Wskaźniki rekrutacyjne

Stopień I

DLA KANDYDATÓW Z NOWĄ MATURĄ

WSKAŹNIK REKRUTACYJNY DLA STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I STOPNIA *

W1 to wskaźnik liczony dla matematyki albo innego przedmiotu obowiązkowego wskazanegow tabeli zgodnie z wzorem W1=P albo W1=2R.

W2 to wskaźnik liczony dla jednego ze wskazanych w tabeli przedmiotów charakterystycznych dla danego kierunku zgodnie z wzorem W2=2R.

P oznacza liczbę punktów odpowiadającą wynikowi procentowemu uzyskanemu z części pisemnej egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym.

R oznacza liczbę punktów odpowiadającą wynikowi procentowemu uzyskanemu z części pisemnej egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym.

W przypadku kandydatów na kierunki budownictwo lub transport prowadzone na Wydziale Inżynierii Lądowej dopuszcza się również wyliczenie wskaźnika W2 zgodnie z wzorem W2=P, gdzie P oznacza liczbę punktów odpowiadającą wynikowi procentowemu uzyskanemu z części pisemnej egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym.

Kandydat, który nie zdawał egzaminu maturalnego z matematyki lub innego przedmiotu obowiązkowego albo z przedmiotu charakterystycznego dla poszczególnych kierunków, może ubiegać się o przyjęcie na pierwszy rok studiów, otrzymując 0 punktów z jednego z ww. przedmiotów.

Zasady przyznawania dodatkowych punktów za tytuł technika
Do liczby punktów, stanowiącej wartość wskaźnika rekrutacyjnego, obliczonego zgodnie z odpowiednim trybem naboru, na kierunkach wymienionych w tabeli, dodaje się punkty za wyniki na dyplomie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe lub wyniki na dyplomie zawodowym:

1. Punkty przyznawane za wyniki na dyplomie zawodowym odpowiadają ich wartości procentowej.
2. Punkty za wyniki na dyplomie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe przeliczane są zgodnie z wzorem:


gdzie:
WP to wynik procentowy uzyskany z części pisemnej,
WPR to wynik procentowy uzyskany z części praktycznej.

W przypadku udokumentowania przez kandydata posiadania więcej niż jednej kwalifikacji na dyplomie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe, pod uwagę brane są wyniki z części pisemnej i części praktycznej z tej kwalifikacji, z której kandydat otrzymał najwyższy wynik.

*z wyjątkiem kandydatów na kierunki: architektura, architektura krajobrazu i inżynieria wzornictwa przemysłowego

 

ARCHITEKTURA

Wskaźnik rekrutacyjny dla kandydatów na I rok studiów na kierunku architektura ustala się według wzoru:

R1R2 oznaczają punkty uzyskane odpowiednio w wyniku oceny pierwszego i drugiego rysunku, natomiast J, HM oznaczają w przypadku kandydatów, którzy zdawali egzamin maturalny, liczbę równą P albo 2R, gdzie PR oznaczają odpowiednio wynik procentowy, podany na świadectwie dojrzałości, uzyskany w części pisemnej egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym albo rozszerzonym z: języka ojczystego (literatury) kraju, w którym kandydat zdawał egzamin maturalny (J), historii albo historii sztuki albo historii sztuki i kultury albo wiedzy o społeczeństwie albo geografii albo fizyki albo fizyki i astronomii (H) i matematyki (M).

ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU

Wskaźnik rekrutacyjny dla kandydatów na I rok studiów na kierunku architektura krajobrazu ustala się według wzoru

gdzie Po oznacza punkty uzyskane w wyniku oceny portfolio, natomiast JM oznaczają w przypadku kandydatów, którzy zdawali egzamin maturalny, liczbę równą P albo 2R,
gdzie PR oznaczają odpowiednio wynik procentowy, podany na świadectwie dojrzałości, uzyskany w części pisemnej egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym albo rozszerzonym z: języka ojczystego (literatury) kraju, w którym kandydat zdawał egzamin maturalny (J) i matematyki (M);

 

 

INŻYNIERIA WZORNICTWA PRZEMYSŁOWEGO

W drugim etapie kwalifikacji ustala się Wskaźnik rekrutacyjny według wzoru:

E oznacza liczbę punktów uzyskanych w pierwszym etapie kwalifikacji, natomiast w przypadku kandydatów, którzy zdawali egzamin maturalny PR oznaczają odpowiednio wynik procentowy, podany na świadectwie dojrzałości, uzyskany w części pisemnej egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym (P) lub rozszerzonym (R) z jednego ze wskazanych poniżej przedmiotów stanowiących podstawę rekrutacji: matematyki albo fizyki albo fizyki i astronomii albo informatyki.

*z wyjątkiem kierunków: architektura, architektura krajobrazu, inżynieria wzornictwa przemysłowego

© 2012–2019 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki