Architektura krajobrazu

STUDIA II STOPNIA

Czas trwania:

1,5-roczne

Rozpoczęcie:

semestr letni – 24 lutego 2025 r.

Zostań architektem krajobrazu

Kierunek architektura krajobrazu na II stopniu trwa 3 semestry. Kierunek architektura krajobrazu jest pierwszym w kraju posiadającym akredytację IFLA Europe – International Federation of Landscape Architects.

Studia oferują szerokie wykształcenie z zakresu nauk przyrodniczych, rolniczych, technicznych, społecznych i sztuk pięknych oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej z zachowaniem zasad prawnych i etycznych. Program studiów na tym kierunku główny nacisk kładzie na umiejętność projektowania krajobrazu w różnych skalach, od detalu, poprzez ogród, plac czy park publiczny do skali planistycznej.  Istotne są także umiejętności posługiwania się nowymi technologiami, umiejętność komunikacji społecznej, doświadczenia partycypacyjne, czy znajomość najnowszych nurtów w projektowaniu: takich m.in. jak inteligentny rozwój, zielona infrastruktura, usługi ekosystemów, czy recykling przestrzeni.

Dlaczego architektura krajobrazu

Architektura krajobrazu jest przede wszystkim sztuką i jej najważniejszą funkcją jest tworzenie i ochrona piękna w otoczeniu siedzib ludzkich oraz szerzej w naturalnej scenerii kraju. Kierunek architektura krajobrazu na Politechnice Krakowskiej jest jedynym w Polsce, który kształci absolwentów na Wydziale Architektury, stąd jego techniczny i zarazem projektowy charakter. Kształcenie na tym kierunku odpowiada na wyzwania współczesności pod względem zakresu przekazywanej wiedzy i umiejętności praktycznych. Absolwenci tego kierunku przygotowani są do: wykonywania studiów i analiz w różnych skalach, w tym wykonywania inwentaryzacji i oceny szaty roślinnej; wykonywania projektów zagospodarowania terenu, rewaloryzacji obiektów zabytkowych, rekultywacji obszarów poprzemysłowych, budowy i pielęgnowania różnorodnych obiektów architektury krajobrazu oraz elementów ich wyposażenia; kierowania robotami realizacyjnymi i pielęgnacyjnymi. Znajdują oni prace w jednostkach opracowujących projekty zagospodarowania obiektów architektury krajobrazu, jednostkach projektujących, realizujących i pielęgnujących obiekty architektury krajobrazu, w administracji rządowej i samorządowej oraz szkolnictwie. Pracują w burach projektowych krajowych i zagranicznych.

Studia to nie tylko kształcenie

Stypendia

Zobacz rodzaje stypendiów

Przejdź do rodzaju stypendiów

Akademiki

Sprawdź warunki mieszkania

Przejdź do strony warunków mieszkania

Kultura

Poznaj życie studenckie

Przejdź do strony Kultury

Sport

Rozwijaj swoje pasje sportowe

Przejdź do strony sportu

Nauka

Poznaj możliwości rozwoju naukowego

Przejdź do strony nauki

Praktyki i praca

Praktyki zawodowe to szansa na zapoznanie się z codziennością pracy architekta krajobrazu. Podczas praktyki zawodowej student przygotowuje stosowne dokumentacje inwentaryzacyjne, projektowe i wykonawcze, pogłębia wiedzę z zakresu obowiązujących procedur i wymogów formalno-prawnych związanych ze sporządzeniem i realizacją projektu, w tym dotyczących warunków technicznych, norm i zasad ich praktycznego zastosowania w pracach projektowych, budowlanych i pielęgnacyjnych. Student zapoznaje się z problematyką ustaleń koordynacyjnych ze specjalistami branżowymi oraz z przebiegiem procesu inwestycyjnego realizacji projektu oraz doskonali umiejętności pracy w zespole i współpracy ze specjalistami branżowymi. Dzięki współpracy wydziału Architektura z otoczeniem gospodarczym oraz ośrodkami naukowymi z kraju i zagranicy masz szanse dobrze rozpocząć własną ścieżkę kariery zawodowej w postaci praktyk i staży, które z czasem przekształcą się w stałą współpracę.

Warunki techniczne i tryb przekazywania portfolio kandydatów na studia II stopnia na kierunku architektura krajobrazu rozpoczynające się w roku akademickim 2023/2024 na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej

Ogród parku pałacowego Desvalls w Barcelonie