Gospodarka przestrzenna

II Stopień

Czas trwania:

1,5-roczne

Rozpoczęcie:

semestr letni – luty 2024 r.

Specjalności:

Inżynierowie Inteligentnych Miast – Przestrzeń

W Europie i krajach rozwiniętych rozpoczął się rozwój tzw. inteligentnych miast (ang. Smart Cities) powodujący zapotrzebowanie na inżynierów posiadających specyficzny zestaw kompetencji techniczno-planistycznych. Powinni oni swobodnie posługiwać się nowoczesnymi technikami i narzędziami oraz niekonwencjonalnymi technologiami podnoszenia jakości życia, efektywnie pracować w interdyscyplinarnych zespołach i integrować lokalne społeczności wokół rozwiązywania problemów.

Właśnie takich specjalistów, swobodnie poruszających się w bardzo rozległym obszarze działalności inżynierskiej, kształci Politechnika Krakowska na międzywydziałowym kierunku GOSPODARKA PRZESTRZENNA – utworzonym dzięki współpracy trzech wydziałów: Architektury, Inżynierii Lądowej oraz Inżynierii Środowiska i Energetyki.

Są to studia skierowane do osób ambitnych, z wyobraźnią przestrzenną, chcących w przyszłości współkreować otoczenie w którym żyjemy, współtworzyć miasta i aglomeracje.

Dlaczego GP?

Problematyka wykorzystania przestrzeni jest szeroko obecna w codziennym życiu. Zmagamy się z coraz to nowymi wyzwaniami cywilizacyjnymi i szukamy ich rozwiązań. Do najistotniejszych wyzwań współczesności bez wątpienia należy właściwe zagospodarowanie obszarów miast i aglomeracji w powiązaniu z kluczowymi dla ich funkcjonowania: infrastrukturą komunalną oraz systemami transportowymi. Jest to możliwe wyłącznie dzięki podejściu interdyscyplinarnemu, wykorzystującemu nowoczesną, aktualną i użyteczną wiedzę z różnych dziedzin nauki. Potrzebni są dobrze wykształceni specjaliści – wyposażeni w wiedzę inżynierską i rozumiejący różne aspekty funkcjonowania obszarów miast i aglomeracji. Dyplom ukończenia studiów na kierunku GP, realizowanym wspólnie przez 3 wydziały PK, stanowi bardzo poważny atut na rynku pracy, ponieważ poświadcza zdobycie właśnie takiej wiedzy.

Praca nad strukturą miast nigdy się nie skończy – jest to proces ciągły, gwarantujący pojawianie się coraz to nowych wyzwań zawodowych.

Specjalności studiów

Planowanie przestrzenne i gospodarka komunalna (studia stacjonarne)

Absolwenci tej specjalności wiedzą jak zapewnić właściwe warunki rozwoju inteligentnych miast. Dysponują interdyscyplinarną wiedzą z zakresu przestrzennej organizacji rozwoju społeczno-gospodarczego, zasad i techniki planowania przestrzennego, a także specjalistyczną wiedzą z zakresu uwarunkowań oraz zasad i techniki kształtowania przestrzeni, planowania rozwoju infrastruktury technicznej i transportowej. Specjalność dostarcza także poszukiwanych na rynku pracy, praktycznych umiejętności w zakresie tworzenia planów zagospodarowania przestrzennego, opracowań ekofizjograficznych, projektowania przestrzeni wypoczynkowej i turystycznej oraz wykorzystania nowoczesnych technologii komunalnych.

Urbanistyka i transport (studia stacjonarne)

Absolwenci tej specjalności są przygotowani do realizacji zadań z zakresu właściwego zagospodarowania obszarów miast i aglomeracji w powiązaniu z systemami transportowymi. Dysponują specjalistyczną wiedzą dotyczącą zagrożeń klimatycznych, środowiskowych i transportowych, planowania rozwoju miast i regionów, ochrony i kształtowania środowiska miejskiego oraz dziedzictwa kulturowego, zarządzania miastem i marketingu terytorialnego, budownictwa inteligentnego i energooszczędnego oraz funkcjonowania i wykorzystania systemu transportowego w mieście. Posiadają też praktyczne umiejętności planowania i projektowania miast, także dzięki wykorzystaniu technik komputerowych.

Studia to nie tylko kształcenie

Stypendia

Zobacz rodzaje stypendiów

Akademiki

Sprawdź warunki mieszkania

Kultura

Poznaj życie studenckie

Sport

Rozwijaj swoje pasje sportowe

Nauka

Poznaj możliwości rozwoju naukowego

Praktyki i praca

Gdzie znajdziesz pracę?
– w biurach projektowych lub planistycznych i firmach konsultingowych zajmujących się planowaniem przestrzennym oraz kształtowaniem infrastruktury technicznej i transportowej,
–   w jednostkach lokalnego i regionalnego samorządu terytorialnego,
– w jednostkach administracji publicznej oraz projektowych i wykonawczych, zajmujących się zarządzaniem, kształtowaniem warunków i kontrolą rozwoju,
– w podmiotach gospodarczych czy organizacjach pozarządowych ukierunkowanych na tworzenie rozwiązań spełniających współczesne oczekiwania odnośnie wysokiej jakości życia.

Dodatkowe informacje https://rekrutacja.wisie.pk.edu.pl/gp1.html