Wskaźniki Rekrutacyjne

Wskaźnik rekrutacyjny dla kandydatów z maturą międzynarodową

Wskaźnik rekrutacyjny dla kandydatów, którzy zdawali maturę międzynarodową (International Baccalaureate) ustala się przeliczając oceny uzyskane w części pisemnej tej matury z przedmiotów stanowiących podstawę rekrutacji, według poniższej tabeli:

Ocena liczba punktów
dla kandydatów zdających
na poziomie standard level (SL)
liczba punktów
dla kandydatów zdających 
na poziomie higher level (HL)
Excellent 100 200
Very good 85 170
Good 70 140
Satisfactory 50 100
Mediocre 30 60
Poor 10 20
Very poor 0 0

Wskaźnik rekrutacyjny dla kandydatów z maturą zagraniczną

W przypadku kandydatów rekrutujących się na podstawie świadectwa, dyplomu lub innego dokumentu wydanego poza granicami Polski, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 4-7 ustawy z 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, wyniki uzyskane z przedmiotów stanowiących podstawę rekrutacji przeliczane są na punkty w skali 200-punktowej przez wydziałową komisję rekrutacyjną. W przypadku gdy na przedłożonym przez kandydata świadectwie, dyplomie lub innym dokumencie nie widnieje żaden z przedmiotów stanowiących podstawę rekrutacji, kandydat ma możliwość przystąpienia do organizowanego przez Politechnikę Krakowską egzaminu wstępnego z matematyki.
Egzamin wstępny z matematyki przeprowadzany jest w zakresie odpowiadającym egzaminowi maturalnemu z matematyki, zdawanemu w Polsce w 2021 r. na poziomie rozszerzonym. Termin egzaminu zostanie określony w harmonogramie rekrutacji.29
Warunkiem przystąpienia do egzaminu wstępnego z matematyki jest uprzednie uiszczenie opłaty za przeprowadzenie rekrutacji na studia.

Wskaźnik rekrutacyjny dla kandydatów ze „starą maturą”

Wskaźnik rekrutacyjny dla kandydatów, którzy zdawali egzamin dojrzałości oceniany w skali sześciostopniowej od 1 do 6 ustala się przeliczając oceny uzyskane w części pisemnej egzaminu dojrzałości z przedmiotów stanowiących podstawę rekrutacji, według poniższej tabeli:

Ocena 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0
Punkty 200 170 140 100 60

Wskaźnik rekrutacyjny dla kandydatów, którzy zdawali egzamin dojrzałości oceniany w skali czterostopniowej od 2 do 5 ustala się przeliczając oceny uzyskane w części pisemnej egzaminu dojrzałości z przedmiotów stanowiących podstawę rekrutacji (z wyłączeniem informatyki), według poniższej tabeli:

Ocena 5,0 4,0 3,0
Punkty 200 150 100