Budownictwo

Czas trwania:

3,5-letnie

Rozpoczęcie:

semestr zimowy – 1 października 2021 r.

Specjalności:

brak specjalności

Liczba miejsc:

504 miejsca

Czas trwania:

4,5-letnie

Rozpoczęcie:

semestr zimowy – 1 października 2021 r.

Specjalności:

brak specjalności

Opłata semestralna:

2100 zł

Liczba miejsc:

144 miejsca

 

Studia techniczne – zostań inżynierem

Ukończenie kierunku Budownictwo zapewnia uzyskanie kwalifikacji do projektowania obiektów budowlanych i konstrukcji inżynierskich, kierowania pracami w zakresie ich wykonania, remontów, użytkowania, pełnienia pomocniczych lub współautorskich działań twórczych, współdziałania przy projektowaniu procesów technologicznych w wytwórniach materiałów i konstrukcji budowlanych, użytkowania systemów informatycznych mających zastosowanie w budownictwie. Absolwenci kierunku Budownictwo zapoznają się z organizacją przemysłu budowlanego, procedurami realizacji obiektów budowlanych i obowiązującymi przepisami budowlanymi. Są przygotowani, by mogli zaplanować przebieg budowy, sporządzić kosztorys, a z chwilą otrzymania kontraktu realizować go umiejętnie zarządzając ludźmi, sprzętem i kosztami. Potrafią posługiwać się współcześnie stosowanym oprogramowaniem służącym do szeroko rozumianego, komputerowo wspomaganego projektowania konstrukcji inżynierskich (CAD, BIM), umożliwiającym m. in. sprawne kreślenie, obliczanie oraz sprawdzanie spełnienia normowych warunków nośności i użytkowania. Uzyskana wiedza bazuje na zdobyczach nowoczesnej techniki z wykorzystaniem metod komputerowych i technologii informatycznych.
Kierunek Budownictwo w języku angielskim zapewnia zdobycie fachowej wiedzy z zakresu nowoczesnego budownictwa, ale także biegłe opanowanie technicznego języka angielskiego, tak potrzebnego na współczesnym, otwartym rynku pracy, w firmach krajowych i zagranicznych.

Dlaczego Budownictwo

Studia na kierunku Budownictwo umożliwiają zdobycie rzetelnej wiedzy, stanowiącej podstawę do ubiegania się o uprawnienia budowlane w specjalnościach: konstrukcyjno-budowlanej, inżynieryjnej mostowej, drogowej, kolejowej oraz hydrotechnicznej. Gwarancją właściwego poziomu nauczania na kierunku Budownictwo są wysokie kwalifikacje kadry naukowo-dydaktycznej oraz certyfikat Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych. Współpraca Wydziału z innymi, krajowymi i zagranicznymi, ośrodkami naukowo-badawczymi i uczelniami oraz wiodącymi firmami branży budowlanej zapewnia bieżącą aktualizację wykładanych treści programowych, odpowiadających najnowszym trendom światowym i zapotrzebowaniu na rynku pracy. Absolwenci kierunku Budownictwo są poszukiwanymi i cenionymi wykonawcami, projektantami i ekspertami w kraju i zagranicą, a bardzo wielu z nich znajduje zatrudnienie na najbardziej eksponowanych, kierowniczych stanowiskach. Ukończenie studiów na kierunku Budownictwo otwiera szerokie perspektywy kariery zawodowej umożliwiające podjęcie odpowiedzialnej, niezwykle użytecznej i docenianej społecznie pracy, gwarantującej równocześnie wysokie wynagrodzenia i dużą satysfakcję.

Specjalności II stopnia

Absolwentów rocznie

Wskaźnik rekrutacji

Kryterium kwalifikacyjnym jest wynik egzaminu maturalnego, egzaminu dojrzałości, matury międzynarodowej (International Baccalaureate) albo odpowiednika egzaminu dojrzałości zdawanego poza granicami Polski.

Tryb naboru nr 1

Wskaźnik rekrutacyjny dla kandydatów, którzy zdawali egzamin maturalny ustala się według wzoru:

W = P albo W = 2R

gdzie PR oznaczają odpowiednio wynik procentowy, podany na świadectwie dojrzałości, uzyskany z części pisemnej egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym albo rozszerzonym z jednego ze wskazanych poniżej przedmiotów stanowiących podstawę rekrutacji:

budownictwo

matematyka albo fizyka albo fizyka i astronomia

albo informatyka albo chemia

dodatkowo kwalifikacje zawodowe*

 

* Na Wydziale Inżynierii Lądowej do liczby punktów stanowiącej wartość wskaźnika rekrutacyjnego, obliczonego zgodnie z odpowiednim trybem naboru, dodaje się:

  • 30 punktów dla kandydata legitymującego się tytułem technika w obszarze kształcenia Budowlanym (B);
  • 15 punktów dla kandydata legitymującego się tytułem technika w obszarze kształcenia: Elektryczno-Elektronicznym (E) albo Mechanicznym i Górniczo-Hutniczym (M) albo technika transportu drogowego albo technika transportu kolejowego.

Tryb naboru nr 2

Wskaźnik rekrutacyjny dla kandydatów, którzy zdawali egzamin dojrzałości oceniany w skali sześciostopniowej od 1 do 6 ustala się przeliczając oceny uzyskane w części pisemnej egzaminu dojrzałości z przedmiotów stanowiących podstawę rekrutacji, według poniższej tabeli:

Ocena 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0
Liczba
punktów
60 100 140 170 200

 

Wskaźnik rekrutacyjny dla kandydatów, którzy zdawali egzamin dojrzałości oceniany w skali czterostopniowej od 2 do 5 ustala się przeliczając oceny uzyskane w części pisemnej egzaminu dojrzałości z przedmiotów stanowiących podstawę rekrutacji (z wyłączeniem informatyki), według poniższej tabeli:

Ocena 3,0 4,0 5,0
Liczba
punktów
100 150 200

 

Tryb naboru nr 3

Wskaźnik rekrutacyjny dla kandydatów, którzy zdawali maturę międzynarodową (International Baccalaureate) ustala się przeliczając oceny uzyskane w części pisemnej tej matury z przedmiotów stanowiących podstawę rekrutacji, według poniższej tabeli:

Ocena liczba punktów
dla kandydatów zdających
na poziomie standard level (SL)
liczba punktów
dla kandydatów zdających 
na poziomie higher level (HL)
Excellent 100 200
Very good 85 170
Good 70 140
Satisfactory 50 100
Mediocre 30 60
Poor 10 20
Very poor 0 0

 Tryb naboru nr 4

W przypadku kandydatów rekrutujących się na podstawie świadectwa, dyplomu lub innego dokumentu wydanego poza granicami Polski, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 4-7 ustawy z 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,wyniki uzyskane z przedmiotów stanowiących podstawę rekrutacji przeliczane są na punkty w skali 200-punktowej przez wydziałową komisję rekrutacyjną.

W przypadku gdy na przedłożonym przez kandydata świadectwie, dyplomie lub innym dokumencie nie widnieje żaden z przedmiotów stanowiących podstawę rekrutacji, kandydat ma możliwość przystąpienia do organizowanego przez Politechnikę Krakowską egzaminu wstępnego z matematyki.

Egzamin wstępny z matematyki przeprowadzany jest w zakresie odpowiadającym egzaminowi maturalnemu z matematyki, zdawanemu w Polsce w 2021 r. na poziomie rozszerzonym. Termin egzaminu zostanie określony w harmonogramie rekrutacji.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu wstępnego z matematyki jest uprzednie uiszczenie opłaty za przeprowadzenie rekrutacji na studia.

Studia to nie tylko kształcenie

Stypendia

Zobacz rodzaje stypendiów

Akademiki

Sprawdź warunki mieszkania

Kultura

Poznaj życie studenckie

Sport

Rozwijaj swoje pasje sportowe

Nauka

Poznaj możliwości rozwoju naukowego

Praktyki i praca

Studenckie praktyki zawodowe dla kierunku budownictwo są realizowane na Wydziale w wymiarze 8 tygodni dla studiów stacjonarnych oraz 6 tygodni dla studiów niestacjonarnych. Praktykami 8 tygodniowymi, w dwóch równych częściach, objęci są studenci po 4. i po 6. semestrze studiów. Na studiach niestacjonarnych praktyki obowiązują po 8. semestrze. Program praktyk realizowany jest w korelacji z przedmiotami zarówno teoretycznymi (przede wszystkim w zakresie projektowania) jak i zawodowymi (projektowanie i wykonawstwo). Merytoryczne podstawy realizacji praktyk uwzględniają również sugestie samorządu zawodowego (Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa) i są dyskutowane z pracodawcami. Studenci kierunku Budownictwo kierowani są na praktyki zarówno do dużych podmiotów (np. PKP – Polskie Linie Kolejowe S.A., Kolejowe Zakłady Nawierzchniowe „Bieżanów” Sp. z o.o., Budimex S.A., Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie Spółka z o.o., STRABAG Sp. z o.o., Track Tec S.A., ZUE S.A., Skanska, Port lotniczy Kraków-Balice, Skanska, Strabag, ) jak i do niewielkich firm budowlanych i projektowych. Wyznaczeni przez kierownictwo tych podmiotów opiekunowie zawodowych praktyk studenckich są z reguły osobami posiadającymi duże doświadczenie zawodowe. W zakresie praktyk zawodowych WIL współpracuje obecnie z 280 pracodawcami.

© 2012–2019 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki