Zasady przyznawania punktów za tytuł technika

Stopień I

Zasady przyznawania dodatkowych punktów za tytuł technika

Do liczby punktów, stanowiącej wartość wskaźnika rekrutacyjnego, obliczonego zgodnie z odpowiednim trybem naboru, na kierunkach wymienionych w tabeli, dodaje się punkty za wyniki na dyplomie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe lub wyniki na dyplomie zawodowym:

1. Punkty przyznawane za wyniki na dyplomie zawodowym odpowiadają ich wartości procentowej.

2. Punkty za wyniki na dyplomie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe przeliczane są zgodnie z wzorem:

W = 0,3 x WP + 0,7 x WPR

gdzie
WP to wynik procentowy uzyskany z części pisemnej
WPR to wynik procentowy uzyskany z części praktycznej

W przypadku udokumentowania przez kandydata posiadania więcej niż jednej kwalifikacji na dyplomie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe, pod uwagę brane są wyniki z części pisemnej i części praktycznej z tej kwalifikacji, z której kandydat otrzymał najwyższy wynik.