Wskaźniki rekrutacyjne

Kryterium kwalifikacyjnym na kierunek architektura jest egzamin wstępny z predyspozycji architektonicznych i uzdolnień artystycznych oraz wyniki egzaminu maturalnego, egzaminu dojrzałości, matury międzynarodowej (International Baccalaureate) albo egzaminu dojrzałości zdawanego poza granicami Polski.

Egzamin wstępny składa się z dwóch prac rysunkowych wykonanych w dwóch dniach egzaminacyjnych i obejmuje:
– rysunek z natury na podstawie przedstawionych elementów kompozycji;
– rysunek z wyobraźni – kompozycja o charakterze architektonicznym.
Szczegółowe tematy egzaminacyjne na kierunku architektura losowane i ogłaszane są w dniu egzaminu, przed jego rozpoczęciem.
Każdy rysunek oceniany jest w skali: 6,0; 5,5; 5,0; 4,5; 4,0; 3,5; 3,0; 2,5; 2,0.
Uzyskane oceny przelicza się na punkty według poniższej tabeli:

Ocena2,02,53,03,54,04,55,05,56,0
Liczba
punktów
010305060708090100

 

Warunkiem przyjęcia na studia jest uzyskanie średniej ocen z egzaminu rysunkowego wynoszącej co najmniej 3,0.
1. Wskaźnik rekrutacyjny dla kandydatów na I rok studiów na kierunku architektura ustala się według wzoru:

W = R1 + R2 + ( J + H + M ) / 6

gdzie R1 i R2 oznaczają punkty uzyskane odpowiednio w wyniku oceny pierwszego i drugiego rysunku, natomiast J, H i M oznaczają odpowiednio:
a) W przypadku kandydatów, którzy zdawali egzamin maturalny („nową maturę”), liczbę równą P albo 2R, gdzie PR oznaczają odpowiednio wynik procentowy, podany na świadectwie dojrzałości, uzyskany w części pisemnej egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym i rozszerzonym z: języka ojczystego (literatury) kraju, w którym kandydat zdawał egzamin maturalny (J), historii albo historii sztuki albo historii sztuki i kultury albo wiedzy o społeczeństwie albo geografii albo fizyki albo fizyki i astronomii (H) i matematyki (M).
b) W przypadku kandydatów, którzy zdawali egzamin dojrzałości („starą maturę”) oceniany w skali sześciostopniowej od 1 do 6, punkty otrzymane z przeliczenia ocen uzyskanych na maturze (oceny z części ustnej lub średnie ocen z części pisemnej i ustnej) z: języka ojczystego (literatury) kraju, w którym kandydat zdawał egzamin maturalny (J), historii albo historii sztuki albo historii sztuki i kultury albo wiedzy o społeczeństwie albo geografii albo fizyki (H) i matematyki (M) według poniższej tabeli:

Ocena2,02,53,03,54,04,55,05,56,0
Liczba
punktów
6080100120140155170185200

 

W przypadku gdy podstawą przyjęcia na studia jest egzamin dojrzałości („stara matura”) i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o którym mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna przelicza wyniki egzaminu dojrzałości („starej matury”) zgodnie z ww. tabelą, a wyniki z zaświadczenia zgodnie z zasadami obowiązującymi kandydatów, którzy zdawali egzamin maturalny („nową maturę”).

c) W przypadku kandydatów, którzy zdawali egzamin dojrzałości („starą maturę”) oceniany w skali czterostopniowej od 2 do 5, punkty otrzymane z przeliczenia ocen uzyskanych na maturze (oceny z części ustnej lub średnie ocen z części pisemnej i ustnej) z: języka ojczystego (literatury) kraju, w którym kandydat zdawał egzamin maturalny (J), historii albo historii sztuki albo historii sztuki i kultury albo wiedzy o społeczeństwie albo geografii albo fizyki (H) i matematyki (M) według poniższej tabeli:

Ocena2,02,53,03,54,0
Liczba
punktów
6080100120140

 

W przypadku gdy podstawą przyjęcia na studia jest egzamin dojrzałości („stara matura”) i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o którym mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna przelicza wyniki egzaminu dojrzałości („starej matury”) zgodnie z ww. tabelą, a wyniki z zaświadczenia zgodnie z zasadami obowiązującymi kandydatów, którzy zdawali egzamin maturalny („nową maturę”).

d) W przypadku kandydatów z maturą międzynarodową, punkty otrzymane z przeliczenia ocen uzyskanych na maturze z: języka ojczystego (literatury) kraju, w którym kandydat zdawał egzamin maturalny (J), historii albo historii sztuki albo historii sztuki i kultury albo wiedzy o społeczeństwie albo geografii albo fizyki albo fizyki i astronomii (H) i matematyki (M) według poniższej tabeli:

Ocenaliczba punktów
dla kandydatów zdających
na poziomie standard level (SL)
liczba punktów
dla kandydatów zdających 
na poziomie higher level (HL)
Excellent100200
Very good85170
Good70140
Satisfactory50100
Mediocre3060
Poor1020
Very poor00

e) W przypadku kandydatów, którzy zdawali egzamin dojrzałości poza granicami Polski, wyniki uzyskane na maturze z przedmiotów obowiązujących kandydatów z „nową maturą” przeliczane są w skali 200-punktowej przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną. Kandydat, który nie zdawał jednego lub dwóch z przedmiotów będących podstawą rekrutacji, może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów otrzymując 0 punktów z tych przedmiotów.

W przypadku gdy na przedłożonym przez kandydata świadectwie, dyplomie lub innym dokumencie nie widnieje żaden z przedmiotów będących podstawą przyjęcia na studia na dany kierunek, kandydat ma możliwość przystąpienia do organizowanego przez Politechnikę Krakowską egzaminu wstępnego z matematyki.

Egzamin wstępny z matematyki przeprowadzany jest w zakresie odpowiadającym egzaminowi maturalnemu z matematyki, zdawanemu w Polsce w 2020 r. na poziomie rozszerzonym. Termin egzaminu zostanie określony w harmonogramie rekrutacji

2. W przypadku finalistów i laureatów stopnia centralnego olimpiad z przedmiotów będących podstawą rekrutacji oraz olimpiady z zakresu wiedzy i umiejętności budowlanych oraz olimpiady wiedzy technicznej, wskaźnik rekrutacyjny dla kandydatów na I rok studiów na kierunku architektura ustala się według wzoru:

W = R1 + R2 + ( J + H + M + 400) / 8

gdzie R1 i R2 oznaczają punkty uzyskane z pierwszego i drugiego rysunku, natomiast J, H i M  wynik procentowy podany na świadectwie dojrzałości, uzyskany w części pisemnej egzaminu maturalnego odpowiednio z: języka ojczystego (literatury) kraju, w którym kandydat zdawał egzamin maturalny (J), historii albo historii sztuki albo historii sztuki i kultury albo wiedzy o społeczeństwie albo geografii albo fizyki albo fizyki i astronomii (H) i matematyki (M)

3. W przypadku uczniów – trzech najlepszych finalistów Konkursu Wiedzy o Tadeuszu Kościuszce, organizowanego przez PK, wskaźnik rekrutacyjny określa uchwała Senatu PK z 19 grudnia 2018 r. w sprawie zasad przyjmowania laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I stopnia rozpoczynających się w latach akademickich 2019/20, 2020/21, 2021/22 i 2022/23.