Matematyka

Studia stacjonarne 3-letnie licencjackie

Efekty kształcenia

Absolwent studiów I stopnia kierunku matematyka rozumie budowę teorii matematycznych i potrafi użyć formalizmu matematycznego do budowy i analizy prostych modeli matematycznych w innych dziedzinach nauk. Zna wybrane pojęcia i metody logiki matematycznej, teorii mnogości i matematyki dyskretnej zawarte w podstawach innych dyscyplin matematyki. Zna podstawy rachunku różniczkowego i całkowego funkcji jednej i wielu zmiennych, a także wykorzystywane w nich inne gałęzie matematyki, ze szczególnym uwzględnieniem algebry liniowej i topologii. Zna podstawy technik obliczeniowych i programowania, wspomagających prace matematyka, a także rozumie ich ograniczenia. Zna na poziomie podstawowym co najmniej jeden pakiet oprogramowania, służący do obliczeń symbolicznych. Umie prowadzić łatwe i średnio trudne dowody metodą indukcji zupełnej. Potrafi m.in.: definiować funkcje i relacje rekurencyjne; tworzyć nowe obiekty drogą konstruowania przestrzeni ilorazowych lub produktów kartezjańskich; definiować funkcje, także z wykorzystaniem przejść granicznych, i opisywać ich własności; interpretować i  wyjaśniać zależności funkcyjne, ujęte w postaci wzorów, tabel, wykresów, schematów i stosować je w zagadnieniach praktycznych. Umie obliczać wyznaczniki i zna ich własności, potrafi podać geometryczną interpretację wyznacznika i rozumie jej związek z analizą matematyczną. Rozwiązuje układy równań liniowych o stałych współczynnikach i potrafi posłużyć się geometryczną interpretacją rozwiązań. Umie ułożyć i analizować algorytm zgodny ze specyfikacją i zapisać go w wybranym języku programowania. Potrafi skompilować, uruchomić i testować napisany samodzielnie program komputerowy. Umie modelować i rozwiązywać problemy dyskretne. Umie posłużyć się statystycznymi charakterystykami populacji i ich odpowiednikami próbkowymi, a także prowadzić proste wnioskowanie statystyczne, również z wykorzystaniem narzędzi komputerowych.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci kierunku znajdują zatrudnienie w firmach informatycznych zajmujących się budową, wdrażaniem lub utrzymaniem narzędzi i systemów informatycznych oraz w innych firmach i organizacjach, w których takie narzędzia i systemy są wykorzystywane. Mając właściwe przygotowanie do pracy zespołowej, umiejętność korzystania z aktualnej wiedzy oraz wpojone nawyki ustawicznego kształcenia są w pełni gotowi do dalszego rozwoju kariery zawodowej w ramach zespołów i projektów realizowanych dla potrzeb najbardziej wymagających sektorów gospodarki (telekomunikacja, bankowość i ubezpieczenia, administracja państwowa i samorządowa, operatorzy internetowi). Zdobyta w czasie studiów I stopnia wiedza i umiejętności zapewniają pełne przygotowanie do podjęcia kształcenia na studiach II stopnia, co winno umożliwić dalszy rozwój kariery zawodowej w obszarach kierowania i zarządzania projektami

Wskaźnik rekrutacji

Podstawą do przyjęcia na kierunek Matematyka jest egzamin maturalny. Wskaźnik rekrutacyjny dla kandydatów, którzy zdawali egzamin maturalny ustala się według wzoru:

W = P albo W = 2R

gdzie: i R oznaczają odpowiednio wynik procentowy, podany na świadectwie dojrzałości, uzyskany w części pisemnej egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym albo rozszerzonym z matematyki.

Matematyka

Specjalności studiów

Matematyka w finansach i ekonomii (studia stacjonarne)

  Modelowanie matematyczne (studia stacjonarne)

     

  Rozpocznij proces rekrutacji

  Wejdź

  Kontakt WKR

  Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna 
  Wydziału Informatyki i Telekomunikacji

  ul. Warszawska 24 , 31-155 Kraków
  Budynek Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej
  Instytut Informatyki, I p., pok. 135/136
  tel. 12 628 31 48
  e-mail: rwf@ pk.edu.pl