Wskaźniki rekrutacyjne

Stopień I

DLA KANDYDATÓW Z NOWĄ MATURĄ

WSKAŹNIK REKRUTACYJNY DLA STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I STOPNIA *

W1 to wskaźnik liczony dla matematyki albo innego przedmiotu obowiązkowego wskazanegow tabeli zgodnie z wzorem W1=P albo W1=2R.

W2 to wskaźnik liczony dla jednego ze wskazanych w tabeli przedmiotów charakterystycznych dla danego kierunku zgodnie z wzorem W2=2R.

P oznacza liczbę punktów odpowiadającą wynikowi procentowemu uzyskanemu z części pisemnej egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym.

R oznacza liczbę punktów odpowiadającą wynikowi procentowemu uzyskanemu z części pisemnej egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym.

W przypadku kandydatów na kierunki budownictwo lub transport prowadzone na Wydziale Inżynierii Lądowej dopuszcza się również wyliczenie wskaźnika W2 zgodnie z wzorem W2=P, gdzie P oznacza liczbę punktów odpowiadającą wynikowi procentowemu uzyskanemu z części pisemnej egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym.

Kandydat, który nie zdawał egzaminu maturalnego z matematyki lub innego przedmiotu obowiązkowego albo z przedmiotu charakterystycznego dla poszczególnych kierunków, może ubiegać się o przyjęcie na pierwszy rok studiów, otrzymując 0 punktów z jednego z ww. przedmiotów.

Zasady przyznawania dodatkowych punktów za tytuł technika
Do liczby punktów, stanowiącej wartość wskaźnika rekrutacyjnego, obliczonego zgodnie z odpowiednim trybem naboru, na kierunkach wymienionych w tabeli, dodaje się punkty za wyniki na dyplomie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe lub wyniki na dyplomie zawodowym:

1. Punkty przyznawane za wyniki na dyplomie zawodowym odpowiadają ich wartości procentowej.
2. Punkty za wyniki na dyplomie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe przeliczane są zgodnie z wzorem:


gdzie:
WP to wynik procentowy uzyskany z części pisemnej,
WPR to wynik procentowy uzyskany z części praktycznej.

W przypadku udokumentowania przez kandydata posiadania więcej niż jednej kwalifikacji na dyplomie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe, pod uwagę brane są wyniki z części pisemnej i części praktycznej z tej kwalifikacji, z której kandydat otrzymał najwyższy wynik.

*z wyjątkiem kandydatów na kierunki: architektura, architektura krajobrazu i inżynieria wzornictwa przemysłowego

 

ARCHITEKTURA

Kryterium kwalifikacyjnym na kierunek architektura jest egzamin wstępny z predyspozycji architektonicznych i uzdolnień artystycznych oraz wyniki egzaminu maturalnego, wyniki
egzaminu dojrzałości, wyniki matury międzynarodowej (International Baccalaureate) albo wyniki egzaminu maturalnego lub jego odpowiednika uzyskane w systemie edukacyjnym poza granicami Polski.

Wskaźnik rekrutacyjny dla kandydatów na I rok studiów na kierunku architektura ustala się według wzoru:

R1R2 oznaczają punkty uzyskane odpowiednio w wyniku oceny pierwszego i drugiego rysunku, natomiast J, HM oznaczają w przypadku kandydatów, którzy zdawali egzamin maturalny, liczbę równą P albo 2R, gdzie PR oznaczają odpowiednio wynik procentowy, podany na świadectwie dojrzałości, uzyskany w części pisemnej egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym albo rozszerzonym z: języka ojczystego (literatury) kraju, w którym kandydat zdawał egzamin maturalny (J), historii albo historii sztuki albo historii sztuki i kultury albo wiedzy o społeczeństwie albo geografii albo fizyki albo fizyki i astronomii (H) i matematyki (M).

Zakres wymagań i sposób przeprowadzenia egzaminu wstępnego z predyspozycji architektonicznych i uzdolnień artystycznych na kierunek architektura

ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU

Kryterium kwalifikacyjnym na kierunek architektura krajobrazu jest ocena portfolio oraz wyniki egzaminu maturalnego, wyniki egzaminu dojrzałości, wyniki matury międzynarodowej
(International Baccalaureate) albo wyniki egzaminu maturalnego lub jego odpowiednika uzyskane w systemie edukacyjnym poza granicami Polski.

Wskaźnik rekrutacyjny dla kandydatów na I rok studiów na kierunku architektura krajobrazu ustala się według wzoru

gdzie Po oznacza punkty uzyskane w wyniku oceny portfolio, natomiast JM oznaczają w przypadku kandydatów, którzy zdawali egzamin maturalny, liczbę równą P albo 2R,
gdzie PR oznaczają odpowiednio wynik procentowy, podany na świadectwie dojrzałości, uzyskany w części pisemnej egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym albo rozszerzonym z: języka ojczystego (literatury) kraju, w którym kandydat zdawał egzamin maturalny (J) i matematyki (M);

Portfolio

 Zakres wymagań dla portfolio

Warunki techniczne i sposób przekazywania portfolio

INŻYNIERIA WZORNICTWA PRZEMYSŁOWEGO

Kryterium kwalifikacyjnym jest egzamin wstępny z uzdolnień artystycznych oraz wyniki z jednego z następujących egzaminów: egzaminu maturalnego, egzaminu dojrzałości, matury międzynarodowej (International Baccalaureate) albo egzaminu maturalnego lub jego odpowiednika uzyskane w systemie edukacyjnym poza granicami Polski.
Egzamin wstępny z uzdolnień artystycznych dla kandydatów na I rok studiów na kierunku inżynieria wzornictwa przemysłowego na Wydziale Mechanicznym PK składa się z dwóch części:
część I – egzamin praktyczny,
część II – ocena portfolio.

W drugim etapie kwalifikacji ustala się Wskaźnik rekrutacyjny według wzoru:

E oznacza liczbę punktów uzyskanych w pierwszym etapie kwalifikacji, natomiast w przypadku kandydatów, którzy zdawali egzamin maturalny PR oznaczają odpowiednio wynik procentowy, podany na świadectwie dojrzałości, uzyskany w części pisemnej egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym (P) lub rozszerzonym (R) z jednego ze wskazanych poniżej przedmiotów stanowiących podstawę rekrutacji: matematyki albo fizyki albo fizyki i astronomii albo informatyki.

Zakres wymagań i sposób przeprowadzania egzaminu wstępnego z uzdolnień artystycznych

*z wyjątkiem kierunków: architektura, architektura krajobrazu, inżynieria wzornictwa przemysłowego