Wybierz dyscyplinę

Zarejestruj się

Wnieś opłatę w terminie

Weź udział w postępowaniu kwalifikacyjnym

Dostarcz dokumenty do Komisji Rekrutacyjnej

Ogłoszenie list zakwalifikowanych do wpisu

Wpis na listę doktorantów

Widzimy się na Politechnice

Wpis na listę doktorantów

Przyjęcie do Szkoły Doktorskiej PK następuje w drodze wpisu na listę doktorantów, na podstawie list rankingowych przygotowanych przez komisje rekrutacyjne osobno dla każdej dyscypliny.

Wpis na listę doktorantów zostanie dokonany pod warunkiem, że kandydat w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji złoży w siedzibie Biura SD PK oryginał oświadczenia potwierdzającego podjęcie kształcenia w SD PK.

Oświadczenie, które należy złożyć zawiera m. in.

  1. numer rachunku osobistego konta bankowego, na które ma być przekazywana kwota stypendium doktoranckiego;
  2. informację o posiadaniu/nieposiadaniu stopnia doktora;
  3. informację o pobieraniu/niepobieraniu stypendium doktoranckiego w innych szkołach doktorskich, spełnieniu/niespełnieniu warunku do pobierania stypendium doktoranckiego zgodnie z art. 209 ust. 10 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Opłaty

Opłata za przeprowadzenie rekrutacji do kształcenia w Szkole Doktorskiej Politechniki Krakowskiej
rozpoczynającego się w roku akademickim 2023/24 wynosi

200 zł