Wymagane Dokumenty II

Stopień II

1. Od kandydatów na studia II stopnia wymagane są następujące dokumenty:

1) kserokopia dyplomu ukończenia studiów (oryginał do wglądu), a w przypadku jego braku zaświadczenie o ukończeniu studiów zawierające informacje o poziomie, kierunku i profilu studiów, uzyskanym tytule zawodowym i słownie określonym wyniku ukończenia studiów.
Osoba przyjęta na studia drugiego stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2022/23, która w procesie rekrutacji na studia przedstawiła zaświadczenie o ukończeniu studiów, jest zobowiązana – w terminie 30 dni od wydania jej dyplomu ukończenia studiów – do dostarczenia do dziekanatu kserokopii dyplomu i przedłożenia oryginału dyplomu w celu włączenia poświadczonej przez uczelnię kserokopii dyplomu do teczki akt osobowych studenta, pod rygorem skreślenia z listy studentów.

Uwaga:  w systemie elektronicznej rejestracji PK zarejestrować mogą się także kandydaci, którzy nie posiadają jeszcze dyplomu ukończenia studiów.

2) kserokopia suplementu do dyplomu lub indeksu z ukończonych studiów (oryginał do wglądu), w zależności od kryteriów kwalifikacyjnych określonych w załączniku nr 4 do Uchwały Senatu PK z 23 czerwca 2021 r. z późn. zm.,

3) zaświadczenie o średniej arytmetycznej albo średniej ważonej z toku ukończonych studiów, w zależności od kryteriów kwalifikacyjnych określonych w załączniku nr 4 do Uchwały Senatu PK z 23 czerwca 2021 r. z późn. zm.,

4) formularz rekrutacyjny zawierający wniosek o wpis na listę studentów oraz ankietę osobową (wydruk z programu do elektronicznej rejestracji),

5) zaświadczenie wydane przez lekarza – specjalistę medycyny pracy (dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia na kierunkach prowadzonych na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej),

6) kolorowa fotografia, wyłącznie w wersji elektronicznej (podczas dokonywania elektronicznej rejestracji kandydaci są zobowiązani do dołączenia pliku zawierającego elektroniczną wersję fotografii w formacie JPG, o wymiarach: 236×295 pikseli, ±3 piksele; fotografia powinna być wykonana zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych).

2. Komisje rekrutacyjne potwierdzają za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 1-2. W wyjątkowych sytuacjach, po zakończeniu prac przez komisje rekrutacyjne, potwierdzenia za zgodność z oryginałem wymaganych dokumentów może dokonać pracownik dziekanatu.

3. Dyplomy uzyskane za granicą powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości RP oraz powinny zostać poddane legalizacji albo opatrzone apostille. Powinny także posiadać adnotację, określającą do ubiegania się o przyjęcie na jakie studia uprawnia dany dokument w kraju jego wydania, chyba że istnieje umowa międzynarodowa przyznająca takie uprawnienie.

4. Zasady uznawania do celów akademickich dyplomów uzyskanych za granicą reguluje art. 326 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz umowy międzynarodowe.

5. Osoba przyjęta na studia jest obowiązana okazać dowód wniesienia opłaty za legitymację w momencie jej odbioru w dziekanacie.