Uprawnieni kandydaci

O przyjęcie na studia na kierunku odnawialne źródła energii i infrastruktura komunalna mogą ubiegać się kandydaci posiadający tytuł zawodowy inżyniera lub magistra inżyniera, uzyskany w trybie studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich.

Komisja kwalifikacyjna, powołana przez Dziekana WIŚiE, dokona oceny zgodności efektów uczenia się osiągniętych przez kandydata w dotychczasowym toku studiów z efektami uczenia się realizowanymi na kierunku odnawialne źródła energii i infrastruktura komunalna prowadzonym na WIŚiE PK. W przypadku stwierdzenia znaczących różnic w efektach uczenia się komisja kwalifikacyjna może zaopiniować negatywnie kandydaturę.

Wymagane dokumenty

  1. dokument z wykazem przedmiotów (suplement do dyplomu) zaliczonych w toku ukończonych studiów, poświadczony przez właściwy organ;
  2. zaświadczenie o średniej ocen semestralnych z toku studiów, w uzasadnionych przypadkach dokument pozwalający na jej wyliczenie;
  3. pozostałe dokumenty wymienione w zakładce dokumenty.

Wskaźnik rekrutacyjny

WKR WIŚiE sporządza listę rankingową kandydatów w oparciu o wartość wskaźnika rekrutacyjnego, wyliczoną na podstawie średniej ocen semestralnych z toku studiów.

Podstawą przyjęcia kandydata na studia na kierunku odnawialne źródła energii i infrastruktura komunalna jest uzyskanie wskaźnika rekrutacyjnego o wartości wyższej bądź równej wartości minimalnej, ustalonej przez WKR WIŚiE oraz zalecenia komisji kwalifikacyjnej.

Rozpoczęcie studiów

Studia stacjonarne II stopnia na kierunku odnawialne źródła energii i infrastruktura komunalna rozpoczynają się w semestrze letnim roku akademickiego 2023/24.