Mechanika i budowa maszyn (w j. polskim i w j. angielskim)

II Stopień

Czas trwania:

1,5-roczne

Rozpoczęcie:

semestr letni – luty 2024 r.

Specjalności:

 

Czas trwania:

1,5-roczne

Rozpoczęcie:

semestr letni – luty 2024 r.

Specjalności:

 

Studia stacjonarne I i II stopnia na kierunku Mechanika i budowa maszyn prowadzone w języku angielskim są studiami płatnymi.

Studia techniczne

Wykształcenie obejmuje wiedzę i umiejętności umożliwiające konstruowanie i przygotowanie produkcji maszyn urządzeń i instalacji w różnych gałęziach przemysłu zgodnie z wybraną specjalnością ale też łatwość przystosowania się do innych wymagań inżynierskich dzięki bardzo dobrej podbudowie teoretycznej. Warto zwrócić uwagę, że ukończenie kierunku MiBM pozwala na uzyskanie 100% efektów uczenia się z dyscypliny naukowej Inżynieria mechaniczna, w której pracownicy Wydziału mają największe osiągnięcia naukowe.

Dlaczego Mechanika i budowa maszyn (w j. polskim i w j. angielskim)

Kierunek Mechanika i Budowa Maszyn jest kierunkiem łączącym tradycję Wydziału Mechanicznego z najbardziej nowoczesnymi trendami przemysłowymi i dydaktycznymi. Jest to kierunek nastawiony przede wszystkim na konstrukcje maszyn i urządzeń z solidną podbudową teoretyczną. Studia zapewniają wykształcenie specjalistów posiadających wiedzę z zakresu mechaniki, wytrzymałości materiałów, techniki cieplnej i przepływowej, jak również specjalistyczne wykształcenie z konstrukcji maszyn, urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych, inżynierii bezpieczeństwa. Na wszystkich specjalnościach dużą uwagę kładzie się na symulacje komputerowe wytrzymałościowe, przepływowe i cieplne oraz projektowanie 3D.

Inżynierów rocznie

Specjalności studiów

Aparatura przemysłowa (studia stacjonarne)

Aparatura przemysłowa to nowoczesna specjalność studiów będący odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie rynku na specjalistów w zakresie projektowania, budowy, eksploatacji oraz modernizacji nowoczesnych systemów i urządzeń przemysłowych z uwzględnieniem aktualnych wymagań i uwarunkowań środowiskowych. Urządzenia przemysłowe to maszyny i aparaty, w których przetwarzane są różne surowce stałe, ciekłe lub gazowe w pożądany produkt końcowy zgodnie z zadaną technologią. Połączone i współpracujące ze sobą urządzenia tworzą całe systemy i instalacje przemysłowe. Przykłady urządzeń i aparatury przemysłowej to: urządzenia grzewcze, pompy, wentylatory, zbiorniki magazynowe i ciśnieniowe, kolumny destylacyjne i rektyfikacyjne, filtry, wirówki, mieszalniki, kruszarki, suszarki, wyparki itp.

Współczesne systemy i urządzenia przemysłowe, szczególnie te, które stosują zaawansowane technologie, wymagają, aby osoby je projektujące i eksploatujące posiadały zaawansowaną wiedzę i ponadstandardowe umiejętności niezbędne wobec rosnącego stopnia skomplikowania obiektów i urządzeń. Takie właśnie założenia i cele leżą u podstaw kształcenia na tej specjalności studiów.

Studia na tej specjalności zapewniają wiedzę i umiejętności niezbędne do konstruowania, wytwarzania i nadzorowania eksploatacji maszyn i urządzeń stosowanych w przemysłach: maszynowym, energetycznym, spożywczym, chemicznym, petrochemicznym, farmaceutycznym, a także w ochronie środowiska oraz w wielu innych. Szczególny nacisk w kształceniu położono na zagadnienia związane z podnoszeniem efektywności systemów i urządzeń przemysłowych wraz z minimalizacją wpływu tych instalacji na środowisko. Wybierając tą specjalność studenci nauczą się projektować zarówno pojedyncze urządzenia jak i kompletować z nich różne instalacje przemysłowe w oparciu o nowoczesne techniki wspomagania komputerowego i metody numeryczne.

Studenci mają dostęp do nowoczesnych technik i przyrządów pomiarowych wykorzystujących np. anemometrię laserową, zjawisko piezoelektryczne itp. Poznają między innymi tajniki filmowania kamerą cyfrową, montażu i komputerowej obróbki obrazów. W trakcie studiów studenci odbywają praktyki zawodowe będące szansą na zapoznanie się z codziennością pracy inżyniera mechanika. Są one dobrą okazją do zdobycia wartościowych kontaktów zawodowych, które w przyszłości mogą zaowocować ciekawymi propozycjami podjęcia pracy.

Absolwenci specjalności Aparatura przemysłowa będą przygotowani do podjęcia pracy zawodowej w:

  • przedsiębiorstwach zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją aparatury przemysłowej, tj. maszyn i urządzeń służących do przekazywania ciepła, magazynowania, rozdrabniania, filtracji, mieszania, odpylania, suszenia, odparowania, destylacji, rektyfikacji, ochrony powietrza, ect.
  • w biurach projektowych i firmach wykonawczych , jako projektanci lub inżynierowie odpowiedzialni za produkcje urządzeń przemysłowych,
  • sektorze prywatnym, realizując zadania doradztwa inwestycyjnego, w tym opracowywania planów wykorzystania systemów i urządzeń przemysłowych oraz zamiany systemów tradycyjnych na nowoczesne. Z racji uniwersalności nabytego wykształcenia absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie również w jednostkach samorządu terytorialnego, administracji państwowej, placówkach naukowych oraz w szkolnictwie w kraju i za granicą.

Efekty kształcenia dla specjalności Aparatura przemysłowa dają absolwentom podstawy pozwalające na rozwinięcie własnej działalności gospodarczej, jak również wychodzą naprzeciw oczekiwaniom dużej grupy pracodawców.

Mechanika konstrukcji i materiałów (studia stacjonarne i niestacjonarne)

Jeżeli chcesz poznać nowoczesne narzędzia pracy współczesnego inżyniera, interesują Cię podstawy mechaniki nowoczesnych materiałów oraz zaawansowane obliczenia inżynierskie wspomagane komputerowo, to może zainteresować Cię specjalność Mechanika konstrukcji i materiałów. Wybierając tę specjalność, masz szansę zdobyć gruntowne przygotowanie w zakresie podstawowych problemów techniki, nauczyć się prowadzenia obliczeń inżynierskich z wykorzystaniem metod komputerowych mechaniki, jak również zdobyć praktyczną umiejętność posługiwania się współczesnymi programami i systemami komputerowymi.

Program specjalności obejmuje w szczególności mechanikę nowoczesnych materiałów inżynierskich, podstawy programowania i metody numeryczne, podstawy modelowania 3D w problemach inżynierskich, systemy komputerowej analizy konstrukcji, komputerowe modelowanie materiałów inżynierskich, biomechanikę i biomateriały, tworzywa sztuczne i kompozyty w zastosowaniach inżynierskich, stateczność konstrukcji inżynierskich, wytrzymałość zmęczeniową konstrukcji i materiałów, diagnostykę maszyn i urządzeń, wibroakustykę i wibroizolację maszyn, dynamikę układu człowiek-maszyna, optymalne projektowanie konstrukcji inżynierskich, modelowanie komputerowe w mechanice zniszczenia oraz modelowanie materiałów i konstrukcji w ekstremalnych temperaturach.

Absolwenci specjalności przygotowani są do pracy zarówno w sektorze prywatnym, jak i państwowym, zwłaszcza w takich, w których wymagana jest szeroka wiedza techniczna z zakresu projektowania konstrukcji, w szczególności w przedsiębiorstwach przemysłu maszynowego , jednostkach projektowych, konstrukcyjnych i technologicznych związanych z organizacją produkcji i automatyzacją procesów technologicznych oraz w jednostkach naukowo-badawczych i konsultingowych.

Komputerowo wspomagane projektowanie inżynierskie (studia stacjonarne)

Jeżeli chcesz zdobyć wiedzę z zakresu nowoczesnych metod projektowania konstrukcji, zastosowania zaawansowanych systemów obliczeniowych, modelowania komputerowego konstrukcji w tym modelowania bryłowego, projektowania z wykorzystaniem nowoczesnych materiałów kompozytowych czy gradientowych, to Komputerowo wspomagane projektowanie inżynierskie jest idealnym wyborem dla Ciebie.

Program specjalności obejmuje w szczególności komputerowe metody analizy konstrukcji, komputerowe systemy inżynierskie, współczesne języki programowania i środowiska obliczeniowe, komputerowo wspomagane projektowanie materiałów inżynierskich, elementy modelowania bryłowego 3D, zastosowanie metody elementów skończonych we współczesnych obliczeniach inżynierskich, podstawy optymalnego projektowania inżynierskiego, ewolucyjne metody obliczeniowe, komputerowe wspomaganie badań eksperymentalnych, analizę i projektowanie struktur kompozytowych, komputerową diagnostykę maszyn oraz obiektowo orientowane modelowanie systemów mechanicznych.

Inżynierowie z taką wiedzą są niezwykle cenieni i poszukiwani na współczesnym rynku pracy, w szczególności w działach analiz, R&D, badawczo-rozwojowych czy działach obliczeniowych nowoczesnych firm zajmujących się analizą konstrukcji, w szczególności tam, gdzie wymagana jest  znajomość współczesnych metod projektowania konstrukcji opartych o nowoczesne aplikacje komputerowe, zarówno do projektowania i modelowania 3D, jak i do optymalizacji konstrukcji.

Urządzenia chłodnicze i klimatyzacyjne (studia stacjonarne i niestacjonarne)

Kształcimy studentów w zakresie: budowy, projektowania i eksploatacji urządzeń tworzących nowoczesne systemy chłodnicze i klimatyzacyjne. Absolwenci uzyskują wiedzę na temat najnowszych kierunków rozwoju techniki chłodniczej, klimatyzacyjnej, wentylacyjnej i grzewczej, czyli:
– budowy i działania urządzeń oraz instalacji chłodniczych i klimatyzacyjnych, jak również kriogenicznych
– odzysku ciepła odpadowego,
– pomp ciepła i niekonwencjonalnych źródeł energii oraz niskotemperaturowych systemów grzewczych,
– systemów wentylacji pomieszczeń oraz systemów wentylacji przeciwpożarowej,
– metod przechowywania i zamrażania żywności,
– zastosowań techniki chłodniczej w medycynie,
– projektowania urządzeń i systemów chłodzenia z wykorzystaniem naturalnych, obojętnych dla środowiska czynników chłodniczych,
– automatyki chłodniczej i klimatyzacyjnej.
Absolwenci specjalności Urządzenia Chłodnicze i Klimatyzacyjne są przygotowani do pracy w rozmaitych dziedzinach gospodarki, zarówno w sektorze państwowym jak i prywatnym. Mogą znaleźć zatrudnienie w przedsiębiorstwach przemysłu maszynowego, spożywczego, energetycznego, chemicznego, elektronicznego, a także w jednostkach naukowo-badawczych, projektowo-konstrukcyjnych i handlowo-usługowych. Po ukończeniu specjalności absolwenci znajdują zatrudnienie w biurach projektowych i firmach wykonawczych, jako projektanci  maszyn, urządzeń oraz instalacji chłodniczych i klimatyzacyjnych oraz jako inżynierowie  odpowiedzialni za produkcję. Wiedza i kwalifikacje absolwentów pozwalają na ich zatrudnienie również w budownictwie, górnictwie, przemyśle stoczniowym (klimatyzacja, wentylacja) oraz w obszarach związanych ze sportem i medycyną (chłodnictwo, klimatyzacja). W trakcie studiów nasi studenci mają możliwość uzyskania Certyfikatu F-gazowego.

Advanced computational mechanics / zaawansowana mechanika obliczeniowa (studia stacjonarne w języku angielskim)

Specjalności są adresowane do kandydatów i studentów chcących w znaczący sposób poszerzyć swoją wiedzę w zakresie mechaniki i zastosowania wspomagania komputerowego do projektowania konstrukcji. Adresatami specjalności są również studenci zagraniczni  oraz podejmujący studia w ramach wymiany międzynarodowej, np. w ramach programu Erasmus.

Realizowany program studiów, szczególnie w zakresie przedmiotów specjalnościowych, kładzie nacisk na wszechstronne przygotowanie teoretyczne w zakresie mechaniki teoretycznej, wytrzymałości materiałów i mechaniki ośrodków ciągłych, teorii sygnałów oraz na wykorzystanie współczesnych narzędzi komputerowych. Celem kształcenia jest  w szczególności na zdobycie umiejętności:

– stosowania w praktyce metod numerycznych i komputerowych w tym tworzenia własnych programów obliczeniowych,

– modelowania konstrukcji przy wykorzystaniu metody elementów skończonych, w tym prowadzenia analiz zaawansowanych (analiza zjawisk o charakterze przejściowym, analiza sprzężonych pól mechano-akustycznych, mechano-elektrycznych, mechano-magnetycznych, mechano-termicznych, analiz przepływowych – CFD),

– prowadzenia pomiarów zjawisk dynamicznych przy wykorzystaniu cyfrowych torów pomiarowych oraz nowoczesnych metod analizy sygnałów.

Przyjmuje się, że programy I stopnia i II stopnia studiów tworzą integralną całość i pozwalają na holistyczne wykształcenie magistra inżyniera. Ukończenie tej specjalności w naturalny sposób skłania do podjęcia studiów w ramach Szkoły doktorskiej.

Studenci i absolwenci nabywają umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów inżynierskich zarówno na terenie kraju, jak i w ośrodkach zagranicznych, szczególnie w międzynarodowych ośrodkach naukowych, takich jak CERN. Wyróżniający się absolwenci mają stanowić kadrę Instytutów naukowych oraz biur konstrukcyjnych.

Studia to nie tylko kształcenie

Stypendia

Zobacz rodzaje stypendiów

Akademiki

Sprawdź warunki mieszkania

Kultura

Poznaj życie studenckie

Sport

Rozwijaj swoje pasje sportowe

Nauka

Poznaj możliwości rozwoju naukowego

Praktyki i praca

Praktyki zawodowe to szansa na zapoznanie się z codziennością pracy inżyniera mechanika. Warto też traktować je, jako okazję do zdobycia wartościowych kontaktów zawodowych, które w przyszłości mogą zaowocować ciekawymi propozycjami podjęcia pracy. Politechnika Krakowska posiada liczne umowy z firmami, dzięki którym już podczas studiów możesz budować swoją ścieżkę kariery zawodowej w formie praktyk i staży, skutkujących często umową o pracę lub działaniami B2B. Z racji uniwersalności nabytego wykształcenia absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie również w jednostkach samorządu terytorialnego, administracji państwowej, placówkach naukowych (np. CERN – Szwajcaria, ITER -Włochy, Niemcy) oraz w szkolnictwie wyższym w kraju i za granicą.
Efekty kształcenia dla kierunku „Mechanika i Budowa Maszyn” dają absolwentom podstawy pozwalające na rozwinięcie własnej działalności gospodarczej, jak również wychodzą naprzeciw oczekiwaniom pracodawców różnych branż mechanicznych.

Studia na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn zapewniają wykształcenie specjalistów posiadających podstawową wiedzę i umiejętności konieczne do zrozumienia zagadnień z zakresu budowy, wytwarzania i eksploatacji maszyn. Posiadają gruntowną znajomość zasad mechaniki oraz projektowania z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi obliczeniowych.

Po ukończeniu studiów absolwenci są przygotowani do:
• realizacji procesów wytwarzania, montażu i eksploatacji maszyn,
• wykorzystywania nowoczesnych metod projektowania komputerowego i symulacji komputerowej
• prac wspomagających projektowanie maszyn, dobór materiałów inżynierskich,
• stosowanych jako elementy maszyn oraz nadzór nad ich eksploatacja,
• pracy w zespole,
• koordynacji prac i oceny ich wyników,
• sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technikami komputerowymi,
• podjęcia studiów drugiego stopnia.

Absolwenci są przygotowani do pracy w:

• przedsiębiorstwach przemysłu maszynowego oraz w innych zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn,
• jednostkach projektowych, konstrukcyjnych i technologicznych oraz związanych
• z organizacja produkcji i automatyzacja procesów technologicznych,
• jednostkach odbioru technicznego produktów i materiałów, jednostkach
• akredytacyjnych i atestacyjnych,
• jednostkach naukowo-badawczych i konsultingowych,
• innych jednostkach gospodarczych, administracyjnych i edukacyjnych
• wymagających wiedzy technicznej i informatycznej.