Wskaźniki rekrutacyjne

Kryterium kwalifikacyjnym na kierunek architektura krajobrazu jest ocena portfolio oraz wyniki egzaminu maturalnego, egzaminu dojrzałości, matury międzynarodowej (International Baccalaureate) albo egzaminu dojrzałości zdawanego poza granicami Polski.
Portfolio na kierunek architektura krajobrazu powinno składać się z 10 do 15 prac rysunkowych formatu A2 (5 prac) i A3 (od 5 do 10 prac), przedstawiających krajobraz otwarty, krajobraz miejski oraz rośliny. Portfolio może być uzupełnione dodatkowymi pracami plastycznymi zgodnie z indywidualnymi zainteresowaniami kandydata w formacie maksymalnie A3 lub dokumentacją fotograficzną takich prac o maksymalnych wymiarach
odpowiadających formatowi A3.
Obowiązkowy zakres tematyczny prac: 
drzewo w stanie bezlistnym;
drzewo z liśćmi;
drzewo iglaste i liściaste razem;
okazałe drzewo w pagórkowatym krajobrazie otwartym, zestawione z grupą krzewów;
most w krajobrazie;
ulica z drzewami w małym miasteczku;
wiadukt (most drogowy) w krajobrazie;
krajobraz osiedla mieszkaniowego;
krajobraz przyszłości;
krajobraz historyczny.

Wszystkie prace powinny być wykonane odręcznie. Co najmniej połowa prac powinna być wykonana ołówkiem grafitowym na białym kartonie. Technika pozostałych prac jest dowolna. Wymagania te nie dotyczą dodatkowych prac plastycznych o których mowa powyżej, którymi może być uzupełnione portfolio.
Portfolio oceniane jest w skali: 6,0; 5,5; 5,0; 4,5; 4,0; 3,5; 3,0; 2,5; 2,0.
Uzyskane oceny przelicza się na punkty według poniższej tabeli:

Ocena2,02,53,03,54,04,55,05,56,0
Liczba
punktów
010305060708090100

Warunkiem przyjęcia na studia jest uzyskanie oceny z portfolio wynoszącej co najmniej 3,0.
1. Wskaźnik rekrutacyjny dla kandydatów na I rok studiów na kierunku architektura krajobrazu ustala się według wzoru:

W = P0 + ( J + M ) / 4

gdzie P0 oznacza punkty uzyskane w wyniku oceny portfolio, natomiast J M oznaczają odpowiednio:
a) w przypadku kandydatów, którzy zdawali egzamin maturalny („nową maturę”), liczbę równą P albo 2R, gdzie PR oznaczają odpowiednio wynik procentowy, podany na świadectwie dojrzałości, uzyskany w części pisemnej egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym i rozszerzonym z: języka ojczystego (literatury) kraju, w którym kandydat zdawał egzamin maturalny (J) i matematyki (M).
b) w przypadku kandydatów, którzy zdawali egzamin dojrzałości („starą maturę”) oceniany w skali sześciostopniowej od 1 do 6, punkty otrzymane z przeliczenia ocen uzyskanych na maturze (oceny z części ustnej lub średnie ocen z części pisemnej i ustnej) z: języka ojczystego (literatury) kraju, w którym kandydat zdawał egzamin maturalny (J) i matematyki (M) według poniższej tabeli:

Ocena2,02,53,03,54,04,55,05,56,0
Liczba
punktów
6080100120140155170185200

W przypadku gdy podstawą przyjęcia na studia jest egzamin dojrzałości („stara matura”) i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o którym mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna przelicza wyniki egzaminu dojrzałości („starej matury”) zgodnie z ww. tabelą, a wyniki z zaświadczenia zgodnie z zasadami obowiązującymi kandydatów, którzy zdawali egzamin maturalny („nową maturę”).

c) W przypadku kandydatów, którzy zdawali egzamin dojrzałości („starą maturę”) oceniany w skali czterostopniowej od 2 do 5, punkty otrzymane z przeliczenia ocen uzyskanych na maturze (oceny z części ustnej lub średnie ocen z części pisemnej i ustnej) z: języka ojczystego (literatury) kraju, w którym kandydat zdawał egzamin maturalny (J) i matematyki (M) według poniższej tabeli:

Ocena3,03,54,04,55,0
Liczba
punktów
100125150175200

W przypadku gdy podstawą przyjęcia na studia jest egzamin dojrzałości („stara matura”) i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o którym mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna przelicza wyniki egzaminu dojrzałości („starej matury”) zgodnie z ww. tabelą, a wyniki z zaświadczenia zgodnie z zasadami obowiązującymi kandydatów, którzy zdawali egzamin maturalny („nową maturę”).
d) W przypadku kandydatów z maturą międzynarodową, punkty otrzymane z przeliczenia ocen uzyskanych na maturze z: języka ojczystego (literatury) kraju, w którym kandydat zdawał egzamin maturalny (J) i matematyki (M) według poniższej tabeli:

Ocenaliczba punktów
dla kandydatów zdających
na poziomie standard level (SL)
liczba punktów
dla kandydatów zdających 
na poziomie higher level (HL)
Excellent100200
Very good85170
Good70140
Satisfactory50100
Mediocre3060
Poor1020
Very poor00

e) W przypadku kandydatów, którzy zdawali egzamin dojrzałości poza granicami Polski, wyniki uzyskane na maturze z przedmiotów obowiązujących kandydatów z „nową maturą” przeliczane są w skali 200-punktowej przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną. Kandydat, który nie zdawał jednego z przedmiotów będących podstawą rekrutacji, może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów otrzymując 0 punktów z tego przedmiotu.

W przypadku gdy na przedłożonym przez kandydata świadectwie, dyplomie lub innym dokumencie nie widnieje żaden z przedmiotów będących podstawą przyjęcia na studia na dany kierunek, kandydat ma możliwość przystąpienia do organizowanego przez Politechnikę Krakowską egzaminu wstępnego z matematyki.

Egzamin wstępny z matematyki przeprowadzany jest w zakresie odpowiadającym egzaminowi maturalnemu z matematyki, zdawanemu w Polsce w 2020 r. na poziomie rozszerzonym. Termin egzaminu zostanie określony w harmonogramie rekrutacji

2. W przypadku finalistów i laureatów stopnia centralnego olimpiad z przedmiotów będących podstawą rekrutacji oraz olimpiady z zakresu wiedzy i umiejętności budowlanych oraz olimpiady wiedzy technicznej, wskaźnik rekrutacyjny dla kandydatów na I rok studiów na kierunku architektura krajobrazu ustala się według wzoru:

W = P0 + ( J + M + 400 ) / 6

gdzie P0  oznacza punkty uzyskane w wyniku oceny portfolio, natomiast J i M oznaczają odpowiednio wynik procentowy, podany na świadectwie dojrzałości, uzyskany w części pisemnej egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym i rozszerzonym z: języka ojczystego (literatury) kraju, w którym kandydat zdawał egzamin maturalny (J) i matematyki (M).