Uprawnieni kandydaci

O przyjęcie na studia na kierunku systemy i urządzenia przemysłowe mogą ubiegać się kandydaci posiadający tytuł zawodowy inżyniera lub magistra inżyniera.

W przypadku kandydatów niebędących absolwentami kierunku systemy i urządzenia przemysłowe przeprowadzona zostanie ocena zgodności efektów uczenia się osiągniętych przez kandydata w dotychczasowym toku studiów z efektami uczenia się wymaganymi na kierunku systemy i urządzenia przemysłowe.

Wstępnej analizy osiągniętych efektów uczenia się dokonuje kandydat w odpowiednim formularzu. Ostatecznej oceny zgodności osiągniętych efektów uczenia się z wymaganymi dokonywać będzie komisja kwalifikacyjna, powołana przez Dziekana Wydziału Mechanicznego. Do umieszczenia kandydata na liście rankingowej wymagane jest uzyskanie co najmniej 60% zgodności uzyskanych przez kandydata efektów uczenia się z wymaganymi.

Wymagane dokumenty

  1. zaświadczenie o średniej arytmetycznej wszystkich ocen semestralnych z toku studiów lub kserokopia suplementu albo indeksu niezbędna do wyliczenia średniej arytmetycznej z wszystkich ocen semestralnych,
  2. formularz (dostępny w serwisie rekrutacyjnym PK) zawierający wykaz osiągniętych efektów uczenia się wraz z kartami przedmiotów, które będą stanowić potwierdzenie osiągniętych efektów uczenia się (nie dotyczy absolwentów kierunku systemy i urządzenia przemysłowe),
  3. pozostałe dokumenty wymienione w zakładce dokumenty.

Wskaźnik rekrutacyjny

WKR WM sporządza listę rankingową kandydatów w oparciu o wartość wskaźnika rekrutacyjnego, wyliczoną na podstawie średniej arytmetycznej z wszystkich ocen semestralnych, obliczonych zgodnie z Regulaminem Studiów na Politechnice Krakowskiej.

Podstawą przyjęcia kandydata na studia na kierunku systemy i urządzenia przemysłowe z jednoczesnym przypisaniem do danej specjalności jest uzyskanie wskaźnika rekrutacyjnego o wartości wyższej bądź równej wartości minimalnej, ustalonej przez WKR WM.

Rozpoczęcie studiów

Studia stacjonarne II stopnia na kierunku systemy i urządzenia przemysłowe rozpoczynają się w semestrze letnim roku akademickiego 2022/23.