Matematyka

Czas trwania:

licencjackie 3-letnie

Rozpoczęcie:

semestr zimowy – 1 października 2021 r.

Specjalności:

Liczba miejsc:

108 miejsc

W związku z wypełnieniem limitu miejsc na studia stacjonarne I stopnia na kierunku matematyka, Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna Wydziału Informatyki i Telekomunikacji informuje, że 26 lipca br. o godzinie 07:45 została zamknięta możliwość rejestracji na ww. kierunek. W przypadku rezygnacji ze studiów na tym kierunku przez osoby, które zostały wpisane na listę studentów I roku, WKR będzie kwalifikować kolejno kandydatów z najwyższą liczbą punktów, którzy dokonali rejestracji do dnia 26 lipca 2021 r. do godziny 07:45.

Efekty kształcenia

Absolwent kierunku matematyka o profilu ogólnoakademickim (obu specjalności) pierwszego stopnia:

 • posiada znajomość budowy teorii matematycznych a także wybranych pojęć i metod logiki matematycznej i matematyki dyskretnej znajdujących zastosowanie w innych dziedzinach matematyki;
 • posiada umiejętność formułowania   problemów   w   sposób matematyczny czyli w  postaci  symbolicznej,  ułatwiającej  ich  analizę  i  rozwiązanie;
 • zna podstawy rachunku różniczkowego i całkowego funkcji jednej i wielu zmiennych, a także wykorzystywane w nich inne dziedziny matematyki, ze szczególnym uwzględnieniem algebry liniowej i topologii;
 • posiada znajomość podstaw technik obliczeniowych i programowania, wspomagających prace matematyka; umie definiować funkcje i relacje rekurencyjne, tworzyć nowe obiekty drogą konstruowania przestrzeni ilorazowych lub produktów kartezjańskich;
 • posiada umiejętność dokonywania złożonych obliczeń oraz wydobywania informacji   jakościowych   z   danych   ilościowych;
 • potrafi interpretować i wyjaśniać zależności funkcyjne ujęte w postaci wzorów, tabel, wykresów, schematów i stosować je w zagadnieniach praktycznych;
 • umie tworzyć i analizować algorytmy oraz zapisywać je w wybranym języku programowania;
 • potrafi posługiwać się  narzędziami informatycznymi przy rozwiązywaniu   teoretycznych i aplikacyjnych  problemów   matematycznych;
 • umie samodzielnie pogłębiać wiedzę matematyczną.

Perspektywy zawodowe

 • analityk finansowy, ubezpieczeniowy, bankowy, giełdowy, rynkowy;
 • analityk ryzyka;
 • statystyk;
 • analityk danych, data scientist;
 • pracownik zajmujący się modelowaniem matematycznym w przemyśle, instytucjach badawczych, finansowych (w szczególności zajmujący się planowaniem inwestycji giełdowych, strategii rozwoju firmy, przygotowaniem planów inwestycyjnych itp.);
 • pracownik instytucji zajmujących  się badaniami opinii społecznej, przepływem i gromadzeniem danych; badaniami  sondażowymi;
 • zarządzanie i marketing.

Wskaźnik rekrutacji

Podstawą do przyjęcia na kierunek Matematyka jest egzamin maturalny. Wskaźnik rekrutacyjny dla kandydatów, którzy zdawali egzamin maturalny ustala się według wzoru:

W = P albo W = 2R

gdzie: i R oznaczają odpowiednio wynik procentowy, podany na świadectwie dojrzałości, uzyskany w części pisemnej egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym albo rozszerzonym z matematyki.

Matematyka

Specjalności studiów

Matematyka w finansach i ekonomii (studia stacjonarne)

    Absolwent specjalności Matematyka w Finansach i Ekonomii posiada dodatkowo

 • podstawową wiedzę i praktyczne umiejętności z ekonomii, zarządzania, rachunkowości, finansów i bankowości;
 • umiejętność praktycznego stosowania matematyki i informatyki w rozwiązywaniu zagadnień ekonomicznych i finansowych;
 • umiejętność posługiwania się modelami matematycznymi procesów ekonomicznych oraz finansowych i planowania w oparciu o nie sposobu inwestowania lub rozwoju firmy.
Modelowanie matematyczne (studia stacjonarne)


   Absolwent specjalności Modelowanie Matematyczne posiada dodatkowo

 • wiedzę i umiejętności związane z modelowaniem procesów dyskretnych i ciągłych w fizyce i technice, symulacjami komputerowymi i układami dynamicznymi;
 • umiejętność samodzielnego poszukiwania, zbierania i analizowania informacji pomocną w szybkim i elastycznym reagowaniu na zmienne zapotrzebowania lokalnego rynku pracy;
 • umiejętność pracy i współdziałania w dużych zespołach interdyscyplinarnych przygotowujących prognozy ośrodkom decyzyjnym.

© 2012–2019 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki