Zaproszenie Rektora

cze 3, 2019

Drodzy Kandydaci!

Politechnika Krakowska od ponad siedemdziesięciu lat kształci kadry inży­nier­skie. Absol­wenci naszej uczelni są bardzo cenieni na rynku pracy. Jest to bez wąt­pienia zas­łu­ga absol­wentów, lecz także dowód na to, że ofe­rowane przez uczel­nię kie­runki są atrak­cyjne i ade­kwatne do potrzeb rynku pracy, a wykształ­cenie zdo­bywane na niej przez kolejne poko­lenia inżynierów jest wysokiej jakości.

Aktualna oferta edukacyjna Politechniki Krakowskiej obejmuje 28 kierunków studiów I i II stopnia, które prowadzone są na 7 wydziałach uczelni. Tak duży wybór oznacza różnorodność poszukiwań intelektualnych i możliwość rozwiązy­wania ambitnych zadań pod okiem świetnie wykwalifikowanej kadry nauczającej, zarówno w ramach obowiąz­kowych zajęć, jak i w dzia­ła­ją­cych w uczelni 87 kołach naukowych. Wśród ponad 1100 nauczycieli akademickich można spotkać wielu wybitnych specjalistów, którzy uczest­niczą w pracach międzyuczelnianych zespołów badawczych zarówno krajowych, jak i międzynarodowych. Ich kompetencje i wiedza pozwalają naszej uczelni utrzymać odpowiednią pozycję w Polsce oraz w między­narodowym środo­wisku naukowym. Dzięki kontaktom zagranicznym kadry naukowej nasi studenci mają możliwość odbywania praktyk i części studiów za granicą na podstawie umów podpisywanych przez Politechnikę Krakowską z uczel­niami na całym świecie. Zdobyte w ten sposób doświad­czenia są z punktu widzenia młodego człowieka, który rozpo­czyna karierę zawodową, niezwykle cenne. 

Studia na Politechnice Krakowskiej to nie tylko gwarancja wysokiego poziomu kształcenia. Wśród 20 sekcji sportowych Klubu Uczelnianego AZS każdy z Was znajdzie na pewno taką, która odpo­wiada jego sportowym aspiracjom. Możecie także zaufać doświadczeniu Uczel­nianej Rady Samo­rządu Stu­dentów i wielu orga­nizacji studenckich. Jestem również przekonany, że docenicie nasze socjalne i sportowe zaplecze, które należy do najnowo­cześ­niej­szych i najbardziej rozbu­dowanych wśród kra­kowskich uczelni oraz uczelni tec­hnicznych w Polsce.

Studenci i absol­wenci naszej uczelni mogą również liczyć na pomoc Biura Karier w wytyczaniu ścieżki rozwoju zawodo­wego oraz w poszu­kiwaniu pracy. Z ankiet, których przedmiotem jest badanie losów naszych absolwentów, wynika, że radzą sobie świetnie na rynku pracy — znajdują zatrudnienie w firmach państwowych i prywatnych, krajowych i zagranicznych, w admi­ni­stracji rządowej i samorządowej, w biurach projek­towych i przedsię­biorstwach wykonaw­czych, a także na wyższych uczelniach i w instytutach naukowych.

Podejmując studia na naszej uczelni, staniecie się częścią ponad 13-tysięcznej braci studenckiej Politechniki Krakowskiej, a jednocześnie będziecie częścią dużej, bo liczącej ponad 190 tysięcy, grupy studentów Krakowa — miasta kultury, nauki i młodzieży studiującej.

Zachęcam Was do studiowania na Politech­nice Krakowskiej. To prawdziwe wyzwanie, możliwość dobrego przygotowania się do życia zawodowego, a także szansa rozwiązywania problemów godnych inżyniera XXI wieku — inżyniera lepszego jutra.

prof. dr hab. inż. Jan Kazior

Rektor Politechniki Krakowskiej