Energetyka (w j. polskim i w j. angielskim)

II Stopień

Czas trwania:

1,5-roczne

Rozpoczęcie:

semestr letni – luty 2024 r.

Specjalności:

Czas trwania:

1,5-roczne

Rozpoczęcie:

semestr letni – luty 2024 r.

Specjalności:

Czas trwania:

2-letnie

Rozpoczęcie:

semestr zimowy – 1 października 2023 r.

Specjalności:

Inżynierowie inteligentnych miast – energia

Kierunek ENERGETYKA jest kierunkiem prowadzonym na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki  Politechniki Krakowskiej. W ramach kierunku prowadzone są specjalności: Systemy i urządzenia energetyczne i Energetyka niekonwencjonalna na studiach I oraz II stopnia, a także Modelowanie komputerowe w energetyce i prowadzona w języku angielskim Energy systems and machinery na studiach II stopnia.

Absolwenci kierunku energetyka mają możliwość starania się o uprawnienia budowlane bez ograniczeń w ramach specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, a także o uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

Po uzyskaniu stopnia inżyniera absolwenci kierunku ENERGETYKA mogą samodzielnie wykonywać audyty energetyczne, a po zdobyciu uprawnień budowlanych starać się o uprawnienia do sporządzania świadectw charakterystyk energetycznych.

Dlaczego Energetyka (w j. polskim i w j. angielskim)

Sprawne funkcjonowanie gospodarki jest i będzie uzależnione od energetyki, dlatego tak ważne jest zapewnienie zaplecza energetycznego kraju. Ponadto, przed współczesnym światem w obszarze energetyki stoją duże wyzwania w związku z redukcją emisji szkodliwych substancji do atmosfery i ograniczoną ilością paliw kopalnych. Dzięki temu ukończenie kierunku ENERGETYKA stwarza szerokie perspektywy na rynku pracy.

Studia na tym kierunku pozwalają zdobyć gruntowną wiedzę z zakresu szeroko rozumianej energetyki i najnowszych technologii energetycznych. Absolwenci dysponują specjalistycznymi umiejętnościami prowadzenia obliczeń, projektowania, badań oraz diagnostyki maszyn i urządzeń cieplnych. Studia na kierunku przygotowują również do projektowania instalacji grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w obiektach mieszkalnych i przemysłowych oraz wykorzystania szeroko rozumianych odnawialnych źródeł energii.

Specjalności

Absolwentów studiów

Specjalności studiów

Systemy i urządzenia energetyczne (studia stacjonarne i niestacjonarne)

Studia na specjalności SiUE kształcą specjalistów posiadających szeroką wiedzę z zakresu techniki cieplnej, maszyn i urządzeń energetycznych, elektroenergetyki oraz energetyki konwencjonalnej i odnawialnej. Absolwenci zdobywają gruntowną wiedzę z zakresu szeroko rozumianej energetyki i najnowszych technologii energetycznych oraz umiejętność prowadzenia obliczeń, projektowania, badań oraz diagnostyki maszyn i urządzeń cieplnych. Specjalność przygotowuje również do projektowania instalacji grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w obiektach mieszkalnych i przemysłowych oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Studenci poznają zagadnienia związane z dystrybucją energii cieplnej i elektrycznej oraz zasadami ochrony środowiska.

Energetyka niekonwencjonalna (studia niestacjonarne)

Ukończenie specjalności EN gwarantuje wiedzę z zakresu produkcji energii pochodzącej ze spalania i współspalania biomasy w kotłach ciepłowniczych i energetycznych oraz procesów toryfikacji i zgazowania biomasy. Absolwenci znają zagadnienia związane z obliczaniem i projektowaniem oraz doborem turbin wodnych i hydroelektrowni, instalacji solarnych, ogniw fotowoltaicznych oraz elektrowni wiatrowych. Posiadają wiedzę na temat generacji energii w systemie rozproszonym i możliwościach produkcji energii cieplnej i elektrycznej w mikrosiłowniach. Studia na specjalności EN pozwalają również na zdobycie wiedzy  z zakresu techniki cieplnej, maszyn i urządzeń energetycznych, elektroenergetyki oraz energetyki konwencjonalnej w ramach przedmiotów kierunkowych.

Energetyka jądrowa (studia stacjonarne)

Specjalność zapewni zdobycie zaawansowanej i aktualnej wiedzy w zakresie inżynierii jądrowej oraz energetyki konwencjonalnej. Oferujemy przegląd zagadnień dotyczących: nowych bloków jądrowych, systemów bezpieczeństwa jądrowego, technologii chłodzenia, materiałów i ich trwałości, technologii wspomagających instalacje jądrowe, kwestii cyklu paliwowego. W ten sposób kształcimy na krajowy i zagraniczny rynek pracy ekspertów przygotowanych do projektowania i eksploatacji instalacji jądrowych, z naciskiem na kwestie inżynieryjne. Program specjalności przewiduje laboratoria wyjazdowe i studyjne do obiektów przemysłowych i badawczych energetyki jądrowej. Studia są prowadzone przez pracowników Katedry Energetyki, pracowników Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki, praktyków z przemysłu i pracowników zagranicznych instytutów badawczych.

Modelowanie komputerowe w energetyce (studia stacjonarne i niestacjonarne)

W biurach projektowych systemów i urządzeń energetycznych, centrach badawczo-rozwojowych dużych elektrowni oraz przy obsłudze zaawansowanych systemów energetycznych niezbędna jest wiedza z zakresu modelowania systemów energetycznych oraz metod komputerowych wspomagających proces projektowania i monitorowania urządzeń energetycznych. Systemy energetyczne bazujące na odnawialnych źródłach energii jak również tych konwencjonalnych wymagają umiejętności optymalizacji ich warunków pracy. Optymalne warunki pracy systemów energetycznych, dostosowane do zmiennych warunków przesyłu energii elektrycznej można uzyskać dzięki zastosowaniu zaawansowanych programów komputerowych.
Żadna uczelnia techniczna w Polsce nie oferuje specjalności stricte dedykowanej metodom wspomagania komputerowego w energetyce.

Energy Systems and Machinery (studia stacjonarne w języku angielskim)

The specialisation in Energy Systems and Machinery concentrates on renewable and non-renewable energy sources to ensure that we have skilled engineers in this field. The ability to design innovative energy technologies and systems will be decisive in the future where competition within of efficiency and environmental matters will be ferocious in order to meet market and society requirements.

The study at Energy Systems and Machinery are based on problem based learning and project work, that provides you an exceptional chance to obtain the latest knowledge and competences at a high academic level. You get to apply theory to practice in your projects, which will better prepare you for your future career.

Studia to nie tylko kształcenie

Stypendia

Zobacz rodzaje stypendiów

Akademiki

Sprawdź warunki mieszkania

Kultura

Poznaj życie studenckie

Sport

Rozwijaj swoje pasje sportowe

Nauka

Poznaj możliwości rozwoju naukowego

Praktyki i praca

Praktyki zawodowe na kierunku realizowane są w biurach projektowych, zakładach produkcyjnych i ośrodkach badawczo-rozwojowych, gdzie studenci uczą się wykorzystywać zdobytą wiedzę w praktyce.

Absolwent kierunku znajdzie zatrudnienie w:
−    elektrowniach i elektrociepłowniach,
−    biurach projektowych i firmach wykonawczych  zajmujących się odnawialnymi źródłami energii,
−    ośrodkach naukowo-badawczych i uczelniach,
−    firmach doradczych,
−    firmach wykonujących audyty energetyczne oraz świadectwa charakterystyk energetycznych,
−    przedsiębiorstwach związanych z wytwarzaniem, przetwarzaniem, przesyłaniem, dystrybucją i magazynowaniem energii,
−    biurach projektowych i firmach wykonawczych zajmujących się urządzeniami i systemami energetycznymi, takimi jak elektrownie i elektrociepłownie (konwencjonalne i niekonwencjonalne), kotły, wymienniki ciepła, turbiny (parowe, gazowe, wodne i wiatrowe), 
−    firmach związanych z ogrzewnictwem i wentylacją,
−    jednostkach samorządowych jako specjalista w zakresie problemów energetyki,
−    prowadzonej własnej działalności gospodarczej.