Uprawnieni kandydaci

O przyjęcie na studia na kierunku informatyka stosowana mogą ubiegać się kandydaci posiadający tytuł zawodowy inżyniera lub magistra inżyniera.

Wymagane dokumenty

  1. dokumenty wymienione w zakładce dokumenty.

Wskaźnik rekrutacyjny

WKR WM sporządza listę rankingową kandydatów w oparciu o wartość wskaźnika rekrutacyjnego, wyliczoną na podstawie wyniku testu sprawdzającego efekty uczenia się. Podstawą przyjęcia kandydata na studia na kierunku informatyka stosowana jest uzyskanie wskaźnika rekrutacyjnego o wartości wyższej bądź równej wartości minimalnej, ustalonej przez WKR WM.

Każdy kandydat jest zobowiązany przystąpić do testu sprawdzającego efekty uczenia się. Test sprawdzający efekty uczenia się odbywa się drogą elektroniczną w miejscu i terminie wyznaczonym przez WKR WM. Test sprawdzający efekty uczenia się jest oceniany w skali od 0 do 100 punktów i obejmuje efekty uczenia się zdefiniowane dla studiów I stopnia na kierunku informatyka stosowana na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej.

Rozpoczęcie studiów

Studia stacjonarne II stopnia na kierunku informatyka stosowana rozpoczynają się w semestrze letnim roku akademickiego 2022/23.