Uprawnieni kandydaci

O przyjęcie na studia na kierunku matematyka mogą ubiegać się kandydaci posiadający co najmniej tytuł zawodowy inżyniera lub licencjata uzyskany w zakresie kierunku spełniającego łącznie dwa warunki:

  • kierunek został przyporządkowany do dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych,
  • dla kierunku wskazano dyscyplinę naukową matematyka lub informatyka jako dyscyplinę, z którą związane jest co najmniej 50 % efektów uczenia się.

Wymagane dokumenty

  1. kserokopia dyplomu ukończenia studiów lub zaświadczenie o ukończeniu studiów,
  2. kserokopia suplementu do dyplomu lub indeksu,
  3. jeżeli powyższe dokumenty nie zawierają wszystkich danych niezbędnych do obliczenia wyniku studiów, to należy dołączyć stosowne zaświadczenie o średniej ocen z toku studiów, która jest średnią arytmetyczną wszystkich ocen semestralnych. Ocena z każdego semestru studiów, realizowanego w systemie ECTS, jest średnią ważoną obliczoną według wzoru:

gdzie n oznacza liczbę punktów ECTS przyporządkowanych wszystkim przedmiotom (modułom) danego semestru w danej formie studiów. Ocena semestralna podawana jest z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, po wcześniejszym zaokrągleniu w górę, jeżeli cyfra na trzecim miejscu po przecinku jest większa lub równa 5.

4. pozostałe dokumenty wymienione w zakładce dokumenty.

Podział na specjalności dla osób przyjętych na studia na kierunku matematyka nastąpi po pierwszym semestrze nauki. Przypisanie studenta do specjalności realizowane będzie z uwzględnieniem preferencji studenta wskazanych w procesie rekrutacji.

 

Wskaźnik rekrutacyjny

WKR WIiT sporządza listę rankingową kandydatów w oparciu o wartość wskaźnika rekrutacyjnego, wyliczoną na podstawie średniej ocen uzyskanych w trakcie studiów I stopnia.

Podstawą przyjęcia kandydata na studia na kierunku matematyka jest uzyskanie wskaźnika rekrutacyjnego o wartości wyższej bądź równej wartości minimalnej, ustalonej przez WKR WIiT.

Rozpoczęcie studiów

Studia stacjonarne II stopnia na kierunku matematyka rozpoczynają się w semestrze zimowym roku akademickiego 2022/23.