Uprawnieni kandydaci

O przyjęcie na studia na kierunku informatyka stosowana mogą ubiegać się kandydaci posiadający tytuł zawodowy inżyniera lub magistra inżyniera. W przypadku kandydatów niebędących absolwentami kierunku informatyka stosowana przeprowadzona zostanie ocena zgodności efektów uczenia się osiągniętych przez kandydata w dotychczasowym toku studiów z efektami uczenia się wymaganymi na kierunku informatyka stosowana.
Wstępnej analizy osiągniętych efektów uczenia się dokonuje kandydat w odpowiednim formularzu. Ostatecznej oceny zgodności osiągniętych efektów uczenia się z wymaganymi dokonywać będzie komisja kwalifikacyjna, powołana przez Dziekana Wydziału Mechanicznego. Do umieszczenia kandydata na liście rankingowej konieczne jest uzyskanie co najmniej 60% zgodności uzyskanych przez kandydata efektów uczenia się z wymaganymi.

Wymagane dokumenty

  1. zaświadczenie o średniej arytmetycznej wszystkich ocen semestralnych z toku studiów lub kserokopia suplementu albo indeksu, niezbędna do wyliczenia średniej arytmetycznej z wszystkich ocen semestralnych;
  2. formularz zawierający wykaz osiągniętych efektów uczenia się (nie dotyczy absolwentów kierunku informatyka stosowana);
  3. pozostałe dokumenty wymienione w zakładce dokumenty.

Wskaźnik rekrutacyjny

Komisja Rekrutacyjna Wydziału Mechanicznego (WKR WM) sporządza listę rankingową kandydatów w oparciu o wartość wskaźnika rekrutacyjnego, wyliczoną na podstawie średniej arytmetycznej z wszystkich ocen semestralnych, obliczonych zgodnie z Regulaminem Studiów na Politechnice Krakowskiej. Podstawą przyjęcia kandydata na studia na kierunku informatyka stosowana jest uzyskanie wskaźnika rekrutacyjnego o wartości wyższej bądź równej wartości minimalnej ustalonej przez WKR WM.

Rozpoczęcie studiów

Studia stacjonarne II stopnia na kierunku informatyka stosowana rozpoczynają się w semestrze letnim roku akademickiego 2023/24.