Uprawnieni kandydaci

O przyjęcie na studia na kierunku automatyka i robotyka mogą ubiegać się kandydaci posiadający tytuł zawodowy inżyniera lub magistra inżyniera.

W przypadku kandydatów niebędących absolwentami kierunku automatyka i robotyka przeprowadzona zostanie ocena zgodności efektów uczenia się osiągniętych przez kandydata w dotychczasowym toku studiów z efektami uczenia się wymaganymi na kierunku automatyka i robotyka.

Wstępnej analizy osiągniętych efektów uczenia się dokonuje kandydat w odpowiednim formularzu. Ostatecznej oceny zgodności osiągniętych efektów uczenia się z wymaganymi dokonywać będzie komisja kwalifikacyjna, powołana przez Dziekana Wydziału Mechanicznego dla kierunku automatyka i robotyka. Do umieszczenia kandydata na liście rankingowej wymagane jest uzyskanie co najmniej 60% zgodności uzyskanych przez kandydata efektów uczenia się z wymaganymi.

Wymagane dokumenty

  1. zaświadczenie o średniej arytmetycznej wszystkich ocen semestralnych z toku studiów lub kserokopia suplementu albo indeksu niezbędna do wyliczenia średniej arytmetycznej z wszystkich ocen semestralnych
  2. formularz zawierający wykaz osiągniętych efektów uczenia się wraz z kartami przedmiotów, które będą stanowić potwierdzenie osiągniętych efektów uczenia się (nie dotyczy absolwentów kierunku automatyka i robotyka)
  3. pozostałe dokumenty wymienione  w zakładce dokumenty.

Wskaźnik rekrutacyjny

WKR WM sporządza listę rankingową kandydatów w oparciu o wartość wskaźnika rekrutacyjnego, wyliczoną na podstawie średniej arytmetycznej z wszystkich ocen semestralnych, obliczonych zgodnie z Regulaminem Studiów na Politechnice Krakowskiej.

Podstawą przyjęcia kandydata na studia na kierunku automatyka i robotyka z jednoczesnym przypisaniem do danej specjalności jest uzyskanie wskaźnika rekrutacyjnego o wartości wyższej bądź równej wartości minimalnej, ustalonej przez WKR WM.

Rozpoczęcie studiów

Studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia na kierunku automatyka i robotyka rozpoczynają się w semestrze letnim roku akademickiego 2021/22.

© 2012–2019 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki