Inżynieria wzornictwa przemysłowego

Studia techniczne – zostań inżynierem

Kierunek Inżynieria Wzornictwa Przemysłowego obejmuje dwa obszary kształcenia: nauki techniczne i sztukę w dziedzinie sztuk plastycznych. Jest prowadzony przez wysoko wykwalifikowaną kadrę posiadającą kompetencje nauk technicznych (pracownicy Politechniki Krakowskiej) oraz w zakresie sztuki (pracownicy Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie). Studia przygotowują do wykonywania zawodu inżynieria projektanta w zakresie specjalności Inżynieria Wzornictwa Przemysłowego.

Dlaczego Inżynieria wzornictwa przemysłowego

Studenci kierunku IWP mają możliwość kontaktu ze specjalistami zarówno z zakresu inżynierii mechanicznej, jak również wzornictwa przemysłowego. W zakresie przedmiotów kierunkowych położono nacisk na równowagę między przedmiotami z obszaru nauk technicznych i sztuk plastycznych. W programie studiów przedmioty dla obu tych obszarów występują w podobnej liczbie godzin. Absolwent będzie miął wiedzę, umiejętności i kompetencje pozwalające na zaprojektowane produktu zgodnie z daną specyfiką techniczną oraz wymaganiami dotyczącymi ergonomii i estetyki. Ponadto program studiów stawia na pracę w multidyscyplinarnych zespołach projektowych. Absolwenci IWP kontynuują studia mgr II stopnia między innymi na ASP w Krakowie oraz na Politechnice w Eindhowen i Mediolanie.

Specjalności

Absolwentów rocznie

Wskaźnik rekrutacji

Kryterium kwalifikacyjnym jest egzamin wstępny z uzdolnień artystycznych oraz wyniki z jednego z następujących egzaminów: egzaminu maturalnego, egzaminu dojrzałości, matury międzynarodowej (International Baccalaureate) albo odpowiednika egzaminu dojrzałości zdawanego poza granicami Polski.

Kwalifikacja przebiega w dwóch etapach.

I. W pierwszym etapie kwalifikacji kandydat przystępuje do egzaminu wstępnego z uzdolnień artystycznych, według zasad podanych w tabeli:

Egzamin wstępny

Część I – egzamin praktyczny:

składa się z dwóch zadań, których celem jest sprawdzenie uzdolnień artystycznych kandydata

Część II – ocena portfolio:

kandydat przedstawia portfolio

Informacje dodatkowe Prace wykonane podczas I części egzaminu wstępnego są dokumentami procesu egzaminacyjnego i nie podlegają zwrotowi.
Punktacja egzaminu wstępnego

Część I – egzamin praktyczny:

punktacja od 0 do 50 punktów

Część II – ocena portfolio:

punktacja od 0 do 50 punktów

Maksymalna łączna punktacja: 100 punktów

 

Warunkiem przejścia do drugiego etapu kwalifikacji jest uzyskanie przez kandydata min. 40 punktów w etapie pierwszym, przy czym kandydat musi uzyskać co najmniej20 punktów z każdej części egzaminu.

II. W drugim etapie kwalifikacji ustala się wskaźnik rekrutacyjny według wzoru:

W = E + P
albo
W = E + 2R

gdzie: E oznacza liczbę punktów uzyskanych w pierwszym etapie kwalifikacji (dla kandydatów, o których mowa w pkt 25 Zakresu wymagań i sposobu przeprowadzania egzaminu wstępnego z uzdolnień artystycznych E = EI + EII), natomiast P i R oznaczają odpowiednio: natomiast i R oznaczają odpowiednio wynik procentowy, podany na świadectwie dojrzałości, uzyskany w części pisemnej egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym albo rozszerzonym z jednego ze wskazanych przedmiotów:

Matematyka

Fizyka

Fizyka i astronomia

Informatyka

Studia to nie tylko kształcenie

Stypendia

Zobacz rodzaje stypendiów

Akademiki

Sprawdź warunki mieszkania

Kultura

Poznaj życie studenckie

Sport

Rozwijaj swoje pasje sportowe

Nauka

Poznaj możliwości rozwoju naukowego

Praktyki i praca

Absolwenci kierunku uzyskują kwalifikację przydatne do pracy w działach projektowych przedsiębiorstw, biurach projektowych, na stanowiskach związanych z ulepszaniem wyrobów, tworzeniem wyrobów innowacyjnych jak również inna działalnością twórczą. Możliwości zatrudnienia obejmują duże przedsiębiorstwa i koncerny branży motoryzacyjnej, mechanicznej, AGD oraz pokrewnych.

© 2012–2019 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki