Inżynieria środowiska

II Stopień

Inżynierowie Inteligentnych Miast – Infrastruktura

Absolwenci IŚ będą specjalistami w zakresie projektowania, budowy i eksploatacji instalacji grzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, wodno-kanalizacyjnych i gazowych, a także projektowania i eksploatacji obiektów infrastruktury związanych m.in. z zaopatrzeniem w wodę i jej uzdatnianiem, oczyszczaniem ścieków czy unieszkodliwianiem odpadów. Ich kompetencje zawodowe uzależnione są od specjalności, którą wybiorą. Stworzyliśmy nowoczesny, praktycznie zorientowany program – skupiamy się na przedmiotach zawodowych, tym, co naprawdę potrzebne przyszłemu inżynierowi.

Kierunek przygotowuje do uzyskania uprawnień budowlanych (projektowych i wykonawczych) w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

Dlaczego IŚ?

Kierunek INŻYNIERIA ŚRODOWISKA ma interdyscyplinarny charakter, już I stopień umożliwia zdobycie praktycznych umiejętności projektanta korzystającego z najnowszych proekologicznych i efektywnych ekonomicznie rozwiązań.

W naszym podejściu do kształcenia podążamy za priorytetowymi potrzebami współczesnego człowieka. Szacuje się, że 80-90% swojego życia człowiek przebywa w pomieszczeniach zamkniętych, a nasz absolwent potrafi zaprojektować systemy zapewniające komfort przebywania wewnątrz nich: właściwą jakość powietrza, komfort cieplny, akustykę oraz doprowadzenie wody i odprowadzenie ścieków.

Absolwenci IŚ są także specjalistami od zagadnień inżynierskich dotyczących środowiska zewnętrznego i jego odpowiedzialnego wykorzystywania dla potrzeb człowieka: gospodarki odpadami, uzdatniania wody oraz oczyszczania ścieków, ochrony powietrza i zbiorników wodnych. To otwiera duży rynek pracy, zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn – od biur projektowych i firm budowlanych oraz wdrażających nowoczesne urządzenia i technologie prośrodowiskowe, po jednostki monitorujące stan środowiska i jednostki badawcze.

Absolwentów rocznie

Specjalności studiów

Ciepłownictwo, ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja (studia stacjonarne i niestacjonarne)

Absolwent tej specjalności jest przygotowany w szczególności do pracy w zakresie projektowania, wykonywania i eksploatacji instalacji związanych z zaopatrzeniem budynków w ciepło, utrzymywaniem mikroklimatu pomieszczeń, a także w zakresie technik ochrony powietrza, z zastosowaniem nowoczesnych i ekologicznych rozwiązań technologicznych. Ma specjalistyczną wiedzę, która daje podstawę do kompetentnego rozwiązywania problemów technicznych i technologicznych związanych z ciepłownictwem, ogrzewnictwem, wentylacją, klimatyzacją, chłodnictwem, ochroną powietrza.
Dodatkowe informacje: https://rekrutacja.wisie.pk.edu.pl/cowik1.html

Hydroinżynieria (studia stacjonarne i niestacjonarne)

Absolwent tej specjalności jest przygotowany w szczególności do pracy w zakresie technologii i konstrukcji budowli oraz w zakresie zarządzania i ochrony zasobów wodnych. Wie, jak ocenić stan techniczny obiektów hydrotechnicznych i jak przeprowadzić inwestycje związane z modernizacją i budową nowych obiektów tego typu. Potrafi wykorzystywać wody do celów energetycznych i żeglugowych.
Dodatkowe informacje: https://rekrutacja.wisie.pk.edu.pl/hyd1.html

Zaopatrzenie w wodę i unieszkodliwianie ścieków i odpadów (studia stacjonarne i niestacjonarne)

Absolwent tej specjalności jest przygotowany w szczególności do projektowania, wykonawstwa i nadzoru nad systemami infrastruktury komunalnej odnoszącymi się do zaopatrzenia w wodę, jej uzdatniania, odprowadzania i oczyszczania ścieków, a także unieszkodliwiania odpadów komunalnych i przemysłowych. Wie jak kompleksowo prowadzić ochronę zasobów wodnych, zarówno powierzchniowych jak i podziemnych, między innymi potrafi prowadzić nadzór nad instalacjami szkodliwie oddziałującymi na środowisko wodne.
Dodatkowe informacje: https://rekrutacja.wisie.pk.edu.pl/zw1.html

Inżynieria dróg wodnych (studia stacjonarne)

IDW to studia gwarantujące kompetencje i wykształcenie unikalne w skali Polski, przyszłościowe w świetle planowanych inwestycji związanych z budową obiektów dróg wodnych oraz dostosowaniem istniejących szlaków rzecznych do potrzeb transportowych, także turystycznych. Absolwent specjalności będzie posiadał kompetencje niezbędne, by planować zagospodarowanie istniejących odcinków dróg wodnych przy zmieniających się warunkach ekonomicznych, społecznych, technicznych i środowiskowych prowadzących czasem do istotnej zmiany ich funkcji.
Dodatkowe informacje: https://rekrutacja.wisie.pk.edu.pl/idw.html

Technologie proekologiczne i instalacje w przemyśle (studia stacjonarne)

Absolwent tej specjalności posiada kwalifikacje w zakresie projektowania, wykonawstwa i eksploatacji instalacji i urządzeń grzewczych, chłodniczych, klimatyzacyjnych, wentylacyjnych oraz sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. Jest przygotowany do rozwiązywania zagadnień związanych z: technologią i budową urządzeń służących do uzdatniania wody oraz oczyszczania ścieków, gospodarowaniem odpadami, a także projektowaniem, wykonawstwem i eksploatacją instalacji i urządzeń redukujących emisję substancji szkodliwych i oczyszczających gazy odlotowe.  Ma podstawy do prowadzenia badań laboratoryjnych i technologicznych w szerokim zakresie. Jest przygotowany do poszukiwania rozwiązań układów technologicznych efektywnych energetycznie oraz korzystnych dla środowiska, wykorzystujących energię odnawialną i odpadową. Dodatkowe informacje: https://rekrutacja.wisie.pk.edu.pl/tpip.html

Studia to nie tylko kształcenie

Stypendia

Zobacz rodzaje stypendiów

Akademiki

Sprawdź warunki mieszkania

Kultura

Poznaj życie studenckie

Sport

Rozwijaj swoje pasje sportowe

Nauka

Poznaj możliwości rozwoju naukowego

Praktyki i praca

Pracodawcy doceniają praktyczne podejście naszych absolwentów poparte gruntowną wiedzą, pozwalającą na zrozumienie istoty zjawisk i procesów. Badania Losów Absolwentów przekonują, że szybko znajdują oni pracę i u ponad 90% z nich jest to praca w zawodzie, w rozwojowej oraz dochodowej branży instalacyjno-budowlanej.

Gdzie pracuje się po IŚ? Najczęściej w firmach projektowych i wykonawczych działających w obszarze sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, gazowych. Poza tym w przedsiębiorstwach doradczych i instytucjach zajmujących się gospodarką odpadami oraz ochroną wody, powietrza i gleby. Nieco rzadziej przy eksploatacji obiektów i urządzeń infrastruktury komunalnej, w placówkach naukowo-badawczych i dydaktycznych albo w przedsiębiorstwach wodociągowych i energetycznych czy wreszcie w administracji samorządowej i państwowej.