Wskaźniki Rekrutacyjne

WSKAŹNIK REKRUTACYJNY NA STUDIA I STOPNIA *

* Poniższy wskaźnik rekrutacyjny obowiązuje na wszystkich kierunkach, z wyjątkiem kierunków:
architektura (w języku polskim i angielskim) ZOBACZ wskaźnik rekrutacyjny na tym kierunku.
architektura krajobrazu (w języku polskim i angielskim) ZOBACZ wskaźnik rekrutacyjny na tym kierunku.
inżynieria wzornictwa przemysłowego ZOBACZ wskaźnik rekrutacyjny na tym kierunku.


Wskaźnik rekrutacyjny


W = W1 + W2


dla kandydatów, którzy zdawali egzamin maturalny
W1 to wskaźnik dla jednego z przedmiotów wskazanych w tabeli jako przedmiot obowiązkowy dla danego kierunku.
L
iczony jest zgodnie z wzorem W1=P albo W1=2R, a P i R oznaczają liczbę punktów, odpowiadającą wynikowi procentowemu (%) uzyskanemu z części pisemnej egzaminu maturalnego odpowiednio na poziomie podstawowym (P) albo rozszerzonym (R).
Ostateczny wynik na potrzeby rekrutacji ustala się zgodnie z
zasadą 1pkt = 1%.

W2 to wskaźnik dla jednego z przedmiotów wskazanych w tabeli, jako przedmiot charakterystyczny dla danego kierunku (albo wynik egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe), liczony zgodnie z wzorem W2=2R, a R oznacza liczbę punktów (pkt), odpowiadającą wynikowi procentowemu (%) uzyskanemu z części pisemnej egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym albo wynik egzaminu potwierdzającego kwalifikacyjne w zawodzie albo wynik egzaminu zawodowego.
Ostateczny
wynik na potrzeby rekrutacji ustala się zgodnie z zasadą 1pkt = 1%.
Dla kandydatów na kierunki budownictwo lub transport prowadzone na Wydziale Inżynierii Lądowej dopuszcza się również wyliczenie wskaźnika W2 zgodnie z wzorem W2=P, gdzie P oznacza liczbę punktów odpowiadającą wynikowi procentowemu uzyskanemu z części pisemnej egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym.

Kandydat, który nie zdawał egzaminu maturalnego z przedmiotu charakterystycznego dla danego kierunku, może ubiegać się o przyjęcie na pierwszy rok studiów, otrzymując 0 punktów z tego przedmiotu.

W przypadku kandydatów, posiadających dyplom zawodowy w zawodzie nauczanym na poziomie technika, albo posiadających dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika, w zawodach wymienionych w tabeli, wskaźnik W2 może oznaczać:
1) w przypadku kandydatów, posiadających dyplom zawodowy w zawodzie nauczanym na poziomie technika liczbę punktów (pkt) odpowiadającą wynikowi procentowemu (%) uzyskanemu na dyplomie zawodowym w zawodzie nauczanym na poziomie technika,
liczoną wg wzoru 1pkt = 1% albo

2) w przypadku kandydatów, posiadających dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika liczbę punktów (pkt) odpowiadającą wynikowi procentowemu (%) uzyskanemu na dyplomie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika, liczoną według wzoru 0,3*Wp+0,7*Wpr, gdzie: Wp oznacza wynik z części pisemnej, a Wpr wynik z części praktycznej egzaminu.
Ostateczny wynik na potrzeby rekrutacji ustala się zgodnie z zasadą 1pkt = 1%.

Jeśli kandydat posiadania więcej niż jedną kwalifikację na dyplomie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe, pod uwagę brane są wyniki z części pisemnej i części praktycznej z tej kwalifikacji, z której kandydat otrzymał najwyższy wynik.


dla kandydatów, którzy zdawali egzamin dojrzałości w skali sześciostopniowej od 1 do 6

W = W1 + W2

W1 – to wskaźnik, którego wartość ustala się przeliczając oceny uzyskane na na egzaminie dojrzałości (z części pisemnej albo ustnej, albo średnie ocen z części pisemnej i ustnej)  z jednego z przedmiotów obowiązkowych, wskazanych w tej TABELI

W2 – to wskaźnik, którego wartość ustala się przeliczając oceny uzyskane na na egzaminie dojrzałości (z części pisemnej albo ustnej, albo średnie ocen z części pisemnej i ustnej)  z jednego z przedmiotów charakterystycznych wskazanych w tej TABELI albo wynik egzaminu zawodowego.

Przelicznik ocen z egzaminu dojrzałości ocenianego w skali sześciostopniowej (od 1 do 6) na punkty rekrutacyjne:

Ocena 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0
Liczba
punktów
60 80 100 120 140 155 170 185 200

 

W przypadku kandydatów posiadających dyplom zawodowy w zawodzie nauczanym na poziomie technika albo posiadających dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika w zawodach wymienionych w tej TABELI wskaźnik W2 może oznaczać:
1. W przypadku kandydatów, posiadających dyplom zawodowy w zawodzie nauczanym na poziomie technika – liczbę punktów (pkt) odpowiadającą wynikowi procentowemu (%) uzyskanemu na dyplomie zawodowym w zawodzie nauczanym na poziomie technika, liczoną wg wzoru 1pkt = 0,5% ;
2. W przypadku kandydatów, posiadających dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika – liczbę punktów (pkt) odpowiadającą wynikowi procentowemu (%) uzyskanemu na dyplomie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika, liczoną według wzoru 0,3*Wp+0,7*Wpr, gdzie: Wp oznacza wynik z części pisemnej, a Wpr wynik z części praktycznej egzaminu. Ostateczny wynik na potrzeby rekrutacji ustala się zgodnie z zasadą 1pkt = 0,5%.

W przypadku udokumentowania przez kandydata posiadania więcej niż jednej kwalifikacji na dyplomie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe, pod uwagę brane są wyniki z części pisemnej i części praktycznej z tej kwalifikacji, z której kandydat otrzymał najwyższy wynik.
Kandydat, który posiada dyplom zawodowy w zawodzie nauczanym na poziomie technika albo dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika może wykorzystać uprawnienia wskazane w pkt 1 albo 2 wyłącznie w przypadku, gdy wskaźnik W1 › 0.

dla kandydatów, którzy zdawali egzamin dojrzałości w skali czterostopniowej od 2 do 5

0,5W = W1 + W2

W1 – to wskaźnik, którego wartość ustala się przeliczając oceny uzyskane na na egzaminie dojrzałości (z części pisemnej albo ustnej, albo średnie ocen z części pisemnej i ustnej)  z jednego z przedmiotów obowiązkowych, wskazanych w tej TABELI

W2 – to wskaźnik, którego wartość ustala się przeliczając oceny uzyskane na na egzaminie dojrzałości (z części pisemnej albo ustnej, albo średnie ocen z części pisemnej i ustnej)  z jednego z przedmiotów charakterystycznych wskazanych w tej TABELI albo wynik egzaminu zawodowego.

Ocena 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0
Liczba
punktów
60 125 150 175 200

W przypadku kandydatów posiadających dyplom zawodowy w zawodzie nauczanym na poziomie technika albo posiadających dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika w zawodach wymienionych w tej TABELI wskaźnik W2 może oznaczać:
1. W przypadku kandydatów, posiadających dyplom zawodowy w zawodzie nauczanym na poziomie technika – liczbę punktów (pkt) odpowiadającą wynikowi procentowemu (%) uzyskanemu na dyplomie zawodowym w zawodzie nauczanym na poziomie technika, liczoną wg wzoru 1pkt = 0,5% ;
2. W przypadku kandydatów, posiadających dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika – liczbę punktów (pkt) odpowiadającą wynikowi procentowemu (%) uzyskanemu na dyplomie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika, liczoną według wzoru 0,3*Wp+0,7*Wpr, gdzie: Wp oznacza wynik z części pisemnej, a Wpr wynik z części praktycznej egzaminu. Ostateczny wynik na potrzeby rekrutacji ustala się zgodnie z zasadą 1pkt = 0,5%.

W przypadku udokumentowania przez kandydata posiadania więcej niż jednej kwalifikacji na dyplomie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe, pod uwagę brane są wyniki z części pisemnej i części praktycznej z tej kwalifikacji, z której kandydat otrzymał najwyższy wynik.
Kandydat, który posiada dyplom zawodowy w zawodzie nauczanym na poziomie technika albo dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika może wykorzystać uprawnienia wskazane w pkt 1 albo 2 wyłącznie w przypadku, gdy wskaźnik W1 › 0.

dla kandydatów, którzy zdawali maturę międzynarodową International Baccalaureate


W = W
1 + W2

 

W1 – wskaźnik dla jednego z przedmiotów obowiązkowych, wskazanych dla danego kierunku w TABELI liczony zgodnie z wzorem
W1=P albo W1=2R gdzie

P oznacza liczbę punktów odpowiadającą ocenie uzyskanej z egzaminu matury międzynarodowej na poziomie podstawowym (SL)
R oznacza liczbę punktów odpowiadającą ocenie uzyskanej z egzaminu matury międzynarodowej na poziomie rozszerzonym (HL).

W2 – wskaźnik rekrutacyjny dla jednego z przedmiotów charakterystycznych, wskazanych dla danego kierunku w TABELI liczony zgodnie z wzorem W2=2R, gdzie R oznacza liczbę punktów odpowiadającą ocenie uzyskanej z egzaminu matury międzynarodowej na poziomie rozszerzonym (HL).

Dla kandydatów na kierunki budownictwo lub transport prowadzone na Wydziale Inżynierii Lądowej dopuszcza się również wyliczenie wskaźnika W2 zgodnie z wzorem W2=P, gdzie P oznacza liczbę punktów odpowiadającą wynikowi procentowemu uzyskanemu z części pisemnej egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym.

Punkty przelicza się według poniższej tabeli:

Ocena liczba punktów
dla kandydatów zdających
na poziomie podstawowym
liczba punktów
dla kandydatów zdających 
na poziomie rozszerzonym
Excellent 100 200
Very good 85 170
Good 70 140
Satisfactory 50 100
Mediocre 30 60
Poor 10 20
Very poor 0 0

Kandydat, który nie zdawał matury międzynarodowej z przedmiotu charakterystycznego dla danego kierunku, może ubiegać się o przyjęcie na pierwszy rok studiów, otrzymując 0 punktów z tego przedmiotu.

dla kandydatów, którzy zdawali maturę europejską European Baccalaureate

dla kandydatów, którzy rekrutują się na podstawie dokumentu wydanego poza Polską

Kandydaci rekrutujący się na podstawie świadectwa, dyplomu lub innego dokumentu wydanego poza granicami Polski (o którym mowa w art. 69 ust. 2 pkt 4-7 ustawy z 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce) wyniki uzyskane przez kandydata w ramach egzaminu maturalnego lub jego odpowiednika w systemie edukacyjnym poza granicami Polski z przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu charakterystycznego, wskazanego dla danego kierunku w TABELI, przeliczane są na punkty w skali 200-punktowej dla każdego przedmiotu przez komisję rekrutacyjną.
Jeśli na przedłożonym przez kandydata świadectwie, dyplomie lub innym dokumencie nie widnieje wynik z przedmiotu obowiązkowego albo z przedmiotu charakterystycznego dla danego kierunku, kandydat może ubiegać się o przyjęcie na pierwszy rok studiów, otrzymując 0 punktów z jednego z ww. przedmiotów.