Wskaźnik rekrutacyjny

Kwalifikacja na kierunek inżynieria wzornictwa przemysłowego odbywa się na podstawie

▪ wyniku oceny portfolio oraz
▪ wyniku egzaminu maturalnego (albo jego odpowiednika zdanego poza Polską, albo egzaminu dojrzałości albo IB albo EB).

Kandydat musi otrzymać minimalnie 20 punktów za portfolio, aby mógł brać udział w dalszym postępowaniu.

Wskaźnik rekrutacyjny dla kandydatów na I rok studiów na kierunku inżynieria wzornictwa przemysłowego oblicza się według wzoru:

W = 2E + W1 + W2

E oznacza liczbę punktów uzyskanych w wyniku oceny portfolio

W1 to wskaźnik  dla przedmiotu obowiązkowego (matematyki), liczony zgodnie z wzorem W1=P albo W1=2R, a P i R to punkty uzyskane z części pisemnej na maturze zdawanej na poziomie podstawowym (P), albo rozszerzonym (R).

W2  to wskaźnik dla jednego z przedmiotów charakterystycznych (fizyki albo fizyki i astronomii, albo informatyki), liczony zgodnie z wzorem W2=2R, a R to punkty uzyskane z części pisemnej na maturze zdawanej na poziomie rozszerzonym.