Architektura krajobrazu (j. angielski)

II Stopień

Czas trwania:

1,5-roczne

Rozpoczęcie:

semestr zimowy- 1 października 2022 r.

Specjalność:

brak specjalności

Studia stacjonarne II stopnia na kierunku architektura krajobrazu w języku angielskim są studiami płatnymi.

Wymagania językowe

W przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie na kierunek architektura krajobrazu w języku angielskim – dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie nie niższym niz B2: certyfikatu ezgaminu CPE, CAE, FCE, TOEFL, IELTS albo równoważnego, świadectwa matury międzynarodowej, świedectwa potwierdzającego ukończenie liceum z wykładowym językiem angielskim albo świadectwa dojrzałości potwierdzającego uzyskanie co najmniej 60% z języka angielskiego zdawanego na poziomie rozszerzonym albo świadectwa dojrzałości z języka angielskiego zdawanego na poziomie dwujęzycznym. Kandydaci mogą udokumentować znajomość jezyka angielskiego poprzez zaliczenie testu kompetecyjnego przeprowadzanego na PK w terminie wskazanym w harmonogramie rekrutacji. Od kandydatów, którzy ukończyli studia I stopnia w języku angielskim na kierunku architektura krajobrazu nie wymaga się potwierdzenia znajomości języka angielskiego.

Zostań architektem krajobrazu

Kierunek Architektura Krajobrazu (II stopień) w roku akademickim 2020/21 będzie realizowany w języku angielskim. Studia te obejmują program 4-semestralny. Kierunek Architektura Krajobrazu jest pierwszym w kraju posiadającym akredytację IFLA Europe – International Federation of Landscape Architects.Studia oferują szerokie wykształcenie z zakresu nauk przyrodniczych, rolniczych, technicznych, społecznych i sztuk pięknych oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej z zachowaniem zasad prawnych i etycznych. Program studiów na tym kierunku główny nacisk kładzie na umiejętność projektowania krajobrazu w różnych skalach, od detalu, poprzez ogród, plac czy park publiczny do skali planistycznej.  Istotne są także umiejętności posługiwania się nowymi technologiami, umiejętność komunikacji społecznej, doświadczenia partycypacyjne, czy znajomość najnowszych nurtów w projektowaniu: takich m.in. jak inteligentny rozwój, zielona infrastruktura, usługi ekosystemów, czy recykling przestrzeni.

Studia stacjonarne na kierunku Architektura krajobrazu w j. angielskim są płatne.

Dlaczego Architektura krajobrazu (j. angielski)

Architektura krajobrazu jest przede wszystkim sztuką i jej najważniejszą funkcją jest tworzenie i ochrona piękna w otoczeniu siedzib ludzkich oraz szerzej w naturalnej scenerii kraju. Kierunek Architektura Krajobrazu na Politechnice Krakowskiej jest jedynym w Polsce, który kształci absolwentów na Wydziale Architektury, stąd jego techniczny i zarazem projektowy charakter. Kształcenie na tym kierunku odpowiada na wyzwania współczesności pod względem zakresu przekazywanej wiedzy i umiejętności praktycznych. Absolwenci tego kierunku przygotowani są do: wykonywania studiów i analiz w różnych skalach, w tym wykonywania inwentaryzacji i oceny szaty roślinnej; wykonywania projektów zagospodarowania terenu, rewaloryzacji obiektów zabytkowych, rekultywacji obszarów poprzemysłowych, budowy i pielęgnowania różnorodnych obiektów architektury krajobrazu oraz elementów ich wyposażenia; kierowania robotami realizacyjnymi i pielęgnacyjnymi. Znajdują oni prace w jednostkach opracowujących projekty zagospodarowania obiektów architektury krajobrazu, jednostkach projektujących, realizujących i pielęgnujących obiekty architektury krajobrazu, w administracji rządowej i samorządowej oraz szkolnictwie. Pracują w biurach projektowych krajowych i zagranicznych.

Program studiów

Studia to nie tylko kształcenie

Stypendia

Zobacz rodzaje stypendiów

Akademiki

Sprawdź warunki mieszkania

Kultura

Poznaj życie studenckie

Sport

Rozwijaj swoje pasje sportowe

Nauka

Poznaj możliwości rozwoju naukowego

Praktyki i praca

Praktyki zawodowe to szansa na zapoznanie się z codziennością pracy architekta krajobrazu. Podczas praktyki zawodowej student przygotowuje stosowne dokumentacje inwentaryzacyjne, projektowe i wykonawcze, pogłębia wiedzę z zakresu obowiązujących procedur i wymogów formalno-prawnych związanych ze sporządzeniem i realizacją projektu, w tym dotyczących warunków technicznych, norm i zasad ich praktycznego zastosowania w pracach projektowych, budowlanych i pielęgnacyjnych. Student zapoznaje się z problematyką ustaleń koordynacyjnych ze specjalistami branżowymi oraz z przebiegiem procesu inwestycyjnego realizacji projektu oraz doskonali umiejętności pracy w zespole i współpracy ze specjalistami branżowymi. Dzięki współpracy wydziału Architektura z otoczeniem gospodarczym oraz ośrodkami naukowymi z kraju i zagranicy masz szanse dobrze rozpocząć własną ścieżkę kariery zawodowej w postaci praktyk i staży, które z czasem przekształcą się w stałą współpracę.