Kierunek odnawialne źródła energii i infrastruktura komunalna (OZEIK) także jako studia magisterskie

gru 17, 2020

Zgodnie z Zarządzeniem nr 108 Rektora Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki PK utworzone zostały studia II stopnia na kierunku odnawialne źródła energii i infrastruktura komunalna. Kształcenie na tych studiach odbywać się będzie w trybie stacjonarnym począwszy od semestru letniego roku akademickiego 2020/21.

Studenci ostatniego semestru studiów I stopnia wielokrotnie potwierdzali chęć kontynuowania nauki w tym zakresie, a Samorząd Studentów WIŚiE PK brał czynny udział w konsultacjach dotyczących programu studiów – wyjaśnia dr inż. Piotr Beńko, prodziekan WIŚiE PK i przewodniczący Wydziałowej Komisji Dydaktycznej. – Także kandydaci na studia I stopnia, rozważając wybór kierunku studiów, jako jedno z kryteriów wyboru bardzo często przedstawiają to, czy dany kierunek będzie kontynuowany na II stopniu. Biorąc pod uwagę powyższe uwarunkowania, uznaliśmy za konieczne podjęcie prac nad utworzeniem tego kierunku na II stopniu studiów.

Bezpośrednią przyczyną decyzji o utworzeniu nowego kierunku odnawialne źródła energii i infrastruktura komunalna na II stopniu studiów stacjonarnych od roku akademickiego 2020/21 była więc potrzeba kontynuacji kształcenia na tym kierunku studentów, którzy rozpoczęli studia na I stopniu tego kierunku w roku akademickim 2016/17 i w semestrze zimowym 2020/21 ukończą je, jako pierwszy rocznik absolwentów.

Program studiów przewiduje kontynuowanie kształcenia w pogłębionym stopniu w zakresie szeroko pojętej energetyki odnawialnej: energii geotermalnej, solarnej, wodnej i wiatrowej, a także energetycznego wykorzystania biomasy.  Studenci uzyskają kompleksową wiedzę w zakresie zaawansowanych procesów, technologii i technik stosowanych w zakresie pozyskiwania, przetwarzania, magazynowania i dystrybucji energii, w szczególności ze źródeł odnawialnych, także z zastosowaniem rozwiązań innowacyjnych oraz trendów rozwojowych w tym zakresie.

Zagadnienia te zostaną poszerzone o stosowane metody i techniki pomiarowe, monitorowania, automatyki i sterowania w złożonych systemach i instalacjach energetycznych, techniki modelowania oraz metody optymalizacji systemów technicznych, w szczególności w odniesieniu do systemów OZE.

W zakresie infrastrukturalnym kształcenie skupi się szczególnie na zagadnieniach dotyczących eksploatacji i zarządzania elementami i systemami infrastruktury technicznej, w szczególności sieci i obiektów technologicznych, również z uwzględnieniem zasad gospodarki cyrkulacyjnej elementów  infrastruktury komunalnej, a także uwarunkowaniach procesu inwestycyjnego.

Wiodąca rola Katedry Energetyki w procesie dydaktycznym tworzonego kierunku pozwoli na uzupełnienie oraz pogłębienie kompetencji studentów. Będzie to mozliwe dzięki dostępowi do poszerzonej bazy laboratoryjnej, jak również do eksperckiej wiedzy i doświadczenia pracowników Katedry, popartych wieloletnią działalnością naukową w tym zakresie. Zapewni to utrzymywanie bardzo wysokich standardów nauczania, będących jednym z głównych celów strategii PK w zakresie edukacji.

Warto w tym miejscu przypomnieć, że kierunek rozwija się na I stopniu studiów stacjonarnych bardzo dynamicznie. Już w pierwszym roku rekrutacji wskaźnik rekrutacyjny, obrazujący liczbę kandydatów na jedno miejsce, osiągnął bardzo wysoki poziom, ok. 4 osoby/miejsce. W każdym kolejnym roku liczba chętnych do studiowania OZEIK systematycznie i znacząco zwiększała się, osiągając w bieżącym roku prawie 9 osób/miejsce, co powoduje, iż jest to jeden z najpopularniejszych kierunków na PK.

Zobacz informacje na temat kierunku Odnawialne Źródła Energii i Infrastruktura Komunalna II stopnia >>>

 

 

(Tekst: Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki)