II Stopień

Wybierz kierunek

Zarejestruj się

Wnieś opłatę w terminie

Weź udział w postępowaniu kwalifikacyjnym

Czekaj na ogłoszenie listy zakwalifikowanych do wpisu

Dostarcz dokumenty do WKR

Wpis na listę studentów

Widzimy się na Politechnice

Harmonogram rekrutacji

Pierwsza tura

1 Elektroniczna rejestracja kandydatów (w razie potrzeby wymóg zamieszczenia w programie do elektronicznej rejestracji dokumentów potrzebnych do obliczenia wskaźnika rekrutacyjnego) 10 czerwca – 8 września 2019 r.
2 Wniesienie opłaty za przeprowadzenie rekrutacji na studia do 8 września 2019 r. (decyduje data dokonania wpłaty/przelewu)
3 Postępowanie kwalifikacyjne (w tym test sprawdzający efekty kształcenia studiów I stopnia oraz test kompetencyjny z j. angielskiego) 9 września – 12 września 2019 r.*
4 Ogłoszenie:
– list osób zakwalifikowanych do wpisu na listę studentów
– list osób nieprzyjętych na studia
13 września 2019 r.
5 Rozsyłanie decyzji o odmowie przyjęcia na studia od 13 września 2019 r.
6 Wpis na listę studentów** 16 września – 23 września 2019 r.
7 Ogłoszenie list:
– studentów
– osób nieprzyjętych na studia
24 września 2019 r.
8 Rozsyłanie decyzji o odmowie przyjęcia na studia od 24 września 2019 r.
9 Przekazanie do Działu Kształcenia listy immatrykulacyjnej osób przyjętych na I rok studiów od 24 września 2019 r.

* Szczegółowe informacje dotyczące dnia, godziny oraz miejsca, w którym odbywać się będą testy, zostaną ustalone przez właściwą wydziałową komisję rekrutacyjną i zamieszczone w panelu kandydata do dnia 8 września 2019 r.

** Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna dokona wpisu po złożeniu przez kandydata kompletu wymaganych dokumentów i okazaniu dowodu osobistego oraz dowodu wniesienia opłaty za wydanie legitymacji studenckiej

Po zakończeniu rekrutacji na wydziale, jednak nie później niż 2 października 2019 r., Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna przekazuje do Działu Kształcenia sprawozdanie EN-1 o liczbie kandydatów i osób przyjętych na studia.

Pierwsza tura

1 Elektroniczna rejestracja kandydatów (w razie potrzeby wymóg zamieszczenia w programie do elektronicznej rejestracji dokumentów potrzebnych do obliczenia wskaźnika rekrutacyjnego) 10 czerwca – 16 września 2019 r.
2 Wniesienie opłaty za przeprowadzenie rekrutacji na studia

do 16 września 2019 r
(decyduje data dokonania wpłaty/przelewu)

3 Składanie portfolio 9 września – 17 września 2019 r. do g. 10.00
4 Postępowanie kwalifikacyjne (w tym ocena portfolio) 16 września – 17 września 2019 r.
5 Test kompetencyjny z j. angielskiego* termin ustala WKR WA
6

Ogłoszenie:
– list osób zakwalifikowanych do wpisu na listę studentów
– list osób nieprzyjętych na studia

18 września 2019 r.

7 Rozsyłanie decyzji o odmowie przyjęcia na studia od 19 września 2019 r.
8 Wpis na listę studentów** 20 września – 23 września 2019 r.
9

Ogłoszenie list:
– studentów
– osób nieprzyjętych na studia

24 września 2019 r.

10 Rozsyłanie decyzji o odmowie przyjęcia na studia od 24 września 2019 r.

*Szczegółowe informacje dotyczące dnia, godziny oraz miejsca, w którym odbędzie się test, zostaną ustalone przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną Wydziału Architektury i zamieszczone w panelu kandydata do dnia 17 września 2019 r.

**Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna dokona wpisu po złożeniu przez kandydata kompletu wymaganych dokumentów i okazaniu dowodu osobistego oraz dowodu wniesienia opłaty za wydanie legitymacji studenckiej

Po zakończeniu rekrutacji na wydziale, jednak nie później niż 2 października 2019 r., Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna przekazuje do Działu Kształcenia sprawozdanie EN-1 o liczbie kandydatów i osób przyjętych na studia.

Opłaty

Opłata za przeprowadzenie rekrutacji na studia I i II stopnia rozpoczynające się na Politechnice Krakowskiej w semestrze zimowym roku akademickiego 2019/20 wynosi:

150 zł

na kierunkach: architektura, architektura krajobrazu i inżynieria  wzornictwa przemysłowego

85 zł

na pozostałych kierunkach

22 zł

Opłata za wydanie legitymacji

Wymagane Dokumenty

1. Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych

2. Kserokopia suplementu do dyplomu lub indeksu z ukończonych studiów

3. Zaświadczenie o średniej arytmetycznej albo średniej ważonej z toku ukończonych studiów, w zależności od kryteriów kwalifikacyjnych określonych w załączniku nr 4 do uchwały Senatu PK,

4. Formularz rekrutacyjny zawierający wniosek o wpis na listę studentów PK oraz ankietę osobową (wydruk z programu do elektronicznej rejestracji),

5. Zaświadczenie wydane przez lekarza – specjalistę medycyny pracy (dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie na kierunki prowadzone na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej),

6. Kolorowa fotografia, wyłącznie w wersji elektronicznej
(JPG, o wymiarach: 236x295 pikseli, ±3 piksele)

Egzaminy i portfolio

Architektura krajobrazu
(j. angielski)

Informatyka
(j. polski)

Informatyka
(j. angielski)

Technologia chemiczna
(j. polski)

Technologia chemiczna
(j. angielski)

Transport

Elektrotechnika

Zobacz wpis na listę studentów »

FAQ

1. Czy muszę złożyć dokumenty osobiście?

Dokumenty należy złożyć osobiście albo przez pełnomocnika. Pełnomocnik zobowiązany jest przedłożyć pełnomocnictwo w postaci aktu notarialnego bądź pełnomocnictwo z notarialnym poświadczeniem własnoręczności podpisu kandydata. Spis dokumentów znajduje się w zakładce wymagane dokumenty, a szczegóły dotyczące składania dokumentów w zakładce wpis na listę studentów.

2. Nie mam jeszcze wyników z matury, czy mogę się zarejestrować?

Tak. Rejestracji można dokonać od 10 czerwca 2019 r. Dla tegorocznych maturzystów pola dotyczące wyników z matury nie są obowiązkowe w momencie rejestracji. Można je będzie uzupełnić po otrzymaniu wyników, a dla tych, którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie swoich danych w systemie KReM, wyniki zostaną automatycznie pobrane z Krajowego Rejestru Matur.

Wyrażenie zgody na przetwarzanie swoich danych w systemie KReM nie zwalnia kandydata z obowiązku sprawdzenia (przed ogłoszeniem list osób zakwalifikowanych do wpisu na listę studentów) czy wyniki zostały poprawnie pobrane.

UWAGA!
Dla kandydatów, którzy zdawali egzamin maturalny w poprzednich latach dane o wynikach egzaminu maturalnego są przechowywane w bazie danych systemu KReM przez 5 lat od czasu ostatniej modyfikacji. Po tym terminie dane są usuwane i nie jest możliwe ich pobranie.

3. Na ile kierunków mogę się zarejestrować?

Każdy kandydat na studia I stopnia ma możliwość dokonania elektronicznej rejestracji na dwa podstawowe kierunki studiów. Podczas dokonywania elektronicznej rejestracji każdy kandydat na studia I stopnia (z zastrzeżeniem wyjątków opisanych poniżej) ma możliwość wybrania, oprócz kierunku podstawowego na danym wydziale, kierunku alternatywnego prowadzonego na tym samym wydziale. Kandydat może zostać przyjęty na kierunek alternatywny, gdy uzyskana w postępowaniu kwalifikacyjnym liczba punktów okaże się niewystarczająca do podjęcia przez wydziałową komisję rekrutacyjną decyzji o przyjęciu na kierunek podstawowy albo gdy kierunku podstawowego nie uruchomiono.
Opisana powyżej zasada nie dotyczy kandydatów:
– na kierunki prowadzone na Wydziale Architektury,
– na międzywydziałowe kierunki studiów gospodarka przestrzenna i inżynieria czystego powietrza,
– na kierunki prowadzone na Wydziale Mechanicznym (kandydaci nie mogą jako kierunku alternatywnego wybrać kierunku inżynieria wzornictwa przemysłowego),
Ponadto:
– kandydaci na studia I stopnia na Wydziale Informatyki i Telekomunikacji mają prawo do wyboru kierunku alternatywnego spośród kierunków oferowanych w rekrutacji na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Fizyki.
– kandydaci na studia I stopnia na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Fizyki mają prawo do wyboru kierunku alternatywnego spośród kierunków oferowanych w rekrutacji na Wydziale Informatyki i Telekomunikacji.
Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na dwa kierunki podstawowe zobowiązani są do uiszczenia dwóch opłat rekrutacyjnych. Kierunek podstawowy i alternatywny wybierane są w ramach jednej opłat rekrutacyjnej.
Każdy kandydat na studia II stopnia ma możliwość dokonania elektronicznej rejestracji na dwa kierunki studiów. Podczas dokonywania elektronicznej rejestracji na kierunek, do którego przypisana jest więcej niż jedna specjalność, kandydat na studia II stopnia ma możliwość (z zastrzeżeniem wyjątków opisanych poniżej) wskazania, oprócz specjalności podstawowej, specjalności alternatywnej prowadzonej w obrębie tego samego kierunku na tym samym wydziale. Kandydat może zostać przyjęty na specjalność alternatywną, gdy uzyskana w postępowaniu kwalifikacyjnym liczba punktów okaże się niewystarczająca do podjęcia przez wydziałową komisję rekrutacyjną decyzji o przyjęciu na specjalność podstawową albo gdy specjalności podstawowej nie uruchomiono.
Opisana powyżej zasada nie dotyczy kandydatów:
– na kierunki: matematyka, informatyka (w j. polskim i w j. angielskim), prowadzone na Wydziale Informatyki i Telekomunikacji,
– na kierunki: inżynieria materiałowa i fizyka techniczna prowadzone na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Fizyki,
– na studia stacjonarne na kierunki: budownictwo (w języku polskim) oraz transport, prowadzone na Wydziale Inżynierii Lądowej.
Z zastrzeżeniem wskazanych wyjątków, w ramach jednej opłaty rekrutacyjnej można wybrać 2 specjalności na tym samym kierunku – podstawową i alternatywną. Można zarejestrować się również na drugi kierunek i na nim również wybrać 2 specjalności – podstawową i alternatywną, ale wtedy należy uiścić drugą opłatę rekrutacyjną.

4. Właśnie zarejestrowałem się na studia. Czy mam już składać dokumenty?

Nie. Zgodnie z harmonogramem rekrutacji kandydaci składają dokumenty dopiero po ogłoszeniu listy osób zakwalifikowanych do wpisu na listę studentów.

5. W programie do elektronicznej rejestracji mam status informujący o zakwalifikowaniu do kolejnej tury rekrutacyjnej. Co powinienem zrobić?

Osoby zakwalifikowane do kolejnej tury są zobowiązane potwierdzić w programie do elektronicznej rejestracji chęć udziału w tej turze.

6. Ile wynosi opłata rekrutacyjna?

Opłata za przeprowadzenie rekrutacji na studia I i II stopnia rozpoczynające się na Politechnice Krakowskiej w semestrze zimowym roku akademickiego 2019/20 wynosi:

  • na kierunkach: architektura, architektura krajobrazuinżynieria wzornictwa przemysłowego – 150 zł;
  • na pozostałych kierunkach – 85 zł.

Opłatę należy wnosić na „wirtualne konto”, którego numer przypisywany jest indywidualnie każdemu kandydatowi w trakcie dokonywania elektronicznej rejestracji.

7. Gdzie mogę sprawdzić, czy moja opłata rekrutacyjna została zaksięgowana?

Po zaksięgowaniu opłaty rekrutacyjnej, w Panelu kandydata w zakładce „Płatności” pojawi się komunikat „Zapłacono”. Termin zaksięgowania opłaty nie ma dla kandydata znaczenia. Ważne jest dokonanie opłaty w terminie wyznaczonym w harmonogramie rekrutacji.

8. Czy powinienem wysłać potwierdzenie przelewu e-mailem?

Nie. Nie należy wysyłać potwierdzenia przelewu ani pocztą elektroniczną ani zwykłą.

9. Zapomniałem NIU/hasła do swojego konta. Jak je odzyskać?

Proszę sprawdzić wiadomość e-mail, potwierdzającą ukończenie procesu rejestracji. W drugiej kolejności proszę skorzystać z opcji przypominania NIU/hasła na stronie elektronicznej rejestracji. Jeżeli odzyskanie danych się nie powiedzie, proszę skontaktować się z właściwą komisją rekrutacyjną.

10. Jakie zdjęcie powinienem dołączyć podczas elektronicznej rejestracji?

Zdjęcie powinno być wykonane zgodnie z wymogami obowiązującymi do dowodu osobistego.

11. Jak wygląda rekrutacja na międzywydziałowe kierunki studiów: gospodarka przestrzenna i inżynieria czystego powietrza?

Rekrutacja i kształcenie na międzywydziałowych kierunku studiów I stopnia odbywać się będą w ramach międzywydziałowej oferty dydaktycznej i wspólnej liczby miejsc. Rekrutację przeprowadza komisja rekrutacyjna ds. międzywydziałowych kierunku studiów, która działa na Wydziale Inżynierii Środowiska. Podczas elektronicznej rejestracji kandydaci powinni zarejestrować się nie na dany wydział lecz na Międzywydziałowe Kierunki Studiów. Kandydaci na międzywydziałowy kierunek studiów I stopnia gospodarka przestrzenna mają prawo do wyboru kierunku alternatywnego:
– na WIL – spośród kierunków: transport oraz budownictwo,
– na WIŚ – spośród kierunków: inżynieria środowiska, energetyka, odnawialne źródła energii i infrastruktura komunalna oraz inżynieria i gospodarka wodna,

inżynieria czystego powietrza – kierunek międzywydziałowy.

Kandydaci na międzywydziałowy kierunek studiów I stopnia inżynieria czystego powietrza mają prawo do wyboru kierunku alternatywnego:
– na WIL – spośród kierunków: transport oraz budownictwo,
– na WIŚ – spośród kierunków: inżynieria środowiska, energetyka, odnawialne źródła energii i infrastruktura komunalna oraz inżynieria i gospodarka wodna,

gospodarka przestrzenna – kierunek międzywydziałowy.

12. Jestem obywatelem polskim i zamierzam ubiegać się o przyjęcie na studia I stopnia na podstawie świadectwa bądź innego dokumentu uzyskanego poza granicami Polski. Jak przebiega moja rekrutacja na studia I stopnia?

W przypadku obywateli polskich, rekrutujących się na podstawie świadectwa lub innego dokumentu  wydanego poza granicami Polski, wyniki uzyskane z przedmiotów będących podstawą przyjęcia na studia, przeliczane są na punkty w skali 200-punktowej przez wydziałową komisję rekrutacyjną. W tym celu kandydat, przed przystąpieniem do elektronicznej rejestracji, powinien skontaktować się z właściwą wydziałową komisją rekrutacyjną i dostarczyć jej (osobiście lub drogą mailową w formie skanu) dokument stanowiący podstawę rekrutacji wraz ze skalą ocen, przetłumaczony na język polski przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych przez Ministra Sprawiedliwości RP.

Kandydat, który zostanie zakwalifikowany do wpisu na listę studentów, składa (w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji) komplet wymaganych dokumentów. Szczegóły dotyczące składania dokumentów znajdują się w zakładce wpis na listę studentów.
Świadectwa dojrzałości i inne dokumenty uzyskane poza granicami Polski (oprócz dyplomu matury międzynarodowej (International Baccalaureate) i świadectwa matury europejskiej (European Baccalaureate) muszą być opatrzone apostille albo poddane legalizacji. Na tej podstawie zagraniczne dokumenty uznawane są za ważne na terytorium Polski.
Apostille jest rodzajem zaświadczenia, na podstawie którego dokumenty urzędowe (m.in. świadectwa i dyplomy) wydane na terytorium jednego państwa są uznawane za ważne na terytorium innego państwa. Apostille zostało wprowadzone konwencją znoszącą wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych sporządzoną w Hadze 5 października 1961 roku (Dz. U. z 2005 r. nr 112, poz. 938) i dotyczy państw, które przyjęły tę konwencję.

Legalizacja to potwierdzenie autentyczności dokumentu (np. świadectwa lub dyplomu) wydanego w innym państwie. Trzeba ją wykonać, jeśli nie jest możliwe uzyskanie apostille, bo kraj, który wydał dokument nie przystąpił do konwencji znoszącej wymóg legalizacji dokumentów. Jeśli państwo, w którym wydano dyplom nie znajduje się na liście sygnatariuszy konwencji haskiej, należy dokonać legalizacji tego dokumentu.
Zwykle legalizacji dokumentu urzędowego dokonuje polski konsul w kraju, gdzie wydano dokument. Konsul w szczególności może poświadczyć autentyczność podpisu i charakter, w jakim działała osoba podpisująca dokument urzędowy lub dokonująca jego uwierzytelnienia, oraz tożsamość pieczęci albo stempla, którym jest opatrzony ten dokument.
Świadectwa uzyskane za granicą powinny także posiadać adnotację określającą do ubiegania się o przyjęcie na jakie studia uprawnia dany dokument w kraju jego wydania, chyba, że istnieje umowa międzynarodowa przyznająca takie uprawnienie.

Kandydat, który ukończył szkołę średnią za granicą, może ubiegać się o przyjęcie na studia I stopnia pod warunkiem, że jego wykształcenie będzie podlegało uznaniu z mocy prawa na podstawie art. 93 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uznaniu na mocy umowy międzynarodowej bądź uznane zostanie w drodze decyzji administracyjnej.

Jeżeli umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej, świadectwa i inne dokumenty wydane za granicą przez szkoły lub instytucje edukacyjne uznawane przez państwo, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji działają, mogą być uznane w drodze decyzji administracyjnej za dokument potwierdzający w Rzeczypospolitej Polskiej wykształcenie podstawowe, gimnazjalne, zasadnicze zawodowe lub średnie, lub uprawnienie do kontynuacji nauki, w tym uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe, z uwzględnieniem zakresu uprawnień w państwie wydania świadectwa lub innego dokumentu.
W sprawach o uznanie świadectwa lub innego dokumentu albo o potwierdzenie wykształcenia lub uprawnień do kontynuacji nauki, właściwy jest kurator oświaty ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się, zwanej dalej „wnioskodawcą”, a w przypadku braku miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – kurator oświaty właściwy ze względu na siedzibę instytucji, w której wnioskodawca zamierza złożyć świadectwo lub inny dokument wydany za granicą. Dla Politechniki Krakowskiej takim kuratorium jest Małopolskie Kuratorium Oświaty w Krakowie.

13. Czy istnieją szczególne wymagania w przypadku ubiegania się przez obywatela polskiego o przyjęcie na studia II stopnia na podstawie dyplomu uzyskanego poza granicami Polski?

Tak. Dyplomy uzyskane za granicą powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych przez Ministra Sprawiedliwości RP.
Dyplomy uzyskane poza granicami Polski muszą być opatrzone apostille albo poddane legalizacji. O apostille i legalizacji przeczytasz powyżej – w pkt 12.
Dyplomy uzyskane za granicą powinny także posiadać adnotację, określającą do ubiegania się o przyjęcie na jakie studia uprawnia dany dokument w kraju jego wydania.

Dokumenty do pobrania

Rekrutuj się  »

Kontakt WKR

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna
Wydziału Architektury

pok. 1.02, I piętro
ul. Podchorążych 1
30-084 Kraków
tel. 12 628 31 40
e-mail: rwa@pk.edu.pl
rekrutacja-wa@pk.edu.pl

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna
Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki

Budynek główny WFMiI,
ul. Podchorążych 1
30-084 Kraków
tel. 12 628 31 48
e-mail: rwf@pk.edu.pl

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna
Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej

ul. Warszawska 24
31-155 Kraków
Budynek główny WIEiK; sala 205A
e-mail: rekrutacja-wieik@pk.edu.pl

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna
Wydziału Inżynierii Lądowej

Budynek główny WIL
ul. Warszawska 24
31-155 Kraków
e-mail: rekrutacja-wil@pk.edu.pl

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna
Wydziału Inżynierii Środowiska

Budynek WIŚ; pok. nr 2 (parter)
ul. Warszawska 24
31-155 Kraków
tel. 12 628 28 09
e-mail: rws@pk.edu.pl

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna
Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej

ul. Warszawska 24
31-155 Kraków
e-mail: rekrutacja-wiitch@pk.edu.pl

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna
Wydziału Mechanicznego

al. Jana Pawła II 37
31-864 Kraków
Wydział Mechaniczny
Budynek A
tel. 12 628 36 10; 12 628 36 16
e-mail: rwms@pk.edu.pl

Międzywydziałowa Komisja Rekrutacyjna
dla międzywydziałowego kierunku studiów gospodarka przestrzenna

Budynek WIŚ, pok. nr 2 (parter)
ul. Warszawska 24
31-155 Kraków
tel. 12 628 28 09
e-mail: rws@pk.edu.pl

Masz pytania?

Przyjdź

Dział Kształcenia (pok. 104)
ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków

© 2012–2019 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki