Wskaźniki rekrutacyjne

Kryterium kwalifikacyjnym na kierunek architektura jest egzamin wstępny z predyspozycji architektonicznych i uzdolnień artystycznych oraz wyniki egzaminu maturalnego, egzaminu dojrzałości, matury międzynarodowej (International Baccalaureate) albo egzaminu dojrzałości zdawanego poza granicami Polski.
Dodatkowym kryterium kwalifikacyjnym na kierunek architektura prowadzony w języku angielskim jest znajomość języka angielskiego na poziomie nie niższym niż B2, udokumentowana certyfikatem CPE, CAE, FCE albo TOEFL albo równoważnym, świadectwem matury międzynarodowej, świadectwem potwierdzającym ukończenie liceum lub technikum z wykładowym językiem angielskim albo świadectwem dojrzałości potwierdzającym uzyskanie co najmniej 60% z matury z języka angielskiego zdawanej na poziomie rozszerzonym albo świadectwem dojrzałości z języka angielskiego zdawanego na poziomie dwujęzycznym.
Znajomość języka angielskiego można również udokumentować zaliczeniem testu kompetencyjnego przeprowadzonego online na PK w terminie wskazanym w harmonogramie rekrutacji.
Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia na kierunku architektura prowadzone w języku angielskim są studiami płatnymi.
Egzamin wstępny z predyspozycji architektonicznych i uzdolnień plastycznych składa się z dwóch elementów:

1. Portfolio składającego się z pięciu prac rysunkowych wykonanych samodzielnie przez kandydata.
2. Egzaminu online.

Ogólne wymagania dotyczące portfolio:
Portfolio powinno składać się z 5 prac rysunkowych.
Obowiązkowy zakres tematyczny prac zostanie podany do publicznej wiadomości w portalu 30 rekrutacyjnym PK (rekrutacja.pk.edu.pl) nie później niż na 30 dni przed terminem składania / przesyłania portfolio, określonym w harmonogramie rekrutacji. Wszystkie prace wchodzące w zakres portfolio powinny być wykonane ołówkiem grafitowym na białym brystolu o formacie B2 (50×70 cm). Prace muszą być wykonane samodzielnie przez kandydata. Każdy kandydat zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o samodzielnym wykonaniu prac wchodzących w zakres portfolio. Wzór oświadczenia stanowi załącznik do zarządzenia Rektora PK w sprawie wzorów dokumentów rekrutacyjnych dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I i II stopnia rozpoczynających w roku akademickim 2021/22.
Prace wchodzące w skład portfolio zostaną sfotografowane lub zeskanowane przez kandydata i przesłane drogą elektroniczną do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Informacje dotyczące nazw, formatu i parametrów plików graficznych, platformy i adresów na jakie należy je przesyłać oraz sposobu przesyłania zostaną podane do wiadomości kandydatów w portalu rekrutacyjnym PK (rekrutacja.pk.edu.pl) nie później niż na 14 dni  przed terminem przesyłania portfolio, określonym w harmonogramie rekrutacji. Ogólne informacje dotyczące egzaminu online:
Egzamin online przeprowadzony będzie zdalnie pod nadzorem Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Zakres pracy egzaminacyjnej obejmuje wykonanie przez kandydata jednego lub innej liczby rysunków wykonanych ołówkiem grafitowym na jednym arkuszu białego brystolu o formacie B2 (50×70 cm), w oznaczonym czasie. Szczegółowe tematy egzaminacyjne losowane i ogłaszane będą w dniu egzaminu, z chwilą jego rozpoczęcia, osobno dla każdej grupy zdających kandydatów. W przypadku gdy do wykonania będzie więcej niż jeden rysunek możliwe będzie ogłaszanie tematów kolejnych rysunków po upływie czasu na wykonanie rysunków poprzedzających. Przewiduje się, że sumaryczny czas trwania egzaminu wyniesie nie więcej niż 90 minut. W przypadku gdy do wykonania będzie więcej niż jeden rysunek, czas na wykonanie poszczególnych rysunków
może być różny: dla każdego rysunku odrębnie przypisany będzie czas na jego wykonanie. Nadzór Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej nad egzaminem polegał będzie zasadniczo na dopuszczeniu poszczególnych kandydatów do egzaminu po potwierdzeniu ich tożsamości oraz obserwacji przebiegu egzaminu za pośrednictwem kamer internetowych. Po zakończeniu egzaminu, kandydat zobowiązany będzie do wykonania zdjęcia pracy egzaminacyjnej i przesłania jej do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej w oznaczonym czasie bezpośrednio po zakończeniu egzaminu. Informacje dotyczące szczególnych przepisów porządkowych niezawartych w niniejszej uchwale, nazw, formatu i parametrów pliku graficznego do przesłania, platformy na jakiej przeprowadzony będzie egzamin, platformy i adresów na jakie należy przesyłać zdjęcia prac egzaminacyjnych oraz sposobu ich przesyłania, zostaną podane do wiadomości kandydatów w portalu rekrutacyjnym PK (rekrutacja.pk.edu.pl) nie później niż na 14 dni przed terminem egzaminu określonym w harmonogramie rekrutacji.
Portfolio oraz praca egzaminacyjna oceniane są odrębnie, w skali: 6,0; 5,5; 5,0; 4,5; 4,0; 3,5; 3,0; 2,5; 2,0.
Uzyskane oceny przelicza się na punkty według poniższej tabeli:

Ocena 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0
Liczba
punktów
0 10 30 50 60 70 80 90 100

 

Warunkiem przyjęcia na studia jest uzyskanie średniej ocen z portfolio oraz egzaminu online wynoszącej co najmniej 3,0, przy czym ocena z egzaminu online niższa niż 3,0 powoduje wykluczenie kandydata z dalszego postępowania rekrutacyjnego – w takim przypadku kandydat nie zostanie przyjęty na studia z powodu niezdania egzaminu.
1. Wskaźnik rekrutacyjny dla kandydatów na I rok studiów na kierunku architektura ustala się według wzoru:

W = R1 + R2 + ( J + H + M ) / 6

gdzie R1 i R2 oznaczają punkty uzyskane odpowiednio w wyniku oceny pierwszego i drugiego rysunku, natomiast J, H i M oznaczają odpowiednio:
a) W przypadku kandydatów, którzy zdawali egzamin maturalny, liczbę równą P albo 2R, gdzie PR oznaczają odpowiednio wynik procentowy, podany na świadectwie dojrzałości, uzyskany w części pisemnej egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym i rozszerzonym z: języka ojczystego (literatury) kraju, w którym kandydat zdawał egzamin maturalny (J), historii albo historii sztuki albo historii sztuki i kultury albo wiedzy o społeczeństwie albo geografii albo fizyki albo fizyki i astronomii (H) i matematyki (M).
b) W przypadku kandydatów, którzy zdawali egzamin dojrzałości („starą maturę”) oceniany w skali sześciostopniowej od 1 do 6, punkty otrzymane z przeliczenia ocen uzyskanych na maturze (oceny z części ustnej lub średnie ocen z części pisemnej i ustnej) z: języka ojczystego (literatury) kraju, w którym kandydat zdawał egzamin maturalny (J), historii albo historii sztuki albo historii sztuki i kultury albo wiedzy o społeczeństwie albo geografii albo fizyki (H) i matematyki (M) według poniższej tabeli:

Ocena 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0
Liczba
punktów
60 80 100 120 140 155 170 185 200

 

W przypadku gdy podstawą przyjęcia na studia jest egzamin dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o którym mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna przelicza wyniki egzaminu dojrzałości zgodnie z ww. tabelą, a wyniki z zaświadczenia zgodnie z zasadami obowiązującymi kandydatów, którzy zdawali egzamin maturalny.

c) W przypadku kandydatów, którzy zdawali egzamin dojrzałości oceniany w skali czterostopniowej od 2 do 5, punkty otrzymane z przeliczenia ocen uzyskanych na maturze (oceny z części ustnej lub średnie ocen z części pisemnej i ustnej) z: języka ojczystego (literatury) kraju, w którym kandydat zdawał egzamin maturalny (J), historii albo historii sztuki albo historii sztuki i kultury albo wiedzy o społeczeństwie albo geografii albo fizyki (H) i matematyki (M) według poniższej tabeli:

Ocena 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0
Liczba
punktów
100 125 150 175 200

 

W przypadku gdy podstawą przyjęcia na studia jest egzamin dojrzałości („stara matura”) i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o którym mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna przelicza wyniki egzaminu dojrzałości („starej matury”) zgodnie z ww. tabelą, a wyniki z zaświadczenia zgodnie z zasadami obowiązującymi kandydatów, którzy zdawali egzamin maturalny („nową maturę”).

d) W przypadku kandydatów z maturą międzynarodową, punkty otrzymane z przeliczenia ocen uzyskanych na maturze z: języka ojczystego (literatury) kraju, w którym kandydat zdawał egzamin maturalny (J), historii albo historii sztuki albo historii sztuki i kultury albo wiedzy o społeczeństwie albo geografii albo fizyki albo fizyki i astronomii (H) i matematyki (M) według poniższej tabeli:

Ocena liczba punktów
dla kandydatów zdających
na poziomie standard level (SL)
liczba punktów
dla kandydatów zdających 
na poziomie higher level (HL)
Excellent 100 200
Very good 85 170
Good 70 140
Satisfactory 50 100
Mediocre 30 60
Poor 10 20
Very poor 0 0

e) W przypadku kandydatów, którzy zdawali egzamin dojrzałości poza granicami Polski,  wyniki uzyskane na maturze z przedmiotów obowiązujących kandydatów zdających egzamin maturalny przeliczane są w skali 200-punktowej przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną.
W przypadku gdy na przedłożonym przez kandydata świadectwie, dyplomie lub innym dokumencie nie widnieje wynik z matematyki, kandydat ma możliwość przystąpienia do organizowanego przez Politechnikę Krakowską egzaminu wstępnego z matematyki. Egzamin wstępny z matematyki przeprowadzany jest w zakresie odpowiadającym egzaminowi maturalnemu z matematyki, zdawanemu w Polsce w 2021 r. na poziomie rozszerzonym. Termin egzaminu zostanie określony w harmonogramie rekrutacji. Warunkiem przystąpienia do egzaminu wstępnego z matematyki jest uprzednie uiszczenie opłaty za przeprowadzenie rekrutacji na studia.
Kandydat, który nie zdawał jednego lub dwóch z przedmiotów będących podstawą rekrutacji, może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów otrzymując 0 punktów z tych przedmiotów. 

2. W przypadku finalistów i laureatów stopnia centralnego olimpiad z przedmiotów będących podstawą rekrutacji oraz olimpiady z zakresu wiedzy i umiejętności budowlanych oraz olimpiady wiedzy technicznej, wskaźnik rekrutacyjny dla kandydatów na I rok studiów na kierunku architektura ustala się według wzoru:

W = R1 + R2 + ( J + H + M + 400) / 8

gdzie R1 i R2 oznaczają punkty uzyskane odpowiednio w wyniku oceny portfolio i pracy egzaminacyjnej, natomiast J, H i M mają interpretację zgodną z rodzajem zdawanej matury.

3. W przypadku uczniów – trzech najlepszych finalistów Konkursu Wiedzy o Tadeuszu Kościuszce, organizowanego przez PK, wskaźnik rekrutacyjny określa uchwała Senatu PK z 19 grudnia 2018 r. w sprawie zasad przyjmowania laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I stopnia rozpoczynających się w latach akademickich 2019/20, 2020/21, 2021/22 i 2022/23.

4. Kandydaci niezakwalifikowani na studia stacjonarne, po złożeniu odpowiedniej deklaracji, mogą ubiegać się o przyjęcie na studia niestacjonarne na podstawie wyników przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego na studia stacjonarne.

Zakres wymagań dotyczących portfolio dla kierunku architektura
 1. Obowiązują ogólne wymagania dotyczące portfolio opisane powyżej.
 2. Kandydaci prześlą portfolia drogą elektroniczną do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej WA (WKR) w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji.
 3. Informacje dotyczące nazw, formatu i parametrów plików graficznych, platformy i adresów na jakie należy je przesyłać oraz sposobu przesyłania, zostaną podane do wiadomości kandydatów w portalu rekrutacyjnym PK (rekrutacja.pk.edu.pl), nie później niż na 14 dni przed terminem przesyłania portfolio, określonym w harmonogramie rekrutacji.
 4. Poszczególne karty portfolio nie mogą być w żaden sposób podpisane ani oznaczone. Jedynym elementem identyfikującym portfolio będzie nazwa pliku lub plików. Informacje dla kandydatów w tym zakresie zostaną opublikowane w trybie określonym w pkt 3 powyżej.
 5. Kandydaci zobowiązani są do przesłania skanu własnoręcznie podpisanego oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik do zarządzenia Rektora PK w sprawie wzorów dokumentów rekrutacyjnych dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I i II stopnia rozpoczynających w roku akademickim 2021/22, w którym każdy kandydat oświadczy, że oryginalne rysunki, których skany lub zdjęcia kandydat załącza w portfolio:
 • zostały wykonane przez kandydata osobiście;
 • nie zostały w żaden sposób zmodyfikowane jakąkolwiek techniką komputerową, fotograficzną, graficzną lub inną.
 1. Oświadczenie, o którym mowa powyżej, należy przesłać wraz z portfolio. Oświadczenie to zostanie dołączone do dokumentów rekrutacyjnych kandydata przez WKR, a następnie, w przypadku przyjęcia na studia, będzie przechowywane przez dziekanat WA PK w jego aktach osobowych.
 2. W przypadku niezłożenia oświadczenia o którym mowa powyżej, portfolio nie będzie oceniane, a kandydat zostanie wykluczony z dalszego postępowania rekrutacyjnego.
Zakres wymagań i sposób przeprowadzenia egzaminu online z predyspozycji architektonicznych i uzdolnień artystycznych na kierunek architektura
 1. Egzamin online dla kandydatów na I rok studiów na Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej (WA PK), kierunek architektura, w roku akademickim 2021/2022 odbędzie się w miesiącu czerwcu lub w miesiącu lipcu 2021 r. Egzamin przeprowadzony będzie zdalnie (w trybie online).
 2. Termin egzaminu online ogłaszany jest nie później niż na jeden miesiąc przed rozpoczęciem egzaminu.
 3. Szczegółowe tematy egzaminacyjne opracowywane są przez Wydziałową Komisję do spraw ustalenia tematów egzaminu wstępnego powoływaną przez Dziekana Wydziału Architektury. Pracami Komisji Kieruje Dziekan WA PK. W skład komisji Dziekana powołuje Rektor PK. Komisja składa się z co najmniej 2 nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego i będących pracownikami WA PK.
 4. Elektroniczny system rekrutacyjny ustala dla każdego kandydata losowo dzień i godzinę, w której egzamin się odbywa. W szczególnych przypadkach możliwa jest zmiana wyżej wymienionego terminu egzaminu, na podstawie uzasadnionego wniosku kandydata, złożonego do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej (WKR), nie później niż na 3 dni przed zakończeniem elektronicznej rejestracji kandydatów.
 5. Termin egzaminu online podawany jest do wiadomości kandydatów na ich indywidualnych kontach oraz na stronie internetowej WA PK nie później niż na 2 dni przed terminem egzaminu.
 6. Egzamin przeprowadzony będzie za pośrednictwem platformy do komunikacji WKR może rejestrować przebieg egzaminu. Przystępując do egzaminu kandydaci wyrażą zgodę na taką rejestrację. Zgoda ta zostanie zarejestrowana. Brak zgody oznacza rezygnację kandydata z udziału w egzaminie.
 7. Kandydaci zobowiązani są do korzystania z łącza internetowego oraz sprzętu elektronicznego umożliwiającego połączenie online, wyposażonego w mikrofon i kamerę internetową. Sprzętem takim może być np. komputer stacjonarny, laptop, notebook, tablet, albo smartfon. WA PK nie zapewnia kandydatom urządzeń do komunikacji online, ani łącza internetowego.
 8. Kandydaci zobowiązani są do uruchomienia połączenia i zalogowania się do platformy do komunikacji online nie później niż na 15 minut przed rozpoczęciem egzaminu.
 9. Przed rozpoczęciem egzaminu kandydat zobowiązany jest do:
  • Okazania do kamery dowodu tożsamości;
  • Okazania do kamery dowodu opłaty za egzamin wstępny, o ile członek WKR nadzorujący przebieg egzaminu zwróci się o to;
  • Wyrażenia zgody o której mowa w pkt 6. Zgoda ta będzie zarejestrowana;
  • Ustawienia kamery w sposób umożliwiający WKR obserwację i ewentualną rejestrację przebiegu egzaminu. W tym zakresie kandydat zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń członków WKR nadzorujących egzamin.

Kandydaci nieposiadający ww. dokumentów, a także kandydaci nie wyrażający zgody o której mowa w ppkt c. nie zostaną dopuszczeni do egzaminu, chyba, że w szczególnie uzasadnionych przypadkach przewodniczący lub sekretarz WKR WA PK zadecyduje inaczej.

 1. Kandydat powinien być wyposażony w: ołówki, gumki do mazania, deskę do przypięcia arkuszu brystolu o odpowiednich wymiarach, klipsy do przypięcia arkusza, czarny pisak grubości 0,7 – 2,0 mm do wpisania numeru kodowego oraz jeden arkusz brystolu formatu B2 (50×70 cm). WA PK nie zapewnia kandydatom wyżej wymienionych materiałów.
 2. Rysunki wykonuje się na zakodowanym przez kandydata arkuszu brystolu w technice ołówkowej czarno-białej. Indywidualny numer kodowy każdy kandydat otrzyma od członka WKR przed rozpoczęciem egzaminu. Numer kodowy zapisany powinien zostać trwałą techniką za pomocą czarnego pisaka grubości 0,7 – 2,0 mm, w prawym górnym rogu arkusza. Wysokość znaków kodu: około 2 cm.
 3. Zakodowanego arkusza brystolu nie wolno podpisywać ani oznaczać.
 4. Przesłany przez kandydata, a następnie oceniany będzie wyłącznie rysunek lub rysunki wykonane na zakodowanej stronie arkusza brystolu. Ewentualne szkice pomocnicze można wykonywać wyłącznie na odwrocie ww. arkusza (czyli na niezakodowanej stronie).
 5. W czasie trwania egzaminu nie wolno używać:
  • aparatów fotograficznych, telefonów komórkowych lub stacjonarnych oraz jakiegokolwiek innego sprzętu elektronicznego (np. odtwarzaczy cyfrowych, kluczy USB, dysków przenośnych, słuchawek, itp.);
  • jakichkolwiek kartek, arkuszy papieru, tektury, brystolu, folii, itp. oraz jakichkolwiek przyborów kreślarskich (np. linijek);

Sprzęt elektroniczny o którym mowa w pkt 7 może być używany wyłącznie do komunikacji online z WKR, a w tym do ewentualnej rejestracji przez WKR przebiegu egzaminu oraz do przesłania do WKR sfotografowanej pracy egzaminacyjnej, po zakończeniu egzaminu. Aparaty fotograficzne albo smartfony lub tablety mogą zostać użyte wyłącznie do sfotografowania pracy egzaminacyjnej w celu jej przesłania po zakończeniu egzaminu.

 1. Kandydaci zobowiązani są do stosowania się do przepisów porządkowych zawartych w niniejszej uchwale oraz do wskazówek członków WKR kierujących przebiegiem egzaminu. Przed rozpoczęciem egzaminu online kandydaci są zapoznawani ze stosownymi fragmentami uchwały senatu PK dotyczącymi zasad przebiegu egzaminu.
 2. Temat / tematy egzaminu dla danej grupy będą losowane przed rozpoczęciem egzaminu.
 3. Kandydatom nie wolno porozumiewać się między sobą ani z żadnymi innymi osobami podczas egzaminu online. Nie wolno także przed zakończeniem egzaminu opuszczać pomieszczenia w którym kandydat zdaje egzamin, bez uzyskania akceptacji członka WKR nadzorującego przebieg egzaminu.
 4. Przewodniczący WKR może przerwać egzamin kandydatowi nieprzestrzegającemu zasad przebiegu egzaminu oraz skreślić go z listy zdających.
 5. Ewentualne zastrzeżenia dotyczące przebiegu egzaminu należy zgłosić członkowi WKR nadzorującemu przebieg egzaminu. WKR zarejestruje każde zastrzeżenie zgłaszane przez kandydata. Zastrzeżenia niezgłoszone podczas egzaminu nie będą w późniejszym czasie rozpatrywane.
Ocena merytoryczna portfolio oraz prac egzaminacyjnych
 1. Ocena merytoryczna portfolio oraz prac egzaminacyjnych pod względem zgodności z podanymi do wiadomości kandydatów kryteriami dokonywana jest przez komisję egzaminacyjną powoływaną przez Dziekana WA PK. Pracami komisji egzaminacyjnej kieruje Dziekan WA PK. W skład komisji Dziekana powołuje Rektor PK. W skład Komisji wchodzi co najmniej 5 nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego, będących pracownikami WA PK.
 2. Ocena portfolio oraz prac egzaminacyjnych dokonywana jest przez komisję egzaminacyjną bez udziału członków WKR.
 3. Decyzje dotyczące ocen portfolio oraz egzaminu online podejmowane przez komisję egzaminacyjną są ostateczne.
 4. Sposób zapewnienia anonimowości oceny portfolio oraz prac egzaminacyjnych:
  • Nazwiska autorów portfolio oraz prac egzaminacyjnych nie będą znane komisji egzaminacyjnej.
  • Po dokonaniu elektronicznej rejestracji kandydatów nastąpi przypisanie każdemu kandydatowi w sposób losowy przez elektroniczny system rekrutacyjny PK pierwszego czterocyfrowego numeru kodowego.
  • Portfolia będą kodowane przez WKR numerem kodowym o którym mowa w ppkt b.
  • Numer kodowy o którym mowa ppkt b. zostanie umieszczony przez kandydata przed rozpoczęciem egzaminu online na egzaminacyjnym arkuszu rysunkowym, zgodnie z zapisami pkt 11 powyżej. WKR za pośrednictwem połączenia online sprawdzi prawidłowość zapisania numeru kodowego przez kandydata.
  • Przed oceną przez komisję egzaminacyjną dokonuje się zmiany pierwszego numeru kodowego na wygenerowany przez elektroniczny system rekrutacyjny PK, nowy czterocyfrowy drugi numer kodowy. Efektem tego zabiegu jest brak możliwości powiązania rysunków w trakcie oceny przez komisję egzaminacyjną zarówno z osobą kandydata (nazwiskiem, nr PESEL) jak i pierwszym numerem kodowym widocznym podczas rysowania przez kandydatów prac egzaminacyjnych.
  • Nadzór nad zapewnieniem anonimowości portfolio oraz prac egzaminacyjnych sprawują Przewodniczący oraz Sekretarz WKR.
 5. Komisja egzaminacyjna dokonuje oceny portfolio pod względem zgodności z następującymi kryteriami:
 • kompletność portfolio – niezgodność portfolio z obowiązkowym zakresem tematycznym prac wyklucza kandydata z dalszego postępowania rekrutacyjnego,
 • inwencja i wyobraźnia w zakresie architektury,
 • poprawność kompozycji rysunków,
 • zgodność rysunków z zasadami perspektywy,
 • poprawność opracowań walorowych.
 1. Komisja egzaminacyjna dokonuje oceny zgodności portfolio z kryteriami, umieszczając wyniki oceny w tabelach oceny portfolio, sporządzanych indywidualnie dla każdego kandydata. Każda ocena musi uzyskać aprobatę wszystkich członków komisji.

 

 1. Zasady oceny portfolio:
KOMPLETNOŚĆ PORTFOLIO TAK NIE
KRYTERIA OCENY OCENY
6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0  
1 Inwencja i wyobraźnia w zakresie architektury                    
2 Poprawność kompozycji rysunków                    
3 Zgodność rysunków z zasadami perspektywy                    
4 Poprawność opracowań walorowych                    
5   SUMA OCEN CZĄSTKOWYCH  
6   ŚREDNIA ARYTMETYCZNA OCEN CZĄSTKOWYCH  
7   OCENA OSTATECZNA ZA PORTFOLIO  

 

 1. Ocena ostateczna portfolio jest średnią arytmetyczną z sumy ocen cząstkowych przypisanych do każdego z kryteriów, zaokrąglaną do skali: 6,0; 5,5; 5,0; 4,5; 4,0; 3,5; 3,0; 2,5; 2,0. Zaokrąglenia dokonuje się według zasad określonych w poniższej tabeli:

średnia arytmetyczna

z sumy ocen cząstkowych

ocena ostateczna

za pracę rysunkową

2,0 – 2,24 2,0
2,25 – 2,99 2,5
3,00 – 3,24 3,0
3,25 – 3,74 3,5
3,75 – 4,24 4,0
4,25 – 4,74 4,5
4,75 – 5,24 5,0
5,25 – 5,74 5,5
5,75 – 6,0 6,0

 

 1. Uzyskane punkty przelicza się według poniższej tabeli:
ocena liczba punktów
6,0 100
5,5 90
5,0 80
4,5 70
4,0 60
3,5 50
3,0 30
2,5 10
2,0 0

 

 1. Komisja egzaminacyjna dokonuje oceny prac egzaminacyjnych pod względem zgodności z kryteriami oceny, w skład których wchodzą:
 • poprawność kompozycji i opracowania,
 • zgodność z zasadami perspektywy,
 • inwencja i wyobraźnia w zakresie architektury.
 1. Komisja egzaminacyjna dokonuje oceny zgodności prac egzaminacyjnych z poszczególnymi kryteriami umieszczając wyniki oceny w tabelach będących częścią protokołu oceny prac egzaminacyjnych sporządzanych indywidualnie dla każdego kandydata.
  Każda ocena musi uzyskać aprobatę wszystkich członków komisji egzaminacyjnej.
 2. Zasady oceniania prac egzaminacyjnych
KRYTERIA OCENY OCENY
6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0  
1 Poprawność kompozycji i opracowania                    
2 Zgodność z zasadami perspektywy                    
3 Inwencja i wyobraźnia w zakresie architektury                    
4   SUMA OCEN CZĄSTKOWYCH  
5   ŚREDNIA ARYTMETYCZNA OCEN CZĄSTKOWYCH  
6   OCENA OSTATECZNA ZA RYSUNEK 1  

 

 1. Ocena ostateczna każdej pracy egzaminacyjnej jest średnią arytmetyczną z sumy ocen cząstkowych przypisanych do każdego z kryteriów zaokrąglaną do skali: 6,0; 5,5; 5,0; 4,5; 4,0; 3,5; 3,0; 2,5; 2,0. Zaokrąglenia dokonuje się według zasad określonych w poniższej tabeli:

średnia arytmetyczna

z sumy ocen cząstkowych

ocena ostateczna

za pracę rysunkową

2,0 – 2,24 2,0
2,25 – 2,99 2,5
3,00 – 3,24 3,0
3,25 – 3,74 3,5
3,75 – 4,24 4,0
4,25 – 4,74 4,5
4,75 – 5,24 5,0
5,25 – 5,74 5,5
5,75 – 6,0 6,0

 

Uzyskane punkty przelicza się według poniższej tabeli:

ocena liczba punktów
6,0 100
5,5 90
5,0 80
4,5 70
4,0 60
3,5 50
3,0 30
2,5 10
2,0 0

 

 1. Wyniki oceny portfolio oraz prac egzaminacyjnych umieszczane są na indywidualnym koncie kandydata oraz na tablicy ogłoszeń WA w terminie określonym przez Rektora PK w harmonogramie rekrutacji.
 2. Po zakończeniu oceny WKR dokonuje przypisania ocen poszczególnym kandydatom w elektronicznym systemie rekrutacyjnym PK.
 3. Kandydaci mają prawo do osobistego wglądu w swoje prace egzaminacyjne i indywidualne protokoły oceny portfolio oraz egzaminu online w terminie określonym przez WKR WA, po uprzednim złożeniu stosownego podania na co najmniej 3 dni przed ww. terminem. Termin wglądu jest określany po ogłoszeniu wyników oceny portfolio oraz egzaminu online. W związku z przepisami odrębnymi związanymi z zapewnieniem bezpieczeństwa w związku z wystąpieniem stanu epidemii, Dziekan WA, albo Przewodniczący WKR mogą zarządzić procedowanie wglądu o którym mowa powyżej w trybie zdalnym (online), za pośrednictwem łączy internetowych. W takim przypadku zasady i procedury zostaną określone i podane do wiadomości kandydatów niezwłocznie po podjęciu decyzji w tym zakresie, w uzgodnieniu z władzami PK.
 4. W trakcie wglądu kandydaci nie mogą używać: aparatów fotograficznych, telefonów komórkowych oraz jakiegokolwiek innego sprzętu elektronicznego (np. odtwarzaczy cyfrowych, kluczy USB, dysków przenośnych, słuchawek, mikrofonów itp.). W przypadku wglądu online nagrywanie dźwięku i obrazu przez kandydatów jest zakazane.
Tematy prac rysunkowych do portfolio na kierunku architektura

Tematy prac rysunkowych, wchodzących w obowiązujący zakres portfolio kandydatów na 1 rok studiów I stopnia na kierunku architektura, rozpoczynających się roku akademickim 2021/2022 na Wydziale architektury Politechniki Krakowskiej: 

 1. Rysunek wykonany odręcznie ołówkiem na białym bristolu o formacie 50×70 cm w układzie pionowym zatytułowany: Szklane naczynie na owoce. Kompozycja ma być przedstawiona za pomocą walorowego rysunku perspektywicznego. Charakter waloru i ujęcie perspektywiczne dowolne, stosowne do koncepcji kompozycji.

 1. Rysunek wykonany odręcznie ołówkiem na białym bristolu o formacie 50×70 cm w układzie pionowym zatytułowany: Fontanna na placu (bez wody). Kompozycja ma być przedstawiona za pomocą walorowego rysunku perspektywicznego. Charakter waloru i ujęcie perspektywiczne dowolne, stosowne do koncepcji kompozycji.

 1. Rysunek wykonany odręcznie ołówkiem na białym bristolu o formacie 50×70 cm w układzie pionowym zatytułowany: Znak przed wydziałem architektury (bez budynku wydziału w tle). Kompozycja ma być przedstawiona za pomocą walorowego rysunku perspektywicznego. Charakter waloru i ujęcie perspektywiczne dowolne, stosowne do koncepcji kompozycji.

 1. Rysunek wykonany odręcznie ołówkiem na białym bristolu o formacie 50×70 cm w układzie pionowym zatytułowany: Kapliczka przydrożna. Kompozycja ma być przedstawiona za pomocą walorowego rysunku perspektywicznego. Charakter waloru i ujęcie perspektywiczne dowolne, stosowne do koncepcji kompozycji.

 1. Rysunek wykonany odręcznie ołówkiem na białym bristolu o formacie 50×70 cm w układzie pionowym przedstawiający kompozycję złożoną z brył geometrycznych: walca, dwóch sześcianów oraz ostrosłupa. Kompozycja ma być przedstawiona za pomocą walorowego rysunku perspektywicznego. Charakter waloru i ujęcie perspektywiczne dowolne, stosowne do koncepcji kompozycji.