Fizyka techniczna (w j. polskim i w j. angielskim)

II Stopień

studia stacjonarne (w  j. polskim); 3-semestralne
specjalności:
modelowanie komputerowe; nowoczesne materiały i nanotechnologie; technologie multimedialne; komputerowa analiza obrazu i sygnału

Studia stacjonarne II stopnia na kierunku fizyka techniczna rozpoczynają się w semestrze letnim roku akademickiego 2020/21.

studia stacjonarne (w j. angielskim); 3-semestralne
specjalność:
computer modelling (modelowanie komputerowe)

Studia stacjonarne II stopnia na kierunku fizyka techniczna w j. angielskim rozpoczynają się w semestrze zimowym i letnim roku akademickiego 2020/21.

Studia techniczne

Celem studiów na tym kierunku jest wykształcenie absolwenta posiadającego umiejętność rozumienia, samodzielnego formułowania i rozwiązywania konkretnych problemów fizycznych i technicznych. Pierwsze dwa lata studiów obejmują m.in. kursy analizy matematycznej, fizyki ogólnej, języków programowania, elektroniki i elektrotechniki. Absolwent będzie przygotowany teoretycznie i praktycznie do korzystania z nowoczesnej aparatury pomiarowej, technicznych systemów diagnostycznych i zaawansowanych technik komputerowych. Absolwent będzie przygotowany do pracy w: laboratoriach badawczo rozwojowych, przemysłowych, jednostkach akredytacyjnych i atestacyjnych aparatury i urządzeń diagnostyczno-pomiarowych. Ma kompetencje niezbędne do obsługi i nadzoru urządzeń, których działanie wymaga podstawowej wiedzy z zakresu fizyki. Absolwenci kierunku Fizyka Techniczna powinni uzyskać zdolność łatwego przystosowywania się do stale zmieniających się wymagań rynku pracy.

Dlaczego Fizyka techniczna (w j. polskim i w j. angielskim)

Od początku Rewolucji Przemysłowej do chwili obecnej postęp technologiczny możliwy jest dzięki praktycznemu wykorzystaniu odkryć fizycznych. Fizyka Techniczna zapewnia transfer najnowszych osiągnięć naukowych do różnych dziedzin techniki.  U podstaw nowoczesnych rozwiązań technicznych stoją podstawowe prawa fizyki. Ich rozumienie jest niezbędne do wytwarzania materiałów o unikalnych właściwościach oraz nowych urządzeń np. lasery, diody OLED, struktury fotowoltaiczne. Wiedza z zakresu fizyki technicznej zapewnia absolwentom możliwość kontynuowania nauki na studiach II stopnia oraz studiach prowadzonych przez Szkołę Doktorską. 

Rozpocznij proces rekrutacji

Wejdź

Specjalności studiów

Modelowanie komputerowe

Studenci tej specjalności zapoznają się z metodami komputerowego modelowania zjawisk fizycznych, procesów technologicznych, ekonomicznych, biologicznych itp. Uczą się technik programowania obiektowego i mobilnego, wykorzystania nowoczesnych algorytmów i metod obliczeniowych w zagadnieniach optymalizacji i obliczeń inżynierskich oraz nabywają umiejętności w zakresie grafiki komputerowej i wizualizacji wyników obliczeń.

Nowoczesne materiały i nanotechnologie

Studenci tej specjalności zapoznają się z metodami komputerowego modelowania zjawisk fizycznych, procesów technologicznych, ekonomicznych, biologicznych itp. Uczą się technik programowania obiektowego i mobilnego, wykorzystania nowoczesnych algorytmów i metod obliczeniowych w zagadnieniach optymalizacji i obliczeń inżynierskich oraz nabywają umiejętności w zakresie grafiki komputerowej i wizualizacji wyników obliczeń.

Komputerowa analiza obrazu i sygnału

Specjalność powstała w z związku z rosnącą potrzebą automatyzacji procesów analizy obrazów wykorzystywanych do diagnostyki, procesów pomiarowych i decyzyjnych. W programie studiów znajdują się zajęcia dotyczące analizy danych, sztucznej inteligencji, analizy obrazu, przetwarzania sygnałów i fizyki nośników informacji.

Technologie multimedialne

Studia na specjalności Technologie multimedialne pozwalają poznać podstawy grafiki, animacji komputerowej i reżyserii muzycznej oraz zdobyć praktyczną wiedzę z filmowania fotografiki i kolejnych etapów postprodukcji. Absolwenci tej specjalności poznają podstawy techniki, obróbki, transmisji i archiwizacji obrazu oraz dźwięku. Umożliwi to podjęcie atrakcyjnej pracy związanej z problematyką szeroko rozumianych multimediów – analizą i przetwarzaniem informacji, reklamą i edukacją, a także obsługą zaawansowanych narzędzi obrazowania medycznego.

Studia to nie tylko kształcenie

Stypendia

Zobacz rodzaje stypendiów

Akademiki

Sprawdź warunki mieszkania

Kultura

Poznaj życie studenckie

Sport

Rozwijaj swoje pasje sportowe

Nauka

Poznaj możliwości rozwoju naukowego

Praktyki i praca

Studenci kierunku Fizyka Techniczna w ramach przewidzianych w programie studiów praktyk maja możliwość praktycznej weryfikacji swojej wiedzy i umiejętności zdobytych na Uczelni. Praktyki realizowane są w firmach i instytucjach z otoczenia społeczna gospodarczego z branż zbliżonych do realizowanych specjalnościach studiów na kierunku Fizyka Techniczna.