Gospodarka przestrzenna

Stopień I

Czas trwania:

3,5-letnie

Rozpoczęcie:

semestr zimowy – 1 października 2021 r.

Specjalności:

brak specjalności

Liczba miejsc:

108 miejsc

W związku z wypełnieniem limitu miejsc na studia stacjonarne I stopnia na kierunku gospodarka przestrzenna, Komisja Rekrutacyjna ds. Międzywydziałowych Kierunków Studiów informuje, że 30 lipca br. o godz. 7:00 została zamknięta możliwość rejestracji na ww. kierunek. W przypadku rezygnacji ze studiów na tym kierunku przez osoby, które zostały wpisane na listę studentów I roku, WKR będzie kwalifikować kolejno kandydatów z najwyższą liczbą punktów, którzy dokonali rejestracji do dnia 30 lipca 2021 r. do godziny 7:00.

Inżynierowie inteligentnych miast – przestrzeń

W Europie i krajach rozwiniętych rozpoczął się rozwój tzw. inteligentnych miast (ang. SMART CITIES) powodujący zapotrzebowanie na inżynierów posiadających specyficzny zestaw kompetencji techniczno-planistycznych, którzy swobodnie posługują się nowoczesnymi technikami i narzędziami oraz niekonwencjonalnymi technologiami podnoszenia jakości życia, potrafią efektywnie pracować w interdyscyplinarnych zespołach i integrować lokalne społeczności wokół rozwiązywania problemów.

Właśnie takich specjalistów, swobodnie poruszających się w bardzo rozległym obszarze działalności inżynierskiej, kształci Politechnika Krakowska na międzywydziałowym kierunku GOSPODARKA PRZESTRZENNA – utworzonym dzięki współpracy trzech wydziałów: Architektury, Inżynierii Lądowej oraz Inżynierii Środowiska i Energetyki.

Są to studia skierowane do osób ambitnych, z wyobraźnią przestrzenną, chcących w przyszłości współkreować otoczenie w którym żyjemy, współtworzyć miasta i aglomeracje.

Dlaczego Gospodarka przestrzenna

Problematyka wykorzystania przestrzeni jest szeroko obecna w codziennym życiu. Zmagamy się z coraz to nowymi wyzwaniami cywilizacyjnymi i szukamy ich rozwiązań. Do najistotniejszych wyzwań współczesności bez wątpienia należy właściwe zagospodarowanie obszarów miast i aglomeracji w powiązaniu z warunkującymi ich funkcjonowanie: infrastrukturą komunalną oraz systemami transportowymi. Jest to możliwe wyłącznie dzięki podejściu interdyscyplinarnemu, wykorzystującemu nowoczesną, aktualną i użyteczną wiedzę z różnych dziedzin nauki. Potrzebni są dobrze wykształceni specjaliści – wyposażeni w wiedzę inżynierską i rozumiejący różne aspekty funkcjonowania obszarów miast i aglomeracji. Dyplom ukończenia studiów na kierunku GP, realizowanym wspólnie przez 3 wydziały PK, stanowi bardzo poważny atut na rynku pracy, ponieważ poświadcza zdobycie właśnie takiej wiedzy.

Praca nad strukturą miast nigdy się nie skończy – jest to proces ciągły, gwarantujący pojawianie się coraz to nowych wyzwań zawodowych dla absolwentów kierunku GP.

Wydziały

Wskaźnik rekrutacji

Podstawą do przyjęcia na kierunek Gospodarka przestrzenna jest egzamin maturalny. Wskaźnik rekrutacyjny dla kandydatów, którzy zdawali egzamin maturalny ustala się według wzoru:

W = P albo W = 2R

gdzie: i R oznaczają odpowiednio wynik procentowy, podany na świadectwie dojrzałości, uzyskany w części pisemnej egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym albo rozszerzonym z jednego ze wskazanych przedmiotów:

Matematyka

Fizyka

Fizyka i astronomia

Informatyka

Chemia

Geografia

Biologia

Studia to nie tylko kształcenie

Stypendia

Zobacz rodzaje stypendiów

Akademiki

Sprawdź warunki mieszkania

Kultura

Poznaj życie studenckie

Sport

Rozwijaj swoje pasje sportowe

Nauka

Poznaj możliwości rozwoju naukowego

Praktyki i praca

Gdzie znajdziesz pracę?
– w biurach projektowych lub planistycznych i firmach konsultingowych zajmujących się planowaniem przestrzennym oraz kształtowaniem infrastruktury technicznej i transportowej
– w jednostkach lokalnego i regionalnego samorządu terytorialnego
– w jednostkach administracji publicznej oraz projektowych i wykonawczych, zajmujących się zarządzaniem, kształtowaniem warunków i kontrolą rozwoju
– w podmiotach gospodarczych czy organizacjach pozarządowych ukierunkowanych na tworzenie rozwiązań spełniających współczesne oczekiwania odnośnie wysokiej jakości życia

Po odbyciu kilkuletniej praktyki absolwenci GP mogą ubiegać się o przyjęcie do izby urbanistów i pełnić samodzielne funkcje w planowaniu przestrzennym, np. w ramach własnej działalności gospodarczej.

© 2012–2019 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki