Architektura krajobrazu

Kierunek podlega dodatkowym zasadom rekrutacji

Studia stacjonarne i niestacjonarne
Studia techniczne – zostań architektem krajobrazu

Kierunek  Architektura Krajobrazu oferuje szerokie wykształcenie z zakresu nauk przyrodniczych, rolniczych, technicznych, społecznych i sztuk pięknych oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej z zachowaniem zasad prawnych i etycznych. Program studiów na tym kierunku główny nacisk kładzie na umiejętność projektowania krajobrazu w różnych skalach, od detalu, poprzez ogród, plac czy park publiczny do skali planistycznej.  Istotne są także umiejętności posługiwania się nowymi technologiami, umiejętność komunikacji społecznej, doświadczenia partycypacyjne, czy znajomość najnowszych nurtów w projektowaniu: takich m.in. jak inteligentny rozwój, zielona infrastruktura, usługi ekosystemów, czy recykling przestrzeni.

Architektura Krajobrazu na Politechnice Krakowskiej jest pierwszą jednostką akademicka w kraju posiadającą akredytacje IFLA Europe – International Federation of Landscape Architects.

Dlaczego Architektura krajobrazu

Architektura krajobrazu jest przede wszystkim sztuką i jej najważniejszą funkcją jest tworzenie i ochrona piękna w otoczeniu siedzib ludzkich oraz szerzej w naturalnej scenerii kraju. Kierunek Architektura Krajobrazu na Politechnice Krakowskiej jest jedynym w Polsce, który kształci absolwentów na Wydziale Architektury, stąd jego techniczny i zarazem projektowy charakter. Kształcenie na tym kierunku odpowiada na wyzwania współczesności pod względem zakresu przekazywanej wiedzy i umiejętności praktycznych. Absolwenci tego kierunku przygotowani są do: wykonywania studiów i analiz w różnych skalach, w tym wykonywania inwentaryzacji i oceny szaty roślinnej; wykonywania projektów zagospodarowania terenu, rewaloryzacji obiektów zabytkowych, rekultywacji obszarów poprzemysłowych, budowy i pielęgnowania różnorodnych obiektów architektury krajobrazu oraz elementów ich wyposażenia; kierowania robotami realizacyjnymi i pielęgnacyjnymi. Znajdują oni prace w jednostkach opracowujących projekty zagospodarowania obiektów architektury krajobrazu, jednostkach projektujących, realizujących i pielęgnujących obiekty architektury krajobrazu, w administracji rządowej i samorządowej oraz szkolnictwie. Pracują w burach projektowych krajowych i zagranicznych.

miejsce w rankingu kierunku studiów Architektura Krajobrazu

Nagrody i wyróżnienia dla prac dyplomowych

Wskaźnik rekrutacji

Kryterium kwalifikacyjnym na kierunek architektura krajobrazu jest ocena portfolio oraz wyniki egzaminu maturalnego, egzaminu dojrzałości, matury międzynarodowej (International Baccalaureate) albo egzaminu dojrzałości zdawanego poza granicami Polski.
Portfolio na kierunek architektura krajobrazu powinno składać się z 10 do 15 prac rysunkowych formatu A2 (5 prac) i A3 (od 5 do 10 prac), przedstawiających krajobraz otwarty, krajobraz miejski oraz rośliny. Portfolio może być uzupełnione dodatkowymi pracami plastycznymi zgodnie z indywidualnymi zainteresowaniami kandydata w formacie maksymalnie A3 lub dokumentacją fotograficzną takich prac o maksymalnych wymiarach
odpowiadających formatowi A3.
Obowiązkowy zakres tematyczny prac: 
drzewo w stanie bezlistnym;
drzewo z liśćmi;
drzewo iglaste i liściaste razem;
okazałe drzewo w pagórkowatym krajobrazie otwartym, zestawione z grupą krzewów;
most w krajobrazie;
ulica z drzewami w małym miasteczku;
wiadukt (most drogowy) w krajobrazie;
krajobraz osiedla mieszkaniowego;
krajobraz przyszłości;
krajobraz historyczny.

Wszystkie prace powinny być wykonane odręcznie. Co najmniej połowa prac powinna być wykonana ołówkiem grafitowym na białym kartonie. Technika pozostałych prac jest dowolna. Wymagania te nie dotyczą dodatkowych prac plastycznych o których mowa powyżej, którymi może być uzupełnione portfolio.
Portfolio oceniane jest w skali: 6,0; 5,5; 5,0; 4,5; 4,0; 3,5; 3,0; 2,5; 2,0.
Uzyskane oceny przelicza się na punkty według poniższej tabeli:

Ocena 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0
Liczba
punktów
0 10 30 50 60 70 80 90 100

Warunkiem przyjęcia na studia jest uzyskanie oceny z portfolio wynoszącej co najmniej 3,0.
1. Wskaźnik rekrutacyjny dla kandydatów na I rok studiów na kierunku architektura krajobrazu ustala się według wzoru:

W = P0 + ( J + M ) / 4

gdzie P0 oznacza punkty uzyskane w wyniku oceny portfolio, natomiast J M oznaczają odpowiednio:
a) w przypadku kandydatów, którzy zdawali egzamin maturalny („nową maturę”), liczbę równą P albo 2R, gdzie PR oznaczają odpowiednio wynik procentowy, podany na świadectwie dojrzałości, uzyskany w części pisemnej egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym i rozszerzonym z: języka ojczystego (literatury) kraju, w którym kandydat zdawał egzamin maturalny (J) i matematyki (M).
b) w przypadku kandydatów, którzy zdawali egzamin dojrzałości („starą maturę”) oceniany w skali sześciostopniowej od 1 do 6, punkty otrzymane z przeliczenia ocen uzyskanych na maturze (oceny z części ustnej lub średnie ocen z części pisemnej i ustnej) z: języka ojczystego (literatury) kraju, w którym kandydat zdawał egzamin maturalny (J) i matematyki (M) według poniższej tabeli:

Ocena 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0
Liczba
punktów
60 80 100 120 140 155 170 185 200

W przypadku gdy podstawą przyjęcia na studia jest egzamin dojrzałości („stara matura”) i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o którym mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna przelicza wyniki egzaminu dojrzałości („starej matury”) zgodnie z ww. tabelą, a wyniki z zaświadczenia zgodnie z zasadami obowiązującymi kandydatów, którzy zdawali egzamin maturalny („nową maturę”).

c) W przypadku kandydatów, którzy zdawali egzamin dojrzałości („starą maturę”) oceniany w skali czterostopniowej od 2 do 5, punkty otrzymane z przeliczenia ocen uzyskanych na maturze (oceny z części ustnej lub średnie ocen z części pisemnej i ustnej) z: języka ojczystego (literatury) kraju, w którym kandydat zdawał egzamin maturalny (J) i matematyki (M) według poniższej tabeli:

Ocena 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0
Liczba
punktów
100 125 150 175 200

W przypadku gdy podstawą przyjęcia na studia jest egzamin dojrzałości („stara matura”) i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o którym mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna przelicza wyniki egzaminu dojrzałości („starej matury”) zgodnie z ww. tabelą, a wyniki z zaświadczenia zgodnie z zasadami obowiązującymi kandydatów, którzy zdawali egzamin maturalny („nową maturę”).
d) W przypadku kandydatów z maturą międzynarodową, punkty otrzymane z przeliczenia ocen uzyskanych na maturze z: języka ojczystego (literatury) kraju, w którym kandydat zdawał egzamin maturalny (J) i matematyki (M) według poniższej tabeli:

Ocena liczba punktów
dla kandydatów zdających
na poziomie standard level (SL)
liczba punktów
dla kandydatów zdających 
na poziomie higher level (HL)
Excellent 100 200
Very good 85 170
Good 70 140
Satisfactory 50 100
Mediocre 30 60
Poor 10 20
Very poor 0 0

e) W przypadku kandydatów, którzy zdawali egzamin dojrzałości poza granicami Polski, wyniki uzyskane na maturze z przedmiotów obowiązujących kandydatów z „nową maturą” przeliczane są w skali 200-punktowej przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną. Kandydat, który nie zdawał jednego z przedmiotów będących podstawą rekrutacji, może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów otrzymując 0 punktów z tego przedmiotu.

2. W przypadku finalistów i laureatów stopnia centralnego olimpiad z przedmiotów będących podstawą rekrutacji oraz olimpiady z zakresu wiedzy i umiejętności budowlanych oraz olimpiady wiedzy technicznej, wskaźnik rekrutacyjny dla kandydatów na I rok studiów na kierunku architektura krajobrazu ustala się według wzoru:

W = P0 + ( J + M + 400 ) / 6

gdzie P0  oznacza punkty uzyskane w wyniku oceny portfolio, natomiast J i M oznaczają odpowiednio wynik procentowy, podany na świadectwie dojrzałości, uzyskany w części pisemnej egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym i rozszerzonym z: języka ojczystego (literatury) kraju, w którym kandydat zdawał egzamin maturalny (J) i matematyki (M).

Rozpocznij proces rekrutacji

Wejdź

Studia to nie tylko kształcenie

Stypendia

Zobacz rodzaje stypendiów

Akademiki

Sprawdź warunki mieszkania

Kultura

Poznaj życie studenckie

Sport

Rozwijaj swoje pasje sportowe

Nauka

Poznaj możliwości rozwoju naukowego

Praktyki i praca

Praktyki zawodowe to szansa na zapoznanie się z codziennością pracy architekta krajobrazu. Podczas praktyki zawodowej student przygotowuje stosowne dokumentacje inwentaryzacyjne, projektowe i wykonawcze, pogłębia wiedzę z zakresu obowiązujących procedur i wymogów formalno-prawnych związanych ze sporządzeniem i realizacją projektu, w tym dotyczących warunków technicznych, norm i zasad ich praktycznego zastosowania w pracach projektowych, budowlanych i pielęgnacyjnych. Student zapoznaje się z problematyką ustaleń koordynacyjnych ze specjalistami branżowymi oraz z przebiegiem procesu inwestycyjnego realizacji projektu oraz doskonali umiejętności pracy w zespole i współpracy ze specjalistami branżowymi. Dzięki współpracy wydziału Architektura z otoczeniem gospodarczym oraz ośrodkami naukowymi z kraju i zagranicy masz szanse dobrze rozpocząć własną ścieżkę kariery zawodowej w postaci praktyk i staży, które z czasem przekształcą się w stałą współpracę.

Kontakt WKR

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna 
Wydziału Architektury


ul. Podchorążych 1, 
30-084 Kraków
pok. 1.02, I piętro
tel. 12 628 31 40
e-mail: rwa@pk.edu.pl
rekrutacja-wa@pk.edu.pl