Egzamin wstępny z matematyki

 

W przypadku kandydatów rekrutujących się na podstawie świadectwa, dyplomu lub innego dokumentu wydanego poza granicami Polski, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 4-7 ustawy z 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, wyniki uzyskane z przedmiotów stanowiących podstawę rekrutacji przeliczane są na punkty w skali 200-punktowej przez wydziałową komisję rekrutacyjną.

W przypadku gdy na przedłożonym przez kandydata świadectwie, dyplomie lub innym dokumencie nie widnieje żaden z przedmiotów stanowiących podstawę rekrutacji, kandydat ma możliwość przystąpienia do organizowanego przez Politechnikę Krakowską egzaminu wstępnego z matematyki.

Egzamin wstępny z matematyki przeprowadzany jest w zakresie odpowiadającym egzaminowi maturalnemu z matematyki, zdawanemu w Polsce w 2021 r. na poziomie rozszerzonym.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu wstępnego z matematyki jest uprzednie uiszczenie opłaty za przeprowadzenie rekrutacji na studia.

§ 3
1. Egzamin wstępny z matematyki dla obywateli polskich, rekrutujących się na studia I stopnia na podstawie świadectwa, dyplomu lub innego dokumentu wydanego poza granicami Polski, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 4-7 ustawy z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, spełniających kryteria określone w załączniku nr 3 do uchwały Senatu PK nr 71/d/06/2020 z 24 czerwca 2020 r. w sprawie zasad rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia rozpoczynających się na Politechnice Krakowskiej w roku akademickim 2021/22 z późn. zm., odbędzie się w dniu 6 lipca 2021 r.
2. Deklarację chęci przystąpienia do egzaminu należy zgłosić w programie do elektronicznej rejestracji kandydatów w terminie do 1 lipca 2021 r., w przypadku rekrutacji na studia na kierunek architektura w terminie do 9 czerwca 2021 r.