Fizyka techniczna (w j. polskim i w j. angielskim)

II Stopień

Czas trwania:

1,5-roczne

Rozpoczęcie:

semestr letni – luty 2024 r.

Specjalności:

Czas trwania:

1,5-roczne

Rozpoczęcie:

semestr zimowy – 1 października 2023 r.

semestr letni – luty 2024 r.

Specjalności:

 

Studia stacjonarne II stopnia na kierunku fizyka techniczna prowadzone w języku angielskim są studiami płatnymi.

Studia techniczne

Celem studiów na tym kierunku jest wykształcenie absolwenta posiadającego umiejętność rozumienia, samodzielnego formułowania i rozwiązywania konkretnych problemów fizycznych i technicznych. Pierwsze dwa lata studiów obejmują m.in. kursy analizy matematycznej, fizyki ogólnej, języków programowania, elektroniki i elektrotechniki. Absolwent będzie przygotowany teoretycznie i praktycznie do korzystania z nowoczesnej aparatury pomiarowej, technicznych systemów diagnostycznych i zaawansowanych technik komputerowych. Absolwent będzie przygotowany do pracy w: laboratoriach badawczo rozwojowych, przemysłowych, jednostkach akredytacyjnych i atestacyjnych aparatury i urządzeń diagnostyczno-pomiarowych. Ma kompetencje niezbędne do obsługi i nadzoru urządzeń, których działanie wymaga podstawowej wiedzy z zakresu fizyki. Absolwenci kierunku Fizyka Techniczna powinni uzyskać zdolność łatwego przystosowywania się do stale zmieniających się wymagań rynku pracy.

Dlaczego Fizyka techniczna (w j. polskim i w j. angielskim)

Od początku Rewolucji Przemysłowej do chwili obecnej postęp technologiczny możliwy jest dzięki praktycznemu wykorzystaniu odkryć fizycznych. Fizyka Techniczna zapewnia transfer najnowszych osiągnięć naukowych do różnych dziedzin techniki.  U podstaw nowoczesnych rozwiązań technicznych stoją podstawowe prawa fizyki. Ich rozumienie jest niezbędne do wytwarzania materiałów o unikalnych właściwościach oraz nowych urządzeń np. lasery, diody OLED, struktury fotowoltaiczne. Wiedza z zakresu fizyki technicznej zapewnia absolwentom możliwość kontynuowania nauki na studiach II stopnia oraz studiach prowadzonych przez Szkołę Doktorską. 

Specjalności studiów

Modelowanie komputerowe (studia stacjonarne)

Studenci tej specjalności zapoznają się z metodami komputerowego modelowania zjawisk fizycznych, procesów technologicznych, ekonomicznych, biologicznych itp. Uczą się technik programowania obiektowego i mobilnego, wykorzystania nowoczesnych algorytmów i metod obliczeniowych w zagadnieniach optymalizacji i obliczeń inżynierskich oraz nabywają umiejętności w zakresie grafiki komputerowej i wizualizacji wyników obliczeń.

Studenci specjalności: Modelowanie komputerowe (w j. polskim i j. angielskim) na kierunku: Fizyka techniczna mają praktyczne umiejętności programowania przydatne w pracy w firmach informatycznych (projektowanie stron www, bazy danych, grafika   komputerowa, gry, wizualizacja   i animacja, administrowanie systemami), firmach konsultingowych, administracji państwowej, sektorze bankowym i finansowym,  modelowaniu ryzyka,   modelowaniu   i   komputerowo   wspomaganym   projektowaniu technologii i urządzeń badawczo-przemysłowych. Wielu absolwentów studiów II stopnia kontynuuje dalsze kształcenie na studiach doktoranckich lub zakłada własne firmy.

Nowoczesne materiały i nanotechnologie (studia stacjonarne)

Studenci tej specjalności zapoznają się z metodami komputerowego modelowania zjawisk fizycznych, procesów technologicznych, ekonomicznych, biologicznych itp. Uczą się technik programowania obiektowego i mobilnego, wykorzystania nowoczesnych algorytmów i metod obliczeniowych w zagadnieniach optymalizacji i obliczeń inżynierskich oraz nabywają umiejętności w zakresie grafiki komputerowej i wizualizacji wyników obliczeń.

Dodatkowo studiujący na II stopniu na tej specjalności pozyskują specjalistyczną wiedzę i umiejętności komputerowego projektowania struktur molekularnych, z zakresu fizyki powierzchni oraz cienkich warstw, technologii ogniw słonecznych i LED.

Computer modelling / Modelowanie komputerowe (studia stacjonarne w języku polskim i angielskim)

Studenci specjalności modelowanie komputerowe w języku angielskim (computer modelling) na II stopniu mają dodatkowe możliwości przygotowania do pracy  w międzynarodowym środowisku (np. korporacje, międzynarodowe zespoły badawczo-rozwojowe) w porównaniu ze studentami specjalności prowadzonej w j. polskim. Studia te oferują bowiem dodatkową możliwość pogłębienia znajomości specjalistycznego technicznego języka angielskiego. W związku z tym jest to specjalność także adresowana do studentów będących obywatelami polskimi. Studenci mają możliwość zapoznania się metodami komputerowego modelowania zjawisk fizycznych, procesów technologicznych, ekonomicznych, biologicznych, społecznych. Uczą się technik programowania obiektowego i mobilnego, wykorzystania nowoczesnych algorytmów i metod obliczeniowych w zagadnieniach optymalizacji i obliczeń inżynierskich oraz nabywają umiejętności w zakresie grafiki komputerowej i technik wizualizacji wyników obliczeń.

Studenci specjalności modelowanie komputerowe (w j. polskim i j. angielskim) na kierunku fizyka techniczna mają praktyczne umiejętności programowania przydatne w pracy w firmach informatycznych (projektowanie stron www, bazy danych, grafika   komputerowa, gry, wizualizacja   i animacja, administrowanie systemami), firmach konsultingowych, administracji państwowej, sektorze bankowym i finansowym,  modelowaniu ryzyka,   modelowaniu   i   komputerowo   wspomaganym   projektowaniu technologii i urządzeń badawczo-przemysłowych. Wielu absolwentów studiów II stopnia kontynuuje dalsze kształcenie na studiach doktoranckich lub zakłada własne firmy.

Studia to nie tylko kształcenie

Stypendia

Zobacz rodzaje stypendiów

Akademiki

Sprawdź warunki mieszkania

Kultura

Poznaj życie studenckie

Sport

Rozwijaj swoje pasje sportowe

Nauka

Poznaj możliwości rozwoju naukowego

Praktyki i praca

Studenci kierunku Fizyka Techniczna w ramach przewidzianych w programie studiów praktyk maja możliwość praktycznej weryfikacji swojej wiedzy i umiejętności zdobytych na Uczelni. Praktyki realizowane są w firmach i instytucjach z otoczenia społeczna gospodarczego z branż zbliżonych do realizowanych specjalnościach studiów na kierunku Fizyka Techniczna.