Słowniczek terminów dla studentów I roku

paź 8, 2020

Rekrutacja za nami, rok akademicki 2020/21 wystartował i w związku z tym przygotowaliśmy dla studentów I roku słowniczek terminów, które na początku prawdopodobnie wydadzą się niezrozumiałe. Co to jest kolokwium, seminarium, czy warunek? Czym się różnią ćwiczenia od konwersatorium? Godziny rektorskie od dziekańskich? Przygotowaliśmy krótki słowniczek terminów najczęściej używanych w języku studenckim.

 

Absolutorium – ukończenie studiów, ale bez uzyskania dyplomu. Takie ukończenie studiów nie ma znaczenia prawnego.

Absolwent – osoba, która ukończyła pewien etap edukacji, czyli szkołę uczelnię, kurs. W praktyce – szczęśliwiec, który przeżył studia i może się poszczycić dyplomem magistra, inżyniera lub licencjata.

Adiunkt – stanowisko na uczelni wyższej lub w instytucie naukowym, na które można powołać osoby posiadające tytuł naukowy doktora.

Akredytacja – potwierdzenie jakości kształcenia nadawane przez Państwową Komisję Akredytacyjną. Na Politechnice wiele kierunków i laboratoriów posiada akredytacje.

Asystent – najniższe rangą stanowisko w szkołach wyższych, na którym mogą pracować osoby posiadające tytuł magistra lub magistra inżyniera. Asystent nie jest samodzielnym pracownikiem naukowym. Ze względu na młody (zazwyczaj) wiek, często mylony ze studentem.

Ćwiczenia (konwersatorium) – podstawowy rodzaj zajęć dydaktycznych na studiach wyższych. Ich celem jest pogłębienie zagadnień przekazywanych w czasie wykładów. Dlatego też ćwiczenia odbywają się zazwyczaj w małych grupach (a przynajmniej mniejszych niż wykłady) i trwają półtorej godziny. Na ćwiczeniach przysypianie zazwyczaj nie uchodzi na sucho – zalecana jest nieustanna czujność i przygotowanie do zajęć. Odmianą i uzupełnieniem ćwiczeń są na niektórych kierunkach studiów laboratoria lub konwersatoria.

DS – Dom Studencki lub akademik. Miejsce, gdzie mieszkają studenci.

Dziekan – osoba stojąca na czele wydziału, przełożony wszystkich pracowników i studentów wydziału. Podejmuje decyzje w sprawach studenckich, wynikających z regulaminu studiów, np. zaliczenie semestru, dopuszczenie do egzaminu dyplomowego, udzielenie urlopu dziekańskiego i najważniejsza rzecz dla wszystkich studentów – decyduje o ustanowieniu godzin dziekańskich (patrz. godziny dziekańskie).

„Dziekanka”, urlop dziekański – przerwa w studiach podejmowana na okres semestru lub roku akademickiego. Zgodę na udzielenie urlopu dziekańskiego wydaje dziekan.

Dziekanat – miejsce owiane złą sławą i napawające grozą nawet najbardziej zaprawionych w bojach studentów. Krąży legenda, że Panie z dziekanatu wiedzą wszystko i to one decydują o „być albo nie być” studenta. Pań z dziekanatów na Politechnice Krakowskiej nie należy się bać, ponieważ to bardzo sympatyczne i miłe osoby. Ale promienny uśmiech i uprzejme „dzień dobry” jest zawsze mile widziany. W dziekanacie załatwia się wszelkie sprawy związane z tokiem studiów np. rozliczenie indeksu na koniec semestru czy roku akademickiego, „podbicie” legitymacji studenckiej, pobieranie i składanie różnego rodzaju dokumentów i wniosków.

Egzamin – ostateczne (może nie zupełnie), kończące dany przedmiot sprawdzenie wiedzy studenta. U większości żaków powoduje takie objawy jak: nałogowe bieganie do punktu ksero, gorączkowe przeglądanie notatek, nerwowe podpytywanie kolegów z wyższych lat co było rok temu na egzaminie. Egzamin może mieć formę pisemną, zazwyczaj preferowaną przez studentów ze względu na większe możliwości improwizacji, lub formę ustną. W przypadku niepowodzenia student może zdawać egzamin poprawkowy.

Egzamin poprawkowy – zwany potocznie „kampanią wrześniową” z uwagi na to, że odbywa się on zwykle w sesji poprawkowej, która ma miejsce we wrześniu.

Godziny dziekańskie – ustalone dla danego wydziału przez dziekana w szczególnych okolicznościach dni bądź godziny wolne od zajęć dydaktycznych.

Godziny rektorskie – ustalone dla całej uczelni przez rektora w szczególnych okolicznościach dni bądź godziny wolne od zajęć dydaktycznych.

Immatrykulacja – uroczysty akt przyjęcia w poczet studentów i słowo, którego większość studentów nigdy nie słyszało.

Indeks – czyli po prostu taki studencki „dzienniczek”, wyciągany z głębin w okresie około sesyjnym. Służy do zbierania podpisów i ocen od wszystkich wykładowców, z którymi mieliśmy zajęcia. Po zdobyciu wpisów należy odstać swoje w kolejce do dziekanatu, gdzie uzyskuje się pieczątkę i podpis dziekana informujący o zaliczeniu semestru. Następnie indeks należy ponownie bezpiecznie schować. Na Politechnice Krakowskiej funkcjonują wirtualne indeksy, dzięki czemu studenci nie muszą się już bać, że go zgubią, ani biegać za wpisami (a był to świetny sposób na utrzymanie kondycji).

Juwenalia – święto studentów i kilka pięknych dni w maju, na które czekają cały rok. Tradycja Juwenaliów sięga XV wieku i jest związana z Krakowem, gdzie odbyły się po raz pierwszy. Politechnika Krakowska oprócz udziału w Juwenaliach, organizuje także własne święto pod nazwą Czyżynalia.

Kolokwium, „kolos” – przedsmak egzaminu. Odbywający się w formie ustnej lub pisemnej sprawdzian bieżącej wiedzy, będący warunkiem dopuszczenia studenta do egzaminu.

„Komis”, egzamin komisyjny – ostatnia szansa na zaliczenie danego przedmiotu. Egzamin komisyjny odbywa się na wniosek studenta, który musi złożyć u dziekana wydziału.

Konsultacje – godziny dyżurów wykładowców, podczas których przyjmują studentów.

Kwadrans akademicki – zwyczaj na uczelniach wyższych, wedle którego studenci mogą opuścić zajęcia bez żadnych konsekwencji, gdy prowadzący spóźnia się 15 minut, a nie uprzedził o tym studentów.

Legitymacja studencka – bardzo ważny dokument. Nie tylko jest dowodem na to, że jesteśmy studentami, ale przede wszystkim uprawnia do wszystkich zniżek (na bilety, wejściówki, pożywienie). Legitymacji studenckiej nie należy gubić i trzeba pamiętać, by dwa razy do roku podbić ją w dziekanacie lub sekretariacie.

Lektorat – obowiązkowe zajęcia nauki języków obcych.

Obrona – egzamin dyplomowy, ustny egzamin końcowy, w czasie którego prezentujesz komisji swoją, napisaną w pocie czoła, pracę dyplomową. Po obronie pracy otrzymujesz tytuł licencjata lub magistra.

Promotor – w okresie pisania pracy dyplomowej najważniejsza osoba w Twoim życiu i niemal członek rodziny. Opiekun naukowy studenta w trudnym okresie pisania pracy.

Rada Wydziału – organ przedstawicielski wydziału, w skład którego wchodzą przedstawiciele wszystkich grup społeczności akademickich na Wydziale: nauczyciele akademiccy, w tym profesorowie, studenci i doktoranci.

Rektor – osoba stojąca na czele uczelni wyższej. Oficjalny tytuł, jakim należy zwracać się do rektora to „Jego Magnificencja”.

Semestr – okresy zajęć dydaktycznych na uczelniach wyższych. Wyróżnia się semestr zimowy i semestr letni, które zazwyczaj trwają około 15 tygodni i zawsze kończone są sesją egzaminacyjną.

Seminarium – zajęcia dydaktyczne dla studentów lub doktorantów mające na celu przygotowanie do napisania pracy dyplomowej (lub doktorskiej). Prowadzone przez promotora w niewielkich grupach.

Sesja – bardzo ciężki okres w życiu każdego studenta, w którym wprawdzie nie odbywają się żadne zajęcia, ale za to trwają egzaminy. Sesja żartobliwie nazywana jest „Systemem Eliminacji Słabych Jednostek Akademickich” i stanowi prawdziwą próbę walki z lenistwem, umiejętnością opanowania stresu i nerwów. Na szczęście odbywa się tylko dwa razy do roku.

Studia I stopnia – studia inżynierskie lub licencjackie. Studia inżynierskie trwają siedem do ośmiu semestrów (3,5 roku – 4 lata). Kończą się egzaminem inżynierskim i uprawniają absolwenta do posługiwania się tytułem inżynieria i kontynuacji nauki na studiach II stopnia.

Studia II stopnia –  studia magisterskie, które mogą podjąć osoby posiadające tytuł co najmniej licencjata. Studia trwają 2 lata (4 semestry) i kończą się obroną pracy magisterskiej i uprawniają absolwenta do posługiwania się tytułem magistra oraz do podjęcia studiów III stopnia – doktoranckich.

Termin zerowy lub egzamin zerowy – egzamin, którego termin jest wcześniejszy niż tez przewidziany w sesji. Podejście do egzaminu w terminie zerowym nie jest obowiązkowe, ale skorzystanie z niego może czasem zwiększyć ilość możliwych podejść do egzaminu.

Walet – student, który posiada kłopoty lokalowe, czyli po prostu nie ma gdzie spać i w związku z tym pomieszkuje u znajomych w akademiku lub na stancji. Nazwa spanie „na waleta” wzięła się ze sposobu spania na jednym łóżku, w czasie którego nogi jednej osoby znajdują się koło głowy drugiej, czyli ułożenie przypomina figury na kartach.

Warunek – pozwolenie na ponowne zaliczenie niezdanego przedmiotu w następnym roku, gdy próby zdania egzaminu w sesji poprawkowej i na komisie się nie powiodły. Warunek jest zazwyczaj płatny.

Wykład – forma zajęć na uczelni wyższej , która polega na przekazywaniu wiedzy przez prowadzącego w formie monologu. Zazwyczaj obecność na wykładach nie jest obowiązkowa, (chyba że prowadzący postanowi inaczej i nie zważając na oburzenie studentów wprowadzi listę obecności). Dobrze jednak bywać na wykładach, aby mieć jakąś wiedzę na egzaminie końcowym, chociażby tylko taką, by wiedzieć jak wygląda wykładowca.

Wykład monograficzny – zajęcia polegające na tym, że prowadzący przekazuje wiedzę dotyczącą dziedziny, w której się specjalizuje i prowadzi badania naukowe. Zwykle zawierają niezbyt rozbudowany zakres materiału.

Zaliczenie – obiekt westchnień wszystkich studentów. Wpis do indeksu potwierdzający ukończenie kursu przewidzianego w programie (czyli obecność na zajęciach, zdanie wszystkich kolokwiów, aktywność na zajęciach, oddanie projektów). Aby przystąpić do egzaminu z danego przedmiotu konieczne jest wcześniejsze uzyskanie zaliczenia. Student musi uzyskać zaliczenia ze wszystkich przedmiotów, aby zaliczyć rok.

Zamawiane kierunki – to lista kierunków technicznych, matematycznych i przyrodniczych, które są ustalone przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i finansowane ze środków Unii Europejskiej. Celem tworzenia kierunków zamawianych na uczelniach jest zwiększenie liczby studentów w obszarach kluczowych dla gospodarki.

Zjazd – 1. forma organizacji studiów niestacjonarnych. Okres, w których odbywają się zajęcia dla studentów uczących się zaocznie. Zazwyczaj odbywają się w weekendy – od piątku do niedzieli albo od soboty do niedzieli. 2. Zjazd absolwentów – spotkanie po latach z kolegami z kierunku oraz często wykładowcami, będące okazją do pochwalenia się osiągnięciami i powspominania „pięknych, studenckich lat”.

(autor: JS)