Matematyka

Czas trwania:

licencjackie 3-letnie

Rozpoczęcie:

semestr zimowy – 1 października 2023 r.

Specjalności:

Efekty kształcenia

Absolwent kierunku matematyka o profilu ogólnoakademickim (obu specjalności) pierwszego stopnia:

 • posiada znajomość budowy teorii matematycznych a także wybranych pojęć i metod logiki matematycznej i matematyki dyskretnej znajdujących zastosowanie w innych dziedzinach matematyki;
 • posiada umiejętność formułowania   problemów   w   sposób matematyczny czyli w  postaci  symbolicznej,  ułatwiającej  ich  analizę  i  rozwiązanie;
 • zna podstawy rachunku różniczkowego i całkowego funkcji jednej i wielu zmiennych, a także wykorzystywane w nich inne dziedziny matematyki, ze szczególnym uwzględnieniem algebry liniowej i topologii;
 • posiada znajomość podstaw technik obliczeniowych i programowania, wspomagających prace matematyka; umie definiować funkcje i relacje rekurencyjne, tworzyć nowe obiekty drogą konstruowania przestrzeni ilorazowych lub produktów kartezjańskich;
 • posiada umiejętność dokonywania złożonych obliczeń oraz wydobywania informacji   jakościowych   z   danych   ilościowych;
 • potrafi interpretować i wyjaśniać zależności funkcyjne ujęte w postaci wzorów, tabel, wykresów, schematów i stosować je w zagadnieniach praktycznych;
 • umie tworzyć i analizować algorytmy oraz zapisywać je w wybranym języku programowania;
 • potrafi posługiwać się  narzędziami informatycznymi przy rozwiązywaniu   teoretycznych i aplikacyjnych  problemów   matematycznych;
 • umie samodzielnie pogłębiać wiedzę matematyczną.

Perspektywy zawodowe

 • analityk finansowy, ubezpieczeniowy, bankowy, giełdowy, rynkowy;
 • analityk ryzyka;
 • statystyk;
 • analityk danych, data scientist;
 • pracownik zajmujący się modelowaniem matematycznym w przemyśle, instytucjach badawczych, finansowych (w szczególności zajmujący się planowaniem inwestycji giełdowych, strategii rozwoju firmy, przygotowaniem planów inwestycyjnych itp.);
 • pracownik instytucji zajmujących  się badaniami opinii społecznej, przepływem i gromadzeniem danych; badaniami  sondażowymi;
 • zarządzanie i marketing.

Specjalności studiów

Matematyka w finansach i ekonomii (studia stacjonarne)

    Absolwent specjalności Matematyka w Finansach i Ekonomii posiada dodatkowo

 • podstawową wiedzę i praktyczne umiejętności z ekonomii, zarządzania, rachunkowości, finansów i bankowości;
 • umiejętność praktycznego stosowania matematyki i informatyki w rozwiązywaniu zagadnień ekonomicznych i finansowych;
 • umiejętność posługiwania się modelami matematycznymi procesów ekonomicznych oraz finansowych i planowania w oparciu o nie sposobu inwestowania lub rozwoju firmy.