Wskaźniki rekrutacyjne

Kwalifikacja na kierunek architektura krajobrazu odbywa się na podstawie

▪ wyniku oceny portfolio oraz
▪ wyniku egzaminu maturalnego (albo jego odpowiednika zdanego poza Polską, albo egzaminu dojrzałości albo IB albo EB).

Portfolio, które należy przygotować kandydując na kierunek architektura krajobrazu powinno składać się z 10 do 15 prac rysunkowych
formatu A2 (5 prac) i A3 (od 5 do 10 prac), przedstawiających krajobraz otwarty, krajobraz miejski oraz rośliny. Portfolio może być uzupełnione dodatkowymi pracami plastycznymi zgodnie z indywidualnymi zainteresowaniami kandydata w formacie maksymalnie A3 lub dokumentacją fotograficzną takich prac o maksymalnych wymiarach odpowiadających formatowi A3.
Obowiązkowy zakres tematyczny prac:
• drzewo w stanie bezlistnym;
• drzewo z liśćmi;
• drzewo iglaste i liściaste razem;
• okazałe drzewo w pagórkowatym krajobrazie otwartym, zestawione z grupą krzewów;
• most w krajobrazie;
• ulica z drzewami w małym miasteczku;
• wiadukt (most drogowy) w krajobrazie;
• krajobraz osiedla mieszkaniowego;
• krajobraz przyszłości;
• krajobraz historyczny.
Wszystkie prace powinny być wykonane odręcznie. Co najmniej połowa prac powinna być wykonana ołówkiem grafitowym na białym kartonie. Technika pozostałych prac jest dowolna.
Wymagania te nie dotyczą dodatkowych prac plastycznych, o których mowa powyżej, którymi może być uzupełnione portfolio.
Prace wchodzące w skład portfolio zostaną sfotografowane lub zeskanowane przez kandydata i przesłane drogą elektroniczną do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.
Informacje dotyczące nazw, formatu i parametrów plików graficznych, platformy i adresów, na jakie należy je przesyłać oraz sposobu przesyłania zostaną podane do wiadomości kandydatów w portalu rekrutacyjnym PK (rekrutacja.pk.edu.pl) nie później niż na 14 dni przed terminem przesyłania portfolio, określonym w harmonogramie rekrutacji.

Portfolio oceniane będzie w skali: 6,0; 5,5; 5,0; 4,5; 4,0; 3,5; 3,0; 2,5; 2,0.
Uzyskane oceny przelicza się na punkty według poniższej tabeli:

Ocena 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0
Liczba
punktów
0 10 30 50 60 70 80 90 100

 

Warunkiem przyjęcia na studia jest uzyskanie oceny z portfolio wynoszącej co najmniej 3,0.

Portfolio należy wgrać do systemu elektronicznej rejestracji (zakładka Dane kandydata –> załączone dokumenty).

Zakres wymagań i sposób oceny portfolio

1. Obowiązuje zakres tematyczny portfolio opisany powyżej.
2. Kandydaci prześlą portfolio drogą elektroniczną do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej WA (WKR) w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji.
3. Informacje dotyczące nazw, formatu i parametrów plików graficznych, platformy i adresów, na jakie należy je przesyłać oraz sposobu przesyłania, zostaną podane do wiadomości kandydatów w portalu rekrutacyjnym PK (rekrutacja.pk.edu.pl) nie później niż na 14 dni
przed terminem przesyłania portfolio określonym w harmonogramie rekrutacji.
4. Poszczególne karty portfolio nie mogą być w żaden sposób podpisane ani oznaczone. Jedynym elementem identyfikującym portfolio będzie nazwa pliku lub plików. Informacje dla kandydatów w tym zakresie zostaną opublikowane w trybie określonym w pkt 3
powyżej.
5. Kandydaci zobowiązani są do przesłania skanu własnoręcznie podpisanego oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik do zarządzenia Rektora PK w sprawie wzorów dokumentów rekrutacyjnych dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na I rok
stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I i II stopnia rozpoczynających się w roku akademickim 2023/24, w którym każdy kandydat oświadczy, że oryginalne rysunki, których skany lub zdjęcia kandydat załącza w portfolio:
− zostały wykonane przez kandydata osobiście,
− nie zostały w żaden sposób zmodyfikowane jakąkolwiek techniką komputerową, fotograficzną, graficzną lub inną.
6. Oświadczenie, o którym mowa powyżej, należy przesłać wraz z portfolio. Oświadczenie to zostanie dołączone do dokumentów rekrutacyjnych kandydata przez WKR, a następnie, w przypadku przyjęcia na studia, będzie przechowywane przez dziekanat WA PK w jego aktach osobowych.
7. W przypadku niezłożenia oświadczenia o którym mowa powyżej, portfolio nie będzie oceniane, a kandydat zostanie wykluczony z dalszego postępowania rekrutacyjnego.

Wskaźnik rekrutacyjny dla kandydatów na I rok studiów na kierunku architektura krajobrazu ustala się według wzoru:

W = Po + (J + M) / 4

Po – oznacza punkty uzyskane w wyniku oceny portfolio,
natomiast J i M oznaczają odpowiednio:
dla kandydatów, którzy zdawali egzamin maturalny
J – oznacza liczbę punktów równą wynikowi procentowemu uzyskanemu na poziomie podstawowym albo liczbę punktów równą dwukrotności wyniku procentowego uzyskanego na poziomie rozszerzonym z języka ojczystego (literatury) kraju, w którym kandydat zdawał egzamin maturalny
M – oznacza liczbę punktów równą wynikowi procentowemu uzyskanemu na poziomie podstawowym albo liczbę punktów równą dwukrotności wyniku procentowego uzyskanego na poziomie rozszerzonym z matematyki;

dla kandydatów, którzy zdawali egzamin dojrzałości w skali sześciostopniowej od 1 do 6

punkty otrzymane z przeliczenia ocen uzyskanych na maturze (oceny z części pisemnej albo ustnej, albo średnie ocen z części pisemnej i ustnej) z :

J – języka ojczystego (literatury) kraju, w którym kandydat zdawał egzamin maturalny,

M – matematyki

według poniższej tabeli:

Ocena 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0
Liczba
punktów
60 80 100 120 140 155 170 185 200

 

W przypadku gdy podstawą przyjęcia na studia jest egzamin dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o którym mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna przelicza wyniki egzaminu dojrzałości zgodnie z ww. tabelą, a wyniki z zaświadczenia zgodnie z zasadami obowiązującymi kandydatów, którzy zdawali egzamin maturalny.

dla kandydatów, którzy zdawali egzamin dojrzałości w skali czterostopniowej od 2 do 5

punkty otrzymane z przeliczenia ocen uzyskanych na maturze (oceny z części pisemnej albo ustnej, albo średnie ocen z części pisemnej i ustnej) z :

J – języka ojczystego (literatury) kraju, w którym kandydat zdawał egzamin maturalny,

M – matematyki,

według poniższej tabeli:

Ocena 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0
Liczba
punktów
100 125 150 175 200

 

W przypadku gdy podstawą przyjęcia na studia jest egzamin dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o którym mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna przelicza wyniki egzaminu dojrzałości zgodnie z ww. tabelą, a wyniki z zaświadczenia zgodnie z zasadami obowiązującymi kandydatów, którzy zdawali egzamin maturalny.

dla kandydatów, którzy zdawali maturę międzynarodową International Baccalaureate

punkty otrzymane z przeliczenia ocen uzyskanych na maturze z:
J – języka ojczystego (literatury) kraju, w którym kandydat zdawał egzamin,

M – matematyki,

według poniższej tabeli:

Ocena liczba punktów
dla kandydatów zdających
na poziomie podstawowym
liczba punktów
dla kandydatów zdających 
na poziomie rozszerzonym
Excellent 100 200
Very good 85 170
Good 70 140
Satisfactory 50 100
Mediocre 30 60
Poor 10 20
Very poor 0 0
dla kandydatów, którzy zdawali maturę europejską European Baccalaureate

do roku 2020, punkty otrzymane z przeliczenia ocen uzyskanych na maturze z:
J – języka ojczystego (literatury) kraju, w którym kandydat zdawał egzamin,

M – matematyki,

według poniższej tabeli:

Ocena ocena liczbowa
liczba punktów
dla kandydatów zdających
na poziomie podstawowym
liczba punktów
dla kandydatów zdających 
na poziomie rozszerzonym
Excellent 9,0010,00 100 200
Very good 8,008,99 80 160
Good 7,007,99 55 110
Satisfactory 6,006,99 30 60
Sufficient 4,005,99 0 0
Failed (weak)
2,003,99 0 0
Failed (very weak) 0,101,90 0 0

od roku 2021 punkty otrzymane z przeliczenia ocen uzyskanych na maturze z:
J – języka ojczystego (literatury) kraju, w którym kandydat zdawał egzamin,

M – matematyki,

według poniższej tabeli:

Ocena ocena liczbowa
liczba punktów
dla kandydatów zdających
na poziomie podstawowym
liczba punktów
dla kandydatów zdających 
na poziomie rozszerzonym
Excellent 9,0010,00 100 200
Very good 8,008,99 85 170
Good 7,007,99 70 140
Satisfactory 6,006,99 50 100
Sufficient (pass)
4,005,99 30 60
Failed (weak)
2,003,99 0 0
Failed (very weak) 0,101,90 0 0
dla kandydatów, którzy rekrutują się na podstawie dokumentu wydanego poza Polską

W przypadku kandydatów rekrutujących się na podstawie świadectwa, dyplomu lub innego dokumentu wydanego poza granicami Polski, o którym mowa w art. 69 ust. 2 pkt 4-7 ustawy z 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, wyniki uzyskane przez kandydata w ramach egzaminu maturalnego lub jego odpowiednika w systemie edukacyjnym poza granicami Polski z: języka ojczystego (literatury) kraju, w którym kandydat zdawał egzamin (J) i matematyki (M) przeliczane są w skali 200-punktowej dla każdego przedmiotu przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną.

Kandydat, który nie zdawał jednego przedmiotu będącego podstawą rekrutacji, może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów otrzymując 0 punktów z tego przedmiotu.
Wskaźnik rekrutacyjny dla kandydatów, którzy są finalistami i laureatami olimpiad

W przypadku finalistów i laureatów stopnia centralnego olimpiad z przedmiotów będących podstawą rekrutacji oraz olimpiady z zakresu wiedzy i umiejętności budowlanych oraz olimpiady wiedzy technicznej, wskaźnik rekrutacyjny dla kandydatów na I rok studiów
na kierunku architektura krajobrazu ustala się według wzoru:

W = Po + (J + M + 400 ) / 6

gdzie

Po oznacza punkty uzyskane w wyniku oceny portfolio,
JM mają interpretację zgodną z rodzajem zdawanej matury.

Wskaźnik rekrutacyjny dla laureatów Konkursu "O Złoty Indeks PK"

Laureatom I, II i III stopnia zawodów finałowych Konkursu „O Złoty Indeks PK” organizowanego przez Politechnikę Krakowską przyznaje się, proporcjonalnie do zajętej w ramach przedmiotu Predyspozycje architektoniczne lokaty, 200, 100 i 60 punktów
w postępowaniu rekrutacyjnym.

W = Po + ZI + (J + M) / 6

gdzie
Po oznacza punkty uzyskane w wyniku oceny portfolio;

JM mają interpretację zgodną z rodzajem zdawanej matury;

ZI oznacza liczbę dodatkowych punktów
.