Wskaźnik rekrutacyjny

Kwalifikacja na kierunek inżynieria wzornictwa przemysłowego odbywa się na podstawie

▪ wyniku oceny portfolio oraz
▪ wyniku egzaminu maturalnego (albo jego odpowiednika zdanego poza Polską, albo egzaminu dojrzałości albo IB albo EB).

Portfolio należy dostarczyć w formie elektronicznej – wgrać do programu rekrutacyjnego.

Kandydat musi otrzymać minimalnie 20 punktów za portfolio, alby mógł brać udział w dalszym postępowaniu.

Wskaźnik rekrutacyjny dla kandydatów na I rok studiów na kierunku inżynieria wzornictwa przemysłowego oblicza się według wzoru:

W = E + P albo W = E + 2R

E oznacza liczbę punktów uzyskanych w wyniku oceny portfolio, natomiast P i R oznaczają odpowiednio
dla kandydatów, którzy zdawali egzamin maturalny wynik procentowy, podany na świadectwie dojrzałości, uzyskany w części pisemnej egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym (P) lub rozszerzonym (R) z przedmiotów stanowiących podstawę rekrutacji, czyli matematyki, albo fizyki, albo fizyki i astronomii, albo informatyki.

dla kandydatów, którzy zdawali egzamin dojrzałości w skali sześciostopniowej od 1 do 6
dla kandydatów, którzy zdawali egzamin dojrzałości w skali czterostopniowej od 2 do 5
dla kandydatów, którzy zdawali maturę międzynarodową International Baccalaureate
dla kandydatów, którzy zdawali maturę europejską European Baccalaureate
dla kandydatów, którzy rekrutują się na podstawie dokumentu wydanego poza Polską