Rekrutacja uzupełniająca

Stopień I

Rekrutacja uzupełniająca na podstawie zweryfikowanego wyniku matury 2022

Kandydaci, którzy ubiegali się o przyjęcie na studia I stopnia i którym, w wyniku weryfikacji sumy punktów lub odwołania od wyniku weryfikacji sumy punktów z części pisemnej egzaminu maturalnego, wniesionego do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego, podwyższony został wynik egzaminu maturalnego z przedmiotu stanowiącego podstawę rekrutacji, mogą złożyć do właściwej komisji rekrutacyjnej wniosek o przeprowadzenie rekrutacji uzupełniającej. Wniosek można złożyć do 30 września 2022 r.

Komisje rekrutacyjne zobowiązane są uwzględnić zweryfikowany wynik egzaminu maturalnego. Przyjęcie na pierwszy rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych następuje w przypadku, gdy zweryfikowane wyniki przedłożone przez kandydatów spełniają kryteria punktowe, ustalone przez komisje rekrutacyjne w zakończonym postępowaniu rekrutacyjnym.

Rekrutacja uzupełniająca dotyczy wyłącznie rekrutacji przeprowadzanej na rok akademicki 2022/23 oraz wyłącznie tego kierunku studiów, o przyjęcie na który uprzednio ubiegał się kandydat.

Wzór wniosku o przeprowadzenie rekrutacji uzupełniającej.