Inżynieria środowiska (w j. polskim i w j. angielskim)

II Stopień

Czas trwania:

1,5-roczne

Rozpoczęcie:

semestr letni – 28 lutego 2022 r.

Specjalności:

Czas trwania:

2-letnie

Rozpoczęcie:

semestr zimowy – 1 października 2021 r.

Specjalności:

Opłata semestralna:

2700 zł

Liczba miejsc:

36 miejsc

  Inżynierowie inteligentnych miast

  Absolwenci IŚ będą specjalistami w zakresie projektowania, budowy i eksploatacji instalacji grzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, wodno-kanalizacyjnych w budynkach, a także projektowania i eksploatacji obiektów infrastruktury związanych z zaopatrzeniem w wodę, oczyszczaniem ścieków, unieszkodliwianiem odpadów. Ich kompetencje zawodowe uzależnione są od specjalności, którą wybiorą. Stworzyliśmy nowoczesny, praktycznie zorientowany program – skupiamy się na przedmiotach kierunkowych, tym, co naprawdę potrzebne przyszłemu inżynierowi.

  Kierunek przygotowuje do uzyskania uprawnień budowlanych (projektowych i wykonawczych) w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Absolwenci mogą ubiegać się o uzyskanie pełnych uprawnień instalacyjnych i w ograniczonym zakresie budowlanych.

  Dlaczego Inżynieria środowiska (w j. polskim i w j. angielskim)

  Kierunek INŻYNIERIA ŚRODOWISKA ma interdyscyplinarny charakter, już po I stopniu umożliwia zdobycie praktycznych umiejętności projektanta oraz uprawnień budowlanych. Szacuje się, że 80-90% swojego życia człowiek przebywa w pomieszczeniach zamkniętych – nasz absolwent potrafi zaprojektować systemy zapewniające komfort przebywania wewnątrz budynków: właściwą jakość powietrza, komfort cieplny, akustykę, a także zaopatrzenie w wodę i kanalizację.

  Absolwenci IŚ są także specjalistami od zagadnień inżynierskich dotyczących środowiska zewnętrznego i jego wykorzystania dla potrzeb człowieka: hydroinżynierii, gospodarki odpadami, konstrukcji hydrotechnicznych oraz innowacyjnych i prośrodowiskowych technologii. To stwarza duży rynek pracy zarówno dla kobiet jak i mężczyzn – od placów budowy, przez biura projektowe, po działy handlowe firm.

  To studia dla osób chcących kształtować środowisko, w którym żyją, a nie tylko z niego korzystać. Kandydatów powinna cechować otwartość na tematykę łączącą aspekty techniczne z przyrodniczymi oraz chęć związania przyszłości z nowymi technologiami i rozbudową infrastruktury technicznej.

  Absolwentów rocznie

  Specjalności studiów

  Ciepłownictwo, ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja (studia stacjonarne i niestacjonarne)

  Absolwent tej specjalności jest przygotowany do pracy w zakresie projektowania, wykonywania i eksploatacji instalacji związanych z zaopatrzeniem budynków w ciepło, utrzymywaniem mikroklimatu pomieszczeń, a także w zakresie technik ochrony powietrza, z zastosowaniem nowoczesnych i ekologicznych rozwiązań technologicznych.

  Ma specjalistyczną wiedzę, która daje podstawę do kompetentnego rozwiązywania problemów technicznych i technologicznych związanych z ciepłownictwem, ogrzewnictwem, wentylacją, klimatyzacją, chłodnictwem, ochroną powietrza. Jest również przygotowany do prowadzenia prac naukowo-badawczych.

  Hydroinżynieria (studia stacjonarne i niestacjonarne)

  Absolwent tej specjalności jest przygotowany do pracy w zakresie technologii i konstrukcji budowli oraz w zakresie zarządzania i ochrony zasobów wodnych. Wie, jak ocenić stan techniczny obiektów hydrotechnicznych i jak przeprowadzić inwestycje związane z modernizacją i budową nowych obiektów tego typu. Potrafi wykorzystywać wody do celów energetycznych i żeglugowych.

  Zaopatrzenie w wodę i unieszkodliwianie ścieków i odpadów (studia stacjonarne i niestacjonarne)

  Absolwent tej specjalności jest przygotowany do projektowania, wykonawstwa i nadzoru nad systemami infrastruktury komunalnej odnoszącymi się do zaopatrzenia w wodę, jej uzdatniania, odprowadzania i oczyszczania ścieków, a także unieszkodliwiania odpadów komunalnych i przemysłowych. Wie jak kompleksowo prowadzić ochronę zasobów wodnych, zarówno powierzchniowych jak i podziemnych, między innymi potrafi prowadzić nadzór nad instalacjami szkodliwie oddziałującymi na środowisko wodne.

  Inżynieria dróg wodnych (studia stacjonarne)

  Absolwent specjalności będzie posiadał kompetencje niezbędne, by planować zagospodarowanie istniejących odcinków dróg wodnych przy zmieniających się warunkach ekonomicznych, społecznych, technicznych i środowiskowych prowadzących czasem do istotnej zmiany ich funkcji. Będzie potrafił projektować i wykonywać nowe obiekty dróg wodnych, w sposób ograniczający możliwość ich negatywnego wpływu na środowisko. Dodatkowo będzie posiadał znajomość zagadnień z zakresu gospodarki przestrzennej oraz formalno-prawnych i środowiskowych aspektów prowadzenia inwestycji na rzekach. Więcej

  Environmental and Land Engineering (studia stacjonarne w języku angielskim)

  Specjalność Environmental and Land Engineering, prowadzona w języku angielskim na kierunku inżynieria środowiska, kształci i przygotowuje przyszłych inżynierów do:

  • projektowania i eksploatacji instalacji oraz sieci cieplnych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
  • technologii i budowy urządzeń służących do uzdatniania wody oraz oczyszczania ścieków,
  • gospodarki odpadami i pozyskiwania energii z odpadów oraz energii odnawialnej,
  • oceny warunków geotechnicznych i zjawisk związanych z interakcją między budowlą i gruntem,
  • analizy systemów ochrony powietrza,
  • projektowania i eksploatacji instalacji budynków energooszczędnych
  • efektywnego wykorzystania nowoczesnego oprogramowania inżynierskiego.
  Technologie proekologiczne i instalacje w przemyśle (studia stacjonarne)
  Jako absolwent specjalności technologie proekologiczne i instalacje w przemyśle będziesz miał szerokie perspektywy zawodowe. Dysponując potwierdzonymi dyplomem specjalności kompetencjami, możesz pracować nie tylko w zakładach komunalnych, ale również w przemyśle, dużych i prestiżowych korporacjach, małych zakładach, we wszystkich tych firmach, które generują poprodukcyjne ścieki, odpady, zanieczyszczenia powietrza, substancje toksyczne i niebezpieczne dla środowiska. Zdobyta na studiach wiedza umożliwi ci rozwiązywanie technologiczno-ekologicznych problemów zakładu związanych z hałasem, smogiem przemysłowym, gospodarką wodno-ściekową i odpadową. Będziesz profesjonalistą w zakresie:

  • budowy i eksploatacji urządzeń procesowych stosowanych do oczyszczania wody, ścieków i utylizacji odpadów w zakładach produkcyjnych, oczyszczania gazów, odsiarczania paliw i gazów odlotowych, wentylacji przemysłowej
  • projektowania obiegów wodno-ściekowych, recyklingu substancji odpadowych, wentylacji i klimatyzacji, instalacji ogrzewania promieniowego
  • komputerowej symulacji procesów i ekonomicznej analizy układów technologicznych
  • rozwiązywania problemów negatywnego oddziaływania działalności produkcyjnej przedsiębiorstwa na środowisko

  Studia to nie tylko kształcenie

  Stypendia

  Zobacz rodzaje stypendiów

  Akademiki

  Sprawdź warunki mieszkania

  Kultura

  Poznaj życie studenckie

  Sport

  Rozwijaj swoje pasje sportowe

  Nauka

  Poznaj możliwości rozwoju naukowego

  Praktyki i praca

  Pracodawcy doceniają praktyczne podejście naszych absolwentów poparte gruntowną wiedzą, pozwalającą na zrozumienie istoty zjawisk i procesów. Badania Losów Absolwentów przekonują, że szybko znajdują oni pracę i u ponad 90% z nich jest to praca w zawodzie, w rozwojowej oraz dochodowej branży instalacyjno-budowlanej.

  Gdzie pracuje się po IŚ? Najczęściej w firmach projektowych i wykonawczych działających w obszarze sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, gazowych. Poza tym w przedsiębiorstwach doradczych i instytucjach zajmujących się gospodarką odpadami oraz ochroną wody, powietrza i gleby. Nieco rzadziej przy eksploatacji obiektów i urządzeń infrastruktury komunalnej, w placówkach naukowo-badawczych i dydaktycznych albo w przedsiębiorstwach wodociągowych i energetycznych czy wreszcie w administracji samorządowej i państwowej.

  © 2012–2019 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki