Wgrywanie dokumentów

Sie 21, 2020

Uwaga! Kandydaci zakwalifikowani do wpisu na listę studentów proszeni są o wgranie dokumentów na swoich kontach rekrutacyjnych (zakładka „dane kandydata”; link „wgrane dokumenty”).

Kierując się potrzebą zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom PK i kandydatom na studia wydziałowa komisja rekrutacyjna dokona wpisu na listę studentów po wgraniu przez kandydata w programie do elektronicznej rejestracji:

a) skanów wymaganych dokumentów;

b) dowodu wniesienia opłaty za wydanie legitymacji studenckiej albo skanu oświadczenia o posiadaniu legitymacji studenckiej;

c) dowodu wniesienia opłaty za przeprowadzenie rekrutacji na studia (tylko w przypadku braku zaksięgowania tej opłaty na koncie kandydata w systemie elektronicznej rejestracji PK).

Kandydat zobowiązany jest do sprawdzenia poprawności wprowadzonych do systemu elektronicznej rejestracji PK danych osobowych.
Politechnika Krakowska nie ponosi odpowiedzialności za błędne wprowadzenie przez kandydata danych do systemu elektronicznej rejestracji PK.
Osoba wpisana na listę studentów, która wgrała w programie do elektronicznej rejestracji skany wymaganych dokumentów, zobowiązana jest:

a) złożyć komplet wymaganych dokumentów,

b) okazać w celu weryfikacji danych dowód osobisty, a w przypadku jego braku paszport.

Sposób i termin dokonania czynności, o których mowa powyżej ustala wydziałowa komisja rekrutacyjna z zastrzeżeniem, iż ostateczny termin dokonania tych czynności upływa 9 października 2020 r.
Obowiązki przyjęcia kompletu wymaganych dokumentów, potwierdzenia za zgodność z oryginałem wymaganych dokumentów oraz weryfikacji danych osobowych osoby wpisanej na listę studentów spoczywają, w zależności od organizacji pracy na danym wydziale, na pracowniku dziekanatu bądź na pracowniku wydziałowej komisji rekrutacyjnej.