Architektura krajobrazu (j. angielski)

II Stopień

Kierunek podlega dodatkowym zasadom rekrutacji

Wymagania językowe

Od kandydatów na studia prowadzone w języku angielskim wymagana jest znajomość języka angielskiego udokumentowana certyfikatem egzaminu CPE albo CAE albo FCE albo TOEFL albo równoważnym albo świadectwem matury międzynarodowej albo świadectwem potwierdzającym ukończenie liceum z wykładowym językiem angielskim albo świadectwem dojrzałości potwierdzającym uzyskanie co najmniej 60% z języka angielskiego zdawanego na poziomie rozszerzonym albo świadectwem dojrzałości z języka angielskiego zdawanego na poziomie dwujęzycznym.

Zostań architektem krajobrazu

Kierunek  Architektura Krajobrazu (II stopień) w roku akademickim 2019/20 będzie realizowany w języku angielskim. Studia te obejmują program 4-semestralny. Kierunek Architektura Krajobrazu jest pierwszym w kraju posiadającym akredytację IFLA Europe – International Federation of Landscape Architects.

Studia oferują szerokie wykształcenie z zakresu nauk przyrodniczych, rolniczych, technicznych, społecznych i sztuk pięknych oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej z zachowaniem zasad prawnych i etycznych. Program studiów na tym kierunku główny nacisk kładzie na umiejętność projektowania krajobrazu w różnych skalach, od detalu, poprzez ogród, plac czy park publiczny do skali planistycznej.  Istotne są także umiejętności posługiwania się nowymi technologiami, umiejętność komunikacji społecznej, doświadczenia partycypacyjne, czy znajomość najnowszych nurtów w projektowaniu: takich m.in. jak inteligentny rozwój, zielona infrastruktura, usługi ekosystemów, czy recykling przestrzeni.

Studia stacjonarne na kierunku Architektura krajobrazu w j. angielskim są płatne 1500 zł za semestr.

Dlaczego Architektura krajobrazu (j. angielski)

Architektura krajobrazu jest przede wszystkim sztuką i jej najważniejszą funkcją jest tworzenie i ochrona piękna w otoczeniu siedzib ludzkich oraz szerzej w naturalnej scenerii kraju. Kierunek Architektura Krajobrazu na Politechnice Krakowskiej jest jedynym w Polsce, który kształci absolwentów na Wydziale Architektury, stąd jego techniczny i zarazem projektowy charakter. Kształcenie na tym kierunku odpowiada na wyzwania współczesności pod względem zakresu przekazywanej wiedzy i umiejętności praktycznych. Absolwenci tego kierunku przygotowani są do: wykonywania studiów i analiz w różnych skalach, w tym wykonywania inwentaryzacji i oceny szaty roślinnej; wykonywania projektów zagospodarowania terenu, rewaloryzacji obiektów zabytkowych, rekultywacji obszarów poprzemysłowych, budowy i pielęgnowania różnorodnych obiektów architektury krajobrazu oraz elementów ich wyposażenia; kierowania robotami realizacyjnymi i pielęgnacyjnymi. Znajdują oni prace w jednostkach opracowujących projekty zagospodarowania obiektów architektury krajobrazu, jednostkach projektujących, realizujących i pielęgnujących obiekty architektury krajobrazu, w administracji rządowej i samorządowej oraz szkolnictwie. Pracują w burach projektowych krajowych i zagranicznych.

Program studiów

miejsce w rankingu kierunku studiów Architektura Krajobrazu

Nagrody i wyróżnienia dla prac dyplomowych

Rozpocznij proces rekrutacji

Wejdź

Studia to nie tylko kształcenie

Stypendia

Zobacz rodzaje stypendiów

Akademiki

Sprawdź warunki mieszkania

Kultura

Poznaj życie studenckie

Sport

Rozwijaj swoje pasje sportowe

Nauka

Poznaj możliwości rozwoju naukowego

Praktyki i praca

Praktyki zawodowe to szansa na zapoznanie się z codziennością pracy architekta krajobrazu. Podczas praktyki zawodowej student przygotowuje stosowne dokumentacje inwentaryzacyjne, projektowe i wykonawcze, pogłębia wiedzę z zakresu obowiązujących procedur i wymogów formalno-prawnych związanych ze sporządzeniem i realizacją projektu, w tym dotyczących warunków technicznych, norm i zasad ich praktycznego zastosowania w pracach projektowych, budowlanych i pielęgnacyjnych. Student zapoznaje się z problematyką ustaleń koordynacyjnych ze specjalistami branżowymi oraz z przebiegiem procesu inwestycyjnego realizacji projektu oraz doskonali umiejętności pracy w zespole i współpracy ze specjalistami branżowymi. Dzięki współpracy wydziału Architektura z otoczeniem gospodarczym oraz ośrodkami naukowymi z kraju i zagranicy masz szanse dobrze rozpocząć własną ścieżkę kariery zawodowej w postaci praktyk i staży, które z czasem przekształcą się w stałą współpracę.

Kontakt WKR

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna 
Wydziału Architektury


ul. Podchorążych 1, 
30-084 Kraków
pok. 1.02, I piętro
tel. 12 628 31 405
e-mail: rwa@pk.edu.pl
rekrutacja-wa@pk.edu.pl