Zwrot opłaty rekrutacyjnej

Opłata za przeprowadzenie rekrutacji podlega zwrotowi w przypadkach:
1) nieuruchomienia kierunku;
2) niezdania przez kandydata egzaminu maturalnego;
3) nieuwzględnienia kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym z powodu wniesienia opłaty po terminie określonym w harmonogramie rekrutacji;
4) wielokrotnego, omyłkowego wniesienia opłaty.

Opłatę za przeprowadzenie rekrutacji zwraca się na pisemny wniosek kandydata.
Wnioski należy kierować do właściwej wydziałowej komisji rekrutacyjnej w terminie do 8 października 2021 r. Wnioski złożone po terminie pozostawia się bez rozpoznania.