Wskaźniki rekrutacyjne

Kryterium kwalifikacyjnym na kierunek architektura krajobrazu jest ocena portfolio oraz wyniki egzaminu maturalnego, egzaminu dojrzałości, matury międzynarodowej (International Baccalaureate) albo egzaminu dojrzałości zdawanego poza granicami Polski.

 Dodatkowym kryterium kwalifikacyjnym na kierunek architektura prowadzony w języku angielskim jest znajomość języka angielskiego na poziomie nie niższym niż B2, udokumentowana certyfikatem CPE, CAE, FCE albo TOEFL albo równoważnym, świadectwem matury międzynarodowej, świadectwem potwierdzającym ukończenie liceum lub technikum z wykładowym językiem angielskim albo świadectwem dojrzałości potwierdzającym uzyskanie co najmniej 60% z matury z języka angielskiego zdawanej na poziomie rozszerzonym albo świadectwem dojrzałości z języka angielskiego zdawanego na poziomie dwujęzycznym.

Znajomość języka angielskiego można również udokumentować zaliczeniem testu kompetencyjnego przeprowadzonego online na PK w terminie wskazanym w harmonogramie rekrutacji.

Portfolio na kierunek architektura krajobrazu powinno składać się z 10 do 15 prac rysunkowych formatu A2 (5 prac) i A3 (od 5 do 10 prac), przedstawiających krajobraz otwarty, krajobraz miejski oraz rośliny. Portfolio może być uzupełnione dodatkowymi pracami plastycznymi zgodnie z indywidualnymi zainteresowaniami kandydata w formacie maksymalnie A3 lub dokumentacją fotograficzną takich prac o maksymalnych wymiarach odpowiadających formatowi A3.

Obowiązkowy zakres tematyczny prac:

 • drzewo w stanie bezlistnym;
 • drzewo z liśćmi;
 • drzewo iglaste i liściaste razem;
 • okazałe drzewo w pagórkowatym krajobrazie otwartym, zestawione z grupą krzewów;
 • most w krajobrazie;
 • ulica z drzewami w małym miasteczku;
 • wiadukt (most drogowy) w krajobrazie;
 • krajobraz osiedla mieszkaniowego;
 • krajobraz przyszłości;
 • krajobraz historyczny.

 

Wszystkie prace powinny być wykonane odręcznie. Co najmniej połowa prac powinna być wykonana ołówkiem grafitowym na białym kartonie. Technika pozostałych prac jest dowolna. Wymagania te nie dotyczą dodatkowych prac plastycznych o których mowa powyżej, którymi może być uzupełnione portfolio.

Prace wchodzące w skład portfolio zostaną sfotografowane lub zeskanowane przez kandydata i przesłane drogą elektroniczną do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.

Informacje dotyczące nazw, formatu i parametrów plików graficznych, platformy i adresów na jakie należy je przesyłać oraz sposobu przesyłania zostaną podane do wiadomości kandydatów w portalu rekrutacyjnym PK (rekrutacja.pk.edu.pl) nie później niż na 14 dni przed terminem przesyłania portfolio, określonym w harmonogramie rekrutacji.

Portfolio oceniane jest w skali: 6,0; 5,5; 5,0; 4,5; 4,0; 3,5; 3,0; 2,5; 2,0.

Uzyskane oceny przelicza się na punkty według poniższej tabeli:

 

Ocena 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0
Liczba
punktów
0 10 30 50 60 70 80 90 100

Warunkiem przyjęcia na studia jest uzyskanie oceny z portfolio wynoszącej co najmniej 3,0.
1. Wskaźnik rekrutacyjny dla kandydatów na I rok studiów na kierunku architektura krajobrazu ustala się według wzoru:

W = P0 + ( J + M ) / 4

gdzie P0 oznacza punkty uzyskane w wyniku oceny portfolio, natomiast J M oznaczają odpowiednio:

a) w przypadku kandydatów, którzy zdawali egzamin maturalny, liczbę równą P albo 2R, gdzie PR oznaczają odpowiednio wynik procentowy, podany na świadectwie dojrzałości, uzyskany w części pisemnej egzaminu maturalnego na poziomie podstawowymrozszerzonym z: języka ojczystego (literatury) kraju, w którym kandydat zdawał egzamin maturalny (J) i matematyki (M).

b) w przypadku kandydatów, którzy zdawali egzamin dojrzałości oceniany w skali sześciostopniowej od 1 do 6, punkty otrzymane z przeliczenia ocen uzyskanych z tego egzaminu (oceny z części pisemnej albo z części ustnej albo średnie ocen z części pisemnej i ustnej) z: języka ojczystego (literatury) kraju, w którym kandydat zdawał egzamin (J) i matematyki (M), według poniższej tabeli:

 

Ocena 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0
Liczba
punktów
60 80 100 120 140 155 170 185 200

W przypadku gdy podstawą przyjęcia na studia jest egzamin dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o którym mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna przelicza wyniki egzaminu dojrzałości zgodnie z ww. tabelą, a wyniki z zaświadczenia zgodnie z zasadami obowiązującymi kandydatów, którzy zdawali egzamin maturalny.

c ) W przypadku kandydatów, którzy zdawali egzamin dojrzałości oceniany w skali czterostopniowej od 2 do 5, punkty otrzymane z przeliczenia ocen uzyskanych na maturze (oceny z części ustnej lub średnie ocen z części pisemnej i ustnej) z: języka ojczystego (literatury) kraju, w którym kandydat zdawał egzamin maturalny (J) i matematyki (M) według poniższej tabeli:

Ocena 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0
Liczba
punktów
100 125 150 175 200

W przypadku gdy podstawą przyjęcia na studia jest egzamin dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o którym mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna przelicza wyniki egzaminu dojrzałości zgodnie z ww. tabelą, a wyniki z zaświadczenia zgodnie z zasadami obowiązującymi kandydatów, którzy zdawali egzamin maturalny.

d) W przypadku kandydatów z maturą międzynarodową, punkty otrzymane z przeliczenia ocen uzyskanych na maturze z: języka ojczystego (literatury) kraju, w którym kandydat zdawał egzamin maturalny (J) i matematyki (M) według poniższej tabeli:

Ocena liczba punktów
dla kandydatów zdających
na poziomie standard level (SL)
liczba punktów
dla kandydatów zdających 
na poziomie higher level (HL)
Excellent 100 200
Very good 85 170
Good 70 140
Satisfactory 50 100
Mediocre 30 60
Poor 10 20
Very poor 0 0

e) W przypadku kandydatów, którzy zdawali egzamin dojrzałości poza granicami Polski, wyniki uzyskane na maturze z przedmiotów obowiązujących kandydatów zdających egzamin maturalny przeliczane są w skali 200-punktowej przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną.

W przypadku gdy na przedłożonym przez kandydata świadectwie, dyplomie lub innym dokumencie nie widnieje wynik z matematyki, kandydat ma możliwość przystąpienia do organizowanego przez Politechnikę Krakowską egzaminu wstępnego z matematyki. Egzamin wstępny z matematyki przeprowadzany jest w zakresie odpowiadającym egzaminowi maturalnemu z matematyki, zdawanemu w Polsce w 2021 r. na poziomie rozszerzonym. Termin egzaminu zostanie określony w harmonogramie rekrutacji. Warunkiem przystąpienia do egzaminu wstępnego z matematyki jest uprzednie uiszczenie opłaty za przeprowadzenie rekrutacji na studia.

Kandydat, który nie zdawał jednego z przedmiotów będących podstawą rekrutacji, może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów otrzymując 0 punktów z tego przedmiotu.

2. W przypadku finalistów i laureatów stopnia centralnego olimpiad z przedmiotów będących podstawą rekrutacji oraz olimpiady z zakresu wiedzy i umiejętności budowlanych oraz olimpiady wiedzy technicznej, wskaźnik rekrutacyjny dla kandydatów na I rok studiów na kierunku architektura krajobrazu ustala się według wzoru:

W = P0 + ( J + M + 400 ) / 6

gdzie Po oznacza punkty uzyskane w wyniku oceny portfolio, natomiast JM mają interpretację zgodną z rodzajem zdawanej matury.

Zakres wymagań i sposób przeprowadzenia oceny portfolio dla kierunku architektura krajobrazu
 1. Obowiązują ogólne wymagania dotyczące portfolio opisane powyżej.
 2. Kandydaci prześlą portfolia drogą elektroniczną do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej WA (WKR) w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji.
 3. Informacje dotyczące nazw, formatu i parametrów plików graficznych, platformy i adresów na jakie należy je przesyłać oraz sposobu przesyłania, zostaną podane do wiadomości kandydatów w portalu rekrutacyjnym PK (rekrutacja.pk.edu.pl), nie później niż na 14 dni przed terminem przesyłania portfolio, określonym w harmonogramie rekrutacji.
 4. Poszczególne karty portfolio nie mogą być w żaden sposób podpisane ani oznaczone. Jedynym elementem identyfikującym portfolio będzie nazwa pliku lub plików. Informacje dla kandydatów w tym zakresie zostaną opublikowane w trybie określonym w pkt 3 powyżej.
 5. Kandydaci będą zobowiązani są do przesłania skanu własnoręcznie podpisanego oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik do zarządzenia Rektora PK w sprawie wzorów dokumentów rekrutacyjnych dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I i II stopnia rozpoczynających w roku akademickim 2021/22, w którym każdy kandydat oświadczy, że oryginalne rysunki, których skany lub zdjęcia kandydat załącza w portfolio:
 • zostały wykonane przez kandydata osobiście;
 • nie zostały w żaden sposób zmodyfikowane jakąkolwiek techniką komputerową, fotograficzną, graficzną lub inną.
 1. Oświadczenie, o którym mowa powyżej, należy przesłać wraz z portfolio. Oświadczenie to zostanie dołączone do dokumentów rekrutacyjnych kandydata przez WKR, a następnie, w przypadku przyjęcia na studia, będzie przechowywane przez dziekanat WA PK w jego aktach osobowych.
 2. W przypadku niezłożenia oświadczenia o którym mowa powyżej, portfolio nie będzie oceniane, a kandydat zostanie wykluczony z dalszego postępowania rekrutacyjnego.
Ocena merytoryczna portfolio
 1. Ocena merytoryczna portfolio pod względem kompletności i zgodności z obowiązującymi kryteriami dokonywana jest przez komisję egzaminacyjną do spraw oceny portfolio powoływaną przez Dziekana Wydziału Architektury. Pracami tej komisji kieruje Dziekan WA PK. W skład komisji Dziekana powołuje Rektor PK. W skład Komisji wchodzi co najmniej trzech nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego i będących pracownikami WA PK. Decyzje dotyczące ocen portfolio podejmowane przez tą komisję są ostateczne.
 2. Ocena merytoryczna portfolio dokonywana jest bez udziału członków WKR.
 3. Sposób zapewnienia anonimowości oceny portfolio:
  • Nazwiska autorów portfolio nie będą znane komisji egzaminacyjnej.
  • Po dokonaniu elektronicznej rejestracji kandydatów nastąpi przypisanie każdemu kandydatowi w sposób losowy przez elektroniczny system rekrutacyjny PK czterocyfrowego numeru kodowego.
  • Portfolia będą kodowane przez WKR numerem kodowym o którym mowa w ppkt b.
  • Nadzór nad zapewnieniem anonimowości portfolio sprawują Przewodniczący oraz Sekretarz WKR.
 4. Komisja egzaminacyjna ds. oceny portfolio dokonuje jego oceny pod względem zgodności z następującymi kryteriami:
 • kompletność portfolio – niezgodność portfolio z wymaganym zakresem tematycznym wyklucza kandydata z dalszego postępowania rekrutacyjnego,
 • inwencja i wyobraźnia w zakresie architektury krajobrazu,
 • poprawność kompozycji rysunków,
 • zgodność rysunków z zasadami perspektywy,
 • poprawność opracowań walorowych.
 1. Komisja egzaminacyjna ds. oceny portfolio dokonuje oceny zgodności prac z kryteriami, umieszczając wyniki oceny w tabelach oceny portfolio, sporządzanych indywidualnie dla każdego kandydata. Każda ocena musi uzyskać aprobatę wszystkich członków komisji.
 2. Zasady oceny portfolio:

KOMPLETNOŚĆ PORTFOLIO

TAK

NIE

KRYTERIA OCENY

OCENY

6,0

5,5

5,0

4,5

4,0

3,5

3,0

2,5

2,0

 

1

inwencja i wyobraźnia w zakresie architektury krajobrazu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

poprawność kompozycji rysunków

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

zgodność rysunków z zasadami perspektywy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

poprawność opracowań walorowych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

SUMA OCEN CZĄSTKOWYCH

 

6

 

ŚREDNIA ARYTMETYCZNA OCEN CZĄSTKOWYCH

 

7

 

OCENA OSTATECZNA ZA PORTFOLIO

 

 

 1. Ocena ostateczna portfolio jest średnią arytmetyczną z sumy ocen cząstkowych przypisanych do każdego z kryteriów zaokrąglaną do skali: 6,0; 5,5; 5,0; 4,5; 4,0; 3,5; 3,0; 2,5; 2,0. Zaokrąglenia dokonuje się według zasad określonych w poniższej tabeli:

średnia arytmetyczna

z sumy ocen cząstkowych

ocena ostateczna

za pracę rysunkową

2,0 – 2,24

2,0

2,25 – 2,99

2,5

3,00 – 3,24

3,0

3,25 – 3,74

3,5

3,75 – 4,24

4,0

4,25 – 4,74

4,5

4,75 – 5,24

5,0

5,25 – 5,74

5,5

5,75 – 6,0

6,0

 

Uzyskane punkty przelicza się według poniższej tabeli:

ocena

liczba punktów

6,0

100

5,5

90

5,0

80

4,5

70

4,0

60

3,5

50

3,0

30

2,5

10

2,0

0

 

 1. Wyniki oceny portfolio umieszczane są na indywidualnym koncie kandydata oraz na tablicy ogłoszeń WA w terminie określonym przez Rektora PK w harmonogramie rekrutacji.
 2. Po zakończeniu oceny portfolio, WKR dokonuje przypisania ocen poszczególnym kandydatom w elektronicznym systemie rekrutacyjnym PK.
 3. Kandydaci mają prawo do osobistego wglądu w swoje portfolia i indywidualne protokoły oceny w terminie określonym przez WKR WA, po uprzednim złożeniu stosownego podania na co najmniej 3 dni przed ww. terminem. Termin wglądu jest określany po ogłoszeniu wyników oceny portfolio. W związku z przepisami odrębnymi związanymi z zapewnieniem bezpieczeństwa w związku z wystąpieniem stanu epidemii, Dziekan WA, albo Przewodniczący WKR mogą zarządzić procedowanie wglądu o którym mowa powyżej w trybie zdalnym (online) za pośrednictwem łączy internetowych. W takim przypadku zasady i procedury zostaną określone i podane do wiadomości kandydatów niezwłocznie po podjęciu decyzji w tym zakresie, w uzgodnieniu z władzami PK.
 4. W trakcie wglądu kandydaci nie mogą używać: aparatów fotograficznych, telefonów komórkowych oraz jakiegokolwiek innego sprzętu elektronicznego (np. odtwarzaczy cyfrowych, kluczy USB, dysków przenośnych, słuchawek, mikrofonów itp.).

 

Studia stacjonarne I stopnia na kierunku architektura krajobrazu prowadzone w języku angielskim są studiami płatnymi.