Transport

II Stopień

Czas trwania:

1,5-roczne

Rozpoczęcie:

semestr letni – luty 2024 r.

Specjalności:

Studia techniczne

Studia na kierunku Transport kształcą specjalistów w dziedzinie nowoczesnego transportu drogowego, kolejowego i lotniczego z uwzględnieniem infrastruktury, zintegrowanych systemów transportowych i logistycznych. Absolwenci posiadają kwalifikacje w dziedzinie zarządzania i sterowania transportem z zastosowaniem nowoczesnych metod, urządzeń oraz technologii informatycznych. Absolwenci kierunku Transport, dzięki wszechstronnemu wykształceniu technicznemu wzbogaconemu wiedzą organizacyjną, prawną i ekonomiczną, są przygotowani do pracy w jednostkach studialnych, projektowych i badawczych; w przedsiębiorstwach przewozowych i spedycyjnych oraz własnych tego typu firmach; w działach transportu i logistyki przedsiębiorstw, w tym w miejskich zarządach dróg; w specjalistycznych komórkach administracji rządowej i samorządowej; w biurach urbanistycznych; w przedsiębiorstwach przewozów pasażerskich; w centrach logistycznych, a nawet w policji.

Dlaczego Transport

Trudno wyobrazić sobie współczesną działalność człowieka bez możliwości sprawnego przemieszczania się. Coraz więcej odbywanych podróży oraz coraz większa ilość przewożonych ładunków – sprawia, że istnieje silna potrzeba wypracowywania i stosowania jeszcze bardziej zaawansowanych technologicznie rozwiązań transportowych z uwzględnieniem zmieniających się potrzeb mieszkańców. Oznacza to, że jest duże zapotrzebowanie na dobrze wykształconych inżynierów transportu, posiadających wysokie umiejętności w zakresie planowania i projektowania nowoczesnych rozwiązań w zakresie wszystkich systemów transportowych i logistycznych miast, aglomeracji i regionów.

Studia na kierunku Transport umożliwiają pozyskanie współczesnej, interdyscyplinarnej, szerokiej wiedzy na temat systemów transportowych oraz ułatwiają zrozumienie mechanizmów ich działania. Sprzyja temu duża ilość zajęć praktycznych, odbywanych z wykorzystaniem nowoczesnego oprogramowania do planowania systemów transportowych i logistycznych.

Absolwenci kierunku Transport są poszukiwani na rynku pracy, a uzyskane wykształcenie umożliwia im wybór atrakcyjnych ścieżek kariery zawodowej.

Kierunek Transport posiada akredytację Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Prestiżowa Akredytacja Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych (nadana w 2016) wygasła z końcem roku 2021, ale Wydział nieustannie dąży do samorozwoju i wnioskuje o jej ponowne poznanie. Akredytacje KAUT na kierunku Transport WIL otrzymał jako pierwszy wydział w Polsce!

Rankingu Szkół Wyższych 2021 opublikowanym przez Perspektywy, jednym z największych i najlepszych portali edukacyjnych, Wydział znalazł się w czołówce kształcenia przyszłych inżynierów w dziedzinie transportu. WIL został drugą w kolejności w Polsce uczelnią wypuszczającą świetnie przygotowanych do pracy zawodowej absolwentów, a w efekcie zadowolonych z możliwości szybkiego znalezienia zatrudnienia i dobrze zarabiających młodych specjalistów z zakresu transportu!

W 2022 roku dyscyplina naukowa inżynieria lądowa i transport, reprezentowana przez pracowników prowadzących działalność naukową na Wydziale Inżynierii Lądowej PK, uzyskała kategorię A w wyniku przeprowadzonej oceny jakości działalności naukowej za lata 2017-2021. Przyznana kategoria świadczy o wysokim poziomie prowadzonej przez pracowników WIL działalności naukowej prezentowanej w artykułach i monografiach naukowych, patentach na wynalazki, komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych. Ocena jest jednocześnie potwierdzeniem, iż prowadzona działalność naukowa na Wydziale ma istotny wpływ na funkcjonowanie gospodarki i społeczeństwa. Dla studentów to okazja korzystania z wiedzy wybitnych, aktywnych naukowo i zaangażowanych profesorów.

prowadzenia kierunku

firm z ofertą stypendiów fundowanych i zatrudnienia

studentów

Specjalności studiów

Logistyka i spedycja

Absolwenci tej specjalności posiadają rozległą wiedzę i umiejętności z zakresu organizacji transportu ładunków, w tym ładunków specjalnych, ładunkoznawstwa, urządzeń przeładunkowych, techniki i technologii magazynowania, modelowania i prognozowania przewozu ładunków oraz kierowania firmami spedycyjnymi i logistycznymi. Wiedza ta odnosi się zarówno do spedycji krajowej, jak i międzynarodowej. Istotnym uzupełnieniem znajomości rozwiązań technicznych są elementy prawa, w tym prawa celnego, handlu krajowego i międzynarodowego, polityki ekonomiki, marketingu i psychologii komunikacyjnej. Absolwenci specjalności mają szerokie możliwości podjęcia atrakcyjnej pracy w kraju i Unii Europejskiej na różnych poziomach sektora transportu drogowego, spedycji i logistyki.

Transport kolejowy

Absolwenci tej specjalności posiadają rozległą wiedzę i umiejętności z zakresu planowania i eksploatacji infrastruktury kolejowej oraz niezawodności i bezpieczeństwa systemów transportowych, ze szczególnym uwzględnieniem budowy i utrzymania dróg kolejowych, techniki i organizacji ruchu kolejowego, budowy i eksploatacji pojazdów szynowych oraz sterowania ruchem kolejowym. Istotnym uzupełnieniem wiedzy i umiejętności technicznych są elementy prawa, polityki transportowej, ekonomiki i marketingu. Dzięki bardzo dobremu wykształceniu w zakresie transportu kolejowego, absolwenci są przygotowani do pracy zarówno u zarządców infrastruktury kolejowej (na przykład w sekcjach eksploatacji PKP PLK SA) jak i u kolejowych przewoźników pasażerskich i towarowych. Ich umiejętności będą przydatne w specjalistycznych jednostkach administracji rządowej i samorządowej nadzorującej i organizującej przewozy kolejowe, takich jak Urząd Transportu Kolejowego oraz Urzędy Marszałkowskie.

Transport miejski

Absolwenci tej specjalności posiadają poszerzoną wiedzę m.in. w zakresie programowania i planowania rozwoju infrastruktury transportowej oraz zarządzania systemami transportowymi na poziomie eksploatacyjnym. Są szczególnie predysponowani do podjęcia pracy w administracji samorządowej, w komórkach odpowiedzialnych za programowanie rozwoju oraz eksploatacji transportu miejskiego, w tym w miejskich zarządach dróg i trans-portu, w firmach transportowych i logistycznych, w biurach urbanistycznych, w przedsiębiorstwach przewozów pasażerskich, w policji, a także w instytucjach badawczych oraz w innych działach sektora transportu.

Studia to nie tylko kształcenie

Stypendia

Zobacz rodzaje stypendiów

Akademiki

Sprawdź warunki mieszkania

Kultura

Poznaj życie studenckie

Sport

Rozwijaj swoje pasje sportowe

Nauka

Poznaj możliwości rozwoju naukowego

Praktyki i praca

Studenckie praktyki zawodowe dla kierunku Transport są realizowane na Wydziale w wymiarze 4 tygodni dla studiów stacjonarnych oraz 4 tygodni dla studiów niestacjonarnych. Praktykami 4 tygodniowymi objęci są studenci studiów stacjonarnych po 6 semestrze studiów. Na studiach niestacjonarnych praktyki obowiązują po 8 semestrze. Programy praktyk przygotowywane są z reguły wspólnie przez doświadczonych nauczycieli akademickich i zainteresowanych studentów, a następnie zatwierdzane przez Pełnomocnika Dziekana ds. praktyk studenckich. Programy te uwzględniają treści programowe zarówno przedmiotów teoretycznych jak i zawodowych, realizowanych na danej specjalności lub w ramach danego bloku dyplomowania. Merytoryczne podstawy realizacji praktyk uwzględniają również sugestie firm przyjmujących praktykantów i potencjalnych pracodawców absolwentów kierunku Transport.
Studenci kierunku Transport kierowani są na praktyki zarówno do dużych podmiotów (np. MPK w Krakowie, ZIKiT, PKP PLK SA, MPL Kraków-Balice) jak i do niewielkich firm logistycznych i transportowych. Wyznaczeni przez kierownictwo tych podmiotów opiekunowie zawodowych praktyk studenckich są z reguły osobami posiadającymi duże doświadczenie zawodowe.