II Stopień

Kontakt do komisji rekrutacyjnych

Wybierz kierunek

Zarejestruj się

Wnieś opłatę w terminie

Weź udział w postępowaniu kwalifikacyjnym

Ogłoszenie list zakwalifikowanych do wpisu

Dostarcz dokumenty do WKR

Wpis na listę studentów

Widzimy się na Politechnice

Harmonogram rekrutacji

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem rekrutacji na studia II stopnia rozpoczynające się w semestrze letnim roku akademickiego 2020/21.

1.     Elektroniczna rejestracja kandydatów (w tym zamieszczenie w programie do elektronicznej rejestracji  dokumentów potrzebnych do obliczenia wskaźnika rekrutacyjnego)20 stycznia-8 lutego 2021 r. do godz. 11.00
2.     Składanie portfolio w wersji elektronicznej20 stycznia-8 lutego 2021 r.
3.     Wniesienie opłaty za przeprowadzenie rekrutacji na studiado 8 lutego 2021 r. (decyduje data dokonania wpłaty/przelewu)
4.     Postępowanie kwalifikacyjne (w tym ocena portfolio)9-15 lutego 2021 r.
5.     Test kompetencyjny z j. angielskiego*termin ustala WKR WA
6.     Ogłoszenie list osób zakwalifikowanych do wpisu na listę studentów16 lutego 2021 r.
7.     Wgląd do portfolio i protokołów oceny portfolio (dotyczy wyłącznie kandydatów, którzy w formie pisemnej zgłoszą chęć wglądu w swoje prace)termin ustala WKR WA
8.     Wpis na listę studentów17-23 lutego 2021 r. (w dniu 23 lutego do godz. 12.00)

9.     Ogłoszenie list:

– studentów

– osób nieprzyjętych na studia.

Rozsyłanie decyzji o odmowie przyjęcia na studia

23 lutego 2021 r.

 

 

od 23 lutego 2021 r.

 * szczegółowe informacje dotyczące dnia i godziny przeprowadzania testu oraz wykorzystywanych w tym celu narzędzi informatycznych zostaną ustalone przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną WA i zamieszczone w panelu kandydata do dnia 10 lutego 2021 r.

 

1.       Elektroniczna rejestracja kandydatów (w tym zamieszczenie w programie do elektronicznej rejestracji dokumentów potrzebnych do obliczenia wskaźnika rekrutacyjnego)20 stycznia-10 lutego 2021 r. do godz. 11:00
2.     Wniesienie opłaty za przeprowadzenie rekrutacji na studiado 10 lutego 2021 r. (decyduje data dokonania wpłaty/przelewu)
3.     Postępowanie kwalifikacyjne (w tym testy sprawdzające efekty uczenia się oraz sprawdzenie znajomości j. angielskiego)11-15 lutego 2021 r.*
4.     Ogłoszenie list osób zakwalifikowanych do wpisu na listę studentów do 16 lutego 2021 r.
5.     Wpis na listę studentów16-19 lutego 2021 r. do godz. 15:00

6.     Ogłoszenie list:

– studentów

– osób nieprzyjętych na studia.

Rozsyłanie decyzji o odmowie przyjęcia na studia

do 23 lutego 2021 r.

 

 

od 23 lutego 2021 r.

* szczegółowe informacje dotyczące dnia i godziny przeprowadzania testów oraz wykorzystywanych w tym celu narzędzi informatycznych zostaną ustalone przez właściwą komisję rekrutacyjną i zamieszczone  w panelu kandydata do dnia 10 lutego 2021 r.

Opłaty

Opłata za przeprowadzenie rekrutacji na studia II stopnia rozpoczynające się na Politechnice Krakowskiej w roku akademickim 2020/21 wynosi:

150 zł

na kierunkach: architektura i architektura krajobrazu

85 zł

na pozostałych kierunkach

22 zł

Opłata za wydanie legitymacji

Wymagane Dokumenty

1. Dyplom ukończenia studiów wyższych (oryginał i kserokopia)

Uwaga:  w systemie elektronicznej rejestracji PK zarejestrować mogą się także kandydaci, którzy nie posiadają jeszcze dyplomu ukończenia studiów

2. Suplement do dyplomu lub indeks z ukończonych studiów (oryginał i kserokopia)

3. Opcjonalnie – zaświadczenie o średniej arytmetycznej albo średniej ważonej z toku ukończonych studiów, w zależności od kryteriów kwalifikacyjnych określonych w załączniku nr 4 do uchwały Senatu PK

4. Formularz rekrutacyjny zawierający wniosek o wpis na listę studentów PK oraz ankietę osobową (wydruk z programu do elektronicznej rejestracji)

5. Zaświadczenie wydane przez lekarza – specjalistę medycyny pracy (dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie na kierunki prowadzone na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej)

Egzaminy i portfolio

WARUNKI TECHNICZNE I TRYB PRZEKAZYWANIA PORTFOLIO KANDYDATÓW NA STUDIA II STOPNIA NA KIERUNKU ARCHITEKTURA W JĘZYKU POLSKIM I ANGIELSKIM ORAZ NA KIERUNKU ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU

Architektura krajobrazu

Architektura
(j. polski i j. angielski)

Elektrotechnika i automatyka

Biotechnologia

Infotronika

Inżynieria chemiczna
i procesowa (j. polski)

Inżynieria chemiczna
i procesowa (j. angielski)

Transport

Technologia chemiczna (j.polski)

Technologia chemiczna (j.angielski)

Informacje o wpisie na listę studentów »

FAQ

1. Na ile kierunków mogę się zarejestrować?

Każdy kandydat na studia II stopnia ma możliwość dokonania elektronicznej rejestracji na dwa kierunki studiów. Podczas dokonywania elektronicznej rejestracji na kierunek, do którego przypisana jest więcej niż jedna specjalność, kandydat ma możliwość (z zastrzeżeniem wyjątków opisanych poniżej) wskazania, oprócz specjalności podstawowej, specjalności alternatywnej prowadzonej w obrębie tego samego kierunku na tym samym wydziale. Kandydat może zostać przyjęty na specjalność alternatywną, gdy uzyskana w postępowaniu kwalifikacyjnym liczba punktów okaże się niewystarczająca do podjęcia przez wydziałową komisję rekrutacyjną decyzji o przyjęciu na specjalność podstawową albo gdy specjalności podstawowej nie uruchomiono.
Opisana powyżej zasada nie dotyczy kandydatów:
– na kierunek: informatyka, prowadzony na Wydziale Informatyki i Telekomunikacji,
– na kierunki: inżynieria materiałowafizyka techniczna, prowadzone na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Fizyki,
– na kierunki: budownictwo (w j. polskim i j. angielskim) oraz transport, prowadzone w formie stacjonarnej na Wydziale Inżynierii Lądowej.
Z zastrzeżeniem wskazanych wyjątków, w ramach jednej opłaty rekrutacyjnej można wybrać 2 specjalności na tym samym kierunku – podstawową i alternatywną. Można zarejestrować się również na drugi kierunek i na nim również wybrać 2 specjalności – podstawową i alternatywną, ale wtedy należy uiścić drugą opłatę rekrutacyjną.

2. Właśnie zarejestrowałem się na studia. Czy mam już składać dokumenty?

Nie. Zgodnie z harmonogramem rekrutacji kandydaci składają dokumenty dopiero po ogłoszeniu listy osób zakwalifikowanych do wpisu na listę studentów.

3. Czy muszę złożyć dokumenty osobiście?

Proszę śledzić statusy na swoim koncie. Jeśli komisja rekrutacyjna zadecyduje o składaniu wymaganych dokumentów w formie tradycyjnej, komplet wymaganych dokumentów można złożyć osobiście albo przez pełnomocnika. Pełnomocnik zobowiązany jest przedłożyć pełnomocnictwo.

Jeśli jednak komisja rekrutacyjna zadecyduje o składaniu dokumentów online, kandydat będzie zobowiązany dołączyć skany wymaganych dokumentów na swoim koncie w systemie elektronicznej rejestracji. O trybie dostarczenia na uczelnię oryginałów dokumentów (w tym do wglądu) będzie decydować właściwa komisja rekrutacyjna.

Szczegóły dotyczące składania dokumentów znajdują się w zakładce wpis na listę studentów.

4. Ile wynosi opłata rekrutacyjna?

Opłata za przeprowadzenie rekrutacji na studia II stopnia rozpoczynające się na Politechnice Krakowskiej w roku akademickim 2020/21 wynosi:

  • na kierunkach: architektura architektura krajobrazu – 150 zł;
  • na pozostałych kierunkach – 85 zł.

Opłatę należy wnosić na „wirtualne konto”, którego numer przypisywany jest indywidualnie w trakcie dokonywania elektronicznej rejestracji.

5. Gdzie mogę sprawdzić, czy moja opłata rekrutacyjna została zaksięgowana?

Po zaksięgowaniu opłaty rekrutacyjnej na koncie kandydata w zakładce „Płatności” pojawi się komunikat „Zapłacono”. Termin zaksięgowania opłaty nie ma dla kandydata znaczenia. Ważne jest dokonanie opłaty w terminie wyznaczonym w harmonogramie rekrutacji.

6. Czy powinienem wysłać potwierdzenie przelewu e-mailem?

Nie. Nie należy wysyłać potwierdzenia przelewu ani pocztą elektroniczną ani zwykłą.

7. Zapomniałem UID/hasła do swojego konta. Jak je odzyskać?

Proszę sprawdzić wiadomość e-mail, potwierdzającą ukończenie procesu rejestracji. W drugiej kolejności proszę skorzystać z opcji przypominania UID/hasła na stronie elektronicznej rejestracji. Jeżeli odzyskanie danych się nie powiedzie, proszę skontaktować się z właściwą komisją rekrutacyjną.

8. Jakie zdjęcie powinienem dołączyć podczas elektronicznej rejestracji?

Proszę dołączyć kolorową fotografię w formacie JPG o wymiarach 236×295 pikseli +/- 3 piksele, wykonaną zgodnie z wymogami obowiązującymi do dowodu osobistego.

9. Czy istnieją szczególne wymagania w przypadku ubiegania się przez obywatela polskiego o przyjęcie na studia II stopnia na podstawie dyplomu uzyskanego poza granicami Polski?

Tak. Dyplomy uzyskane za granicą powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych przez Ministra Sprawiedliwości RP.
Dyplomy uzyskane poza granicami Polski muszą być opatrzone apostille albo poddane legalizacji.

Apostille jest rodzajem zaświadczenia, na podstawie którego dokumenty urzędowe (m.in. świadectwa i dyplomy) wydane na terytorium jednego państwa są uznawane za ważne na terytorium innego państwa. Apostille zostało wprowadzone konwencją znoszącą wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych sporządzoną w Hadze 5 października 1961 roku (Dz. U. z 2005 r. nr 112, poz. 938) i dotyczy państw, które przyjęły tę konwencję.

Legalizacja to potwierdzenie autentyczności dokumentu (np. świadectwa lub dyplomu) wydanego w innym państwie. Trzeba ją wykonać, jeśli nie jest możliwe uzyskanie apostille, bo kraj, który wydał dokument nie przystąpił do konwencji znoszącej wymóg legalizacji dokumentów. Jeśli państwo, w którym wydano dyplom nie znajduje się na liście sygnatariuszy konwencji haskiej, należy dokonać legalizacji tego dokumentu.
Zwykle legalizacji dokumentu urzędowego dokonuje polski konsul w kraju, gdzie wydano dokument. Konsul w szczególności może poświadczyć autentyczność podpisu i charakter, w jakim działała osoba podpisująca dokument urzędowy lub dokonująca jego uwierzytelnienia, oraz tożsamość pieczęci albo stempla, którym jest opatrzony ten dokument.

Dyplomy uzyskane za granicą powinny także posiadać adnotację, określającą do ubiegania się o przyjęcie na jakie studia uprawnia dany dokument w kraju jego wydania.

10. Czy przed rozpoczęciem studiów wymagane są badania lekarskie?

Obowiązek wykonania badań lekarskich dotyczy tylko kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia na kierunkach prowadzonych na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej.

11. Gdzie znajdę informację o akademikach?

Zapraszamy do odwiedzenia strony: www.akademiki.pk.edu.pl

12. Jak złożyć rezygnację z udziału w rekrutacji PRZED wpisem na listę studentów?

Do momentu wpisu na listę studentów, w celu rezygnacji z udziału w rekrutacji, kandydat, który wniósł opłatę rekrutacyjną, może na swoim koncie w zakładce „dane kandydata” zaznaczyć opcję „rezygnuję ze studiów”.

Uwaga!: rezygnacja ta nie skutkuje usunięciem kierunku z konta kandydata.

13. Jak złożyć rezygnację ze studiów PO wpisie na listę studentów a przed rozpoczęciem pierwszego semestru nauki?

Osoby, które zostały już wpisane na listę studentów, w celu rezygnacji ze studiów powinny wypełnić stosowne oświadczenie a następnie skan podpisanego oświadczenia przesłać za pośrednictwem wirtualnego dziekanatu do wskazanego pracownika PK.

14. W jaki sposób mogę się odwołać od decyzji o nieprzyjęciu na studia?

Kandydat, który otrzymał pisemną decyzję wydziałowej komisji rekrutacyjnej o odmowie przyjęcia na studia, ma prawo wnieść odwołanie do Rektora PK. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem wydziałowej komisji rekrutacyjnej, która wydała decyzję, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Odwołanie należy złożyć w siedzibie właściwej wydziałowej komisji rekrutacyjnej.

Uwaga!: status widoczny na koncie kandydata, informujący o nieprzyjęciu na studia, ma jedynie walor informacyjny i nie można się od niego odwołać.

Dokumenty do pobrania