej, w Panelu kandydata w zakładce „Płatności” pojawi się komunikat „Zapłacono”. Termin zaksięgowania opłaty nie ma dla kandydata znaczenia. Ważne jest dokonanie opłaty w terminie wyznaczonym w harmonogramie rekrutacji.

8. Czy powinienem wysłać potwierdzenie przelewu e-mailem?

Nie. Nie należy wysyłać potwierdzenia przelewu ani pocztą elektroniczną ani zwykłą.

9. Zapomniałem UID/hasła do swojego konta. Jak je odzyskać?

Proszę sprawdzić wiadomość e-mail, potwierdzającą ukończenie procesu rejestracji. W drugiej kolejności proszę skorzystać z opcji przypominania UID/hasła na stronie elektronicznej rejestracji. Jeżeli odzyskanie danych się nie powiedzie, proszę skontaktować się z właściwą komisją rekrutacyjną.

10. Jakie zdjęcie powinienem dołączyć podczas elektronicznej rejestracji?

Zdjęcie powinno być wykonane zgodnie z wymogami obowiązującymi do dowodu osobistego.

11. Jak wygląda rekrutacja na międzywydziałowe kierunki studiów: gospodarka przestrzenna i inżynieria czystego powietrza?

Rekrutacja i kształcenie na międzywydziałowych kierunku studiów I stopnia odbywać się będą w ramach międzywydziałowej oferty dydaktycznej i wspólnej liczby miejsc. Rekrutację przeprowadza komisja rekrutacyjna ds. międzywydziałowych kierunku studiów, która działa na Wydziale Inżynierii Środowiska. Podczas elektronicznej rejestracji kandydaci powinni zarejestrować się nie na dany wydział lecz na Międzywydziałowe Kierunki Studiów. Kandydaci na międzywydziałowy kierunek studiów I stopnia gospodarka przestrzenna mają prawo do wyboru kierunku alternatywnego:
– na WIL – spośród kierunków: transport oraz budownictwo,
– na WIŚiE – spośród kierunków: inżynieria środowiska, energetyka, odnawialne źródła energii i infrastruktura komunalna oraz inżynieria i gospodarka wodna,

inżynieria czystego powietrza – kierunek międzywydziałowy.

Kandydaci na międzywydziałowy kierunek studiów I stopnia inżynieria czystego powietrza mają prawo do wyboru kierunku alternatywnego:
– na WIL – spośród kierunków: transport oraz budownictwo,
– na WIŚiE – spośród kierunków: inżynieria środowiska, energetyka, odnawialne źródła energii i infrastruktura komunalna oraz inżynieria i gospodarka wodna,

gospodarka przestrzenna – kierunek międzywydziałowy.

12. Jestem obywatelem polskim i zamierzam ubiegać się o przyjęcie na studia I stopnia na podstawie świadectwa bądź innego dokumentu uzyskanego poza granicami Polski. Jak przebiega moja rekrutacja na studia I stopnia?

W przypadku obywateli polskich, rekrutujących się na podstawie świadectwa lub innego dokumentu  wydanego poza granicami Polski, wyniki uzyskane z przedmiotów będących podstawą przyjęcia na studia, przeliczane są na punkty w skali 200-punktowej przez wydziałową komisję rekrutacyjną. W tym celu kandydat, przed przystąpieniem do elektronicznej rejestracji, powinien skontaktować się z właściwą wydziałową komisją rekrutacyjną i dostarczyć jej (osobiście lub drogą mailową w formie skanu) dokument stanowiący podstawę rekrutacji wraz ze skalą ocen, przetłumaczony na język polski przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych przez Ministra Sprawiedliwości RP.

Kandydat, który zostanie zakwalifikowany do wpisu na listę studentów, składa (w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji) komplet wymaganych dokumentów. Szczegóły dotyczące składania dokumentów znajdują się w zakładce wpis na listę studentów.
Świadectwa dojrzałości i inne dokumenty uzyskane poza granicami Polski (oprócz dyplomu matury międzynarodowej (International Baccalaureate) i świadectwa matury europejskiej (European Baccalaureate) muszą być opatrzone apostille albo poddane legalizacji. Na tej podstawie zagraniczne dokumenty uznawane są za ważne na terytorium Polski.
Apostille jest rodzajem zaświadczenia, na podstawie którego dokumenty urzędowe (m.in. świadectwa i dyplomy) wydane na terytorium jednego państwa są uznawane za ważne na terytorium innego państwa. Apostille zostało wprowadzone konwencją znoszącą wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych sporządzoną w Hadze 5 października 1961 roku (Dz. U. z 2005 r. nr 112, poz. 938) i dotyczy państw, które przyjęły tę konwencję.

Legalizacja to potwierdzenie autentyczności dokumentu (np. świadectwa lub dyplomu) wydanego w innym państwie. Trzeba ją wykonać, jeśli nie jest możliwe uzyskanie apostille, bo kraj, który wydał dokument nie przystąpił do konwencji znoszącej wymóg legalizacji dokumentów. Jeśli państwo, w którym wydano dyplom nie znajduje się na liście sygnatariuszy konwencji haskiej, należy dokonać legalizacji tego dokumentu.
Zwykle legalizacji dokumentu urzędowego dokonuje polski konsul w kraju, gdzie wydano dokument. Konsul w szczególności może poświadczyć autentyczność podpisu i charakter, w jakim działała osoba podpisująca dokument urzędowy lub dokonująca jego uwierzytelnienia, oraz tożsamość pieczęci albo stempla, którym jest opatrzony ten dokument.
Świadectwa uzyskane za granicą powinny także posiadać adnotację określającą do ubiegania się o przyjęcie na jakie studia uprawnia dany dokument w kraju jego wydania, chyba, że istnieje umowa międzynarodowa przyznająca takie uprawnienie.

Kandydat, który ukończył szkołę średnią za granicą, może ubiegać się o przyjęcie na studia I stopnia pod warunkiem, że jego wykształcenie będzie podlegało uznaniu z mocy prawa na podstawie art. 93 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uznaniu na mocy umowy międzynarodowej bądź uznane zostanie w drodze decyzji administracyjnej.

Jeżeli umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej, świadectwa i inne dokumenty wydane za granicą przez szkoły lub instytucje edukacyjne uznawane przez państwo, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji działają, mogą być uznane w drodze decyzji administracyjnej za dokument potwierdzający w Rzeczypospolitej Polskiej wykształcenie podstawowe, gimnazjalne, zasadnicze zawodowe lub średnie, lub uprawnienie do kontynuacji nauki, w tym uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe, z uwzględnieniem zakresu uprawnień w państwie wydania świadectwa lub innego dokumentu.
W sprawach o uznanie świadectwa lub innego dokumentu albo o potwierdzenie wykształcenia lub uprawnień do kontynuacji nauki, właściwy jest kurator oświaty ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się, zwanej dalej „wnioskodawcą”, a w przypadku braku miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – kurator oświaty właściwy ze względu na siedzibę instytucji, w której wnioskodawca zamierza złożyć świadectwo lub inny dokument wydany za granicą. Dla Politechniki Krakowskiej takim kuratorium jest Małopolskie Kuratorium Oświaty w Krakowie.

13. Czy istnieją szczególne wymagania w przypadku ubiegania się przez obywatela polskiego o przyjęcie na studia II stopnia na podstawie dyplomu uzyskanego poza granicami Polski?

Tak. Dyplomy uzyskane za granicą powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych przez Ministra Sprawiedliwości RP.
Dyplomy uzyskane poza granicami Polski muszą być opatrzone apostille albo poddane legalizacji. O apostille i legalizacji przeczytasz powyżej – w pkt 12.
Dyplomy uzyskane za granicą powinny także posiadać adnotację, określającą do ubiegania się o przyjęcie na jakie studia uprawnia dany dokument w kraju jego wydania.

14. W jaki sposób mogę się odwołać od decyzji o nieprzyjęciu?

Kandydat, który otrzymał pisemną decyzję wydziałowej komisji rekrutacyjnej o odmowie przyjęcia na studia, ma prawo wnieść odwołanie do Rektora PK. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem wydziałowej komisji rekrutacyjnej, która wydała decyzję, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Odwołanie należy złożyć w siedzibie właściwej wydziałowej komisji rekrutacyjnej.

Dokumenty do pobrania