Inżynieria chemiczna i procesowa

II Stopień

Czas trwania:

1,5-roczne

Rozpoczęcie:

semestr letni – luty 2024 r.

Specjalności:

 

Inżynier XXI wieku

Inżynieria chemiczna i procesowa, chociaż zaledwie sto lat temu weszła w skład nauki i techniki pozostaje motorem postępu społecznego, gospodarczego i środowiskowego zapewniając platformę do wymiany informacji i osiągnięć, a jednocześnie jest jedną z najbardziej ekscytujących, wielowątkowych dziedzin rozwijającą się na pograniczu chemii, biologii, biotechnologii, matematyki, termodynamiki, nauki o materiałach etc.

Studenci kierunku Inżynieria chemiczna i procesowa zdobywają uniwersalne wykształcenie techniczne z dobrymi podstawami matematyki, fizyki i chemii, pozwalające na podejmowanie pracy w szerokim zakresie działalności produkcyjnej, projektowej i naukowej. Są przygotowywani do rozwiązywania zaawansowanych problemów inżynierskich, optymalizacji pracy urządzeń i instalacji przemysłowych zarówno w małych skalach jak i w skali wielkoprzemysłowej.

Dlaczego Inżynieria chemiczna i procesowa

Nowe technologie wymagają nowoczesnych rozwiązań aparaturowych. Dlatego priorytetowymi zadaniami realizowanymi podczas studiów są: inżynieria reaktorów chemicznych, inżynieria bioprocesowa, procesy adsorpcyjne i suszarnicze, niekonwencjonalne metody rozdziału mieszanin, odnawialne źródła energii, układy nanodyspersyjne oraz procesy i aparaty w ochronie środowiska. Absolwenci kierunku inżynieria chemiczna i procesowa z powodzeniem znajdują pracę w renomowanych firmach i biurach projektowych. Wielu z nich zajmuje wysokie stanowiska w dozorze technicznym, są też dyrektorami zakładów przemysłowych oraz właścicielami firm o profilu chemicznym.

Uniwersalne narzędzie inżyniera

Zastosowań

Specjalności studiów

Inżynieria procesów technologicznych (studia stacjonarne)

Studenci tej specjalności otrzymują wykształcenie techniczne z zakresu inżynierii procesowej, poszerzone o gruntowną wiedzę z obszaru nauk matematycznych i przyrodniczych, pozwalające podjąć pracę w szerokim zakresie działalności produkcyjnej, projektowej oraz badawczej.

Inżynieria odnawialnych źródeł energii (studia stacjonarne)

Studenci tej specjalności zdobywają umiejętności praktycznego wykorzystania odnawialnych źródeł energii, sposobów wytwarzania energii ekologicznie czystej, a także form oszczędzania energii cieplnej, elektrycznej i mechanicznej.

Studia to nie tylko kształcenie

Stypendia

Zobacz rodzaje stypendiów

Akademiki

Sprawdź warunki mieszkania

Kultura

Poznaj życie studenckie

Sport

Rozwijaj swoje pasje sportowe

Nauka

Poznaj możliwości rozwoju naukowego

Praktyki i praca

Praktyki zawodowe to jedna z najważniejszych form zdobywania wiedzy praktycznej. Studenci mają możliwość odbywania praktyk zarówno programowych jak i ponadprogramowych.  Wydział współpracuje w tym zakresie z wieloma zakładami przemysłowymi i ośrodkami badawczymi. Dodatkowo w toku studiów odbywają wizyty studyjne w dużych zakładach przemysłowych w Polsce i Europie.

Absolwenci przygotowani są do podjęcia działalności zawodowej w przemyśle chemicznym, naftowym, farmaceutycznym, kosmetycznym, spożywczym, w energetyce, ochronie środowiska, biurach projektowych, laboratoriach badawczych oraz do tworzenia własnych firm. Mogą podejmować pracę praktycznie w każdym zakładzie przemysłowym realizującym różnorodne technologie związane z produkcją i wykorzystaniem energii, surowców i ochroną środowiska naturalnego.