Kierunek: environmental and land engineering

studia stacjonarne  w j. angielskim

Uprawnieni kandydaci

O przyjęcie na studia na kierunku environmental and land engineering mogą ubiegać się kandydaci posiadający tytuł zawodowy inżyniera lub magistra inżyniera, uzyskany w trybie studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich.
Komisja kwalifikacyjna, powołana przez Dziekana WIŚiE, dokona oceny zgodności efektów uczenia się osiągniętych przez kandydata w dotychczasowym toku studiów z efektami uczenia się realizowanymi na kierunku inżynieria środowiska prowadzonym na WIŚiE PK. W przypadku stwierdzenia znaczących różnic w efektach uczenia się komisja kwalifikacyjna może zaopiniować negatywnie kandydaturę.

Wymagane dokumenty

    1. dokument z wykazem przedmiotów (suplement do dyplomu) zaliczonych w toku ukończonych studiów, poświadczony przez właściwy organ,
    2. zaświadczenie o średniej ocen semestralnych z toku studiów, w uzasadnionych przypadkach dokument pozwalający na jej wyliczenie,
    3. pozostałe dokumenty wymienione w zakładce dokumenty.

Wskaźnik rekrutacyjny

Komisja Rekrutacyjna Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki (WKR WIŚiE) sporządza listę rankingową kandydatów w oparciu o wartość wskaźnika rekrutacyjnego, wyliczoną na podstawie średniej ocen semestralnych z toku studiów.
Podstawą przyjęcia kandydata na studia na kierunku environmental and land engineering jest uzyskanie wskaźnika rekrutacyjnego o wartości wyższej bądź równej wartości minimalnej ustalonej przez WKR WIŚiE oraz zalecenia komisji kwalifikacyjnej. Dodatkowym wymogiem jest pozytywny wynik rozmowy walifikacyjnej w języku angielskim, przeprowadzonej przez osoby powołane przez Dziekana WIŚiE.

Rozpoczęcie studiów

Studia stacjonarne II stopnia na kierunku environmental and land engineering prowadzone w języku angielskim rozpoczynają się w semestrze letnim roku akademickiego 2023/24.