Wskaźniki rekrutacyjne

Kwalifikacja na kierunek architektura odbywa się na podstawie

▪ wyniku egzaminu wstępnego z predyspozycji architektonicznych i uzdolnień artystycznych oraz
▪ wyniku egzaminu maturalnego (albo jego odpowiednika zdanego poza Polską, albo egzaminu dojrzałości albo IB albo EB).

Egzamin wstępny będzie składał się z jednej pracy rysunkowej wykonanej w jednym dniu egzaminacyjnym i będzie to rysunek z wyobraźni – kompozycja o charakterze architektonicznym, na podstawie przedstawionych elementów kompozycji.
Szczegółowe tematy egzaminacyjne będą losowane i ogłaszane w dniu egzaminu, bezpośrednio przed jego rozpoczęciem.

Rysunek oceniany będzie w skali: 6,0; 5,5; 5,0; 4,5; 4,0; 3,5; 3,0; 2,5; 2,0.
Uzyskane oceny przelicza się na punkty według poniższej tabeli:

Ocena 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0
Liczba
punktów
0 0 60 100 120 140 160 180 200

 

Warunkiem przyjęcia na studia jest uzyskanie oceny z egzaminu rysunkowego wynoszącej co najmniej 3,0.

Wskaźnik rekrutacyjny dla kandydatów na I rok studiów na kierunku architektura oblicza się według wzoru:

W=R+(J+H+M)/6 

R – oznacza punkty uzyskane w wyniku oceny rysunku egzaminacyjnego,
natomiast J, H i M oznaczają odpowiednio:
dla kandydatów, którzy zdawali egzamin maturalny
J – oznacza liczbę punktów równą wynikowi procentowemu uzyskanemu na poziomie podstawowym albo liczbę punktów równą dwukrotności wyniku procentowego uzyskanego na poziomie rozszerzonym z języka ojczystego (literatury) kraju, w którym kandydat zdawał egzamin maturalny
H – oznacza liczbę punktów równą wynikowi procentowemu uzyskanemu na poziomie podstawowym albo liczbę punktów równą dwukrotności wyniku procentowego uzyskanego na poziomie rozszerzonym z historii albo historii sztuki albo historii sztuki i kultury albo wiedzy o społeczeństwie albo geografii albo fizyki albo fizyki i astronomii
M – oznacza liczbę punktów równą wynikowi procentowemu uzyskanemu na poziomie podstawowym albo liczbę punktów równą dwukrotności wyniku procentowego uzyskanego na poziomie rozszerzonym z matematyki.

dla kandydatów, którzy zdawali egzamin dojrzałości w skali sześciostopniowej od 1 do 6

punkty otrzymane z przeliczenia ocen uzyskanych na maturze (oceny z części pisemnej albo ustnej, albo średnie ocen z części pisemnej i ustnej) z :

J – języka ojczystego (literatury) kraju, w którym kandydat zdawał egzamin maturalny,

H – historii albo historii sztuki albo historii sztuki i kultury albo wiedzy o społeczeństwie albo geografii albo fizyki,

M – matematyki

według poniższej tabeli:

Ocena 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0
Liczba
punktów
0 0 100 120 140 155 170 185 200

W przypadku gdy podstawą przyjęcia na studia jest egzamin dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o którym mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna przelicza wyniki egzaminu dojrzałości zgodnie z ww. tabelą, a wyniki z zaświadczenia zgodnie z zasadami obowiązującymi kandydatów, którzy zdawali egzamin maturalny.

dla kandydatów, którzy zdawali egzamin dojrzałości w skali czterostopniowej od 2 do 5

punkty otrzymane z przeliczenia ocen uzyskanych na maturze (oceny z części pisemnej albo ustnej, albo średnie ocen z części pisemnej i ustnej) z :

J – języka ojczystego (literatury) kraju, w którym kandydat zdawał egzamin maturalny,

H – historii albo historii sztuki albo historii sztuki i kultury albo wiedzy o społeczeństwie albo geografii albo fizyki,

M – matematyki,

według poniższej tabeli:

Ocena 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0
Liczba
punktów
100 125 150 175 200

W przypadku gdy podstawą przyjęcia na studia jest egzamin dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o którym mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna przelicza wyniki egzaminu dojrzałości zgodnie z ww. tabelą, a wyniki z zaświadczenia zgodnie z zasadami obowiązującymi kandydatów, którzy zdawali egzamin maturalny.

dla kandydatów, którzy zdawali maturę międzynarodową International Baccalaureate

punkty otrzymane z przeliczenia ocen uzyskanych na maturze z:
J – języka ojczystego (literatury) kraju, w którym kandydat zdawał egzamin,

H – historii albo historii sztuki albo historii sztuki i kultury albo wiedzy o społeczeństwie albo geografii albo fizyki albo fizyki i astronomii,

M – matematyki,

według poniższej tabeli:

Ocena liczba punktów
dla kandydatów zdających
na poziomie podstawowym
liczba punktów
dla kandydatów zdających 
na poziomie rozszerzonym
Excellent 100 200
Very good 85 170
Good 70 140
Satisfactory 50 100
Mediocre 30 60
Poor 10 20
Very poor 0 0
dla kandydatów, którzy zdawali maturę europejską European Baccalaureate

do roku 2020, punkty otrzymane z przeliczenia ocen uzyskanych na maturze z:
J – języka ojczystego (literatury) kraju, w którym kandydat zdawał egzamin,

H – historii albo historii sztuki albo historii sztuki i kultury albo wiedzy o społeczeństwie albo geografii albo fizyki albo fizyki i astronomii ,

M – matematyki,

według poniższej tabeli:

Ocena ocena liczbowa
liczba punktów
dla kandydatów zdających
na poziomie podstawowym
liczba punktów
dla kandydatów zdających 
na poziomie rozszerzonym
Excellent 9,0010,00 100 200
Very good 8,008,99 80 160
Good 7,007,99 55 110
Satisfactory 6,006,99 30 60
Sufficient 4,005,99 0 0
Failed (weak)
2,003,99 0 0
Failed (very weak) 0,101,90 0 0

od roku 2021 punkty otrzymane z przeliczenia ocen uzyskanych na maturze z:
J – języka ojczystego (literatury) kraju, w którym kandydat zdawał egzamin,

H -historii albo historii sztuki albo historii sztuki i kultury albo wiedzy o społeczeństwie albo geografii albo fizyki albo fizyki i astronomii ,

M – matematyki,

według poniższej tabeli:

Ocena ocena liczbowa
liczba punktów
dla kandydatów zdających
na poziomie podstawowym
liczba punktów
dla kandydatów zdających 
na poziomie rozszerzonym
Excellent 9,0010,00 100 200
Very good 8,008,99 85 170
Good 7,007,99 70 140
Satisfactory 6,006,99 50 100
Sufficient (pass)
4,005,99 30 60
Failed (weak)
2,003,99 0 0
Failed (very weak) 0,101,90 0 0
dla kandydatów, którzy rekrutują się na podstawie dokumentu wydanego poza Polską

W przypadku kandydatów rekrutujących się na podstawie świadectwa, dyplomu lub innego dokumentu wydanego poza granicami Polski, o którym mowa w art. 69 ust. 2 pkt 4-7 ustawy z 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, wyniki uzyskane przez kandydata w ramach egzaminu maturalnego lub jego odpowiednika w systemie edukacyjnym poza granicami Polski z: języka ojczystego (literatury) kraju, w którym kandydat zdawał egzamin (J), historii albo historii sztuki albo historii sztuki i kultury albo wiedzy o społeczeństwie albo geografii albo fizyki albo fizyki i astronomii (H) i matematyki (M) przeliczane są w skali 200-punktowej dla każdego przedmiotu przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną.

Kandydat, który ukończył szkołę średnią za granicą, może ubiegać się o przyjęcie na studia I stopnia pod warunkiem, że jego wykształcenie będzie podlegało uznaniu z mocy prawa na podstawie art. 93 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uznaniu na mocy umów międzynarodowych bądź uznane zostanie w drodze decyzji administracyjnej.
Świadectwa uzyskane za granicą powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości RP oraz powinny zostać poddane legalizacji albo opatrzone apostille. Powinny także posiadać adnotację, określającą do ubiegania się o przyjęcie na jakie studia uprawnia dany dokument w kraju jego wydania, chyba że istnieje umowa międzynarodowa
przyznająca takie uprawnienie. Jeśli świadectwo nie zawiera informacji o zastosowanej skali ocen, wraz ze świadectwem dostarczyć należy dokument zawierający skalę ocen, przetłumaczony i zalegalizowany (opatrzony apostille) w sposób analogiczny do świadectwa.

Kandydat, który nie zdawał jednego lub dwóch z przedmiotów będących podstawą rekrutacji, może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów otrzymując 0 punktów z tych przedmiotów.

Wskaźnik rekrutacyjny dla kandydatów, którzy są finalistami i laureatami olimpiad

W przypadku finalistów i laureatów stopnia centralnego olimpiad z przedmiotów będących podstawą rekrutacji oraz olimpiady z zakresu wiedzy i umiejętności budowlanych oraz olimpiady wiedzy technicznej, wskaźnik rekrutacyjny dla kandydatów na I rok studiów na kierunku architektura ustala się według wzoru:

W = R + (J  + H + M + 400)/8

Gdzie R oznacza punkty uzyskane w wyniku oceny rysunku,

J, HM mają interpretację zgodną z rodzajem zdawanej matury.

Wskaźnik rekrutacyjny dla kandydatów, którzy są finalistami Konkursu Wiedzy o Tadeuszu Kościuszce

Najlepszym trzem uczniom, będącym finalistami Konkursu Wiedzy o Tadeuszu Kościuszce  organizowanego przez Politechnikę Krakowską, przyznaje się dodatkowo odpowiednio 100, 60 lub 40 punktów w postępowaniu rekrutacyjnym na studia I stopnia na kierunek architektura zgodnie z poniższym wzorem:

W = R + (J + H + M + x) / 6

Gdzie R oznacza punkty uzyskane w wyniku oceny rysunku,

J, HM mają interpretację zgodną z rodzajem zdawanej matury;

x oznacza liczbę dodatkowych punktów.

Wskaźnik rekrutacyjny dla laureatów Konkursu "O Złoty Indeks PK"

Laureatom I, II i III stopnia zawodów finałowych Konkursu „O Złoty Indeks PK” organizowanego przez Politechnikę Krakowską przyznaje się, proporcjonalnie do zajętej w ramach przedmiotu Predyspozycje architektoniczne lokaty, 200, 100 lub 60 punktów w postępowaniu rekrutacyjnym na studia I stopnia na kierunek architektura zgodnie z poniższym wzorem:

W = R + ZI + (J + H + M) / 6

Gdzie R oznacza punkty uzyskane w wyniku oceny rysunku,

J, HM mają interpretację zgodną z rodzajem zdawanej matury;

ZI oznacza liczbę dodatkowych punktów.