Potwierdzenie efektów uczenia się

Efekty uczenia się

 Zgodnie z art. 69 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce przyjęcie na studia może nastąpić przez potwierdzenie efektów uczenia się.

Artykuł 71 powołanej ustawy stanowi:
1. Uczelnia może potwierdzić efekty uczenia się uzyskane w procesie uczenia się poza systemem studiów osobom ubiegającym się o przyjęcie na studia na określonym kierunku, poziomie i profilu, jeżeli posiada:
1) pozytywną ocenę jakości kształcenia na tych studiach albo
2) kategorię naukową A+, A albo B+ w zakresie dyscypliny, o której mowa w art. 53 ust. 1, albo dyscypliny wiodącej, do której przyporządkowany jest ten kierunek.
2. Efekty uczenia się są potwierdzane w zakresie odpowiadającym efektom uczenia się określonym w programie studiów.
3. Efekty uczenia się nie są potwierdzane dla programów studiów, o których mowa w art. 68 ust. 1 pkt 1-10.
4. Efekty uczenia się mogą zostać potwierdzone osobie posiadającej:
1) dokumenty, o których mowa w art. 69 ust. 2, i co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie;
2) kwalifikację pełną na poziomie 5 PRK albo kwalifikację nadaną w ramach zagranicznego systemu szkolnictwa wyższego odpowiadającą poziomowi 5 europejskich ram kwalifikacji, o których mowa w załączniku II do zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie ustanowienia europejskich ram kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie (Dz.Urz. UE C 111 z 06.05.2008, str. 1) – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie;
3) kwalifikację pełną na poziomie 6 PRK i co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego po ukończeniu studiów pierwszego stopnia – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia;
4) kwalifikację pełną na poziomie 7 PRK i co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego po ukończeniu studiów drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na kolejne studia pierwszego stopnia lub drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie.
5. W wyniku potwierdzenia efektów uczenia się można zaliczyć nie więcej niż 50% punktów ECTS przypisanych do zajęć objętych programem studiów.
6. O kolejności przyjęcia na studia decyduje wynik potwierdzenia efektów uczenia się.
7. Liczba studentów, którzy zostali przyjęci na studia na podstawie potwierdzenia efektów uczenia się, nie może być większa niż 20% ogólnej liczby studentów na danym kierunku, poziomie i profilu.

Potwierdzanie efektów uczenia się odbywa się w oparciu o postanowienia uchwały Senatu Politechniki Krakowskiej z 29 maja 2019 r. nr 47/d/05/2019 w sprawie określenia sposobu potwierdzania efektów uczenia się na Politechnice Krakowskiej.

Wniosek w sprawie potwierdzenia efektów uczenia się

Efekty uczenia się potwierdza się na kierunkach:

– architektura krajobrazu (Wydział Architektury),

– informatyka (Wydział Informatyki i Telekomunikacji),

– matematyka (Wydział Informatyki i Telekomunikacji),

– budownictwo (Wydział Inżynierii Lądowej),

– biotechnologia (Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej),

– inżynieria chemiczna i procesowa (Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej),

– technologia chemiczna (Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej),

– automatyka i robotyka (Wydział Mechaniczny),

– mechanika i budowa maszyn (Wydział Mechaniczny),

– energetyka (Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki),

– inżynieria środowiska (Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki),

– fizyka techniczna (Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki).

Potwierdzenia efektów uczenia się dokonuje komisja weryfikująca, powoływana osobno dla każdego wydziału PK. W celu potwierdzenia efektów uczenia się należy kontaktować się z dziekanatem właściwego wydziału.