Odnawialne źródła energii i infrastruktura komunalna

Czas trwania:

1,5-roczne

Rozpoczęcie:

semestr letni – luty 2024 r.

Inżynierowie inteligentnych miast – energia i infrastruktura

Odnawialne źródła energii i infrastruktura komunalna (OZEIK) to unikatowy, interdyscyplinarny kierunek, łączący wiedzę i umiejętności w zakresie pozyskiwania, gromadzenia, przetwarzania oraz dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych z elementami nowoczesnego zarządzania i eksploatacji infrastruktury komunalnej. Stanowi kontynuację oraz naturalne rozwinięcie cieszącego się olbrzymią popularnością na I stopniu studiów kierunku o tej samej nazwie. Dzięki połączeniu kluczowych dla przyszłości miast zakresów tematycznych, a także praktycznemu podejściu do rozwiązywania problemów technicznych, pozwala na wszechstronne wykształcenie specjalistów odpowiedzialnych za wprowadzanie w praktyce idei smart cities, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki energetycznej.

Odnawialne źródła energii i infrastruktura komunalna

Energetyka odnawialna jest dyscypliną przyszłości, co wynika z konieczności zwiększania produkcji energii przy jednoczesnym ograniczaniu ilości paliw kopalnych oraz emisji szkodliwych substancji do atmosfery. To zarazem dynamiczny i ciągle rosnący rynek pracy, tak dla kobiet, jak i mężczyzn, chcących rozwiązywać problemy wynikające z wpływu rozwoju cywilizacyjnego na środowisko naturalne i kształtować sposób funkcjonowania jednostek miejskich.

Kompetencje zdobyte w toku studiów przygotowują do realizacji praktycznych zadań inżynierskich związanych z planowaniem, projektowaniem, realizacją, eksploatacją oraz finansowaniem systemów OZE, jak również elementów infrastruktury komunalnej. Absolwenci tego kierunku to również specjaliści od zastosowań nowoczesnych technologii prośrodowiskowych w systemach komunalnych.

Studia to nie tylko kształcenie

Stypendia

Zobacz rodzaje stypendiów

Akademiki

Sprawdź warunki mieszkania

Kultura

Poznaj życie studenckie

Sport

Rozwijaj swoje pasje sportowe

Nauka

Poznaj możliwości rozwoju naukowego

Praca

Zapotrzebowanie rynku pracy na specjalistów w zakresie OZE jest ogromne i sukcesywnie rośnie. Równolegle, od kilku już lat obserwować można rosnące rynkowe zapotrzebowanie na specjalistów odpowiedzialnych za rozwój urbanizacji i metropolizacji ukierunkowany na wdrażanie rozwiązań typu SMART, zarządzanie infrastrukturą i jej rozwojem.

Absolwenci kierunku mogą podjąć pracę w:

  • przedsiębiorstwach zajmujących się eksploatacją infrastruktury komunalnej, co wobec coraz silniej artykułowanego przez te podmioty braku specjalistów w dziedzinie eksploatacji OZE oraz infrastruktury, stanowić będzie jeden z głównych obszarów spodziewanego zatrudnienia,
  • biurach projektowych i firmach wykonawczych, w zakresie instalacji i systemów OZE, jak również elementów infrastruktury komunalnej,
  • przedsiębiorstwach zajmujących się eksploatacją infrastruktury komunalnej,
  • jednostkach samorządu terytorialnego, administracji państwowej, w szczególności prowadząc analizy efektywności inwestycji oraz źródeł ich finansowania,
  • placówkach naukowych,
  • sektorze prywatnym, realizując zadania doradztwa inwestycyjnego, w tym opracowywania planów wykorzystania konwencjonalnych i niekonwencjonalnych źródeł energii oraz zamiany systemów tradycyjnych na proekologiczne,
  • instytucjach i organizacjach wykorzystujących i koordynujących wdrażanie OZE w kraju i za granicą.