Matematyka

II Stopień

Czas trwania:

2-letnie

Rozpoczęcie:

semestr zimowy – 1 października 2023 r.

Specjalności:

 

Efekty kształcenia

Absolwent   posiada  pogłębioną  wiedzę  z  zakresu  matematyki  i  jej  zastosowań.  Wiedza ta uzupełniona jest  umiejętnościami:  konstruowania  rozumowań  matematycznych, testowania  prawdziwości  hipotez  matematycznych,  przedstawiania  treści  matematycznych  w mowie   i   piśmie;   budowania   modeli   matematycznych   niezbędnych   w   zastosowaniach matematyki;  posługiwania się zaawansowanymi narzędziami informatycznymi przy rozwiązywaniu teoretycznych i praktycznych problemów matematycznych oraz samodzielnego poszerzania  wiedzy  matematycznej  w  zakresie  aktualnych  wyników  badań. 
Absolwent specjalności Matematyka w Finansach i Ekonomii posiada dodatkowo wiedzę i umiejętności z ekonometrii, zaawansowanej matematyki finansowej, ekonomii matematycznej i strategii zarządzania.  
Absolwent specjalności Modelowanie Matematyczne posiada dodatkową wiedzę i umiejętności związane z zaawansowanymi metodami numerycznymi, teorią równań różniczkowych cząstkowych, ogólnym modelowaniem stochastycznym i jego zastosowaniem w modelach rynków finansowych.
Absolwent jest przygotowany do samodzielnej pracy w instytucjach wykorzystujących metody matematyczne  do  przetwarzania i analizy  danych oraz do podjęcia  studiów  trzeciego  stopnia. Po dodatkowym zdobyciu uprawnień pedagogicznych (np. w ramach  studium dla studentów prowadzonego przez Centrum Pedagogiki i Psychologii Politechniki Krakowskiej) absolwent jest przygotowany do nauczania  matematyki  w  szkołach  wszystkich poziomów.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci kierunku znajdują zatrudnienie w firmach informatycznych zajmujących się budową, wdrażaniem lub utrzymaniem narzędzi i systemów informatycznych oraz w innych firmach i organizacjach, w których takie narzędzia i systemy są wykorzystywane. Mając właściwe przygotowanie do pracy zespołowej, umiejętność korzystania z aktualnej wiedzy oraz wpojone nawyki ustawicznego kształcenia są w pełni gotowi do dalszego rozwoju kariery zawodowej w ramach zespołów i projektów realizowanych dla potrzeb najbardziej wymagających sektorów gospodarki (telekomunikacja, bankowość i ubezpieczenia, administracja państwowa i samorządowa, operatorzy internetowi). Zdobyta w czasie studiów I stopnia wiedza i umiejętności zapewniają pełne przygotowanie do podjęcia kształcenia na studiach II stopnia, co winno umożliwić dalszy rozwój kariery zawodowej w obszarach kierowania i zarządzania projektami.

Studia to nie tylko kształcenie

Stypendia

Zobacz rodzaje stypendiów

Akademiki

Sprawdź warunki mieszkania

Kultura

Poznaj życie studenckie

Sport

Rozwijaj swoje pasje sportowe

Nauka

Poznaj możliwości rozwoju naukowego

Specjalności studiów

Matematyka w finansach i ekonomii (studia stacjonarne)
Modelowanie matematyczne (studia stacjonarne)