Wskaźniki rekrutacyjne

Wskaźnik rekrutacyjny dla kandydatów na kierunek Inżynieria wzornictwa przemysłowego (Wydział Mechaniczny), którzy zdawali egzamin maturalny („nową maturę”) ustala się według wzoru:

W = E + P
albo 
W = E + 2R

gdzie: E oznacza liczbę punktów uzyskanych w pierwszym etapie kwalifikacji, i R oznaczają odpowiednio wynik procentowy, podany na świadectwie dojrzałości, uzyskany w części pisemnej egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym albo rozszerzonym z jednego ze wskazanych przedmiotów:

Matematyka

Fizyka

Fizyka i astronomia

Informatyka